Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Thông tư 29/2015/TT-BCT Lập thẩm định phê duyệt quy hoạch phát triển sử dụng năng lượng sinh khối

Số hiệu: 29/2015/TT-BCT Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Hoàng Quốc Vượng
Ngày ban hành: 31/08/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Hồ sơ thẩm định quy hoạch và sử dụng năng lượng sinh khối

Ngày 31/8/2015, Bộ Công thương ban hành Thông tư 29/2015/TT-BCT về nội dung, trình tự, thủ tục lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch phát triển và sử dụng năng lượng sinh khối.

Theo đó, hồ sơ trình thẩm định quy hoạch phát triển và sử dụng năng lượng sinh khối cấp tỉnh bao gồm:

- Tờ trình phê duyệt quy hoạch của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

- 10 bộ Đề án quy hoạch cấp tỉnh hoàn chỉnh và 01 CD/USB chứa file báo cáo Đề án quy hoạch cấp tỉnh và các tài liệu kèm theo;

- 10 bộ báo cáo tóm tắt Đề án quy hoạch cấp tỉnh;

- Văn bản góp ý, kiến nghị của các cơ quan có liên quan;

- Văn bản giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý của các cơ quan có liên quan.

Đồng thời, nội dung đề án quy hoạch phát triển, sử dụng năng lượng sinh khối cấp quốc gia và cấp tỉnh được hướng dẫn tại phụ lục kèm theo Thông tư này.

Thông tư 29/2015/TT-BCT có hiệu lực kể từ ngày 16/10/2015.

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 29/2015/TT-BCT

Hà Nội, ngày 31 tháng 08 năm 2015

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH VỀ NỘI DUNG, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC LẬP, THẨM ĐỊNH VÀ PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN VÀ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG SINH KHỐI

Căn cứ Luật Điện lực số 28/2004/QH11 ngày 03 tháng 12 năm 2004; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Quyết định số 24/2014/QĐ-TTg ngày 24 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án điện sinh khối tại Việt Nam;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Năng lượng,

Bộ trưởng Bộ Công Thưeơng ban hành Thông tư quy định về nội dung, trình tự, thủ tục lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch phát triển và sử dụng năng lượng sinh khối.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Thông tư này quy định về nội dung, trình tự, thủ tục lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch phát triển và sử dụng năng lượng sinh khối quốc gia và quy hoạch phát triển và sử dụng năng lượng sinh khối cấp tỉnh.

2. Thông tư này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân liên quan đến việc lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch phát triển và sử dụng năng lượng sinh khối tại Việt Nam.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Năng lượng sinh khối sử dụng để sản xuất điện bao gồm: phụ phẩm, phế thải trong sản xuất nông nghiệp, chế biến nông lâm sản và các loại cây trồng khác có thể sử dụng làm nhiên liệu cho sản xuất điện.

2. Tiềm năng năng lượng sinh khối lý thuyết là tiềm năng năng lượng sinh khối có thể được khai thác và sử dụng chung một cách bền vững theo các quy tắc vật lý của sinh khối và chưa tính đến các hạn chế trong cách tiếp cận và thu gom. Tiềm năng năng lượng sinh khối lý thuyết của một dạng sinh khối được ước tính dựa trên tỉ lệ phế phẩm hoặc hệ số khai thác bền vững và sản lượng thu hoạch hoặc khai thác của loại cây nông nghiệp hoặc lâm nghiệp hoặc cây trồng khác.

3. Tiềm năng năng lượng sinh khối kỹ thuật là phần tiềm năng năng lượng sinh khối có thể được khai thác và sử dụng từ tiềm năng năng lượng sinh khối lý thuyết sau khi xét đến các hạn chế về mặt khai thác, khả năng tiếp cận và kỹ thuật thu gom. Tiềm năng năng lượng sinh khối kỹ thuật của một dạng sinh khối được tính toán dựa trên hệ số thu gom của dạng sinh khối đó và tiềm năng năng lượng lý thuyết. Hệ số thu gom của từng loại sinh khối sẽ khác nhau phụ thuộc vào đặc điểm của từng loại sinh khối.

4. Tiềm năng năng lượng sinh khối thương mại là tiềm năng năng lượng sinh khối kỹ thuật có thể khai thác vì mục đích thương mại.

5. Quy hoạch phát triển và sử dụng năng lượng sinh khối quốc gia (sau đây gọi là Đề án quy hoạch quốc gia) là Đề án quy hoạch quốc gia nhằm xác định tổng tiềm năng phát triển và sử dụng năng lượng sinh khối trên phạm vi cả nước, phân bố tiềm năng phát triển và sử dụng năng lượng sinh khối theo các vùng hoặc tỉnh trong từng giai đoạn đầu tư xây dựng đến năm 2020, có xét đến năm 2030.

6. Quy hoạch phát triển và sử dụng năng lượng sinh khối cấp tỉnh (sau đây gọi là Đề án quy hoạch cấp tỉnh) là Đề án quy hoạch nhằm xác định tổng tiềm năng phát triển và sử dụng năng lượng sinh khối trên phạm vi toàn tỉnh, phân bố tiềm năng sinh khối tại các khu vực tỉnh trong từng giai đoạn đầu tư xây dựng đến năm 2020, có xét đến năm 2030.

Chương II

NỘI DUNG, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC LẬP, THẨM ĐỊNH VÀ PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN VÀ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG SINH KHỐI QUỐC GIA

Điều 3. Nội dung quy hoạch phát triển và sử dụng năng lượng sinh khối quốc gia

1. Quy hoạch phát triển và sử dụng năng lượng sinh khối quốc gia bao gồm những nội dung chính sau đây:

a) Tổng quan về tình hình phát triển năng lượng sinh khối trên thế giới và Việt Nam: hiện trạng khai thác, cung ứng và sử dụng; các công nghệ áp dụng; xu hướng phát triển; biện pháp và chính sách hỗ trợ phát triển; thực trạng phát triển năng lượng sinh khối ở Việt Nam và các nghiên cứu về tiềm năng năng lượng sinh khối hiện có ở Việt Nam;

b) Đặc điểm tự nhiên và kinh tế - xã hội của Việt Nam: hiện trạng và định hướng phát triển;

c) Hiện trạng và quy hoạch phát triển nguồn điện và lưới điện Việt Nam;

d) Xác định tiềm năng năng lượng sinh khối lý thuyết, kỹ thuật và thương mại, khả năng khai thác nguồn năng lượng sinh khối của Việt Nam theo các kịch bản phát triển;

đ) Danh mục vùng, tỉnh có tiềm năng năng lượng sinh khối lý thuyết, kỹ thuật và thương mại;

e) Phương án đấu nối vào hệ thống điện quốc gia;

g) Chỉ tiêu kỹ thuật, kinh tế và tài chính cho phát triển điện sinh khối;

h) Đánh giá tác động môi trường chiến lược trong hoạt động xây dựng và phát triển các dự án điện sinh khối;

i) Các giải pháp và cơ chế chính sách;

k) Kết luận và kiến nghị.

2. Nội dung chi tiết của quy hoạch phát triển và sử dụng năng lượng sinh khối quốc gia quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này.

Điều 4. Trình tự, thủ tục lập và trình thẩm định quy hoạch phát triển và sử dụng năng lượng sinh khối quốc gia

1. Lập đề cương chi tiết và lựa chọn tư vấn

a) Trên cơ sở kế hoạch vốn ngân sách cho việc lập quy hoạch phát triển và sử dụng năng lượng sinh khối quốc gia, Tổng cục Năng lượng lập đề cương chi tiết, dự toán kinh phí, kế hoạch xây dựng Đề án quy hoạch quốc gia và trình Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt;

b) Tổng cục Năng lượng lựa chọn tổ chức tư vấn có đủ năng lực theo quy định hiện hành để giao lập Đề án quy hoạch quốc gia theo đề cương và dự toán kinh phí được duyệt và trình Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt;

2. Lập và trình thẩm định quy hoạch phát triển và sử dụng năng lượng sinh khối quốc gia

Tổ chức tư vấn tiến hành lập Đề án quy hoạch quốc gia, có trách nhiệm:

a) Lập Đề án quy hoạch quốc gia theo đúng đề cương đã được duyệt và thời hạn được giao;

b) Thực hiện các bước báo cáo trung gian để lấy ý kiến các cơ quan liên quan và hoàn chỉnh Đề án quy hoạch quốc gia;

c) Trình Tổng cục Năng lượng Hồ sơ trình thẩm định Đề án quy hoạch quốc gia sau khi hoàn thành.

3. Hồ sơ trình thẩm định quy hoạch phát triển và sử dụng năng lượng sinh khối quốc gia gồm:

a) 15 (mười lăm) bộ Đề án quy hoạch quốc gia và 01 (một) CD/DVD/USB chứa file báo cáo Đề án quy hoạch quốc gia và các tài liệu kèm theo (số liệu sinh khối đầy đủ được sử dụng để xây dựng Đề án quy hoạch quốc gia, các tài liệu có liên quan khác);

b) 15 (mười lăm) bản báo cáo tóm tắt Đề án quy hoạch quốc gia.

Điều 5. Thẩm định, phê duyệt và công bố quy hoạch phát triển và sử dụng năng lượng sinh khối quốc gia

1. Thẩm định và trình phê duyệt quy hoạch phát triển và sử dụng năng lượng sinh khối quốc gia

a) Tổng cục Năng lượng chủ trì thẩm định Đề án quy hoạch quốc gia trong vòng 30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp cần thiết, Tổng cục Năng lượng được thuê tư vấn thẩm định, tư vấn phản biện phục vụ công tác thẩm định;

b) Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Tổng cục Năng lượng có trách nhiệm gửi văn bản xin ý kiến về nội dung Đề án quy hoạch quốc gia tới các cơ quan và địa phương có liên quan;

c) Các cơ quan và địa phương được xin ý kiến có trách nhiệm nghiên cứu và có văn bản trả lời gửi Tổng cục Năng lượng trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản xin ý kiến về Đề án quy hoạch quốc gia;

d) Sau khi nhận được ý kiến bằng văn bản của các cơ quan, đơn vị có liên quan Tổng cục Năng lượng hoàn chỉnh báo cáo thẩm định Đề án quy hoạch quốc gia trình Bộ trưởng Bộ Công Thương xem xét, báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định.

2. Hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ

a) Tờ trình phê duyệt quy hoạch;

b) Dự thảo Quyết định phê duyệt quy hoạch;

c) 10 (mười) bộ Đề án quy hoạch quốc gia hoàn chỉnh;

d) 10 (mười) bộ báo cáo tóm tắt của Đề án quy hoạch quốc gia;

đ) Văn bản góp ý của các cơ quan, địa phương có liên quan;

e) Văn bản giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý của các cơ quan, địa phương có liên quan.

3. Tổng cục Năng lượng chịu trách nhiệm công bố quy hoạch phát triển và sử dụng năng lượng sinh khối quốc gia đã được phê duyệt trên trang thông tin điện tử của Tổng cục Năng lượng, Bộ Công Thương và tổ chức Hội nghị công bố quy hoạch.

4. Kinh phí thẩm định và công bố quy hoạch phát triển và sử dụng năng lượng sinh khối quốc gia được thực hiện theo các quy định pháp luật hiện hành.

Chương III

NỘI DUNG, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC LẬP, THẨM ĐỊNH VÀ PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN VÀ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG SINH KHỐI CẤP TỈNH

Điều 6. Nội dung quy hoạch phát triển và sử dụng năng Iưọng sinh khối cấp tỉnh

1. Quy hoạch phát triển và sử dụng năng lượng sinh khối cấp tỉnh (sau đây gọi là Đề án quy hoạch cấp tỉnh) gồm những nội dung chính sau đây:

a) Tổng quan về tình hình phát triển năng lượng sinh khối của tỉnh;

b) Đặc điểm tự nhiên và kinh tế - xã hội và phương hướng phát triển của tỉnh;

c) Hiện trạng và phương hướng phát triển nguồn điện và lưới điện trên địa bàn tỉnh;

d) Xác định tiềm năng năng lượng sinh khối sinh khối lý thuyết, kỹ thuật và thương mại và khả năng khai thác nguồn năng lượng sinh khối của tỉnh và phương án khai thác sử dụng theo các kịch bản phát triển;

đ) Danh mục các dự án điện sinh khối: diện tích và ranh giới các khu vực cho phát triển điện sinh khối; quy mô công suất của các dự án điện sinh khối.

e) Phương án đấu nối vào hệ thống điện quốc gia;

g) Nhu cầu vốn đầu tư và hiệu quả tài chính của dự án;

h) Đánh giá tác động môi trường trong hoạt động xây dựng phát triển các Dự án điện sinh khối;

i) Các giải pháp và cơ chế chính sách;

k) Kết luận và kiến nghị.

2. Nội dung chi tiết của quy hoạch phát triển và sử dụng năng lượng sinh khối cấp tỉnh quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này.

Điều 7. Trình tự và thủ tục lập, trình và thẩm định Quy hoạch phát triển và sử dụng năng lượng sinh khối cấp tỉnh

1. Lập đề cương chi tiết và lựa chọn tư vấn

a) Trên cơ sở kế hoạch vốn ngân sách bố trí cho công tác quy hoạch, Sở Công Thương chịu trách nhiệm lập đề cương chi tiết và dự toán kinh phí (có thể thuê tổ chức tư vấn thực hiện) trình Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) phê duyệt;

b) Sở Công Thương lựa chọn tổ chức tư vấn có đủ năng lực để giao lập quy hoạch trên cơ sở đề cương và dự toán được duyệt và trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt.

2. Lập và trình Quy hoạch phát triển và sử dụng năng lượng sinh khối cấp tỉnh

a) Tổ chức tư vấn được chọn tiến hành lập Đề án quy hoạch cấp tỉnh theo đúng đề cương đã được duyệt và thời hạn được giao;

b) Trong quá trình lập Đề án quy hoạch cấp tỉnh, tổ chức tư vấn phải thực hiện các bước báo cáo trung gian để lấy ý kiến các cơ quan liên quan và hoàn chỉnh Đề án quy hoạch cấp tỉnh;

c) Sở Công Thương chịu trách nhiệm lấy ý kiến các cơ quan liên quan, Công ty điện lực tỉnh và Tổng Công ty điện lực miền có liên quan đến Đề án quy hoạch cấp tỉnh.

Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ khi nhận được văn bản xin ý kiến, các cơ quan, đơn vị được xin ý kiến có trách nhiệm nghiên cứu, góp ý bằng văn bản gửi cơ quan xin ý kiến.

3. Hồ sơ trình Bộ Công Thương phê duyệt quy hoạch phát triển và sử dụng năng lượng sinh khối cấp tỉnh bao gồm:

a) Tờ trình phê duyệt quy hoạch của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

b) 10 (mười) bộ Đề án quy hoạch cấp tỉnh hoàn chỉnh và 01 (một) CD/USB chứa file báo cáo Đề án Quy hoạch cấp tỉnh và các tài liệu kèm theo (Thuyết minh, Phụ lục, dữ liệu, số liệu, ý kiến góp ý của các cơ quan liên quan và các tài liệu tham chiếu khác);

c) 10 (mười) bộ báo cáo tóm tắt của Đề án quy hoạch cấp tỉnh;

d) Văn bản góp ý, kiến nghị của các cơ quan có liên quan;

đ) Văn bản giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý của các cơ quan có liên quan.

Điều 8. Thẩm định, phê duyệt và công bố quy hoạch phát triển và sử dụng năng lượng sinh khối cấp tỉnh

1. Thẩm định và phê duyệt quy hoạch phát triển và sử dụng năng lượng sinh khối cấp tỉnh

a) Tổng cục Năng lượng chủ trì thẩm định Đề án quy hoạch cấp tỉnh trong vòng 30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp cần thiết, Tổng cục Năng lượng được thuê tư vấn thẩm định, tư vấn phản biện phục vụ công tác thẩm định;

b) Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Tổng cục Năng lượng phải gửi văn bản xin ý kiến về nội dung Đề án quy hoạch cấp tỉnh tới các cơ quan và địa phương có liên quan;

c) Các cơ quan và địa phương được xin ý kiến có trách nhiệm nghiên cứu và có văn bản trả lời gửi Tổng cục Năng lượng trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản xin ý kiến về Đề án quy hoạch cấp tỉnh;

d) Sau khi nhận được ý kiến bằng văn bản của các cơ quan, đơn vị có liên quan, Tổng cục Năng lượng hoàn chỉnh báo cáo thẩm định, trình Bộ trưởng Bộ Công Thương xem xét, phê duyệt.

2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm công bố Quy hoạch phát triển và sử dụng năng lượng sinh khối tỉnh đã được phê duyệt trên trang mạng của tỉnh và tổ chức Hội nghị công bố quy hoạch.

3. Kinh phí thẩm định và công bố quy hoạch phát triển và sử dụng năng lượng sinh khối cấp tỉnh được thực hiện theo các quy định pháp luật hiện hành.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 9. Trách nhiệm của các bên liên quan

1. Tổng cục Năng lượng có trách nhiệm:

a) Tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ Công Thương đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét; quyết định sửa đổi, bổ sung quy hoạch phát triển và sử dụng năng lượng sinh khối quốc gia phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội từng thời kỳ;

b) Phổ biến, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện Thông tư này.

2. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm:

a) Phối hợp với Bộ Công Thương đánh giá tiềm năng năng lượng sinh khối của địa phương trong quá trình lập Quy hoạch phát triển và sử dụng năng lượng sinh khối Quốc gia;

b) Căn cứ tiềm năng năng lượng sinh khối của tỉnh, quyết định việc lập Quy hoạch phát triển và sử dụng năng lượng sinh khối cấp tỉnh hoặc sử dụng các số liệu và thông tin của quy hoạch phát triển và sử dụng năng lượng sinh khối quốc gia làm cơ sở phát triển năng lượng sinh khối ở địa phương;

c) Căn cứ vào điều kiện kinh tế - xã hội tại địa phương từng thời kỳ, đề nghị Bộ trưởng Bộ Công Thương quyết định việc sửa đổi, bổ sung Quy hoạch phát triển và sử dụng năng lượng sinh khối cấp tỉnh;

d) Theo dõi, giám sát, kiểm tra việc hoạt động phát triển các dự án điện sinh khối tại địa phương theo quy hoạch phát triển và sử dụng năng lượng sinh khối cấp tỉnh được phê duyệt.

Điều 10. Quy định chuyển tiếp

1. Đối với các Đề án quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt đề cương, nhiệm vụ và dự toán lập Đề án quy hoạch trước ngày Thông tư có hiệu lực và có ý kiến xác nhận của Bộ Công Thương thì Đề án quy hoạch thực hiện theo quyết định đã được phê duyệt.

2. Trong thời hạn 90 (chín mươi) ngày kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực, địa phương có Đề án quy hoạch theo quy định tại Khoản 1 Điều này có trách nhiệm gửi Bộ Công Thương xem xét, xác nhận

Điều 11. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16 tháng 10 năm 2015.

2. Trong quá trình thực hiện, trường hợp có khó khăn, vướng mắc, Tổng cục Năng lương phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan báo cáo Bộ trưởng Bộ Công Thương xem xét, sửa đổi, bổ sung Thông tư này./.


Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng BCĐTW về phòng chống tham nhũng;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- Cục kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Sở Công Thương các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- Công báo;
- Website Chính phủ;
- Website Bộ Công Thương;
- Website Tổng cục Năng lượng;
- Lưu VT,TCNL, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Quốc Vượng

PHỤ LỤC I

NỘI DUNG ĐỀ ÁN QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN VÀ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG SINH KHỐI QUỐC GIA
(Ban hành kèm theo Thông tư số 29/2015/TT-BCT ngày 31 tháng 8 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

A. Phần thuyết minh

Chương 1. Tổng quan về tình hình phát triển năng lượng sinh khối trên thế giới và Việt Nam

1.1. Hiện trạng khai thác, cung ứng và sử dụng

1.2. Công nghệ và xu hướng phát triển năng lượng sinh khối

1.3. Các chính sách vùng và quốc gia liên quan đến phát triển năng lượng sinh khối

1.4. Thực trạng phát triển điện sinh khối ở Việt Nam và các nghiên cứu về tiềm năng điện sinh khối hiện có ở Việt Nam

1.5. Phương pháp nghiên cứu lập quy hoạch

1.6. Cơ chế hỗ trợ phát triển năng lượng sinh khối hiện hành

Chương 2. Đặc điểm tự nhiên và kinh tế - xã hội của Việt Nam

2.1. Đặc điểm tự nhiên

2.1.1. Vị trí địa lý

2.1.2. Đặc điểm địa hình

2.1.3. Điều kiện khí tượng

2.2. Đặc điểm kinh tế - xã hội

2.2.1. Hiện trạng kinh tế - xã hội

2.2.2. Phương hướng phát triển kinh tế - xã hội

2.3. Hiện trạng và quy hoạch sử dụng đất

Chương 3. Hiện trạng và phương hướng phát triển nguồn điện, lưới điện Việt Nam

3.1. Hiện trạng nguồn và lưới điện quốc gia

3.2. Hiện trạng tiêu thụ điện

3.3. Hiện trạng tỷ lệ nguồn điện sinh khối

3.4. Nhu cầu phụ tải điện quốc gia

3.5. Phương hướng phát triển nguồn, lưới điện quốc gia và hạn chế đến việc phát triển điện sinh khối hiện nay

Chương 4. Xác định tiềm năng năng lượng sinh khối lý thuyết, kỹ thuật và thương mại

4.1. Các số liệu đầu vào

4.2. Phương pháp thu thập, xử lý số liệu

4.3. Các kết quả chính

4.4. Đặc điểm của sinh khối

4.5. Tiêu chí xác định tiềm năng năng lượng sinh khối lý thuyết, kỹ thuật và thương mại

4.6. Danh mục tiềm năng năng lượng sinh khối lý thuyết, kỹ thuật và thương mại

Chương 5. Phương án đấu nối vào hệ thống điện quốc gia.

Chương 6. Chỉ tiêu kỹ thuật, kinh tế và tài chính cho phát triển điện sinh khối

6.1. Xác định các chỉ tiêu kỹ thuật điện sinh khối

6.2. Xác định các chỉ tiêu kinh tế, tài chính cho các dự án điện sinh khối

6.3. Ước tính tổng mức đầu tư cho các giai đoạn đầu tư

Chương 7. Đánh giá tác động môi trường chiến lược trong hoạt động điện sinh khối

7.1. Đánh giá các ảnh hưởng việc sử dụng đất

7.2. Tái định cư

7.3. Đánh giá tác động môi trường và tiềm năng giảm khí thải

7.4. Kết luận

Chương 8. Các giải pháp và cơ chế chính sách

8.1. Các giải pháp chủ yếu về vốn, thủ tục

8.2. Các cơ chế chính sách về hỗ trợ phát triển điện sinh khối

8.3. Tổ chức thực hiện

Chương 9. Kết luận và kiến nghị

B. Các phụ lục, bản vẽ và bản đồ

PHỤ LỤC II

NỘI DUNG ĐỀ ÁN QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN ĐIỆN VÀ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG SINH KHỐI CẤP TỈNH
(Ban hành kèm theo Thông tư số 29/2015/TT-BCT ngày 31 tháng 8 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

A. Phần thuyết minh

Chương 1. Tổng quan về tình hình phát triển năng lượng sinh khối của tỉnh

1.1. Công nghệ và xu hướng phát triển năng lượng sinh khối

1.2. Các chính sách và cơ chế hỗ trợ hiện hành tại liên quan đến phát triển điện sinh khối

1.3. Thực trạng khai thác và phát triển năng lượng sinh khối trên địa bàn tỉnh

1.4. Phương pháp nghiên cứu lập quy hoạch

1.5. Cơ chế hỗ trợ phát triển điện sinh khối

Chương 2. Đặc điểm tự nhiên và kinh tế - xã hội của tỉnh

2.1. Đặc điểm tự nhiên

2.1.1. Vị trí địa lý

2.1.2. Đặc điểm địa hình

2.1.3. Đặc điểm sông ngòi

2.1.4. Điều kiện khí tượng

2.2. Đặc điểm kinh tế - xã hội

2.2.1. Hiện trạng kinh tế - xã hội

2.2.2. Phương hướng phát triển kinh tế - xã hội

2.3. Hiện trạng và kế hoạch sử dụng đất

Chương 3. Hiện trạng và phương hướng phát triển nguồn điện và lưới điện trên địa bàn tỉnh

3.1. Hiện trạng nguồn và lưới điện tỉnh

3.2. Nhu cầu phụ tải điện tỉnh

3.3. Kế hoạch phát triển nguồn điện trên địa bàn tỉnh

Chương 4. Xác định tiềm năng năng lượng sinh khối lý thuyết, kỹ thuật, tài chính và thương mại

4.1. Các số liệu đầu vào

4.2. Phương pháp xử lý số liệu

4.3. Các kết quả chính

4.4. Đặc điểm của sinh khối

4.5. Tiêu chí xác định tiềm năng năng lượng sinh khối lý thuyết, kỹ thuật và thương mại

4.6. Danh mục tiềm năng năng lượng sinh khối lý thuyết, kỹ thuật và thương mại: Diện tích và ranh giới các khu vực cho phát triển điện sinh khối; quy mô công suất của các dự án điện sinh khối

Chương 5. Phương án đấu nối vào hệ thống điện quốc gia.

Chương 6. Chỉ tiêu kỹ thuật, kinh tế và tài chính cho phát triển điện sinh khối

6.1. Xác định các chỉ tiêu kỹ thuật dự án điện sinh khối

6.2. Xác định các chỉ tiêu kinh tế, tài chính cho các dự án điện sinh khối

6.3. Ước tính tổng mức đầu tư và các giai đoạn đầu tư

Chương 7. Đánh giá tác động môi trường trong hoạt động khai thác và sản xuất điện sinh khối

7.1. Đánh giá các ảnh hưởng việc sử dụng đất

7.2. Tái định cư

7.3. Đánh giá tác động môi trường và tiềm năng giảm khí thải

7.4. Kết luận

Chương 8. Các giải pháp và cơ chế chính sách

8.1. Các giải pháp chủ yếu về vốn, thủ tục

8.2. Các cơ chế chính sách về hỗ trợ phát triển điện sinh khối

8.3. Tổ chức thực hiện

Chương 9. Kết luận và kiến nghị

B. Các phụ lục, bản vẽ và bản đồ

MINISTRY OF INDUSTRY AND TRADE
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No. 29/2015/TT-BCT

Hanoi, August 31, 2015

 

CIRCULAR

CONTENTS, PROCEDURES FOR DEVELOPING AND APPROVING MASTER PLANS FOR DEVELOPMENT AND USE OF BIOMASS ENERGY

Pursuant to the Law on Electricity No. 28/2004/QH11 dated December 03, 2004 and the Law on amendments to the Law on Electricity dated November 20, 2012;

Pursuant to the Government's Decree No. 95/2012/ND-CP dated November 12, 2012, defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Industry and Trade;;

Pursuant to the Prime Minister’s Decision No. 24/2014/QD-TTg dated March 24, 2014 on support for development of biomass electricity projects in Vietnam;

At the request of Director of Energy Administration of Vietnam,

The Minister of Industry and Trade promulgates a Circular on contents, procedures for developing and approving master plans for development and use of biomass energy.

Chapter I

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 1. Scope and regulated entities

1. This Circular deals with contents, procedures for developing and approving national and provincial master plans for development and use of biomass energy.

2. This Circular applies to organizations and individuals (hereinafter referred to as entities) involved in development of and approval for master plans for development and use of biomass energy.

Article 2. Interpretation of terms

In this Circular, the terms below are construed as follows:

1. Biomass energy used for electricity generation includes by-products and refuses from agriculture, processing of agriculture products, forestry products, and other plants that can be used as fuel for electricity generation.

2. Theoretical biomass energy potential is the potential biomass energy that can be generated and used sustainably under physical properties of biomass, without regard to restrictions to collection methods. Theoretical biomass energy potential of a form of biomass is estimated according to the ratio of refuses or sustainable production factor and production of certain types of plants.

3. Technical biomass energy potential is the potential biomass energy that can be generated and used from the theoretical biomass energy potential with account taken of restrictions to collection methods. Technical biomass energy potential of a form of biomass is calculated according to the factor of collection of that form of biomass and theoretical energy potential. The collection factor of each type of biomass depends of its characteristics.

4. Commercial biomass energy potential is the technical biomass energy potential that can be used for commercial purposes.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6. Provincial master plan for use of biomass energy (hereinafter referred to as provincial master plan) is the master plan for determination of total potential for development and use of biomass energy within a province, distribution of potential among areas within the province in each period by 2020 with an orientation towards 2030.

Chapter II

CONTENTS, PROCEDURES FOR DEVELOPING AND APPROVING MASTER PLANS FOR DEVELOPMENT AND USE OF BIOMASS ENERGY

Article 3. Contents of national master plan for development and use of biomass energy

1. Primary contents of the national master plan for development and use of biomass energy:

a) An overview of development of biomass in the world and Vietnam: generation, supply, and use, applied technologies, support policies and measures; reality of biomass energy development in Vietnam and researches into biomass energy potential in Vietnam;

b) Natural, socio-economic conditions of Vietnam: reality and orientation for development;

c) Current conditions and planning for development of electricity sources and electrical grid of Vietnam;

d) Determination of theoretical, technical, and commercial biomass energy potential; ability to generate biomass energy of Vietnam according to development scenarios;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

e) Plans for connection to the national electricity system;

g) Technical, economic, and financial criteria for development of biomass electricity;

h) Strategic assessment of environmental impact of development of biomass electricity projects;

i) Solutions and policies;

k) Conclusions and proposals.

2. Specific contents of the national master plan for development and use of biomass energy is provided for in Appendix I enclosed herewith.

Article 4. Procedures for developing and submitting national master plan for development and use of biomass energy

1. Make a detailed outline and select advisory organization

a) Based on the funding provided by state budget for making national master plan for development and use of biomass energy, Electricity Administration shall make a detailed outline, cost estimate, and plan for development of the national master plan, then submit them to the Minister of Industry and Trade for approval;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Make and submit the master plan for development and use of biomass energy

The advisory organization appointed to formulate the national master plan has the responsibility to:

a) Formulate the national master plan in accordance with the approved outline and set deadline;

b) Make intermediate reports to seek opinions from relevant agencies and complete the national master plan;

c) Submit an application for approval for the national master plan to Electricity Administration.

3. The application for approval for the master plan for development and use of biomass energy consists of:

a) 15 sets of national master plan and 01 CD/DVD/memory stick that contains the national master plan report and enclosed documents (sufficient biomass figures used for formulating the national master plan and relevant documents);

b) 15 copies of the summary of the national master plan.

Article 5. Appraisal, approval, and announcement of national master plan for development and use of biomass energy

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Electricity Administration is in charge of appraisal of the national master plan which takes place within 30 working days from the receipt of the satisfactory application. If necessary, Electricity Administration may hire consultants and critics to assists the appraisal.

b) Within 05 working days from the receipt of the satisfactory application, Electricity Administration shall send requests for comments about the national master plan to relevant agencies and local governments;

c) The agencies and local governments shall send written responses to Electricity Administration within 15 working days from the receipt of the aforementioned request;

d) After receiving responses from relevant agencies, Electricity Administration shall complete the report on appraisal of the national master plan and submit it to the Minister of Industry and Trade; the Minister of Industry and Trade shall examine the report and submit it to the Prime Minister for decision.

2. Documents to be submitted to the Prime Minister

a) A written request for approval for the master plan;

b) The draft decision on approval for the master plan;

c) 10 sets of the complete national master plan;

d) 10 copies of the summary of the national master plan;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

e) Responses to comments of relevant agencies and local governments.

3. Electricity Administration has the responsibility to announce the approved national master plan for development and use of biomass energy on its website; the Ministry of Industry and Trade shall hold a convention to announce the master plan.

4. The funding for approval and announcement of the master plan for development and use of biomass energy shall comply with effective regulations of law.

Chapter III

CONTENTS, PROCEDURES FOR DEVELOPING AND APPROVING PROVINCIAL MASTER PLANS FOR DEVELOPMENT AND USE OF BIOMASS ENERGY

Article 6. Contents of national master plan for development and use of biomass energy

1. Contents of a provincial master plan for development and use of biomass energy (hereinafter referred to as provincial master plan):

a) Overview of development of biomass energy of the province;

b) Natural, socio-economic conditions of the province and orientation for development;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

d) Determination of theoretical, technical, and commercial biomass energy potential; ability to generate biomass energy of the province; plan for generating and using energy according to development scenarios;

dd) List of biomass electricity projects: areas and boundaries of the areas dedicated to biomass electricity development; output of biomass electricity projects.

e) Plans for connection to the national electricity system;

g) The need for capital and financial efficiency of the projects;

h) Strategic environmental impact assessment in construction of biomass electricity projects;

i) Solutions and policies;

k) Conclusions and proposals.

2. Specific contents of provincial national master plans for development and use of biomass energy is provided for in Appendix II enclosed herewith.

Article 7. Procedures for developing and submitting provincial master plan for development and use of biomass energy

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) According to the funding plan, the Department of Industry and Trade of the province shall make a detailed outline and cost estimate (an advisory organization may be hired) and submit them to the People’s Committee of the province for approval;

b) The Department of Industry and Trade of the province shall appoint a capable advisory organization to formulate the master plan according to the approved outline and cost estimate, then submit it to the People’s Committee of the province for approval.

2. Formulating and submitting provincial master plan for development and use of biomass energy

a) The appointed advisory organization shall formulate the provincial master plan in accordance with the approved outline and set deadline;

b) During the formulation of the provincial master plan, the advisory organization must make intermediate reports to seek opinions from relevant agencies and complete the national master plan;

c) The Department of Industry and Trade of the province shall consult with relevant agencies, electricity company of the province, and Power Corporation of the region that are related to the provincial master plan.

The agencies shall send written responses within 15 working days;

3. An application for approval for the provincial master plan for development and use of biomass energy to be submitted to the Ministry of Industry and Trade consists of:

a) A written request for approval for the master plan made by the People’s Committee of the province;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) 10 copies of the summary of the provincial master plan;

d) Comments of relevant agencies;

dd) Responses to comments of relevant agencies.

Article 8. Appraisal, approval, and announcement of provincial master plan for development and use of biomass energy

1. Appraising and approving provincial master plan for development and use of biomass energy

a) Electricity Administration is in charge of appraisal of the provincial master plan which takes place within 30 working days from the receipt of the satisfactory application. If necessary, Electricity Administration may hire consultants and critics to assists the appraisal.

b) Within 05 working days from the receipt of the satisfactory application, Electricity Administration shall send requests for comments about the provincial master plan to relevant agencies and local governments;

c) The agencies and local governments shall send written responses to Electricity Administration within 15 working days from the receipt of the aforementioned request;

d) After receiving responses from relevant agencies, Electricity Administration shall complete the appraisal report and submit it to the Minister of Industry and Trade for approval.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. The funding for approval and announcement of the provincial master plan for development and use of biomass energy shall comply with effective regulations of law.

Chapter IV

IMPLEMENTATION

Article 9. Responsibilities of relevant agencies

1. Responsibility of Electricity Administration:

a) Provide consultancy on revisions to master plan for development and use of biomass energy for the Minister of Industry and Trade to suit the current socio-economic conditions;

b) Disseminate, provide guidance, and inspect the implementation of this Circular.

2. Responsibility of the People’s Committees of provinces:

a) Cooperate with the Ministry of Industry and Trade in evaluating local biomass energy potential while formulating the master plan for development and use of biomass energy;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) Request the Ministry of Industry and Trade to decide revisions to provincial master plans for development and use of biomass energy according to current socio-economic conditions of their provinces;

d) Monitor and inspect the progress of local biomass electricity projects according to approved provincial master plans for development and use of biomass energy.

Article 10. Transition clauses

1. The master plans whose outlines, objectives, and cost estimates have been approved by competent authorities before the effective date of this Circular and certified by the Ministry of Industry and Trade shall be implemented as is.

2. Within 90 days from the effective date of this Circular, the provinces having the master plans prescribed in Clause 1 of this Article shall submit them to the Ministry of Industry and Trade for consideration and certification.

Article 11. Effects

1. This Circular comes into force from October 16, 2015.

2. Electricity Administration and relevant agencies shall report difficulties that arise during the implementation of this Circular to the Ministry of Industry and Trade for consideration./.

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

PP MINISTER
DEPUTY MINISTER
Hoang Quoc Vuong 

 

APPENDIX I

CONTENTS OF THE NATIONAL MASTER PLAN FOR DEVELOPMENT AND USE OF BIOMASS ENERGY
(Promulgated together with Circular No. 29/2015/TT-BCT dated August 31, 2015 of the Minister of Industry and Trade)

A. Description

Chapter 1. Overview of development of biomass energy of the world and in Vietnam

1.1. Reality of generation, supply and use of biomass energy

1.2. Technologies and tendency of biomass energy development

1.3. Regional and national policies on biomass energy development

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1.5. Master plan formulation method

1.6. Current policies on support for biomass energy development

Chapter 2. Natural and socio-economic characteristics of Vietnam

2.1. Natural characteristics

2.1.1. Geographical location

2.1.2. Topography

2.1.3. Meteorology

2.2. Socio-economic characteristics

2.2.1. Socio-economic reality

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2.3. Reality and planning for land use

Chapter 3. Reality and orientation for development of Vietnam’s electricity sources and electrical grid

3.1. Current conditions of the national grid and electricity sources

3.2. Reality of electricity consumption

3.3. Ratio of biomass electricity sources

3.4. National load demand

3.5. Orientation for development of the national grid, electricity sources, and current obstacles to development of biomass electricity

Chapter 4. Determination of theoretical, technical, and commercial biomass energy potential

4.1. Input data

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4.3. Primary results

4.4. Characteristics of biomass

4.5. Criteria for determination of theoretical, technical, and commercial biomass energy potential

4.6. List of theoretical, technical, and commercial biomass energy potential

Chapter 5. Plan for connection to the national electricity system.

Chapter 6. Technical, economic, and financial criteria for development of biomass electricity

6.1. Determination of biomass electricity indicators

6.2. Determination of economic and financial indicators of biomass electricity projects

6.3. Estimation of total investment in different stages

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7.1. Assessment of land use impacts

7.2. Relocation

7.3. Assessment of environmental impact and potential for reduction of exhaust gas

7.4. Conclusion

Chapter 8. Solutions and policies

8.1. Solutions in terms of capital and formalities

8.2. Polices on support for development of biomass electricity

8.3. Implementation

Chapter 9. Conclusions and proposals

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

APPENDIX II

CONTENTS OF PROVINCIAL MASTER PLAN FOR DEVELOPMENT AND USE OF BIOMASS ENERGY
(Promulgated together with Circular No. 29/2015/TT-BCT dated August 31, 2015 of the Minister of Industry and Trade)

A. Description

Chapter 1. Overview of development of biomass energy of the province

1.1. Technologies and tendency of biomass energy development

1.2. Applicable polices on support for development of biomass electricity

1.3. Reality of generation and development of biomass energy in the province

1.4. Master plan formulation method

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Chapter 2. Natural and socio-economic characteristics of the province

2.1. Natural characteristics

2.1.1. Geographical location

2.1.2. Topography

2.1.3. Rivers

2.1.4. Meteorology

2.2. Socio-economic characteristics

2.2.1. Socio-economic reality

2.2.2. Socio-economic development orientation

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Chapter 3. Reality and orientation for development of electricity sources and electrical grid in the province

3.1. Current conditions of the provincial grid and electricity sources

3.2. Provincial load demand

3.3. Plan for development of electricity sources in the province

Chapter 4. Determination of theoretical, technical, and commercial biomass energy potential

4.1. Input data

4.2. Method for processing data

4.3. Primary results

4.4. Characteristics of biomass

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4.6. List of theoretical, technical, and commercial biomass energy potential: areas and boundaries of the areas dedicated to biomass electricity development; output of biomass electricity projects

Chapter 5. Plan for connection to the national electricity system.

Chapter 6. Technical, economic, and financial criteria for development of biomass electricity

6.1. Determination of biomass electricity indicators

6.2. Determination of economic and financial indicators of biomass electricity projects

6.3. Estimation of total investment and different stages

Chapter 7. Strategic assessment of environmental impact of biomass electricity generation

7.1. Assessment of land use impacts

7.2. Relocation

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7.4. Conclusion

Chapter 8. Solutions and policies

8.1. Solutions in terms of capital and formalities

8.2. Polices on support for development of biomass electricity

8.3. Implementation

Chapter 9. Conclusions and proposals

B. Appendices, drawings, and maps

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 29/2015/TT-BCT ngày 31/08/2015 Quy định nội dung, trình tự, thủ tục lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch phát triển và sử dụng năng lượng sinh khối do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


8.387

DMCA.com Protection Status
IP: 100.28.132.102
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!