Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Thông tư 18/2016/TT-BNNPTNT đánh giá môi trường chiến lược đánh giá tác động môi trường

Số hiệu: 18/2016/TT-BNNPTNT Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Lê Quốc Doanh
Ngày ban hành: 24/06/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết
Thông tư 18/2016/TT-BNNPTNT quy định việc xây dựng, thẩm định và phê duyệt đề cương lập báo cáo đánh giá môi trường chiến lược các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch; xây dựng, thẩm định và phê duyệt đề cương lập báo cáo đánh giá tác động môi trường các dự án; thẩm định, phê duyệt, lấy ý kiến báo cáo ĐMC và báo cáo ĐTM.

 

1. Xây dựng, thẩm định đề cương lập báo cáo Đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC), báo cáo Đánh giá tác động môi trường (ĐTM)

 
Thông tư số 18/2016 hướng dẫn thời điểm xây dựng đề cương báo cáo ĐMC và báo cáo ĐTM như sau:
 
+ Đề cương báo cáo ĐTM lập cùng thời điểm với lập đề cương chiến lược, quy hoạch, kế hoạch;
 
+ Đề cương báo cáo ĐMC lập cùng thời điểm với lập dự án đầu tư (báo cáo nghiên cứu khả thi);
 

2. Thẩm định, lấy ý kiến báo cáo ĐMC

 
- Đối với báo cáo ĐMC thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thì hồ sơ đề nghị thẩm định ĐMC được gửi đến Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường. Vụ này sẽ trình Bộ trình Bộ để thành lập hội đồng thẩm định và tổ chức thẩm định nếu hồ sơ hợp lệ.
 
Theo quy định tại Thông tư 18, kết quả thẩm định báo cáo ĐMC sẽ được Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt chiến lược, quy hoạch, kế hoạch trong vòng tối đa 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ báo cáo.
 
Hồ sơ báo cáo kết quả thẩm định gồm có: Báo cáo kết quả thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược và 01 bản sao văn bản giải trình về việc tiếp thu ý kiến thẩm định báo cáo ĐMC của cơ quan lập quy hoạch.
 
- Đối với báo cáo ĐMC không thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thì thực hiện lấy ý kiến về báo cáo ĐMC theo Thông tư số 18 năm 2016.
 

3. Thẩm định, lấy ý kiến báo cáo ĐTM

 
Tương tự như báo cáo ĐMC thì Thông tư 18/2016 cũng hướng dẫn thẩm định các báo cáo ĐTM thuộc thẩm quyền của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và lấy ý kiến về báo cáo ĐTM đối với báo cáo ĐTM không thuộc thẩm quyền. Theo đó:
 
Hồ sơ đề nghị thẩm định báo cáo ĐTM gồm:
 
+ Văn bản đề nghị thẩm định báo cáo ĐTM;
 
+ 07 bản báo cáo ĐTM của dự án bằng tiếng Việt;
 
+ 01 bản báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc báo cáo dự án đầu tư hoặc tương đương.
 
Hồ sơ được thẩm định bởi Hội đồng thẩm định. Kết quả thẩm định sẽ được thông báo bằng văn bản cho cho Chủ dự án trong vòng 5 ngày kể từ ngày kết thúc cuộc họp thẩm định cuối cùng của hội đồng thẩm định.
 
Về thẩm quyền phê duyệt báo cáo ĐTM thì Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ phê duyệt báo cáo ĐTM do Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường chủ trì thẩm định; Tổng cục sẽ phê duyệt báo cáo ĐTM do các Tổng cục chủ trì thẩm định.
 
Báo cáo ĐTM đã được phê duyệt phải được thủ trưởng cơ quan thường trực thẩm định xác nhận chứng thực sau trang bìa hoặc phụ bìa của báo cáo ĐTM.
 
Việc lấy ý kiến đối với báo cáo ĐTM không thuộc thẩm quyền của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được hướng dẫn cụ thể tại Thông tư số 18/BNNPTNT.
 
 
Thông tư 18/2016/TT-BNNPTNT có hiệu lực ngày 10/8/2016.

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18/2016/TT-BNNPTNT

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2016

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC, ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG DO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN QUẢN LÝ

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 199/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

Căn cứ Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường,

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư quy định một số nội dung về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Thông tư này quy định việc xây dựng, thẩm định và phê duyệt đề cương lập báo cáo đánh giá môi trường chiến lược (sau đây viết tắt là báo cáo ĐMC) các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch; xây dựng, thẩm định và phê duyệt đề cương lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (sau đây viết tắt là báo cáo ĐTM) các dự án; thẩm định, phê duyệt, lấy ý kiến báo cáo ĐMC và báo cáo ĐTM.

2. Thông tư này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân liên quan đến đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý (sau đây viết tắt là Bộ Nông nghiệp và PTNT).

3. Đối với các tài liệu về môi trường của dự án ODA phải được Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt bao gồm: báo cáo đánh giá môi trường, khung quản lý môi trường và xã hội (ESMF), khung chính sách dân tộc thiểu số (EMPF) và kế hoạch quản lý môi trường (EMPs) thì Chủ dự án trình Bộ Nông nghiệp và PTNT (Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường) thẩm định, phê duyệt theo quy định tại các Điều 6, 7, 8, 9, 14, 15, 17 của Thông tư này và các quy định hiện hành khác.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Đề cương lập báo cáo ĐMC, báo cáo ĐTM là thuyết minh nội dung, khối lượng công việc và dự toán kinh phí lập báo cáo ĐMC, báo cáo ĐTM trên cơ sở các quy định về tài chính hiện hành.

2. Cơ quan lập quy hoạch là đơn vị trực thuộc được Bộ Nông nghiệp và PTNT giao lập và quản lý dự án quy hoạch, kế hoạch và chiến lược.

3. Chủ dự án là cơ quan, đơn vị được Bộ Nông nghiệp và PTNT giao quản lý các dự án.

4. Cơ quan thường trực thẩm định là cơ quan quản lý nhà nước được Bộ Nông nghiệp và PTNT giao tiếp nhận hồ sơ và tổ chức thẩm định.

Điều 3. Cơ quan thường trực thẩm định

1. Các Tổng cục trực thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT là cơ quan thường trực thẩm định báo cáo ĐTM của các dự án được Bộ Nông nghiệp và PTNT giao làm đơn vị đầu mối thẩm định dự án đầu tư.

2. Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường là cơ quan thường trực thẩm định báo cáo ĐMC, báo cáo ĐTM do Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý (trừ báo cáo ĐTM của các dự án quy định tại khoản 1 Điều này).

Chương II

XÂY DỰNG, THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT ĐỀ CƯƠNG LẬP BÁO CÁO ĐMC, BÁO CÁO ĐTM

Điều 4. Thời điểm xây dựng đề cương lập báo cáo ĐMC, lập báo cáo ĐTM

1. Đề cương lập báo cáo ĐMC được thực hiện đồng thời với thời điểm lập đề cương chiến lược, quy hoạch, kế hoạch.

2. Đề cương lập báo cáo ĐTM được thực hiện đồng thời với thời điểm lập dự án đầu tư (báo cáo nghiên cứu khả thi).

Điều 5. Xây dựng, thẩm định và phê duyệt đề cương lập báo cáo ĐMC, báo cáo ĐTM

1. Đề cương lập báo cáo ĐMC

Cơ quan lập quy hoạch tổ chức xây dựng, thẩm định, phê duyệt đề cương lập báo cáo ĐMC theo mẫu quy định tại Phụ lục I, Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này và phải lấy ý kiến bằng văn bản của Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường trước khi phê duyệt.

2. Đề cương lập báo cáo ĐTM

Chủ dự án tổ chức xây dựng, thẩm định, phê duyệt đề cương lập báo cáo ĐTM theo mẫu quy định tại Phụ lục I, Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này và phải lấy ý kiến bằng văn bản của cơ quan thường trực thẩm định báo cáo ĐTM (quy định tại Điều 3 của Thông tư này) trước khi phê duyệt.

3. Trong thời hạn mười (10) ngày làm việc kể từ ngày đề cương được phê duyệt, Cơ quan lập quy hoạch, Chủ dự án gửi quyết định phê duyệt kèm theo đề cương về Bộ Nông nghiệp và PTNT (qua cơ quan thường trực thẩm định quy định tại Điều 3 của Thông tư này) để tổng hợp theo dõi, kiểm tra thực hiện.

Chương III

THẨM ĐỊNH, LẤY Ý KIẾN BÁO CÁO ĐMC

Mục 1. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO ĐMC THUỘC THẨM QUYỀN CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Điều 6. Hồ sơ đề nghị thẩm định báo cáo ĐMC

Hồ sơ đề nghị thẩm định báo cáo ĐMC gửi Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường thực hiện theo quy định tại Điều 3 Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường (sau đây gọi tắt là Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT).

Điều 7. Kiểm tra hồ sơ, thẩm định và thông báo kết quả

1. Kiểm tra hồ sơ

a) Trường hợp hồ sơ hợp lệ, Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường trình Bộ thành lập hội đồng thẩm định và tổ chức thẩm định;

b) Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn tối đa năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường thông báo bằng văn bản cho Cơ quan lập quy hoạch để chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ.

2. Hội đồng thẩm định được thành lập và hoạt động theo quy định tại Chương V Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT .

3. Thông báo kết quả thẩm định

a) Trong thời gian năm (05) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc họp hội đồng thẩm định, Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường thông báo kết quả thẩm định bằng văn bản cho Cơ quan lập quy hoạch, kể cả trường hợp hội đồng thẩm định không thông qua báo cáo ĐMC;

b) Sau khi nhận được thông báo kết quả thẩm định, Cơ quan lập quy hoạch có trách nhiệm tiếp thu ý kiến thẩm định và gửi lại cho Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT;

c) Khi nhận được hồ sơ báo cáo ĐMC đã chỉnh sửa, bổ sung, Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường xem xét báo cáo ĐMC. Nếu chưa đạt yêu cầu, trong thời hạn tối đa ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường tiếp tục gửi văn bản đề nghị Cơ quan lập quy hoạch chỉnh sửa, hoàn thiện.

Điều 8. Báo cáo kết quả thẩm định báo cáo ĐMC và lưu giữ hồ sơ

1. Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt chiến lược, quy hoạch, kế hoạch về kết quả thẩm định báo cáo ĐMC trong thời hạn tối đa mười lăm (15) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ báo cáo ĐMC đã được hoàn chỉnh của Cơ quan lập quy hoạch. Hồ sơ báo cáo kết quả thẩm định gồm:

a) Báo cáo kết quả thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược thực hiện theo mẫu quy định tại Phụ lục 1.5 ban hành kèm theo Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ;

b) Một (01) bản sao văn bản giải trình về việc tiếp thu ý kiến thẩm định báo cáo ĐMC của Cơ quan lập quy hoạch.

2. Lưu giữ hồ sơ tại Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường gồm:

a) Hồ sơ đề nghị thẩm định;

b) Hồ sơ liên quan đến hội đồng thẩm định;

c) Hồ sơ báo cáo kết quả thẩm định.

Điều 9. Nội dung chi cho công tác thẩm định báo cáo ĐMC

1. Thực hiện chi cho công tác thẩm định theo các quy định hiện hành.

2. Nguồn chi cho công tác thẩm định lấy từ nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường hàng năm.

Mục 2. LẤY Ý KIẾN BÁO CÁO ĐMC KHÔNG THUỘC THẨM QUYỀN THẨM ĐỊNH CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Điều 10. Hồ sơ lấy ý kiến về báo cáo ĐMC

1. Đối với các báo cáo ĐMC không thuộc thẩm quyền thẩm định của Bộ Nông nghiệp và PTNT (quy định tại các điểm a và c khoản 1 Điều 16 Luật Bảo vệ môi trường ngày 23/6/2014), Cơ quan lập quy hoạch phải gửi hồ sơ lấy ý kiến về báo cáo ĐMC (sau đây gọi tắt là hồ sơ) trực tiếp hoặc qua bưu điện đến Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường xem xét và có ý kiến bằng văn bản trước khi trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định.

2. Hồ sơ bao gồm:

a) Công văn lấy ý kiến về báo cáo ĐMC của Cơ quan lập quy hoạch thực hiện theo mẫu quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này;

b) Một (01) bản báo cáo ĐMC được đóng thành quyển với hình thức trang bìa, trang phụ bìa và yêu cầu về cấu trúc, nội dung thực hiện theo mẫu quy định tại các Phụ lục 1.21.3 ban hành kèm theo Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ;

c) Một (01) bản dự thảo chiến lược, quy hoạch, kế hoạch.

Điều 11. Quy trình, thời hạn lấy ý kiến và gửi lưu giữ báo cáo ĐMC

1. Sau khi nhận được hồ sơ của Cơ quan lập quy hoạch, Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường tiến hành kiểm tra hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không đủ hoặc không hợp lệ, trong thời hạn năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường thông báo bằng văn bản cho Cơ quan lập quy hoạch để hoàn thiện hồ sơ.

2. Trường hợp hồ sơ hợp lệ, trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường có ý kiến bằng văn bản về báo cáo ĐMC gửi Cơ quan lập quy hoạch. Văn bản cho ý kiến về báo cáo ĐMC thực hiện theo mẫu quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư này.

3. Trường hợp hồ sơ phải chỉnh sửa, bổ sung, Cơ quan lập quy hoạch có trách nhiệm tổ chức chỉnh sửa, bổ sung theo yêu cầu trong văn bản cho ý kiến của Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường trước khi trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định quy định tại khoản 1 Điều 16 Luật Bảo vệ môi trường ngày 23/6/2014.

4. Trong thời hạn mười (10) ngày làm việc kể từ ngày có kết quả thẩm định, Cơ quan lập quy hoạch gửi bản sao báo cáo kết quả thẩm định kèm theo bản sao báo cáo ĐMC về Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường để tổng hợp theo dõi, kiểm tra thực hiện.

Chương IV

THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT, LẤY Ý KIẾN BÁO CÁO ĐTM

Mục 1. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO ĐTM THUỘC THẨM QUYỀN THẨM ĐỊNH CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Điều 12. Hồ sơ đề nghị thẩm định báo cáo ĐTM

Chủ dự án lập và gửi hồ sơ đề nghị thẩm định báo cáo ĐTM trực tiếp hoặc qua bưu điện về cơ quan thường trực thẩm định, hồ sơ gồm:

1. Văn bản đề nghị thẩm định báo cáo ĐTM thực hiện theo mẫu quy định tại Phụ lục 2.1 ban hành kèm theo Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT .

2. Bảy (07) bản báo cáo ĐTM của dự án bằng tiếng Việt. Hình thức trang bìa, trang phụ bìa; cấu trúc và yêu cầu về nội dung của báo cáo ĐTM lập theo mẫu quy định tại các Phụ lục 2.22.3 ban hành kèm theo Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT .

3. Một (01) bản báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc báo cáo dự án đầu tư hoặc tài liệu tương đương khác.

Điều 13. Kiểm tra, thông báo về hồ sơ, thu phí

1. Trường hợp hồ sơ không đủ hoặc không hợp lệ, trong thời hạn năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan thường trực thẩm định thông báo bằng văn bản cho Chủ dự án để hoàn thiện hồ sơ.

2. Trường hợp hồ sơ hợp lệ, cơ quan thường trực thẩm định có văn bản thông báo cho Chủ dự án nộp phí thẩm định. Mức thu phí thẩm định thực hiện theo các quy định hiện hành.

Điều 14. Tổ chức thẩm định báo cáo ĐTM

1. Hội đồng thẩm định được thành lập và hoạt động theo quy định tại Chương V Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT .

2. Trong thời hạn năm (05) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc họp thẩm định cuối cùng của hội đồng thẩm định, cơ quan thường trực thẩm định thông báo bằng văn bản về kết quả thẩm định cho Chủ dự án, kể cả trường hợp hội đồng thẩm định không thông qua báo cáo ĐTM.

3. Sau khi nhận được thông báo kết quả thẩm định, Chủ dự án hoàn thiện báo cáo ĐTM theo quy định tại khoản 1 Điều 9 Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT và gửi cơ quan thường trực thẩm định đề nghị phê duyệt báo cáo ĐTM.

Điều 15. Thẩm quyền phê duyệt, chứng thực và lưu giữ hồ sơ

1. Thẩm quyền phê duyệt báo cáo ĐTM

a) Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt báo cáo ĐTM do Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường chủ trì thẩm định;

b) Tổng cục phê duyệt báo cáo ĐTM do các Tổng cục chủ trì thẩm định.

2. Phê duyệt, chứng thực báo cáo ĐTM

a) Trường hợp báo cáo ĐTM được chỉnh sửa đáp ứng yêu cầu, cơ quan thường trực thẩm định trình cơ quan có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều này phê duyệt trong thời hạn mười lăm (15) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

b) Thủ trưởng cơ quan thường trực thẩm định xác nhận chứng thực sau trang bìa hoặc phụ bìa của báo cáo ĐTM đã được phê duyệt theo mẫu quy định tại Phụ lục 2.8 ban hành kèm theo Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ;

c) Việc gửi báo cáo ĐTM đã được chứng thực, quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 9 Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT trong thời hạn mười lăm (15) ngày làm việc kể từ ngày phê duyệt báo cáo ĐTM.

3. Lưu giữ hồ sơ tại cơ quan thường trực thẩm định gồm:

a) Hồ sơ đề nghị thẩm định;

b) Hồ sơ liên quan đến hội đồng thẩm định;

c) Quyết định phê duyệt và bản chính báo cáo ĐTM được phê duyệt.

Điều 16. Nội dung chi cho công tác thẩm định báo cáo ĐTM

1. Thực hiện chi cho công tác thẩm định theo các quy định hiện hành.

2. Kinh phí chi cho công tác thẩm định lấy từ phí thẩm định.

Điều 17. Trách nhiệm của Chủ dự án sau khi báo cáo ĐTM được phê duyệt

1. Chủ dự án có trách nhiệm thực hiện các nội dung quy định tại Điều 16 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường (sau đây gọi tắt là Nghị định số 18/2015/NĐ-CP) sau khi báo cáo ĐTM được phê duyệt.

2. Kiểm tra, xác nhận các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành thực hiện theo quy định tại Điều 17 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP.

Mục 2. LẤY Ý KIẾN BÁO CÁO ĐTM KHÔNG THUỘC THẨM QUYỀN THẨM ĐỊNH CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Điều 18. Hồ sơ lấy ý kiến về báo cáo ĐTM

1. Đối với báo cáo ĐTM không thuộc quyền thẩm định của Bộ Nông nghiệp và PTNT (quy định tại Phụ lục III Nghị định số 18/2015/NĐ-CP), Chủ dự án gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện hồ sơ lấy ý kiến về báo cáo ĐTM (sau đây gọi tắt là hồ sơ) đến Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường xem xét và có ý kiến bằng văn bản trước khi trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định quy định tại khoản 1 Điều 14 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP.

2. Hồ sơ bao gồm:

a) Công văn lấy ý kiến về báo cáo ĐTM của Chủ dự án thực hiện theo mẫu quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này;

b) Một (01) bản báo cáo ĐTM của dự án. Hình thức trang bìa, trang phụ bìa; cấu trúc và yêu cầu về nội dung của báo cáo đánh giá tác động môi trường thực hiện theo mẫu quy định tại các Phụ lục 2.22.3 ban hành kèm theo Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ;

c) Một (01) bản báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc báo cáo dự án đầu tư hoặc tài liệu tương đương khác.

Điều 19. Quy trình, thời hạn lấy ý kiến và gửi lưu giữ báo cáo ĐTM

1. Sau khi nhận được hồ sơ của Chủ dự án, Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường tiến hành kiểm tra hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không đủ hoặc không hợp lệ, trong thời hạn năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường thông báo bằng văn bản cho Chủ dự án để hoàn thiện hồ sơ.

2. Trường hợp hồ sơ hợp lệ, trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường có ý kiến bằng văn bản về báo cáo ĐTM gửi Chủ dự án. Văn bản cho ý kiến về báo cáo ĐTM thực hiện theo mẫu quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư này.

3. Trường hợp hồ sơ phải chỉnh sửa, bổ sung, Chủ dự án có trách nhiệm tổ chức chỉnh sửa, bổ sung theo yêu cầu trong văn bản cho ý kiến của Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường trước khi trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định quy định tại khoản 1 Điều 14 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP.

4. Trong thời hạn mười (10) ngày làm việc kể từ ngày báo cáo ĐTM được phê duyệt, Chủ dự án gửi bản sao Quyết định phê duyệt kèm theo bản sao báo cáo ĐTM đến Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường để tổng hợp theo dõi, kiểm tra thực hiện.

Chương V

TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 20. Tổ chức thực hiện

1. Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các quy định của Thông tư này; tổng hợp, báo cáo kết quả, tình hình thực hiện hàng năm trình Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường.

2. Các Tổng cục có trách nhiệm thẩm định và báo cáo kết quả thẩm định, kết quả sử dụng phí thẩm định báo cáo ĐTM gửi về Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường trước ngày 25 tháng 12 hàng năm.

Điều 21. Điều khoản thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 8 năm 2016 và thay thế Thông tư số 09/2014/TT-BNNPTNT ngày 26/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định một số nội dung về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường do Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, tổ chức, cá nhân kịp thời phản ánh về Bộ Nông nghiệp và PTNT (qua Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường) để nghiên cứu sửa đổi, bổ sung./.

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: TNMT, XD, KH&ĐT, TC;
- Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
- Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ;
- UBND, Sở NN và PTNT các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Công báo Chính phủ;
- Website Chính phủ; Website Bộ NN&PTNT;
- Lưu: VT, KHCN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Quốc Doanh

PHỤ LỤC I

MẪU TRANG BÌA VÀ PHỤ BÌA ĐỀ CƯƠNG LẬP BÁO CÁO ĐMC, BÁO CÁO ĐTM
(Kèm theo Thông tư số 18/2016/TT-B
NNPTNT ngày 24 tháng 6 năm 2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

(Tên Cơ quan chủ quản)

Tên Cơ quan lập quy hoạch (Chủ dự án)

ĐỀ CƯƠNG

LẬP BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC (BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG)

của (1)

CƠ QUAN LẬP QUY HOẠCH (CHỦ DỰ ÁN) (*)

(Thủ trưởng cơ quan ký, ghi họ tên, đóng dấu)

Địa điểm, tháng… năm…

Ghi chú:

(1): Tên đầy đủ của chiến lược, quy hoạch, kế hoạch hoặc dự án;

(*): Chỉ thể hiện ở trang phụ bìa.

PHỤ LỤC II

MẪU CẤU TRÚC VÀ NỘI DUNG ĐỀ CƯƠNG LẬP BÁO CÁO ĐMC, BÁO CÁO ĐTM
(Kèm theo Thông tư số 18/2016/TT-B
NNPTNT ngày 24 tháng 6 năm 2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

1. Mô tả tóm tắt nội dung chiến lược, quy hoạch, kế hoạch hoặc dự án

Đối với công tác lập báo cáo ĐMC:

Cần phải mô tả các nội dung chính sau đây:

- Xuất xứ, hoàn cảnh ra đời của chiến lược, quy hoạch, kế hoạch;

- Phạm vi không gian và thời gian của chiến lược, quy hoạch, kế hoạch;

- Các mục tiêu, quan điểm và phương hướng phát triển;

- Các định hướng, giải pháp chính về bảo vệ môi trường của chiến lược, quy hoạch, kế hoạch;

- Phương án tổ chức thực hiện.

Đối với công tác lập báo cáo ĐTM:

Cần phải mô tả các nội dung chính sau đây:

- Vị trí địa lý của địa điểm thực hiện dự án trong mối tương quan với các đối tượng tự nhiên, các đối tượng kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng;

- Mục tiêu, nhiệm vụ của dự án;

- Quy mô các hạng mục công trình của dự án; phải làm rõ đây là dự án tu bổ, nâng cấp, sửa chữa hay xây mới;

- Nêu rõ đơn vị được Bộ Nông nghiệp và PTNT giao làm đơn vị đầu mối thẩm định dự án (để xác định được cơ quan thường trực thẩm định báo cáo ĐTM của dự án quy định tại Điều 3 của Thông tư này);

- Tiến độ dự án.

2. Phạm vi thực hiện tư vấn

Cần nêu rõ phạm vi thực hiện công tác lập báo cáo ĐMC (báo cáo ĐTM) bao gồm cả phạm vi không gian và thời gian.

3. Phương pháp sử dụng

Nêu các phương pháp sử dụng trong quá trình lập báo cáo ĐMC (báo cáo ĐTM).

4. Nội dung thực hiện tư vấn

4.1. Công tác ngoại nghiệp

Căn cứ vào nội dung cụ thể đối với từng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch hoặc dự án, các công việc chính thực hiện bao gồm:

- Công tác thu thập, xử lý số liệu, tài liệu hiện có về điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội, hiện trạng thành phần môi trường, các số liệu chủ yếu về:

+ Số liệu và bản đồ địa hình; địa chất; địa chất thủy văn; thổ nhưỡng; số liệu về khí tượng, thủy văn, hải văn (nhiều năm); số liệu về chất lượng không khí, đất, nước (nhiều năm); số liệu về tài nguyên sinh học...;

+ Số liệu về kinh tế (các ngành: công nghiệp, nông nghiệp, thủy sản, chăn nuôi, du lịch); số liệu về xã hội (dân số, dân tộc, văn hóa, y tế, thu nhập …); số liệu về các công trình, di tích lịch sử, tôn giáo, văn hóa, danh lam thắng cảnh; số liệu về giải phóng mặt bằng, đền bù, di dân tái định cư...;

- Thu mẫu, phân tích hiện trạng chất lượng môi trường: không khí, độ ồn, đất, nước, tài nguyên sinh học...;

- Công tác tham vấn cộng đồng.

4.2. Công tác nội nghiệp

Căn cứ vào nội dung cụ thể đối với từng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch hoặc dự án, các công việc chính thực hiện bao gồm:

- Xử lý, phân tích và tổng hợp các số liệu của công tác ngoại nghiệp;

- Xây dựng các loại bản đồ: vị trí dự án, bố trí tổng thể dự án, hiện trạng tiêu, hiện trạng ngập úng, môi trường, vị trí lấy mẫu, giám sát...

- Viết các chuyên đề hiện trạng: điều kiện tự nhiên - kinh tế xã hội; hiện trạng (đất, nước, không khí, tài nguyên sinh học); các sự cố môi trường; di dân - tái định cư­; phân tích và so sánh các mục tiêu, quan điểm của dự án với các mục tiêu, quan điểm bảo vệ môi trường trong các văn bản...

- Viết các chuyên đề dự báo, đánh giá: xác định các vấn đề môi trường chính; đánh giá tác động của dự án đến mục tiêu quan điểm bảo vệ môi trường trong các văn bản; đánh giá so sánh các phương án; dự báo xu hướng các vấn đề môi trường chính, đánh giá các tác động của các từng thành phần quy hoạch đến môi trường; tác động của cả quy hoạch đến môi trường; các đề xuất điều chỉnh mục tiêu quan điểm và nội dung của quy hoạch; các đề xuất điều chỉnh các quy hoạch khác có liên quan; xác định các nguồn gây tác động; đánh giá, dự báo tác động của dự án đến MT - XH; đề xuất các định hướng bảo vệ môi trường…

- Viết các chuyên đề: phòng ngừa, giảm thiểu trong các giai đoạn thực hiện; chương trình quản lý môi trường; chương trình giám sát môi tr­ường; kinh phí bảo vệ môi trường...

- Tổng hợp viết báo cáo ĐMC (báo cáo ĐTM).

5. Khối lượng và tiến độ thực hiện

Căn cứ vào nội dung cụ thể đối với từng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch hoặc dự án, cần nêu rõ khối lượng công việc để thực hiện các nội dung nêu trên và đề xuất tiến độ thực hiện từng hạng công việc của công tác tư vấn.

6. Dự toán kinh phí

- Các căn cứ lập dự toán;

- Lập dự toán chi tiết từng hạng mục công việc trên cơ sở các quy định về tài chính hiện hành; các định mức kinh tế kỹ thuật, đơn giá áp dụng.

PHỤ LỤC III

MẪU VĂN BẢN LẤY Ý KIẾN VỀ BÁO CÁO ĐMC, BÁO CÁO ĐTM
(Kèm theo Thông tư số 18/2016/TT-B
NNPTNT ngày 24 tháng 6 năm 2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

Cơ quan lập quy hoạch
(Chủ dự án
)
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ...
V/v lấy ý kiến về báo cáo ĐMC (báo cáo ĐTM)
của (2)

(Địa danh), ngày… tháng … năm …

Kính gửi: (1)

Tên Cơ quan lập quy hoạch (Chủ dự án) được Bộ Nông nghiệp và PTNT giao quản lý (làm Chủ dự án) của (2), có:

- Địa chỉ liên hệ: …;

- Điện thoại: Fax:...; E-mail: ...

(2) thuộc thẩm quyền phê duyệt/thẩm quyền quyết định, phê duyệt đầu tư của (3).

Tên Cơ quan lập quy hoạch (Chủ dự án) gửi đến (1) hồ sơ gồm:

- Đối với hồ sơ báo cáo ĐMC gồm: Một (01) bản báo cáo đánh giá môi trường chiến lược và một (01) bản báo cáo tổng hợp của (2);

- Đối với hồ sơ báo cáo ĐTM gồm: Một (01) bản báo cáo đánh giá tác động môi trường và một (01) bản báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc dự án đầu tư hoặc tài liệu tương đương của (2).

Đề nghị (1) cho ý kiến về báo cáo ĐMC (báo cáo ĐTM) của (2)./.

Nơi nhận:
- Như trên;
-
- Lưu …

Đại diện Cơ quan lập quy hoạch (Chủ dự án)

(Ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu)

Ghi chú:

(1) Cơ quan thường trực thẩm định;

(2) Tên đầy đủ của chiến lược, quy hoạch, kế hoạch hoặc dự án;

(3) Cơ quan phê duyệt chiến lược, kế hoạch, quy hoạch hoặc có thẩm quyền quyết định, phê duyệt đầu tư.

PHỤ LỤC IV

MẪU VĂN BẢN CHO Ý KIẾN VỀ BÁO CÁO ĐMC, BÁO CÁO ĐTM
(Kèm theo Thông tư số 18/2016/TT-B
NNPTNT ngày 24 tháng 6 năm 2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

(3)
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ...

V/v cho ý kiến về báo cáo ĐMC (báo cáo ĐTM) của (2)

(Địa danh), ngày… tháng … năm …

Kính gửi: (1)

Tên Cơ quan lập quy hoạch (Chủ dự án) có Văn bản số…….ngày …/…/20… về việc lấy ý kiến về báo cáo ĐMC (báo cáo ĐTM) của (2).

Sau khi xem xét, (3) có ý kiến về báo cáo ĐMC (báo cáo ĐTM) như sau:

1. Về hồ sơ báo cáo ĐMC (báo cáo ĐTM)

2. Về nội dung báo cáo ĐMC (báo cáo ĐTM)

Trường hợp báo cáo ĐMC (báo cáo ĐTM) chưa đảm bảo chất lượng theo quy định phải chỉnh sửa, bổ sung thì (3) có ý kiến chi tiết, cụ thể theo trình tự các chương, mục của báo cáo ĐMC (báo cáo ĐTM) theo mẫu tương ứng quy định tại các Phụ lục 1.3 (Phụ lục 2.3) ban hành kèm theo Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT .

Nơi nhận:
- Như trên;
-
- Lưu …

(3)

(Ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu)

Ghi chú:

(1) Cơ quan lập quy hoạch hoặc Chủ dự án;

(2) Tên đầy đủ của chiến lược, quy hoạch, kế hoạch hoặc dự án;

(3) Cơ quan thường trực thẩm định.

MINISTRY OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

---------------

No. 18/2016/TT-BNNPTNT

Hanoi, 24 June 2016

 

CIRCULAR

STIPULATING SOME CONTENTS ON STRATEGIC ENVIRONMENTAL ASSESSMENT, ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT UNDER THE MANAGEMENT OF THE MINISTER OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT

Pursuant to the Law on Environmental Protection 55/2014/QH13 dated 23/6/2014;

Pursuant to the Construction Law No. 50/2014/QH13 dated 18/6/2014;

Pursuant to the Decree No. 199/2013/ND-CP dated 26/11/2013 of the Government defining the functions, duties, power and organizational structure of the Ministry of Agriculture and Rural Development;

Pursuant to the Decree No. 18/2015/ND-CP dated 14/2/2015 of the Government stipulating the environmental protection planning, strategic environmental assessment, environmental impact assessment and environmental protection plan;

Pursuant to the Circular No. 27/2015/TT-BTNMT dated 29/5/2015 of the Ministry of Agriculture and Rural Development on strategic environmental assessment, environmental impact assessment and environmental protection plan;

At the request of the Department of Science, Technology and Environment,

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Chapter I

GENERAL PROVISIONS

Article 1. Scope of regulation and subjects of application

1. This Circular provides for the formulation, appraisal and approval for the outline of report on strategic environmental assessment (hereinafter referred to as the SEA report), policies, planning, plans; formulation, appraisal and approval for the outline of report on environmental assessment (hereinafter referred to as the EA report), projects, appraisal, approval and opinion gathering on SEA reports and EA reports.

2. This Circular applies to the organizations and individuals involved in strategic environmental assessment and environmental impact assessment under the management of the Ministry of Agriculture and Rural Development (hereafter referred to the Ministry of Agriculture and RD).

3. For the environmental documents of ODA projects which must be approved by the Ministry of Agriculture and Rural Development including: report on environmental assessment, Environmental And Social Management Framework (ESMF), Ethnic Minorities Policy Framework (EMPF) and Environmental Management Plans (EMPs), the project owner shall submit them to the Ministry of Agriculture and Rural Development (the Department of Science, Technology and Environment) for appraisal and approval in accordance with the provisions in Articles 6, 7, 8, 9, 14, 15, 17 of this Circular and other current regulations.

Article 2. Interpretation of terms

In this Circular, the following terms are construed as follows:

1. Outline of SEA reports and EA reports is the explanation with content and volume of work and funding estimate for making the SEA reports and EA reports on the basis of current financial regulations.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. Project owner is the units and bodies which are assigned by the Ministry of Agriculture and Rural Development to manage the projects.

4. Standing appraisal body is the state management body which is assigned by the Ministry of Agriculture and Rural Development to receive dossiers and verify them.

Article 3. Standing appraisal body

1. The General Departments directly managed by the Ministry of Agriculture and Rural Development are the standing body which verifies the EA reports of the projects which the Ministry of Agriculture and Rural Development assigns to be the focal unit to verify the investment projects.

2. The Department of Science, Technology and Environment is the standing body which verifies the SEA reports and EA reports under the management of the Ministry of Agriculture and Rural Development (except for the EA reports of the projects specified in Paragraph 1 of this Article).

Chapter II

FORMULATION, APPRAISAL AND APPROVAL FOR OUTLINE OF SEA REPORTS AND EA REPORTS

Article 4. Time to formulate the outline of SEA reports and EA reports

1. The outline of SEA reports is done simultaneously with the time of formulation of outline of strategies, planning and plans.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 5. Formulation, appraisal and approval for outline of SEA reports and EA reports

1. Outline of SEA reports

The planning-making body shall formulate, verify and approve the outline of SEA reports under the form specified in Appendix I and II issued with this Circular and must gather the written opinions from the Department of Science, Technology and Environment before approval.

2. Outline of EA reports

The project owner shall formulate, verify and approve the outline of EA reports under the form specified in Appendix I and II issued with this Circular and must gather the written opinions from the standing appraisal body of EA reports before approval.

3. Within ten (10) working days after the outline is approved, the planning-making body and the project owner shall send the approval decision with the outline to the Ministry of Agriculture and Rural Development (through the standing appraisal body specified in Article 3 of this Circular) for summary, monitoring and inspection of implementation.

Chapter III

APPRAISAL AND OPINION GATHERING ON SEA REPORTS

Section 1. APPRAISAL OF SEA REPORTS UNDER THE AUTHORITY OF THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The dossier for appraisal of SEA reports sent to the Department of Science, Technology and Environment shall comply with the provisions in Article 3 of Circular No. 27/2015/TT-BTNMT dated 29/5/2015 of the Ministry of Agriculture And Rural Development on strategic environmental assessment, environmental impact assessment and environmental protection plan (hereafter referred to as Circular No. 27/2015/TT-BTNMT).

Article 7. Verification, appraisal of dossier and announcement of result

1. Verification of dossier

a) If the dossier is valid, the Department of Science, Technology and Environment shall request the Ministry to set up the appraisal Council and carry out the appraisal;

b) If the dossier is not valid, within five (05) working days, the Department of Science, Technology and Environment shall inform in writing the planning-making body for modification and addition of dossier.

2. The appraisal Council is set up and operates under the provisions in Chapter Voluntary social insurance of Circular No. 27/2015/TT-BTNMT.

3. Announcement of appraisal result

a) Within five (05) working days after the end of meeting of the appraisal Council, the Department of Science, Technology and Environment shall inform in writing the appraisal result to the planning-making body, even when the appraisal Council does not approve the SEA reports.

b) After receiving the notification of appraisal result, the planning-making body shall receive the appraisal opinions and send it the Department of Science, Technology and Environment as stipulated in Paragraph 1, Article 5 of Circular No. 27/2015/TT-BTNMT;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 8. Report on appraisal result of SEA reports and dossier keeping

1. The Department of Science, Technology and Environment shall report to the level with authority to approve strategies, planning and plans on appraisal result of SEA reports within fifteen (15) working days after receiving the completed SEA report dossier from the planning-making body. The dossier of appraisal result report consists of:

a) Appraisal result report on strategic environmental assessment report is made under the form specified in Appendix 1.5 issued with Circular No. 27/2015/TT-BTNMT;

b) One (1) copy of written explanation about receiving the appraisal opinions on SEA report from the planning-making body.

2. The dossier kept at the Department of Science, Technology and Environment consists of:

a) Dossier for appraisal;

b) Dossier related to the appraisal Council;

c) Dossier of appraisal result report.

Article 9. Expenditure for appraisal of SEA reports

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. The expenditure source for the appraisal is taken from the annual environmental non-business expenditure source.

Section 2. OPINION GATHERING OF SEA REPORTS NOT UNDER THE APPRAISAL AUTHORITY OF THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT

Article 10. Dossier for opinion gathering on SEA reports

1. For the SEA reports not under the appraisal authority of the Ministry of Agriculture and Rural Development (specified under Points a and c, Paragraph 1, Article 16 of the Law on environmental protection dated 23/6/2014), the planning-making body must send dossier for opinion gathering on SEA report (hereafter referred to as dossier) directly or by post to the Department of Science, Technology and Environment to review and feedback in writing before submission to the body with appraisal authority.

2. The dossier consists of:

a) Official letter for opinion gathering on SEA report from the planning-making body shall comply with the form specified in Appendix III issued with this Circular;

b) One (01) SEA report is bound with the form of cover page, supplemental cover page and other requirements on structure and contents that shall comply with the form specified in Appendices 1.2 and 1.3 issued with Circular No. 27/2015/TT-BTNMT;

c) One (01) draft of policy, planning and plan.

Article 11. Procedure and time limit for opinion gathering and keeping of SEA reports

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. If the dossiers are valid, within seven (07) working days after receiving them, the Department of Science, Technology and Environment shall send its opinions in writing on SEA reports to the planning-making body. The written opinion giving on SEA report shall comply with the form specified in Appendix IV issued with this Circular.

3. Where the dossiers have to be modified or added, the planning-making body shall have to get them modified or added as required in the written opinion giving of the Department of Science, Technology and Environment before submission to the body with appraisal authority specified in Paragraph 1, Article 16 of the Law on Environmental Protection dated 23/6/2014.

4. Within ten (10) working days after the result of appraisal, the planning-making body shall send the copy of appraisal result report attached to the copy of SEA report to the Department of Science, Technology and Environment for summary, monitoring and inspection of implementation.

Chapter IV

APPRAISAL, APPROVAL AND OPINION GATHERING OF EA REPORT

Section 1. APPRAISAL OF EA REPORT UNDER THE APPRAISAL AUTHORITY OF MINISTRY OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT

Article 12. Dossier for appraisal of EA reports

The project owner shall prepare and send the dossier for appraisal of EA reports directly or by post to the standing appraisal body. The dossier consists of:

1. The written request for appraisal of EA reports shall comply with the form specified in Appendix 2.1 issued with Circular No. 27/2015/TT-BTNMT.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. One (01) feasibility report or investment project report or other equivalent documents.

Article 13. Verification and notification of dossier and fee collection

1. If the dossiers are not complete or valid, within five (05) working days after receiving them, the standing appraisal body shall inform in writing the project owner for dossier completion.

2. If the dossiers are valid, the standing appraisal body shall inform in writing the project owner for payment of appraisal fees which shall comply with the current regulations.

Article 14. Report appraisal organization

1. An appraisal Council shall be set up and operate in accordance with the provisions in Chapter V of Circular No. 27/2015/TT-BTNMT.

2. Within five (05) working days after the end of the last appraisal meeting of the appraisal Council, the standing appraisal body shall inform in writing of the appraisal result to the project owner, even where the appraisal Council does not approve the EA reports.

3. After receiving the notification of appraisal result, the project owner shall complete the EA report as stipulated in Paragraph 1, Article 9 of Circular No. 27/2015/TT-BTNMT and it to the standing appraisal body that requests the approval of EA report.

Article 15. Authority to approve, certify and keep dossier

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) The Ministry of Agriculture and Rural Development shall approve the EA reports which are appraised by the Department of Science, Technology and Environment;

b) The General Departments shall approve the EA reports which are appraised by the General Departments.

2. Approval and certification of EA reports

a) Where the EA reports are modified to meet the requirements, the standing appraisal body shall submit them to the competent authorities specified in Paragraph 1 of this Article for approval within fifteen (15) working days after receiving all valid dossiers.

b) The head of the standing appraisal body shall make certification behind the cover page or supplemental cover page of the approved EA report under the form specified in Appendix 2.8 issued with Circular No. 27/2015/TT-BTNMT;

c) The sending of certified EA report and decision on approval of EA report shall comply with the provisions in Paragraph 3, Article 9 of Circular No. 27/2015/TT-BTNMT within  fifteen (15) working days after the approval of EA report.

3. Dossier kept at the standing appraisal body consists of:

a) Dossier for appraisal;

b) Dossier related to the appraisal Council;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 16. Expenditure for appraisal of EA reports

1. The expenditure for the appraisal is based on the current regulations.

2. The expenditure for the appraisal activities is taken from the appraisal fees.

Article 17. Responsibility of project owner after approval of EA report

1. The project owner must comply with the contents specified in Article 16 of Decree No. 18/2015/ND-CP dated 14/02/2015 of the Government stipulating the environmental protection planning, strategic environmental assessment, environmental impact assessment and environmental protection plan (hereafter referred to as Decree No. 18/2015/ND-CP) after the approval of the EA report.

2. The inspection and certification of works of environmental protection in service of operation stage shall comply with the provisions in Article 17 of Decree No. 18/2015/ND-CP.

Section 2. OPINION GATHERING OF EA REPORTS NOT UNDER THE APPRAISAL AUTHORITY OF THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT

Article 18. Dossier for opinion gathering on EA reports

1. For the EA reports not under the appraisal authority of the Ministry of Agriculture and Rural Development (specified in Appendix III of Decree No. 18/2015/ND-CP), the shall send dossier for opinion gathering on EA report (hereafter referred to as dossier) directly or by post to the Department of Science, Technology and Environment to review and feedback in writing before submission to the body with appraisal authority specified in Paragraph, Article 14 of Decree No. 18/2015/ND-CP.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Official letter for opinion gathering on EA report from the project owner shall comply with the form specified in Appendix III issued with this Circular;

b) One (01) EA report of project. The form of cover page, supplemental cover page, structure and other requirements on the contents of the environmental impact assessment shall comply with the form specified in Appendices 2.2 and 2.3 issued with Circular No. 27/2015/TT-BTNMT;

c) One (01) feasibility report or investment project report or other equivalent documents.

Article 19. Procedure and time limit for opinion gathering and keeping of EA reports

1. After receiving dossiers from the project owner, the Department of Science, Technology and Environment shall verify them. If they are not complete or valid, within five (05) working days after receiving the dossier, the Department of Science, Technology and Environment shall inform in writing to the project owner for completion.

2. If the dossiers are valid, within seven (07) working days after receiving them, the Department of Science, Technology and Environment shall send its opinions in writing on SEA reports to the project owner. The written opinion giving on EA report shall comply with the form specified in Appendix IV issued with this Circular.

3. Where the dossiers have to be modified or added, the project owner shall have to get them modified or added as required in the written opinion giving of the Department of Science, Technology and Environment before submission to the body with appraisal authority specified in Paragraph 1, Article 16 of the Decree No. 18/2015/ND-CP.

4. Within ten (10) working days after the approval of EA report, the project owner shall send the copy of approval decision attached to the copy of EA report to the Department of Science, Technology and Environment for summary, monitoring and inspection of implementation.

Chapter V

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 20. Implementation organization

1. The Department of Science, Technology and Environment is responsible for guiding, inspecting and implementing the provisions of this Circular; summarizing and reporting the result and reality of implementation on the annual basis to the Minister of Agriculture and Rural Development for approval and submission to the Ministry of Natural Resources and Environment.

2. The General Departments shall make appraisal and report on appraisal result and appraisal fee use result of EA reports to the Department of Science, Technology and Environment before 25/12 of each year.

Article 21. Implementation provisions

1. This Circular takes effect from 10/8/2016 and replaces the Circular No. 09/2014/TT-BNNPTNT dated 26/3/2014 of the Minister of Agriculture and Rural Development stipulating some contents on strategic environmental assessment and environmental impact assessment under the management of the Ministry of Agriculture and Rural Development.

2. Any problem arising during the implementation should be promptly reported to the Ministry of Agriculture and Rural Development (through the Department of Science, Technology and Environment) for modification and addition./.

 

 

FOR THE MINISTER
DEPUTY MINISTER
Le Quoc Doanh

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

APPENDIX I

FORM OF COVER PAGE AND SUPPLEMENTAL COVER PAGE OF OUTLINE OF SEA REPORTS AND EA REPORTS
(Attached to Circular No. 18/2016/TT-BNNPTNT dated 24/6/2016 of the Ministry of Agriculture and Rural Development)

 

(Name of line body)

Name of planning-making body (Project owner)

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

MAKING REPORT ON STRATEGIC ENVIRONMENTAL ASSESSMENT (REPORT ON ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT)

of (1)

PLANNING-MAKING BODY (PROJECT OWNER) (*)

(Head of body signs, specifies full name and affixes seal )

 

 

 

 

Place, month…year…

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

Note:

(1): Full name of strategy, planning, plan or project

(*): Only indicated on the supplemental cover page

 

APPENDIX II

FORM OF STRUCTURE AND CONTENT OF OUTLINE OF SEA REPORTS AND EA REPORTS
(Attached to Circular No. 18/2016/TT-BNNPTNT dated 24/6/2016 of the Ministry of Agriculture and Rural Development)

1. Brief description of content of strategy, planning, plan or project

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The following main contents must be described:

- Origin and circumstance that led to the strategy, planning, plan or project;

- Scope of space and time of the strategy, planning, plan or project;

- Objectives, viewpoints and development

- Main orientations and solutions to environmental protection of the strategy, planning, plan;

- Plan for implementation organization.

For making the EA reports

The following main contents must be described:

- Geographical location of the location of the project implementation in relation to natural subjects, economic - social subjects and security – national defense subjects;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Scale of project items; clarify if it is a project of renovation, upgrade, repair or new construction;

- Indicate the unit is assigned by the Ministry of Agriculture and Rural Development as a focal unit for project appraisal (in order to identify the standing body appraising the EA report of the project specified in Article 3 of this Circular);

- Progress of the project.

2. Scope of consultation implementation

It is necessary to specify the scope of making SEA reports (EA reports) including the scope of space and time.

3. Used methods

Indicate the used methods during the making of SEA reports (EA reports).

4. Content of consultation implementation

4.1. Field activities

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Collection and processing of existing data and documents of natural, social and economic conditions, current state of environmental components and primary data on:

+ Data and topographic map; geology; hydrogeology; land; meteorological data, hydrology, oceanography (of various years); data on air quality, soil, water (of various years); data on biological resources ...;

+ Economic data (sectors: industry, agriculture, fisheries, animal husbandry, tourism); social data (population, ethnic group, culture, health, income, ...); data on buildings, historical sites , religion, culture, famous landscape; data on land clearance, compensation and relocation ...;

- Sample collection and analysis of environmental quality: air, noise, land, water, biological resources...,

- Community consultation.

4.2. Internal activities

Based on the specific contents for each strategy, planning, plan or project, the main activities consist of:

- Processing, analysis and summary of data of field activities;

- Making of various maps: project location, project overall layout, current state of irrigation, inundation, environment, sampling location, monitoring ...

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Writing of special subjects on forecasting and assessment: identification of main environmental issues; assessment of project impact on objectives and viewpoints of environmental protection in documents; assessment and comparison of schemes; forecasting of trends of main environmental issues; assessment of impact of planning component on environment; impact of overall planning on environment; recommended adjustment of objectives, viewpoints and contents of planning; other relevant recommended adjustment of planning; identification of impact-causing sources; assessment and forecasting of project impact on environment and society; recommendation of environmental protection orientation, etc.

- Writing of special subjects on prevention and minimization in stages of implementation; environmental management programs; environmental monitoring programs, fees for environmental protection, etc.

- Summary of SEA reports (EA reports).

5. Volume and implementation progress

Based on the specific content for each strategy, planning, plan or project, it is necessary to indicate the volume of work to carry out the above contents and recommend the progress of each work item of consultation activities.

6. Funding estimate

- Grounds for estimate preparation;

- Detailed estimate preparation of each work item based on the current financial regulations; technical economic norms and applicable unit price.

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

FORM OF OPINION GATHERING ON SEA REPORT AND EA REPORT
(Attached to Circular No. 18/2016/TT-BNNPTNT dated 24/6/2016 of the Ministry of Agriculture and Rural Development)

Planning-making body
(Project owner
)
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

---------------

No.: ...
Subject: Gathering opinions on SEA reports (EA reports) of (2)

(Place), datemonthyear

 

To: (1)

Name of planning-making body (Project owner) assigned by the Ministry of Agriculture and Rural Development to manage (be the project owner) of (2), has:

- Contact address: …;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(2) (2) under the approval authority/investment decision and approval authority of (3).

Name of the planning-making body (project owner) send (1) dossier, including:

- For dossier of SEA reports, including: One (01) report on strategic environmental assessment and one (01) general report of (2);

- For dossier of EA reports, including: One (01) report on environmental impact assessment and one (01) feasibility report or investment project or equivalent documents of (2).

Kindly request (1) to give opinions on SEA reports (EA reports) of (2)./.

 

 

Representative of planning-making body (Project owner)

(Signature, full name, position, seal)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(1) Standing appraisal body;

(2) Full name of strategy, planning, plan or project;

(3) Body approving the strategy, planning, plan or having authority to make decision or approve the investment.

 

APPENDIX IV

FORM OF OPINION GIVING ON SEA REPORT AND EA REPORT
(Attached to Circular No. 18/2016/TT-BNNPTNT dated 24/6/2016 of the Ministry of Agriculture and Rural Development)

(3)
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

---------------

No.: ... 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 Subject: Giving opinions on SEA reports

(EA reports) of (2)

To: (1)

Name of planning-making body (Project owner) submitting document No.....dated.... …/…/20…on opinion gathering on SEA reports (EA reports) of (2).

 

After considering, (3) has opinions on SEA reports (EA reports) as follows:

1. About dossier of SEA reports

2. About content of SEA reports (EA reports)

Where the SEA reports (EA reports) does not meet the prescribed quality requirements and must be modified or added, (3) shall give detailed and specific opinions in order of chapters and sections of SEA reports (EA reports) under the corresponding form specified in Appendix 1.3 (Appendix 2.3) issued with Circular No. 27/2015/TT-BTNMT.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

(3)

(Signature, full name, position, seal)

Note:

(1) Planning-making body or Project owner;

(2) Full name of strategy, planning, plan or project;

(3) Standing appraisal body

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 18/2016/TT-BNNPTNT ngày 24/06/2016 quy định nội dung về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


13.701

DMCA.com Protection Status
IP: 100.28.0.143
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!