Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Thông tư 21/2015/TT-BTNMT định mức kinh tế kỹ thuật công nghệ tổng hợp đo đạc bản đồ

Số hiệu: 21/2015/TT-BTNMT Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường Người ký: Nguyễn Linh Ngọc
Ngày ban hành: 22/05/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 21/2015/TT-BTNMT

Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2015

THÔNG TƯ

BAN HÀNH ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TỔNG HỢP ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ

Căn cứ Nghị định số 12/2002/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2002 của Chính phủ về hoạt động đo đạc và bản đồ;

Căn cứ Nghị định số 21/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch và Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật công nghệ tổng hợp đo đạc và bản đồ.

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Định mức kinh tế - kỹ thuật công nghệ tổng hợp đo đạc và bản đồ.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06 tháng 7 năm 2015.

Điều 3. Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh về Bộ Tài nguyên và Môi trường để xem xét, giải quyết./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng Bộ TN&MT;
- Kiểm toán Nhà nước;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Cục kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- Các đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT, Cổng TTĐT Bộ TN&MT;
- Sở TN&MT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Công báo, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;
- Lưu: VT, PC, KH, ĐĐBĐVN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Linh Ngọc

ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT

CÔNG NGHỆ TỔNG HỢP ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2015/TT-BTNMT ngày 22 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

Phần I

QUY ĐỊNH CHUNG

1. Phạm vi điều chỉnh: Định mức kinh tế - kỹ thuật công nghệ tổng hợp đo đạc và bản đồ (sau đây gọi tắt là Định mức tổng hợp) được áp dụng cho các công việc sau:

1.1. Xây dựng hệ thống điểm đo đạc cơ sở

a) Lưới độ cao

b) Lưới tọa độ hạng III

c) Lưới trọng lực

1.2. Trọng lực chi tiết

a) Đo trọng lực chi tiết mặt đất

b) Đo trọng lực chi tiết trên biển bằng tàu biển

1.3. Thành lập bản đồ

a) Thành lập bản đồ địa hình bằng ảnh chụp từ máy bay

b) Thành lập bản đồ địa hình bằng công nghệ Lidar và ảnh số

c) Thành lập bản đồ địa hình bằng phương pháp đo vẽ trực tiếp ngoài thực địa

d) Đo vẽ bản đồ địa hình đáy biển

đ) Thành lập bản đồ bằng phương pháp biên vẽ

e) Thành lập bản đồ địa hình bằng phương pháp hiện chỉnh

g) Xây dựng hệ thống thông tin địa danh Việt Nam và nước ngoài phục vụ công tác lập bản đồ

1.4. Xây dựng cơ sở dữ liệu nền địa lý

a) Xây dựng cơ sở dữ liệu (CSDL) nền địa lý từ ảnh hàng không

b) Xây dựng CSDL nền địa lý từ bản đồ địa hình số

c) Xây dựng CSDL nền địa lý từ các CSDL nền địa lý tỷ lệ lớn

2. Đối tượng áp dụng:

- Định mức tổng hợp được sử dụng để tính đơn giá sản phẩm đo đạc và bản đồ, làm căn cứ lập dự toán và quyết toán giá trị sản phẩm hoàn thành của các dự án, công trình và nhiệm vụ về đo đạc và bản đồ đo các cơ quan, tổ chức và cá nhân thực hiện.

- Đối với các dự án, công trình và nhiệm vụ về đo đạc và bản đồ ngoài việc áp dụng theo Thông tư này, các cơ quan, tổ chức và cá nhân trực tiếp thực hiện dự án, công trình và nhiệm vụ về đo đạc và bản đồ phải áp dụng các định mức kinh tế - kỹ thuật khác có liên quan.

3. Phương pháp định mức công nghệ tổng hợp

3.1. Định mức lao động tổng hợp

a) Mức lao động tổng hợp tính bằng tổng thời gian lao động thực hiện các nguyên công công nghệ sản xuất sản phẩm trong điều kiện tổ chức, kỹ thuật xác định, theo công thức sau:

Trong đó:      Tcn: mức lao động tổng hợp

                    tcni: mức lao động của nguyên công công nghệ i

                    n: số nguyên công công nghệ sản xuất sản phẩm

- Đơn vị tính là công/đơn vị sản phẩm.

- Ngày công tính bằng 8 giờ làm việc.

- Riêng ngày công làm việc trực tiếp trên biển tính bằng 6 giờ làm việc.

- Các mức ngoại nghiệp thể hiện dưới dạng phân số, trong đó:

+ Tử số là mức lao động kỹ thuật;

+ Mẫu số là mức lao động phổ thông, tính theo công cá nhân. Lao động phổ thông là người lao động được thuê mướn để thực hiện các công việc giản đơn như vận chuyển thiết bị, vật liệu, thông hướng tầm ngắm, liên hệ, dẫn đường, bảo vệ, phục vụ đo ngắm, đào bới mốc, rửa vật liệu...

- Mức lao động kỹ thuật khi phải ngừng nghỉ việc do thời tiết của lao động kỹ thuật ngoại nghiệp được tính theo hệ số trong Bảng A.

- Mức lao động kỹ thuật do ảnh hưởng của phim ảnh cũ được tính theo hệ số trong Bảng B.

b) Cấp bậc công việc: tính bình quân gia quyền từ cấp bậc công việc của các nguyên công công nghệ sản xuất sản phẩm, theo công thức:

Trong đó:    Cb: cấp bậc công việc bình quân

                  Cbi: cấp bậc công việc của nguyên công i

                  Tcni: mức thời gian của nguyên công công nghệ i

                  n: số nguyên công công nghệ sản xuất sản phẩm

3.2. Định mức dụng cụ, thiết bị và vật liệu tổng hợp

- Mức dụng cụ tổng hợp và mức thiết bị tổng hợp tính bằng tổng mức thời gian sử dụng dụng cụ và thiết bị thực hiện các nguyên công công nghệ sản xuất sản phẩm trong điều kiện tổ chức, kỹ thuật xác định.

- Mức vật liệu tổng hợp tính bằng tổng mức sử dụng vật liệu thực hiện các nguyên công công nghệ sản xuất sản phẩm trong điều kiện tổ chức, kỹ thuật xác định.

- Các định mức dụng cụ, thiết bị và vật liệu được tổng hợp thành 2 loại:

+ Mức dụng cụ, thiết bị và vật liệu chính: tập hợp đầy đủ mức các dụng cụ, thiết bị và vật liệu chính (quan trọng, có giá trị lớn) của các bước công việc (các nguyên công công việc).

+ Mức dụng cụ, thiết bị và vật liệu phụ: tính bằng % so với mức dụng cụ, thiết bị và vật liệu chính.

4. Định mức tổng hợp phải điều chỉnh khi định mức chi tiết của các nguyên công thay đổi:

- Điều chỉnh sau 6 tháng nếu định mức chi tiết giảm.

- Điều chỉnh ngay nếu định mức chi tiết tăng.

5. Quy định các chữ viết tắt trong Định mức tổng hợp

Ch viết tắt

Thay cho

Chữ viết tắt

Thay cho

ĐTĐL

Đối tượng địa lý

CBCV

Cấp bậc công việc

KCA

Khống chế ảnh

ĐCKV

Đường chuyền kinh vĩ

BĐA

Bình đồ ảnh

BHLĐ

Bảo hộ lao động

KCĐ

Khoảng cao đều

TQ

Thành quả

BQ

Bản quyền

LX3

Lái xe bậc 3

BĐĐH

Bản đồ địa hình

KTV6,35

Kỹ thuật viên bậc 6,35

KK1

Khó khăn loại 1

KS2,50

K bậc 2,50

KK

Khó khăn

CS

Công suất

KT-KT

Kinh tế - kỹ thuật

TCKT

Thủy chuẩn kỹ thuật

KTNT

Kiểm tra nghiệm thu

MH

Mô hình

ĐVT

Đơn vị tính

CSDL

Cơ sở dữ liệu

TH

Thời hạn

UBND

Ủy ban nhân dân

Bảng A: Hệ số mức do thời tiết áp dụng cho các công việc ngoại nghiệp

TT

Vùng và công việc tính hệ số

Hệ số

1

Công việc thực hiện trên đất liền

1.1

Đo thủy chuẩn hạng I, hạng II, hạng III, hạng IV và thủy chuẩn kỹ thuật

0,30

1.2

Các công việc ngoại nghiệp còn lại

0,25

2

Thành lập bản đồ địa hình đáy biển thực hiện tại các vùng biển

2.1

Từ Quảng Ninh đến Ninh Bình

0,60

2.2

Từ Thanh Hóa đến Bình Thuận

0,55

2.3

Từ Bà Rịa - Vũng Tàu đến Kiên Giang

0,50

2.4

Vùng biển cách bờ từ 100 km của tất cả các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đến giáp các khu vực quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa

0,80

2.5

Khu vực Hoàng Sa, Trường Sa

1,00

Bảng B: Hệ số mức do phim nh cũ

TT

Công việc

T 3 đến dưới 5 năm

Từ 5 năm trlên

1

Ngoại nghiệp

1.1

Khống chế ảnh hàng không

0,05

Thêm 0,03/năm, không quá 0,30

1.2

Điều vẽ ảnh hàng không

0,20

Thêm 0,05/năm, không quá 0,40

2

Nội nghiệp

Đo vẽ ảnh hàng không (tăng dày, Đo vẽ trên trạm ảnh số)

0,10

Thêm 0,05/năm, không quá 0,30

Phần II

ĐỊNH MỨC CÔNG NGHỆ TỔNG HỢP

Chương I

XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐIỂM ĐO ĐẠC CƠ SỞ

Mục 1. LƯỚI ĐỘ CAO

1. Chọn điểm, chôn mốc

1.1. Định mức lao động

1.1.1. Nội dung công việc

a) Chọn điểm: xác định vị trí điểm ở thực địa; vẽ sơ đồ ghi chú điểm.

b) Chôn mốc: đổ mốc và chôn mốc; gắn mốc trên các công trình dân dụng, vật kiến trúc.

c) Xây tường vây: đào hố móng, đóng cốp pha: trộn bê tông, đổ bê tông tường vây; đóng dấu chữ; tháo dỡ cốp pha.

d) Tìm điểm độ cao: theo ghi chú điểm tìm mốc cũ, kiểm tra, bổ sung ghi chú điểm.

1.1.2. Phân loại khó khăn

Loại 1: tuyến thủy chuẩn nằm dọc các đường giao thông thuận tiện vùng đồng bằng.

Loại 2: tuyến thủy chuẩn nằm dọc các đường giao thông không thuận tiện vùng đồng bằng, vùng trung du, miền núi thấp.

Loại 3: tuyến thủy chuẩn nằm dọc các đường giao thông khó khăn, vùng núi, vùng hẻo lánh, vùng đầm lầy.

1.1.3. Cấp bậc công việc:

Bảng 1

TT

Công việc

Cấp bậc công việc

1

Chọn điểm, chôn mốc hạng I, II (mốc cơ bản)

KS2,930

2

Chọn điểm, chôn mốc hạng I, II (mốc thường)

KS3,000

3

Chọn điểm, chôn mốc hạng III (mốc thường)

KS2,948

4

Chọn điểm, chôn mốc hạng IV (mốc thường)

KS2,935

1.1.4. Định mức: công/điểm

Bảng 2

TT

Công việc

KK1

KK2

KK3

Chọn điểm chôn mốc

1

Hạng I

a

Mốc cơ bản

105,80
30,20

124,40
40,75

144,46
51,80

b

Mc thường

48,76
21,20

55,78
27,75

72,00
34,80

2

Hạng II

a

Mốc cơ bản

105,17
29,70

123,47
40,25

143,08
51,30

b

Mốc thường

48,13
20,70

54,85
27,25

70,62
34,30

3

Hạng III

Mốc thường

47,56
20,70

54,01
27,25

69,42
33,80

4

Hạng IV

Mốc thường

47,02
20,70

53,23
27,25

68,28
33,80

Ghi chú:

(1) Bước Tìm điểm của Chọn điểm, chôn mốc đã tổng hợp 10% (tức 0,10 định mức Tìm điểm chi tiết).

(2) Khi phải chống lún, mức được cộng thêm 3 công lao động phổ thông.

1.2. Định mức dụng cụ: ca/điểm

Bảng 3

TT

Danh mục dụng cụ

ĐVT

Thời hn

Mc

1

Áo mưa bạt

cái

18

37,77

2

Ba lô

cái

18

99,38

3

Bi đông nhựa

cái

12

93,72

4

Giầy cao cổ

đôi

12

99,38

5

Mũ cứng

cái

12

99,38

6

Quần áo BHLĐ

bộ

9

99,38

7

Tất sợi

đôi

6

99,38

8

Dụng cụ phụ

%

18,00

Ghi chú: mức cho các loại khó khăn áp dụng hệ số quy định trong bảng 3a sau:

Bảng 3a

TT

Công việc

KK1

KK2

KK3

Chọn điểm chôn mốc

1

Hạng I

a

Mốc cơ bản

0,70

0,84

1,00

b

Mốc thường

0,33

0,37

0,50

2

Hạng II

a

Mốc cơ bản

0,69

0,84

0,99

b

Mốc thường

0,33

0,37

0,49

3

Hạng III

Mốc thường

0,33

0,37

0,48

4

Hạng IV

Mốc thường

0,32

0,36

0,47

1.3. Định mức thiết bị: ca/điểm

Bảng 4

TT

Danh mục thiết b

ĐVT

KK1

KK2

KK3

Chọn điểm chôn mốc

Ô tô (9 - 12 chỗ)

cái

1

Hạng I

a

Mốc cơ bản

1,69

2,01

2,38

b

Mốc thường

0,91

1,07

1,38

2

Hạng II

a

Mốc cơ bản

1,67

1,98

2,34

b

Mốc thường

0,89

1,04

1,34

3

Hạng III

Mốc thường

0,87

1,01

1,30

4

Hạng IV

Mốc thường

0,85

0,99

1,26

1.4. Định mức vật liệu: tính cho 1 điểm

Bảng 5

TT

Danh mục vật liệu

ĐVT

Mốc cơ bản

Mốc thường

Hạng I

Hạng II

Hạng I

Hạng II

Hạng III

Hạng IV

1

Bản đồ địa hình

tờ

0,93

0,93

0,93

0,93

0,93

0,93

2

Đá dăm

m3

1,09

1,09

0,40

0,40

0,40

0,40

3

Dấu đồng

cái

2,00

2,00

4

Dấu xứ

cái

1,00

1,00

1,00

1,00

5

Gỗ cốp pha

m3

0,09

0,09

0,07

0,07

0,07

0,07

6

Sắt 10

mét

18,80

18,80

18,80

18,80

18,80

18,80

7

Xăng ô tô

lít

15,50

15,50

9,50

9,50

9,50

4,50

8

Xi măng

kg

241,00

241,00

144,80

144,80

144,80

144,80

9

Cọc chống lún dài 2m

cái

39,00

39,00

32,00

32,00

32,00

32,00

10

Vật liệu phụ

%

19,50

18,00

22,00

19,80

25,00

26,70

Ghi chú: mức số 9 (Cọc chống lún) chỉ áp dụng khi phải chống lún.

2. Đo và tính độ cao

2.1. Định mức lao động

2.1.1. Nội dung công việc

a) Đo độ cao: chuẩn bị vật tư, tài liệu; kiểm nghiệm thiết bị; đo, tính toán sổ đo.

b) Tính độ cao

2.1.2. Phân loại khó khăn

Loại 1: tuyến đo qua vùng đồng bằng, thông thoáng, giao thông thuận tiện.

Loại 2: tuyến đo qua đô thị loại III, VI, khu công nghiệp, vùng trung du, đường đất lớn và rải mặt ở vùng núi, vùng bãi cát và các tuyến đo trung bình không quá 15 trạm đo/1 km.

Loại 3: tuyến đo theo đường mòn vùng núi, cần phát cây thông đường đi, tuyến đo qua đô thị loại I, II và các tuyến đo trung bình (16-25) trạm/1 km.

Loại 4: tuyến đo vùng đầm lầy, hải đảo, đường mòn vùng núi cao, cần phát cây thông đường đi và các tuyến đo trung bình trên 25 trạm/1 km.

2.1.3. Cấp bậc công việc

Bảng 6

TT

Công việc

Cấp bậc công việc

1

Đo và tính hạng I

KS3,350

2

Đo và tính hạng II

KS3,209

3

Đo và tính hạng III, IV

KS3,310

4

Đo và tính TCKT

KTV4,400

2.1.4. Định mức: công/km đơn trình

Bảng 7

Công việc

KK

Hng I

Hạng II

Hạng III

Hạng IV

Kỹ thuật

Đo và tính độ cao bằng máy quang cơ

1

7,48
1,18

4,50
0,45

2,64
0,32

2,08
0,29

0,90
0,11

2

9,02
2,01

5,50
0,95

3,20
0,67

2,56
0,62

1,10
0,18

3

11,22
3,26

7,40
1,93

3,92
1,35

3,20
1,11

1,40
0,30

4

15,07
5,56

9,90
3,38

5,04
2,30

4,00
1,85

1,80
0,45

Ghi chú: mức Đo nối độ cao bằng máy điện tử quy định bằng 0,85 mức Đo nối độ cao bằng máy quang cơ trong bảng 7 trên.

2.2. Định mức dụng cụ: ca/km đơn trình

Bảng 8

TT

Danh mục dụng cụ

ĐVT

Thời hn

Hạng
I

Hạng
II

Hạng
III

Hạng
IV

Kỹ
thu
t

1

Áo rét BHLĐ

cái

18

2,84

1,86

1,09

0,81

0,35

2

Ba lô

cái

18

8,54

5,60

3,26

2,43

1,04

3

Bi đông nhựa

cái

12

8,54

5,60

3,26

2,43

1,04

4

Giầy cao cổ

đôi

12

8,54

5,60

3,26

2,43

1,04

5

Mũ cứng

cái

12

8,54

5,60

3,26

2,43

1,04

6

Quần áo BHLĐ

bộ

9

8,54

5,60

3,26

2,43

1,04

7

Tất si

đôi

6

8,54

5,60

3,26

2,69

1,04

8

Dụng cụ phụ

%

9,30

9,50

15,40

15,60

22,00

Ghi chú:

(1) Mức trong bảng 8 trên quy định cho loại khó khăn 3, mức cho các loại khó khăn khác áp dụng hệ số quy định trong bảng 9 sau:

Bảng 9

Khó khăn

Hạng I

Hạng II

Hạng III

Hạng IV

Kỹ thuật

1

0,65

0,65

0,65

0,65

0,65

2

0,80

0,80

0,80

0,80

0,80

3

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

4

1,35

1,30

1,30

1,30

1,30

(2) Mức trong bảng 8 trên quy định cho đo nối độ cao bằng máy thủy chuẩn quang cơ. Mức đo nối độ cao bằng máy thủy chuẩn điện tử tính bằng 0,85 mức trong bảng 8 trên.

2.3. Định mức thiết bị: ca/km đơn trình

Bảng 10

TT

Danh mục thiết bị

ĐVT

KK1

KK2

KK3

KK4

1

Đo độ cao bằng máy quang cơ

1.1

Đo độ cao hạng I

Máy thủy chuẩn quang cơ

bộ

0,40

0,47

0,63

0,87

Ô tô (9 - 12 chỗ)

cái

0,09

0,11

0,14

0,20

Mia in va

bộ

0,40

0,47

0,63

0,87

1.2

Đo độ cao hạng II

Máy thủy chuẩn quang cơ

bộ

0,30

0,35

0,48

0,65

Ô tô (9 - 12 chỗ)

cái

0,06

0,07

0,10

0,14

Mia in va

bộ

0,30

0,35

0,48

0,65

1.3

Đo độ cao hạng III

Máy thủy chuẩn quang cơ

bộ

0,18

0,22

0,29

0,37

1.4

Đo độ cao hạng IV

Máy thủy chuẩn quang cơ

bộ

0,14

0,18

0,23

0,29

1.5

Đo độ cao kỹ thuật

Máy thủy chuẩn quang cơ

bộ

0,10

0,12

0,16

0,21

2

Đo nối độ cao bằng máy điện tử

2.1

Đo độ cao hạng I

Máy thủy chuẩn điện tử

bộ

0,36

0,42

0,56

0,77

Card 256KB

cái

0,36

0,42

0,56

0,77

Ô tô (9 - 12 chỗ)

cái

0,09

0,11

0,14

0,20

Mia mã vạch

bộ

0,36

0,42

0,56

0,77

2.2

Đo độ cao hạng II

Máy thủy chuẩn điện tử

bộ

0,27

0,31

0,42

0,57

Card 256KB

cái

0,27

0,31

0,42

0,57

Ô tô (9 - 12 chỗ)

cái

0,06

0,07

0,10

0,14

Mia mã vạch

bộ

0,27

0,31

0,42

0,57

2.3

Đo độ cao hạng III

Máy thủy chuẩn điện tử

bộ

0,16

0,19

0,25

0,33

Card 256KB

cái

0,16

0,19

0,25

0,33

Mia mã vạch

bộ

0,16

0,19

0,25

0,33

2.4

Đo độ cao hạng IV

Máy thủy chuẩn điện tử

bộ

0,12

0,16

0,20

0,25

Card 256KB

cái

0,12

0,16

0,20

0,25

Mia mã vạch

bộ

0,12

0,16

0,20

0,25

2.5

Đo độ cao kỹ thuật

Máy thủy chuẩn điện tử

bộ

0,08

0,10

0,14

0,18

Card 256KB

cái

0,08

0,10

0,14

0,18

Mia mã vạch

bộ

0,08

0,10

0,14

0,18

2.4. Định mức vật liệu: tính cho 1 km đơn trình

Bảng 11

TT

Danh mục vật liệu

ĐVT

Hạng I

Hạng II

Hạng III

Hạng IV

Kỹ thuật

1

Bản đồ địa hình

tờ

0,30

0,30

0,30

0,30

0,03

2

Đinh trạm nghỉ 20 cm

cái

10,00

10,00

10,00

10,00

3

Biên bản bàn giao

tờ

2,00

4

Mực đỏ

lọ

0,03

5

Mực xanh

lọ

0,03

6

Mực đen

lọ

0,03

7

Xăng ô tô

lít

1,00

1,00

8

Vật liệu phụ

%

13,00

13,00

13,50

15,30

16,00

Ghi chú: mức vật liệu cho Đo nối độ cao bằng máy quang cơ và máy điện tử quy định như nhau và bằng mức trong bảng 11 trên.

3. Đo và tính độ cao qua sông

3.1. Định mức lao động

3.1.1. Nội dung công việc

a) Đo độ cao qua sông: bố trí bãi đo, đổ mốc; chuẩn bị máy, mia và các dụng cụ liên quan đến đo ngắm độ cao; đo độ cao, tính toán số đo.

b) Tính độ cao

3.1.2. Phân loại khó khăn

Loại 1: giao thông thuận tiện. Bố trí bãi đo thuận lợi và dễ dàng.

Loại 2: giao thông khó khăn. Bố trí bãi đo không thuận lợi.

3.1.3. Cấp bậc công việc: theo quy định tại Bảng 6

3.1.4. Định mức: công/lần đo

Bảng 12

TT

Công việc

KK

Hạng I

Hạng II

Hạng III

Hạng IV

Đo và tính độ cao qua sông bằng máy quang cơ

1

Sông rộng từ 150m trở xuống

1

136,95
14,00

112,60
12,00

74,08
11,00

66,48
10,00

2

159,83
17,00

128,50
15,00

84,48
14,00

75,84
12,00

2

Sông rộng từ 150m đến 400m

1

169,40
21,00

136,40
19,00

89,68
17,00

80,48
15,00

2

198,22
24,00

160,10
22,00

105,12
19,00

94,48
17,00

3

Sông rộng từ 401m đến 1000m

1

207,79
24,00

168,10
22,00

110,40
19,00

99,12
17,00

2

236,61
28,00

191,80
25,00

125,92
23,00

113,12
20,00

4

Sông rộng trên 1 000m

1

265,43
32,00

215,60
29,00

141,52
26,00

127,12
23,00

2

292,82
36,00

247,30
32,00

162,24
29,00

145,84
26,00

Ghi chú: mức Đo nối độ cao qua sông bằng máy điện tử tính bằng 0,85 mức Đo nối độ cao qua sông bằng máy quang cơ trong bảng 12 trên.

3.2. Định mức dụng cụ: ca/lần đo

Bảng 13

TT

Danh mục

ĐVT

TH

Hạng I

Hạng II

Hạng III

Hạng IV

1

Ba lô

cái

18

127,86

102,79

67,58

60,67

2

Bi đông nhựa

cái

12

127,86

102,79

67,58

60,67

3

Giầy cao cổ

đôi

12

127,86

102,79

67,58

60,67

4

Mũ cứng

cái

12

127,86

102,79

67,58

60,67

5

Quần áo BHLĐ

bộ

9

127,86

102,79

67,58

60,67

6

Tất sợi

đôi

6

127,86

102,79

67,58

60,67

7

Dụng cụ phụ

%

19,60

20,40

22,60

22,60

Ghi chú:

(1) Mức trong bảng 13 quy định cho khó khăn loại 2, mức cho các loại khó khăn khác áp dụng hệ số trong bảng 14 sau:

Bảng 14

Khó khăn

Hạng I

Hạng II

Hạng III

Hạng IV

1

0,85

0,85

0,85

0,85

2

1,00

1,00

1,00

1,00

(2) Mức trong bảng 13 quy định cho đo tính độ cao bằng máy thủy chuẩn quang cơ. Mức đo nối độ cao bằng máy thủy chuẩn điện tử tính bằng 0,85 mức trong bảng 13.

(3) Mức trong bảng 13 quy định cho Đo tính độ cao qua sông rộng từ 150m trở xuống khó khăn loại 2; mức cho Đo nối độ cao qua sông có độ rộng khác áp dụng hệ số trong bảng 15 sau:

Bảng 15

TT

Công việc

KK

Hạng I

Hạng II

Hạng III

Hạng IV

Đo tính độ cao qua sông

1

Sông rộng từ 150m trở xuống

1

0,85

0,85

0,85

0,85

2

1,00

1,00

1,00

1,00

2

Sông rộng trên 150m đến 400m

1

1,05

1,05

1,05

1,05

2

1,25

1,25

1,20

1,10

3

Sông rộng trên 400m đến 1000m

1

1,30

1,15

1,05

1,05

2

1,50

1,35

1,25

1,15

4

Sông rộng trên 1 000m

1

1,70

1,50

1,35

1,20

2

1,95

1,75

1,60

1,40

3.3. Định mức thiết bị: ca/lần đo

Bảng 16

TT

Danh mục thiết bị

ĐVT

Từ 150m trxuống

151m đến 400m

KK1

KK2

KK1

KK2

1

Đo bằng máy quang cơ

1.1

Đo độ cao qua sông hạng I

Máy thủy chuẩn quang cơ

bộ

8,08

9,43

10,00

11,70

Máy toàn đạc điện tử đo cạnh

bộ

1,10

1,30

1,40

1,60

Ô tô (9 - 12 chỗ)

cái

3,40

4,00

4,20

5,00

Mia in va

bộ

8,08

9,43

10,00

11,70

1.2

Đo độ cao qua sông hạng II

Máy thủy chuẩn quang cơ

bộ

7,28

8,30

8,81

10,40

Máy toàn đạc điện tử đo cạnh

bộ

1,10

1,20

1,30

1,50

Ô tô (9 - 12 chỗ)

cái

3,10

3,50

3,70

4,40

Mia in va

bộ

7,28

8,30

8,81

10,40

1.3

Đo độ cao qua sông hạng III

Máy thủy chuẩn quang cơ

bộ

5,90

6,80

7,30

8,60

Máy toàn đạc điện tử đo cạnh

bộ

0,80

1,00

1,00

1,20

1.4

Đo độ cao qua sông hạng IV

Máy thủy chuẩn quang cơ

bộ

5,30

6,10

6,60

7,80

Máy toàn đạc điện tử đo cạnh

bộ

0,80

0,90

0,90

1,10

2

Đo bằng máy điện tử

2.1

Đo độ cao qua sông hạng I

Máy thủy chuẩn điện tử

bộ

6,88

8,02

8,50

10,00

Card 256KB

cái

6,88

8,02

8,50

10,00

Máy toàn đạc điện tử đo cạnh

bộ

1,10

1,30

1,40

1,60

Ô tô (9 - 12 chỗ)

cái

3,40

4,00

4,20

5,00

Mia mã vạch

bộ

6,88

8,02

8,50

10,00

2.2

Đo độ cao qua sông hạng II

Máy thủy chuẩn điện tử

bộ

6,22

7,10

7,54

8,90

Card 256KB

cái

6,22

7,10

7,54

8,90

Máy toàn đạc điện tử đo cạnh

bộ

1,10

1,20

1,30

1,50

Ô tô (9 - 12 chỗ)

cái

3,10

3,50

3,70

4,40

Mia mã vạch

bộ

6,22

7,10

7,54

8,90

2.3

Đo độ cao qua sông hạng III

Máy thủy chuẩn điện tử

bộ

5,10

5,80

6,20

7,40

Card 256KB

cái

5,10

5,80

6,20

7,40

Máy toàn đạc điện tử đo cạnh

bộ

0,80

1,00

1,00

1,20

Mia mã vạch

bộ

5,10

5,80

6,20

7,40

2.4

Đo độ cao qua sông hạng IV

Máy thủy chuẩn điện tử

bộ

4,60

5,30

5,60

6,70

Card 256KB

cái

4,60

5,30

5,60

6,70

Máy toàn đạc điện tử đo cạnh

bộ

0,80

0,90

0,90

1,10

Mia mã vạch

bộ

4,60

5,30

5,60

6,70

Bảng 17

TT

Danh mục thiết bị

ĐVT

401m đến 1000m

Trên 1000m

KK1

KK2

KK1

KK2

1

Đo bằng máy quang cơ

1.1

Đo độ cao qua sông hạng I

Máy thủy chuẩn quang cơ

bộ

12,30

14,00

15,70

17,90

Máy toàn đạc điện tử đo cạnh

bộ

1,70

1,90

2,20

2,50

Ô tô (9 - 12 chỗ)

cái

5,20

5,90

6,70

7,60

Mia in va

bộ

12,30

14,00

15,70

17,90

1.2

Đo độ cao qua sông hạng II

Máy thủy chuẩn quang cơ

bộ

10,90

12,40

13,90

16,00

Máy toàn đạc điện tử đo cạnh

bộ

1,60

1,80

2,00

2,30

Ô tô (9 - 12 chỗ)

cái

4,60

5,20

5,90

6,70

Mia in va

bộ

10,90

12,40

13,90

16,00

1.3

Đo độ cao qua sông hạng III

Máy thủy chuẩn quang cơ

bộ

9,10

10,40

11,80

13,60

Máy toàn đạc điện tử đo cạnh

bộ

1,30

1,50

1,70

1,90

1.4

Đo độ cao qua sông hạng IV

Máy thủy chuẩn quang cơ

bộ

8,20

9,40

10,60

12,30

Máy toàn đạc điện tử đo cạnh

bộ

1,20

1,30

1,50

1,80

2

Đo bằng máy điện tử

2.1

Đo độ cao qua sông hạng I

Máy thủy chuẩn điện tử

bộ

10,40

11,90

13,30

15,30

Card 256KB

cái

10,40

11,90

13,30

15,30

Máy toàn đạc điện tử đo cạnh

bộ

1,70

1,90

2,20

2,50

Ô tô (9 - 12 chỗ)

cái

5,20

5,90

6,70

7,60

Mia mã vạch

bộ

10,40

11,90

13,30

15,30

2.2

Đo độ cao qua sông hạng II

Máy thủy chuẩn điện tử

bộ

9,30

10,60

11,90

13,70

Card 256KB

cái

9,30

10,60

11,90

13,70

Máy toàn đạc điện tử đo cạnh

bộ

1,60

1,80

2,00

2,30

Ôtô (9- 12 chỗ)

cái

4,60

5,20

5,90

6,70

Mia mã vạch

bộ

9,30

10,60

11,90

13,70

2.3

Đo độ cao qua sông hạng III

Máy thủy chuẩn điện tử

bộ

7,80

9,00

10,10

11,70

Card 256KB

cái

7,80

9,00

10,10

11,70

Máy toàn đạc điện tử đo cạnh

bộ

1,30

1,50

1,70

1,90

Mia mã vạch

bộ

7,80

9,00

10,10

11,70

2.4

Đo độ cao qua sông hạng IV

Máy thủy chuẩn điện tử

bộ

7,00

8,10

9,10

10,50

Card 256KB

cái

7,00

8,10

9,10

10,50

Máy toàn đạc điện tử đo cạnh

bộ

1,20

1,30

1,50

1,80

Mia mã vạch

bộ

7,00

8,10

9,10

10,50

3.4. Định mức vật liệu: mức vật liệu đo nối độ cao qua sông theo quy định như mức vật liệu cho đo nối độ cao 1 km (đơn trình) tại 2.4 trên (bảng 11) và không phân biệt độ rộng của sông.

4. Bình sai lưới độ cao

4.1. Định mức lao động

4.1.1. Nội dung công việc

Tập số liệu gốc; lập phương án tính; kiểm tra tài liệu; tính toán khái lược; bình sai lưới độ cao; biên soạn thành quả tổng hợp điểm độ cao; vẽ sơ đồ lưới, thuyết minh.

4.1.2. Phân loại khó khăn: không phân loại khó khăn.

4.1.3. Cấp bậc công việc

Bảng 18

TT

Công việc

Cấp bậc công việc

Bình sai lưới độ cao

1

Hạng I, II, III

KS2,00

2

Hạng IV, Thủy chuẩn kỹ thuật

KS1,00

4.1.4. Định mức: công/điểm

Bảng 19

Công việc

Hạng I

Hạng II

Hạng III

Hạng IV

Kỹ thuật

Bình sai lưới độ cao từ 101 điểm đến 300 điểm

0,84

0,76

0,62

0,46

0,32

Ghi chú:

(1) Mức trong bảng 19 trên quy định cho trường hợp đo thủy chuẩn hình học bằng máy quang cơ. Mức cho Bình sai lưới độ cao khi đo bằng máy thủy chuẩn điện tử tính bằng 0,70 mức trong bảng 19.

(2) Hệ số điều chỉnh mức Bình sai lưới độ cao theo số lượng điểm quy định trong bảng 20 sau:

Bảng 20

TT

Lưới độ cao (điểm)

Hệ số

1

Dưới 20

0,50

2

Từ 20 đến 100

0,80

3

Từ 101 đến 300

1,00

4

Từ 301 đến 500

1,10

5

Từ 501 đến 1000

1,20

6

Trên 1000

1,35

4.2. Định mức dụng cụ: ca/điểm

Bảng 21

TT

Danh mục dụng cụ

ĐVT

TH

Hạng I

Hạng II

Hạng III

Hạng IV

Kỹ thut

1

Ba lô

cái

18

0,62

0,56

0,56

0,38

0,24

2

Quần áo BHLĐ

bộ

9

0,62

0,56

0,56

0,38

0,24

3

Bàn gấp

cái

24

0,62

0,56

0,56

0,38

0,24

4

Ghế gấp

cái

24

0,62

0,56

0,56

0,38

0,24

5

Dụng cụ phụ

%

22,70

22,80

22,80

22,50

22,90

Ghi chú:

(1) Mức dụng cụ trong bảng 21 trên quy định cho trường hợp đo thủy chuẩn hình học bằng máy quang cơ. Mức dụng cụ cho Bình sai lưới độ cao khi đo bằng máy thủy chuẩn điện tử tính bằng 0,70 mức trong bảng 21.

(2) Mức dụng cụ cho Bình sai lưới độ cao với số lượng điểm khác nhau áp dụng theo hệ số quy định tại bảng 20.

4.3. Định mức thiết bị: ca/điểm

Bảng 22

TT

Danh mục thiết bị

ĐVT

CS

Mức

Bình sai lưới độ cao

1

Hạng I

Máy vi tính xách tay

cái

0,40

0,04

Phần mềm tính toán

bản quyn

0,04

Máy in laser

cái

0,40

0,01

Điện năng

kW

0,17

2

Hạng II

Máy vi tính xách tay

cái

0,40

0,04

Phân mm tính toán

bản quyền

0,04

Máy in laser

cái

0,40

0,01

Điện năng

kW

0,17

3

Hạng III

Máy vi tính xách tay

cái

0,40

0,03

Phần mm tính toán

bản quyn

0,03

Máy in laser

cái

0,40

0,01

Điện năng

kW

0,17

4

Hạng IV

Máy vi tính xách tay

cái

0,40

0,02

Phần mềm tính toán

bản quyn

0,02

Máy in laser

cái

0,40

0,01

Điện năng

kW

0,17

5

Độ cao kỹ thuật

Máy vi tính xách tay

cái

0,40

0,02

Phần mềm tính toán

bản quyn

0,02

Máy in laser

cái

0,40

0,01

Điện năng

kW

0,17

Ghi chú:

(1) Mức thiết bị cho Bình sai lưới độ cao trong bảng 22 trên quy định cho trường hợp đo thủy chuẩn hình học bằng máy quang cơ. Mức thiết bị cho Bình sai lưới độ cao đo thủy chuẩn hình học bằng máy điện tử tính bằng 0,70 mức trong bảng 22 trên.

(2) Mức thiết bị Bình sai lưới độ cao với số lượng điểm khác nhau theo hệ số quy định trong bảng 20.

4.4. Định mức vật liệu: tính cho 1 điểm

Bảng 23

TT

Danh mục vật liệu

ĐVT

Mc

1

Bản đồ địa hình

tờ

0,03

2

Mực đ

lọ

0,30

3

Mực xanh

lọ

0,30

4

Mực đen

lọ

0,30

5

Mực in laser

hộp

0,01

6

Giấy ô ly

tờ

0,10

7

Vật liệu phụ

%

21,30

Ghi chú:

(1) Mức vật liệu Bình sai lưới độ cao cho các hạng là như nhau.

(2) Mức vật liệu Bình sai lưới độ cao đo bằng máy thủy chuẩn điện tử bằng mức Bình sai lưới độ cao đo bằng máy thủy chuẩn quang cơ và bằng mức trong bảng 23 trên.

(3) Mức vật liệu Bình sai lưới độ cao với số lượng điểm khác nhau theo hệ số quy định trong bảng 20.

Mục 2. LƯỚI TỌA ĐỘ HẠNG III

1. Chọn điểm, chôn mốc

1.1. Định mức lao động

1.1.1. Nội dung công việc

a) Chọn điểm: xác định vị trí điểm ở thực địa, thông hướng; xin phép đặt mốc.

b) Chôn mốc, xây tường vây: đổ mốc, chôn mốc, xây tường vây, vẽ ghi chú điểm; bàn giao mốc.

c) Tiếp điểm: tìm điểm, kiểm tra, thông hướng đo.

1.1.2. Phân loại khó khăn

Loại 1: khu vực đồng bằng, ít cây. Khu vực đồi trọc, thấp (dưới 50 m), vùng trung du, giao thông thuận tiện, ô tô đến cách điểm dưới 1 km.

Loại 2: khu vực đồng bằng, nhiều cây. Khu vực đồi thưa cây vùng trung du, giao thông tương đối thuận tiện, ô tô đến cách điểm từ 1 đến 3 km.

Loại 3: vùng núi cao từ 50 đến 200 m. Vùng đồng lầy. Giao thông không thuận tiện, ô tô đến được cách điểm từ trên 3 km đến 5 km.

Loại 4: vùng núi cao từ 200 đến 800 m. Vùng đầm lầy, thụt sâu. Giao thông khó khăn, ô tô đến được cách điểm từ trên 5 km đến 8 km.

Loại 5: vùng hải đảo, biên giới, núi cao trên 800 m. Giao thông rất khó khăn, ô tô chỉ đến được cách điểm trên 8 km.

1.1.3. Cấp bậc công việc: KTV6,44

1.1.4. Định mức: công/điểm

Bảng 24

Công việc

KK1

KK2

KK3

KK4

KK5

Chọn điểm chôn mốc

22,18
12,57

24,79
17,10

29,77
21,68

34,81
34,72

40,40
48,82

Ghi chú: bước Tiếp điểm của Chọn điểm, chôn mốc đã tổng hợp 5% (tức 0,05 định mức Tiếp điểm chi tiết).

1.2. Định múc dụng cụ: ca/điểm

Bảng 25

TT

Danh mục dụng cụ

ĐVT

Thời hạn

Mức

1

Áo rét BHLĐ

cái

18

10,05

2

Áo mưa bạt

cái

18

10,05

3

Ba lô

cái

18

23,34

4

Bi đông nhựa

cái

12

23,34

5

Giầy cao cổ

đôi

12

23,34

6

Quần áo BHLĐ

bộ

9

23,34

7

Tất sợi

đôi

6

23,34

8

Dụng cụ phụ

%

22,00

Ghi chú: mức trong bảng 25 trên quy định cho loại khó khăn 3, mức cho các loại khó khăn khác áp dụng hệ số quy định trong bảng 26 sau:

Bảng 26

Khó khăn

H số

1

0,74

2

0,83

3

1,00

4

1,17

5

1,36

1.3. Định mức thiết bị: ca/điểm

Bảng 27

Danh mục thiết bị

ĐVT

KK1

KK2

KK3

KK4

KK5

Ô tô (9 - 12 chỗ)

cái

0,586

0,658

0,790

0,930

1,082

1.4. Định mức vật liệu: tính cho 1 điểm

Bảng 28

TT

Danh mục

ĐVT

Mức

1

Dầu nhờn

lít

0,72

2

Xăng ô tô

lít

14,35

3

Xi măng

kg

133,00

4

Đá dăm

m3

0,35

5

Cọc chống lún 1m

cái

15,00

6

Vật liệu phụ

%

8,50

2. Đo và tính tọa độ

2.1. Định mức lao động

2.1.1. Nội dung công việc

a) Đo ngắm: kiểm nghiệm thiết bị; đo ngắm; liên hệ với các nhóm liên quan, trút số liệu sang đĩa.

b) Tính toán: kiểm tra khái lược.

2.1.2. Phân loại khó khăn: theo quy định tại 1.1.2, khoản 1, mục 2, chương I, phần II của Định mức tổng hợp này.

2.1.3. Cấp bậc công việc: KS2,585

2.1.4. Định mức: công/điểm

Bảng 29

Công việc

KK1

KK2

KK3

KK4

KK5

Đo và tính điểm tọa độ

6,65
1,48

7,90
1,85

9,60
2,80

12,60
4
,20

17,25
5,60

2.2. Định mức dụng cụ: ca/điểm

Bảng 30

TT

Danh mục dụng cụ

ĐVT

Thời hạn

Mức

1

Áo mưa bạt

cái

18

2,81

2

Ba lô

cái

18

7,48

3

Bi đông nhựa

cái

12

7,48

4

Cưa máy

cái

24

0,19

5

Giầy cao cổ

đôi

12

7,48

6

Mũ cứng

cái

12

7,48

7

Quần áo BHLĐ

bộ

9

7,48

8

Tất sợi

đôi

6

7,48

9

Ấm kế

cái

48

0,19

10

Áp kế

cái

48

0,19

11

Dụng cụ phụ

%

21,00

Ghi chú: mức trong bảng 30 trên quy định cho loại khó khăn 3, mức cho các loại khó khăn khác áp dụng hệ số quy định trong bảng 31 sau:

Bảng 31

Khó khăn

Hệ số

1

0,69

2

0,82

3

1,00

4

1,31

5

1,80

2.3. Định mức thiết bị: ca/điểm

Bảng 32

TT

Danh mục thiết bị

ĐVT

KK1

KK2

KK3

KK4

KK5

1

Máy GPS

cái

1,12

1,12

1,12

1,12

1,12

2

Máy bộ đàm

cái

0,76

0,92

1,12

1,38

1.94

3

Máy vi tính xách tay

cái

0,19

0,19

0,19

0,19

0,19

4

Ô tô (6 - 9 chỗ)

cái

0,13

0,15

0,19

0,23

0,32

2.4. Định mức vật liệu: tính cho 1 điểm

Bảng 33

TT

Danh mục vật liệu

ĐVT

Mc

1

Bản đồ địa hình

tờ

0,05

2

Dầu nhờn

lít

0,35

3

Sổ ghi chép

quyển

0,05

4

Xăng ô tô

lít

7,00

5

Vật liệu phụ

%

8,50

3. Bình sai lưới tọa độ

3.1. Định mức lao động

3.1.1. Nội dung công việc: trút số liệu vào máy tính; tính toán bình sai; chuyển hệ tọa độ Quốc gia.

3.1.2. Phân loại khó khăn: không phân loại khó khăn.

3.1.3. Cấp bậc công việc: KS2,50

3.1.4. Định mức: 1,30 công/điểm.

Mức Bình sai cho một điểm khi số lượng điểm của lưới tọa độ khác nhau áp dụng; hệ số mức quy định trong bảng 34 sau:

Bảng 34

TT

Danh mục công việc

Hệ số

Bình sai lưới tọa độ đo GPS

1

Dưới 20 điểm

1,20

2

Từ 20 đến 100 điểm

1,10

3

Trên 100 đến 300 điểm

1,00

4

Trên 300 đến 500 điểm

0,90

5

Trên 500 đến 1000 điểm

0,80

6

Trên 1000 đến 2000 điểm

0,70

7

Trên 2000 điểm

0,60

3.2. Định mức dụng cụ: ca/điểm

Bảng 35

TT

Danh mục dụng cụ

ĐVT

Thời hạn

Mức

1

Quần áo BHLĐ

bộ

9

1,04

2

Bàn gấp

cái

24

1,00

3

Ghế gấp

cái

24

1,00

4

Dụng cụ phụ

%

11,00

Ghi chú: mức Bình sai cho một điểm tọa độ hạng III khi lưới tọa độ có khối lượng điểm khác nhau tính theo hệ số quy định trong bảng 34.

3.3. Định mức thiết bị: ca/điểm

Bảng 36

TT

Danh mục thiết bị

ĐVT

Mức

1

Máy vi tính xách tay

cái

0,03

2

Điện năng

kW

0,20

Ghi chú: mức Bình sai cho một điểm tọa độ hạng III khi lưới tọa độ có khối lượng điểm khác nhau tính theo hệ số quy định trong bảng 34.

3.4. Định mức vật liệu: tính cho 1 điểm

Bảng 37

TT

Danh mục vật liệu

ĐVT

Mc

1

Bìa đóng sổ

tờ

1,00

2

Biên bản bàn giao

tờ

2,00

3

Mực in laser

hộp

0,002

4

Sổ ghi chép

quyển

0,05

5

Vật liệu phụ

%

24,50

Ghi chú: mức Bình sai cho một điểm tọa độ hạng III khi lưới tọa độ có khối lượng điểm khác nhau tính theo hệ số quy định trong bảng 34.

Mục 3. LƯỚI TRỌNG LỰC

1. Xây dựng lưới trọng lực quốc gia

1.1. Chọn điểm, chôn mốc

1.1.1. Định mức lao động

1.1.1.1. Nội dung công việc

a) Chọn điểm: chọn điểm vẽ ghi chú điểm và chụp ảnh vị trí điểm. Khảo sát nguồn vật liệu đổ mốc, phương tiện vận chuyển.

b) Chôn mốc: đào hố, làm khuôn, đổ mốc, đóng chữ mốc. Hoàn thiện ghi chú điểm. Tháo dỡ cốp pha, chụp ảnh mốc.

c) Xây tường vây: đào hố móng, đóng cốp pha, trộn và đổ bê tông, đóng dấu chữ, tháo dỡ cốp pha và chụp ảnh tường, vây. Bàn giao mốc cho địa phương.

1.1.1.2. Phân loại khó khăn

Loại 1: vùng đồng bằng, dọc theo đường nhựa.

Loại 2: vùng đồi thấp, đồng bằng, đường có nhiều ổ gà, đang bảo dưỡng. Vùng trung du, đường đất đỏ, rải đá. Vùng núi thấp, đường nhựa, thị xã, thị trấn.

Loại 3: vùng núi, đèo dốc, đường quanh co.

Loại 4: vùng rẻo cao, biên giới, hải đảo. Đi lại khó khăn.

1.1.1.3. Cấp bậc công việc: trong bảng định mức.

1.1.1.4. Định mức: công/điểm

Bảng 38

TT

Danh mục công việc

CBCV

KK1

KK2

KK3

KK4

Chn điểm chôn mốc

1

Trọng lực cơ sở (không tường vây)

KS3,18

31,90
4,00

38,35
4,50

46,00
5,50

55,20
6,00

2

Trọng lực hạng I
(có tường vây, chống lún)

KS3,31

45,69
5,00

54,82
6,00

65,80
7,50

78,45
8,50

3

Trọng lực vệ tinh
(có tường vây, chống lún)

KS3,32

40,84
4,50

48,97
5,50

58,80
7,00

70,50
8,00

4

Trọng lực đường đáy
(có tường vây, chống lún)

KS3,32

51,32
6,00

61,75
7,00

74,10
8,25

88,67
9,25

1.1.2. Định mức dụng cụ: ca/điểm

Bảng 39

TT

Danh mục dụng cụ

ĐVT

Thời hn

Trọng lực cơ sở

Trọng lực hạng I

Trọng lực v tinh

Trọng lực đường đáy

1

Áo rét BHLĐ

cái

18

18,40

26,32

23,52

29,64

2

Áo mưa bạt

cái

18

18,40

26,32

23,52

29,64

3

Ba lô

cái

18

36,80

52,64

47,04

59,28

4

Giy cao c

đôi

12

36,80

52,64

47,04

59,28

5

Mũ cứng

cái

12

36,80

52,64

47,04

59,28

6

Quần áo BHLĐ

bộ

9

36,80

52,64

47,04

59,28

7

Tất sợi

đôi

6

36,80

52,64

47,04

59,28

8

Dụng cụ phụ

%

29,50

31,00

31,00

31,00

Ghi chú: mức trong bảng 39 trên tính cho khó khăn loại 3, mức cho các loại khó khăn khác tính theo hệ số trong bảng 40 sau:

Bảng 40

Khó khăn

Hệ số

1

0,69

2

0,83

3

1,00

4

1,20

1.1.3. Định mức thiết bị: ca/điểm

Bảng 41

TT

Danh mục thiết bị

ĐVT

KK1

KK2

KK3

KK4

Chọn điểm chôn mốc

1

Trọng lực cơ sở

Ô tô 9-12 chỗ

cái

1,40

1,70

2,00

2,40

Xăng

lít

88,00

88,00

88,00

88,00

Dầu nhờn

lít

4,40

4,40

4,40

4,40

2

Trọng lực hạng I

Ô tô 9-12 chỗ

cái

1,35