Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Thông tư 17/2016/TT-BKHCN chương trình bảo tồn sử dụng nguồn gen 2025 2030

Số hiệu: 17/2016/TT-BKHCN Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ Người ký: Trần Quốc Khánh
Ngày ban hành: 01/09/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết
Thông tư 17/2016/TT-BKHCN quy định quản lý thực hiện Chương trình bảo tồn và sử dụng bền vững nguồn gen đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 được phê duyệt tại Quyết định 1671/QĐ-TTg năm 2015.

 

1. Quản lý chương trình bảo tồn và sử dụng bền vững nguồn gen

 
- Thông tư số 17/2016 quy định các nguyên tắc quản lý chương trình như sau:
 
+ Nhiệm vụ thường xuyên: Các bộ, ngành, địa phương tổng hợp nhu cầu thực hiện các hoạt động để duy trì lưu giữ an toàn nguồn gen của các tổ chức trực thuộc, lập kế hoạch chung gửi về Bộ Khoa học và Công nghệ.
 
+ Nhiệm vụ quỹ gen: Nhiệm vụ quỹ gen cấp quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt, ký hợp đồng và tổ chức thực hiện; còn nhiệm vụ quỹ gen cấp bộ, cấp tỉnh do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt, ký hợp đồng và tổ chức thực hiện.
 
+ Dự án đầu tư: Việc xây dựng và tổ chức thực hiện dự án đầu tư theo Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn. Dự án thuộc Chương trình phải có sự chấp thuận của Bộ Khoa học và công nghệ trước khi phê duyệt.
 
- Thông tư 17/TT-BKHCN quy định tổ chức quản lý chương trình có Ban Điều hành Chương trình và Đơn vị quản lý các nhiệm vụ và kinh phí thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình.
 
- Kinh phí thực hiện chương trình bảo tồn và sử dụng bền vững nguồn gen: Từ nguồn ngân sách nhà nước cho khoa học và công nghệ hằng năm; nguồn vốn huy động; nguồn vốn hợp tác quốc tế và các nguồn vốn hợp pháp khác.
 

2. Mạng lưới quỹ gen và cơ sở dữ liệu quỹ gen quốc gia

 
- Việc công nhận thành viên mạng lưới quỹ gen được Thông tư 17/2016 hướng dẫn như sau:
 
+ Đối tượng được công nhận thành viên Mạng lưới quỹ gen là các tổ chức tham gia chủ trì thực hiện các nhiệm vụ quỹ gen có sử dụng ngân sách nhà nước đã được nghiệm thu đạt yêu cầu trở lên.
 
+ Các tổ chức có nguyện vọng tham gia Mạng lưới quỹ gen gửi văn bản đề nghị công nhận và Quyết định công nhận kết quả nhiệm vụ quỹ gen về Vụ Khoa học và Công nghệ.
 
- Mạng lưới quỹ gen quốc gia hoạt động theo sự chỉ đạo của Ban Điều hành và Đơn vị quản lý Chương trình gồm các nội dung sau, theo Thông tư số 17:
 
+ Xây dựng kế hoạch 5 năm về bảo tồn và sử dụng bền vững nguồn gen;
 
+ Đề xuất và xây dựng thuyết minh nhiệm vụ quỹ gen;
 
+ Triển khai nhiệm vụ quỹ gen, đề xuất xử lý các phát sinh;
 
+ Tổ chức kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện, báo cáo kết quả, đánh giá nghiệm thu, xử lý và lưu giữ kết quả thực hiện nhiệm vụ quỹ gen;
 
+ Tham gia xây dựng cơ sở dữ liệu quỹ gen;
 
+ Tham gia Tổ chức hội thảo, đánh giá kết quả 5 năm, 10 năm và kiến nghị giải pháp bảo đảm hiệu quả nhiệm vụ quỹ gen;
 
+ Đề xuất khen thưởng những thành viên có thành tích.
 
Ngoài ra, Thông tư số 17 còn quy định việc xây dựng và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ quỹ gen cấp quốc gia.
 
 
Thông tư 17/2016/TT-BKHCN có hiệu lực ngày 15/10/2016.

BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/2016/TT-BKHCN

Hà Nội, ngày 01 tháng 9 năm 2016

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH QUẢN LÝ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH BẢO TỒN VÀ SỬ DỤNG BỀN VỮNG NGUỒN GEN ĐẾN NĂM 2025, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030

Căn cứ Luật Khoa học và công nghệ ngày 18 tháng 6 năm 2013;

Căn cứ Nghị định 08/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khoa học và công nghệ;

Căn cứ Nghị định số 20/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Thực hiện Quyết định số 1671/QĐ-TTg ngày 28 tháng 9 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình bảo tồn và sử dụng bền vững nguồn gen đến năm 2025, định hướng đến năm 2030;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế - kỹ thuật và Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư quy định quản lý thực hiện Chương trình bảo tồn và sử dụng bền vững nguồn gen đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định quản lý thực hiện Chương trình bảo tồn và sử dụng bền vững nguồn gen đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (sau đây viết tắt là Chương trình) được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1671/QĐ-TTg ngày 28 tháng 9 năm 2015 (sau đây viết tắt là Quyết định số 1671/QĐ-TTg).

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Tổ chức, cá nhân thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình có sử dụng ngân sách nhà nước.

2. Cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức cá nhân khác có liên quan đến hoạt động của Chương trình.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Nguồn gen là các loài sinh vật, các mẫu vật di truyền trong khu bảo tồn, cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học, cơ sở nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ và trong tự nhiên;

2. Quỹ gen là tập hợp các nguồn gen từ kết quả các hoạt động khoa học và công nghệ của các tổ chức thuộc mạng lưới quỹ gen trên toàn quốc;

3. Nhiệm vụ khoa học và công nghệ về quỹ gen (sau đây viết tắt là nhiệm vụ quỹ gen) là các đề tài khoa học và công nghệ, dự án sản xuất thử nghiệm có nội dung thực hiện việc bảo tồn và sử dụng bền vững nguồn gen, bao gồm nhiệm vụ cấp quốc gia và nhiệm vụ cấp bộ, cấp tỉnh;

4. Mạng lưới quỹ gen quốc gia là mạng lưới liên kết hoạt động của các tổ chức chủ trì đã thực hiện thành công và lưu giữ nguồn gen là kết quả nhiệm vụ quỹ gen có sử dụng ngân sách nhà nước trên phạm vi cả nước, được Bộ Khoa học và Công nghệ công nhận là thành viên mạng lưới.

Điều 4. Nhiệm vụ thuộc Chương trình

1. Nhiệm vụ thuộc Chương trình thực hiện các nội dung quy định tại Mục III Điều 1 Quyết định số 1671/QĐ-TTg, gồm 03 loại nhiệm vụ sau:

a) Nhiệm vụ thường xuyên;

b) Nhiệm vụ quỹ gen;

c) Nhiệm vụ đầu tư cơ sở vật chất, kỹ thuật (sau đây gọi là dự án đầu tư).

2. Nhiệm vụ thường xuyên bao gồm:

a) Hoạt động duy trì lưu giữ an toàn các nguồn gen đã được thu thập, đánh giá trong Danh mục nguồn gen bảo tồn thuộc Đề án khung quỹ gen cấp bộ, tỉnh (theo quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này) đã được bộ, ngành, địa phương phê duyệt sau khi có ý kiến đồng thuận của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Danh mục nguồn gen bảo tồn thuộc Đề án khung quỹ gen cấp bộ, tỉnh được rà soát hằng năm.

b) Hoạt động quản lý Chương trình gồm: hoạt động quản lý Mạng lưới quỹ gen quốc gia; của Ban Điều hành, Tổ thư ký; xây dựng, quản lý và vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu quỹ gen quốc gia; thông tin truyền thông; quản lý nhiệm vụ quỹ gen và các hoạt động khác có liên quan.

3. Nhiệm vụ quỹ gen bao gồm:

a) Đề tài khoa học và công nghệ về quỹ gen (sau đây gọi là đề tài quỹ gen) thực hiện các nội dung nghiên cứu bảo tồn tại chỗ (in-situ) và chuyển chỗ (ex-situ); nghiên cứu điều tra, thu thập bổ sung những nguồn gen mới và nghiên cứu phương pháp lưu giữ an toàn nguồn gen sinh vật; đánh giá, tư liệu hóa nguồn gen; đánh giá di truyền nguồn gen; nghiên cứu quy trình công nghệ, biện pháp kỹ thuật để khai thác nhằm sử dụng bền vững nguồn gen có giá trị khoa học và giá trị ứng dụng cao; xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quỹ gen quốc gia;

b) Dự án sản xuất thử nghiệm về quỹ gen (sau đây gọi là dự án SXTN quỹ gen) thực hiện nội dung ứng dụng kết quả của đề tài khoa học và công nghệ liên quan đến nguồn gen để sản xuất thử nhằm hoàn thiện công nghệ mới, sản phẩm mới trước khi đưa vào sản xuất hàng hóa.

4. Dự án đầu tư

Thực hiện việc tăng cường tiềm lực cơ sở vật chất kỹ thuật cho các tổ chức khoa học và công nghệ thuộc Mạng lưới quỹ gen quốc gia, trọng tâm để thực hiện các nhiệm vụ quy định tại khoản 2 Mục III Điều 1 Quyết định số 1671/QĐ-TTg và các nhiệm vụ số 7, 8, 9,10 tại Danh mục các nhiệm vụ ưu tiên quy định tại Phụ lục kèm theo Quyết định số 1671/QĐ-TTg .

Điều 5. Yêu cầu đối với nhiệm vụ quỹ gen

1. Đối với nhiệm vụ quỹ gen cấp quốc gia: đáp ứng các tiêu chí nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia quy định tại khoản 1 Điều 25 Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và công nghệ (sau đây viết tắt là Nghị định số 08/2014/NĐ-CP).

2. Đối với nhiệm vụ quỹ gen cấp bộ, cấp tỉnh: đáp ứng các tiêu chí nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ, cấp tỉnh quy định tại khoản 1 Điều 26, khoản 1 Điều 27 của Nghị định số 08/2014/NĐ-CP.

3. Ngoài việc đáp ứng các tiêu chí quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, nhiệm vụ quỹ gen phải được thực hiện trên các đối tượng là những nguồn gen có nguồn gốc trong nước hoặc nhập nội đã thích nghi, phát triển ổn định ở điều kiện sinh thái Việt Nam, có ý nghĩa quan trọng trong sản xuất và đáp ứng một trong những yêu cầu sau:

a) Nguồn gen quý, hiếm, đặc hữu của Việt Nam có nguy cơ suy thoái hoặc tuyệt chủng;

b) Nguồn gen có năng suất cao, chất lượng tốt, có tính chống chịu và thích ứng cao với ngoại cảnh, có giá trị khoa học và khả năng ứng dụng cho công tác chọn tạo giống;

c) Nguồn gen có giá trị ứng dụng trong nông nghiệp, công nghiệp, y - dược, văn hóa, bảo vệ môi trường và quốc phòng - an ninh.

Chương II

QUẢN LÝ CHƯƠNG TRÌNH

Điều 6. Nguyên tắc quản lý

Bộ Khoa học và Công nghệ thống nhất quản lý Chương trình theo các quy định về quản lý khoa học và công nghệ và quy định của Thông tư này.

1. Nhiệm vụ thường xuyên

a) Các bộ, ngành, địa phương

Căn cứ văn bản hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách khoa học và công nghệ hằng năm của Bộ Khoa học và Công nghệ và các nội dung quy định tại điểm a khoản 1 Điều 4 Thông tư này; căn cứ Đề án khung bảo tồn nguồn gen của bộ, ngành, địa phương; bộ, ngành, địa phương tổng hợp nhu cầu thực hiện các hoạt động để duy trì lưu giữ an toàn nguồn gen của các tổ chức trực thuộc, lập kế hoạch chung gửi về Bộ Khoa học và Công nghệ.

Trên cơ sở đề xuất của các bộ, ngành, địa phương, Bộ Khoa học và Công nghệ tổng hợp, thống nhất với Bộ Tài chính để cân đối nguồn ngân sách phân bổ cho các bộ, ngành, địa phương theo kế hoạch.

Các bộ, ngành, địa phương tổ chức việc xét giao trực tiếp cho các tổ chức thực hiện, kiểm tra định kỳ, nghiệm thu đánh giá theo quy định của nhiệm vụ cấp bộ, cấp tỉnh.

b) Bộ Khoa học và Công nghệ

Căn cứ quy định tại điểm b khoản 2 Điều 4 Thông tư này, hằng năm đơn vị quản lý Chương trình của Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng kế hoạch nhiệm vụ thường xuyên để thực hiện việc quản lý Chương trình, trình Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt và tổ chức thực hiện.

2. Nhiệm vụ quỹ gen

a) Nhiệm vụ quỹ gen cấp quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt, ký hợp đồng và tổ chức thực hiện. Việc xây dựng và tổ chức thực hiện nhiệm vụ quỹ gen cấp quốc gia quy định tại Chương IV Thông tư này.

b) Nhiệm vụ quỹ gen cấp bộ, cấp tỉnh do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phê duyệt, ký hợp đồng và tổ chức thực hiện. Việc xây dựng và tổ chức thực hiện nhiệm vụ quỹ gen cấp bộ, cấp tỉnh vận dụng quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ, cấp tỉnh và quy định tại Thông tư này.

3. Dự án đầu tư

a) Việc xây dựng và tổ chức thực hiện các dự án đầu tư tuân thủ quy định của Luật Đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014, Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014 và các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành.

b) Dự án đầu tư thuộc Chương trình phải có ý kiến đồng thuận bằng văn bản của Bộ Khoa học và Công nghệ trước khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 7. Tổ chức quản lý Chương trình

1. Ban Điều hành Chương trình (sau đây gọi là Ban Điều hành): Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ra quyết định thành lập Ban Điều hành, Tổ Thư ký giúp việc và ban hành Quy chế làm việc của Ban Điều hành.

Thành phần Ban Điều hành gồm: Trưởng ban là Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Phó Trưởng ban gồm 01 Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (Phó ban thường trực) và 01 Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các thành viên khác là đại diện các Bộ Công Thương, Y tế, Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị có liên quan của Bộ Khoa học và Công nghệ.

2. Đơn vị quản lý Chương trình là các đơn vị giúp Bộ Khoa học và Công nghệ triển khai tổ chức, quản lý Chương trình, bao gồm:

a) Đơn vị quản lý các nhiệm vụ của Chương trình (sau đây viết tắt là Đơn vị quản lý nhiệm vụ) là Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế - kỹ thuật, được Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ giao thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với Chương trình; tổ chức triển khai nhiệm vụ của Chương trình theo đúng mục tiêu, nội dung và sản phẩm đã được phê duyệt;

b) Đơn vị quản lý kinh phí thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình (sau đây viết tắt là Đơn vị quản lý kinh phí) là đơn vị dự toán ngân sách cấp III giúp Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quản lý việc sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước để thực hiện các hoạt động tổ chức triển khai Chương trình.

3. Đơn vị quản lý nhiệm vụ và kinh phí của Chương trình thuộc phạm vi quản lý của bộ, ngành, địa phương do lãnh đạo bộ, ngành, địa phương phân công thực hiện.

Điều 8. Kinh phí thực hiện

1. Nguồn kinh phí thực hiện Chương trình gồm: nguồn ngân sách nhà nước cho khoa học và công nghệ hằng năm (ngân sách trung ương và ngân sách địa phương); nguồn vốn huy động của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; nguồn vốn hợp tác quốc tế và các nguồn vốn hợp pháp khác.

2. Nguồn ngân sách nhà nước chi thực hiện Chương trình gồm:

a) Kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ được bố trí cho các nhiệm vụ thường xuyên và các nhiệm vụ quỹ gen theo quy định tại khoản 2 và 3 Điều 4 của Thông tư này;

b) Kinh phí đầu tư phát triển khoa học và công nghệ được bố trí cho các dự án đầu tư theo quy định tại khoản 4 Điều 4 của Thông tư này.

3. Việc lập dự toán ngân sách hằng năm, quản lý sử dụng kinh phí ngân sách chi cho nhiệm vụ thuộc Chương trình thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015 và các văn bản hướng dẫn có liên quan khác.

Điều 9. Mã số của các nhiệm vụ quỹ gen

1. Nhiệm vụ cấp quốc gia được ghi như sau: QGQG. ĐT(DASXTN). XX/20YY, trong đó:

a) QGQG: là ký hiệu nhiệm vụ quỹ gen cấp quốc gia;

b) ĐT (DASXTN): là ký hiệu chung cho đề tài (hoặc dự án sản xuất thử nghiệm);

c) XX là ký hiệu số thứ tự của nhiệm vụ được phê duyệt thuộc Chương trình theo nhóm (đề tài, dự án SXTN) trong năm bắt đầu thực hiện;

d) 20YY là ký hiệu năm bắt đầu thực hiện nhiệm vụ.

2. Nhiệm vụ cấp bộ, cấp tỉnh được ghi như sau: QGA. ĐT(DASXTN). XX/20YY, trong đó:

a) QGA: là ký hiệu nhiệm vụ quỹ gen cấp bộ, tỉnh. A được ghi theo mã số quy ước cho các bộ ngành, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương quy định tại Bảng 1 và 2 Phụ lục II của Thông tư này.

Ví dụ: QGB06 được hiểu là nhiệm vụ quỹ gen cấp bộ do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý;

b) Các ký hiệu còn lại được ghi theo quy định tại điểm b, c, d khoản 1 Điều này.

Chương III

MẠNG LƯỚI QUỸ GEN VÀ CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỸ GEN QUỐC GIA

Điều 10. Công nhận thành viên Mạng lưới quỹ gen

1. Các tổ chức tham gia chủ trì thực hiện các nhiệm vụ quỹ gen có sử dụng ngân sách nhà nước đã được nghiệm thu đạt yêu cầu trở lên được Bộ Khoa học và Công nghệ công nhận là thành viên Mạng lưới quỹ gen.

2. Các tổ chức có nguyện vọng tham gia Mạng lưới quỹ gen gửi văn bản đề nghị công nhận là thành viên mạng lưới và Quyết định công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ quỹ gen về Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế - kỹ thuật làm cơ sở trình Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ra quyết định công nhận.

3. Danh sách thành viên Mạng lưới quỹ gen được rà soát hằng năm và được công bố công khai trên trang thông tin điện tử của Chương trình.

Điều 11. Nhiệm vụ của thành viên Mạng lưới quỹ gen

1. Thực hiện điều tra, thu thập nguồn gen phù hợp với lĩnh vực chuyên môn.

2. Đề xuất với cơ quan chủ quản (bộ, ngành, địa phương) về việc điều chỉnh Danh mục bảo tồn hằng năm, đề xuất nhiệm vụ thường xuyên để lưu giữ an toàn các nguồn gen là kết quả của nhiệm vụ quỹ gen.

3. Sử dụng, trao đổi, chuyển giao, cung cấp kết quả thực hiện nhiệm vụ quỹ gen cho tổ chức, cá nhân khác và được hưởng lợi ích từ các hoạt động này theo quy định của pháp luật.

4. Lưu giữ an toàn các nguồn gen, cơ sở dữ liệu về nguồn gen là kết quả của các nhiệm vụ thuộc Chương trình.

5. Hằng năm, báo cáo Bộ Khoa học và Công nghệ và cơ quan quản lý nhà nước cấp trên trực tiếp của thành viên mạng lưới quỹ gen về các hoạt động bảo tồn và sử dụng bền vững nguồn gen, cơ sở dữ liệu quỹ gen thuộc lĩnh vực được giao của đơn vị; báo cáo về các hoạt động tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích phát sinh từ việc sử dụng nguồn gen của đơn vị với các tổ chức khác.

Điều 12. Tổ chức hoạt động của Mạng lưới quỹ gen quốc gia

Mạng lưới quỹ gen quốc gia thực hiện các hoạt động theo sự chỉ đạo của Ban Điều hành và Đơn vị quản lý Chương trình, bao gồm các hoạt động sau đây:

1. Xây dựng kế hoạch về bảo tồn và sử dụng bền vững nguồn gen cho giai đoạn 5 năm;

2. Đề xuất và xây dựng thuyết minh nhiệm vụ quỹ gen;

3. Tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ quỹ gen, đề xuất xử lý các vấn đề nảy sinh trong quá trình thực hiện;

4. Tổ chức kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện, báo cáo kết quả, đánh giá nghiệm thu, xử lý và lưu giữ kết quả thực hiện nhiệm vụ quỹ gen;

5. Tham gia xây dựng cơ sở dữ liệu về quỹ gen;

6. Tham gia Tổ chức hội thảo, tổng kết đánh giá kết quả 5 năm, 10 năm thực hiện nhiệm vụ quỹ gen và kiến nghị các cơ chế, chính sách và biện pháp cần thiết để bảo đảm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quỹ gen;

7. Đề xuất khen thưởng đối với các thành viên của mạng lưới quỹ gen có thành tích nổi bật trong quá trình thực hiện và kiến nghị xử lý thành viên vi phạm quy định của pháp luật về bảo tồn và sử dụng nguồn gen.

Điều 13. Cơ sở dữ liệu quỹ gen quốc gia

1. Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức xây dựng cơ sở dữ liệu quỹ gen quốc gia là kết quả của các nhiệm vụ quỹ gen đã thực hiện có sử dụng ngân sách nhà nước.

2. Cơ sở dữ liệu quỹ gen được quản lý thông qua trang thông tin điện tử của Chương trình.

3. Cơ quan quản lý Chương trình có trách nhiệm bảo đảm việc quản lý cơ sở dữ liệu quỹ gen và duy trì hoạt động trang thông tin điện tử của Chương trình.

4. Thành viên mạng lưới quỹ gen có trách nhiệm cập nhật thông tin về nguồn gen do đơn vị quản lý (hoặc sở hữu) vào cơ sở dữ liệu chung.

Chương IV

XÂY DỰNG VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ QUỸ GEN CẤP QUỐC GIA

Điều 14. Tổ chức xác định nhiệm vụ quỹ gen

1. Căn cứ vào mục tiêu và nội dung được quy định tại Mục II và III Điều 1 Quyết định số 1671/QĐ-TTg, các bộ ngành, địa phương xây dựng đề xuất đặt hàng gửi về Bộ Khoa học và Công nghệ.

2. Đơn vị quản lý nhiệm vụ tổng hợp, rà soát danh mục đề xuất đặt hàng của các bộ, ngành, địa phương xin ý kiến Ban Điều hành và trình Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét, quyết định.

3. Việc tổ chức xác định nhiệm vụ quỹ gen được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước và theo quy định tại khoản 3 Điều 5 của Thông tư này.

Điều 15. Tổ chức tuyển chọn, xét giao trực tiếp và thẩm định kinh phí

1. Căn cứ vào danh mục nhiệm vụ quỹ gen đã được Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt, đơn vị quản lý nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức tuyển chọn, xét giao trực tiếp tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ quỹ gen và thẩm định kinh phí.

2. Việc tuyển chọn, xét giao trực tiếp tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ quỹ gen và thẩm định kinh phí thực hiện theo quy định tại Thông tư số 10/2014/TT-BKHCN ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước và Thông tư số 23/2014/TT-BKHCN về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 10/2014/TT-BKHCN và các văn bản liên quan.

Điều 16. Ký hợp đồng, kiểm tra đánh giá điều chỉnh, chấm dứt hợp đồng nhiệm vụ quỹ gen

1. Việc ký Hợp đồng thực hiện nhiệm vụ quỹ gen thực hiện theo quy định tại Thông tư số 05/2014/TT-BKHCN ngày 10 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành "Mẫu hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ”.

2. Việc kiểm tra, đánh giá quá trình thực hiện, điều chỉnh và chấm dứt hợp đồng thực hiện nhiệm vụ quỹ gen thực hiện theo quy định tại Thông tư 04/2015/TT-BKHCN ngày 11 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra, đánh giá, điều chỉnh và chấm dứt hợp đồng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước.

Điều 17. Tổ chức đánh giá, nghiệm thu kết quả, thanh lý hợp đồng, khai thác kết quả và xử lý tài sản nhiệm vụ quỹ gen

1. Việc tổ chức đánh giá, nghiệm thu kết quả, thanh lý hợp đồng, khai thác kết quả và xử lý tài sản nhiệm vụ quỹ gen thực hiện theo quy định tại Thông tư số 11/2014/TT-BKHCN ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước và các quy định khác có liên quan.

2. Việc quản lý sản phẩm là nguồn gen và cơ sở dữ liệu về nguồn gen của nhiệm vụ quỹ gen được thực hiện như sau:

a) Nguồn gen và cơ sở dữ liệu được lưu giữ tại tổ chức thực hiện nhiệm vụ quỹ gen để phục vụ cho các nhiệm vụ kế tiếp và sử dụng theo quy định;

b) Các tổ chức chủ trì có trách nhiệm cung cấp thông tin và cơ sở dữ liệu về nguồn gen của nhiệm vụ quỹ gen cho cơ quan quản lý nhiệm vụ quỹ gen và Bộ Khoa học và Công nghệ;

c) Việc trao đổi thông tin về nguồn gen và chia sẻ nguồn gen, lợi ích phát sinh từ việc sử dụng nguồn gen được thực hiện theo quy định của Luật khoa học và công nghệ ngày 18 tháng 06 năm 2013, Luật Đa dạng sinh học ngày 13 tháng 11 năm 2008 và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

Chương V

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 18. Bộ Khoa học và Công nghệ

1. Chỉ đạo, điều hành chung việc thực hiện Chương trình; điều phối hoạt động và công nhận thành viên của Mạng lưới quỹ gen quốc gia; cho ý kiến bằng văn bản làm cơ sở phê duyệt Đề án khung bảo tồn nguồn gen của các bộ, ngành, địa phương.

2. Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các bộ, ngành, địa phương liên quan, lập dự toán kinh phí, giải quyết những vấn đề về tài chính của Chương trình theo nhiệm vụ cụ thể hằng năm.

3. Hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách khoa học và công nghệ hằng năm, bao gồm các nhiệm vụ thuộc Chương trình.

4. Đôn đốc, kiểm tra, đánh giá tình hình triển khai thực hiện Chương trình; tổ chức sơ kết 5 năm, tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình và báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

5. Trực tiếp quản lý việc thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên, các nhiệm vụ quỹ gen cấp quốc gia và dự án đầu tư thuộc Chương trình trong phạm vi quản lý.

Điều 19. Các bộ, ngành, địa phương

1. Các bộ, ngành, địa phương phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện Chương trình; tham gia kiểm tra, giám sát và đánh giá tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ quỹ gen cấp quốc gia có liên quan.

2. Chủ trì thực hiện các công việc sau:

a) Phân công đơn vị trực thuộc làm đầu mối phối hợp với đơn vị quản lý Chương trình của Bộ Khoa học và Công nghệ quản lý Chương trình và các nhiệm vụ do bộ, ngành, địa phương quản lý;

b) Tổ chức xây dựng và phê duyệt Đề án khung quỹ gen cấp bộ, tỉnh theo giai đoạn 05 năm;

c) Rà soát và phê duyệt Danh mục nguồn gen bảo tồn; xây dựng kế hoạch hoạt động lưu giữ an toàn nguồn gen trong Danh mục nguồn gen bảo tồn do bộ, ngành, địa phương quản lý, đưa vào kế hoạch khoa học và công nghệ hằng năm;

d) Tổ chức xây dựng dự án đầu tư cho các tổ chức khoa học và công nghệ trong Mạng lưới quỹ gen quốc gia do bộ, ngành, địa phương quản lý;

đ) Chỉ đạo cập nhật thông tin về nguồn gen vào hệ thống cơ sở dữ liệu quỹ gen quốc gia;

e) Xây dựng, phê duyệt và quản lý các nhiệm vụ quỹ gen cấp bộ, cấp tỉnh; cập nhật trên trang thông tin điện tử của Chương trình.

Điều 20. Tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ quỹ gen

1. Chịu trách nhiệm về tiến độ và kết quả thực hiện nhiệm vụ;

2. Kiến nghị bằng văn bản với Bộ chủ trì về việc điều chỉnh mục tiêu, nội dung, giải pháp, tiến độ thực hiện nhiệm vụ của Chương trình cho phù hợp với yêu cầu thực tế và quy định hiện hành;

3. Thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình triển khai nhiệm vụ của Chương trình và báo cáo quyết toán kinh phí với cấp có thẩm quyền;

4. Lưu giữ nguồn gen và cơ sở dữ liệu của nhiệm vụ quỹ gen để phục vụ cho các nhiệm vụ kế tiếp và sử dụng theo quy định;

5. Cung cấp thông tin và cơ sở dữ liệu về nguồn gen của nhiệm vụ quỹ gen cho cơ quan quản lý nhiệm vụ quỹ gen và Bộ Khoa học và Công nghệ.

Chương VI

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 21. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2016.

2. Bãi bỏ Thông tư số 18/2010/TT-BKHCN ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ về quỹ gen và Thông tư số 18/2014/TT-BKHCN ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 18/2010/TT-BKHCN .

3. Trường hợp các văn bản được dẫn chiếu tại Thông tư này được sửa đổi, bổ sung, thay thế thì thực hiện theo văn bản mới ban hành.

Điều 22. Điều khoản chuyển tiếp

Đối với các nhiệm vụ quỹ gen đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt trước thời điểm Thông tư này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục được thực hiện theo các quy định hiện hành tại thời điểm phê duyệt cho đến khi kết thúc nhiệm vụ.

Điều 23. Trách nhiệm thi hành

1. Các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Thông tư này.

2. Quá trình tổ chức thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh bằng văn bản về Bộ Khoa học và Công nghệ để được hướng dẫn hoặc nghiên cứu sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Cơ quan TW của các đoàn thể;
- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Sở KH&CN các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cục kiểm tra văn bản, Bộ Tư pháp;
- Công báo VPCP;
- Cổng thông tin điện tử của Bộ KH&CN;
- Lưu: VT, CNN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Quốc Khánh

PHỤ LỤC I

(Ban hành kèm theo Thông tư số 17/2016/TT-BKHCN ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

1. Mẫu 1. Đề án khung bảo tồn nguồn gen cấp bộ, tỉnh giai đoạn 5 năm 20... - 20....

2. Mẫu 2. Danh mục nguồn gen bảo tồn cấp bộ, tỉnh, giai đoạn 5 năm 20... - 20....

3. Mẫu 3. Đề xuất danh mục nhiệm vụ bảo tồn nguồn gen đề nghị thực hiện cấp quốc gia trong giai đoạn 5 năm 20... -20...

Mẫu 1
17/2016/TT-BKHCN

Bộ, ngành ... (ghi rõ tên bộ, ngành)

hoặc UBND Tỉnh, Thành phố ...

ĐỀ ÁN KHUNG BẢO TỒN NGUỒN GEN CẤP BỘ/CẤP TỈNH
GIAI ĐOẠN 5 NĂM 20..-20..

(Kèm theo Công văn số: / ngày tháng năm 20... của Bộ, Ngành/ UBND tỉnh, thành phố …)

I. Tính cấp thiết

II. Mục tiêu

1. Mục tiêu tổng quát:

2. Mục tiêu cụ thể:

III. Nội dung cần giải quyết

Trình bày các nội dung cụ thể cần giải quyết, nêu rõ tính cấp thiết;

(Kèm theo bảng thống kê chi tiết tại Mẫu 1Mẫu 2)

IV. Dự kiến kết quả

V. Dự kiến kinh phí thực hiện (trong 5 năm):

Tổng số:

Trong đó: - Kinh phí từ ngân sách nhà nước:

- Kinh phí khác:

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN
(Họ tên, chữ ký và đóng dấu)

Mẫu 2
17/2016/TT-BKHCN

Bộ, ngành ... (ghi rõ tên bộ, ngành)

hoặc UBND Tỉnh, Thành phố ...

DANH MỤC NGUỒN GEN BẢO TỒN CẤP BỘ, TỈNH
GIAI ĐOẠN 5 NĂM 20..-20..

TT

Tên nguồn gen

(Sắp xếp theo thứ tự ưu tiên)

Đặc điểm nguồn gen

Mục tiêu bảo tồn

Dự kiến kinh phí (NSNN)

Ghi chú

1

2

3

….

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN
(Họ tên, chữ ký và đóng dấu)

Mẫu 3
17/2016/TT-BKHCN

Bộ, ngành ... (ghi rõ tên bộ, ngành)

hoặc UBND Tỉnh, Thành phố ...

ĐỀ XUẤT DANH MỤC NHIỆM VỤ BẢO TỒN NGUỒN GEN
ĐỀ NGHỊ THỰC HIỆN CẤP QUỐC GIA TRONG GIAI ĐOẠN 5 NĂM 20..-20..

TT

Tên nhiệm vụ

Tên tổ chức dự kiến chủ trì

Đối tượng nguồn gen và mục tiêu của nhiệm vụ

Dự kiến kinh phí (NSNN)

Thời gian thực hiện

Ghi chú

1

2

3

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN
(Họ tên, chữ ký và đóng dấu)

PHỤ LỤC II

(Ban hành kèm theo Thông tư số 17/2016/TT-BKHCN ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

1. Bảng 1. Danh mục mã số các bộ, ngành trực tiếp quản lý thực hiện Chương trình.

2. Bảng 2. Danh mục mã số các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Bảng 1
17/2016/TT-BKHCN

DANH MỤC MÃ SỐ CÁC BỘ NGÀNH
TRỰC TIẾP QUẢN LÝ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

Số TT

Mã số (Code)

Tên cơ quan

Số TT

Mã số (Code)

Tên cơ quan

1

B01

Ban Quản lý lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

7

B07

Bộ Quốc phòng

2

B02

Bộ Công an

8

B08

Bộ Tài nguyên và Môi trường

3

B03

Bộ Công Thương

9

B09

Bộ Y tế

4

B04

Bộ Giáo dục và Đào tạo

10

B10

Đại học Quốc gia Hà Nội

5

B05

Bộ Khoa học và Công nghệ

11

B11

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

6

B06

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

12

B12

Viện Hàn lâm khoa học và Công nghệ Việt Nam

Danh sách này có 12 đơn vị

Bảng 2
17/2016/TT-BKHCN

DANH MỤC MÃ SỐ CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG

Số TT

Mã số (Code)

Tên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Số TT

Mã số (Code)

Tên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

1

T01

Thành phố Hà Nội

33

T32

Tỉnh Quảng Trị

2

T02

Thành phố Hồ Chí Minh

34

T33

Tỉnh Thừa Thiên - Huế

3

T03

Thành phố Hải Phòng

35

T34

Tỉnh Quảng Nam

4

T04

Thành phố Đà Nẵng

36

T35

Tỉnh Quảng Ngãi

5

T05

Thành phố Cần Thơ

37

T36

Tỉnh Kon Tum

6

T10

Tỉnh Hà Giang

38

T37

Tỉnh Bình Định

7

T11

Tỉnh Cao Bằng

39

T38

Tỉnh Gia Lai

8

T12

Tỉnh Lai Châu

40

T39

Tỉnh Phú Yên

9

T67

Tỉnh Điện Biên

41

T40

Tỉnh Đắk Lắk

10

T13

Tỉnh Lào Cai

42

T68

Tỉnh Đắk Nông

11

T14

Tỉnh Tuyên Quang

43

T41

Tỉnh Khánh Hòa

12

T15

Tỉnh Lạng Sơn

44

T42

Tỉnh Lâm Đồng

13

T16

Tỉnh Thái Nguyên

45

T43

Tỉnh Bình Dương

14

T60

Tỉnh Bắc Kạn

46

T65

Tỉnh Bình Phước

15

T17

Tỉnh Yên Bái

47

T44

Tỉnh Ninh Thuận

16

T18

Tỉnh Sơn La

48

T45

Tỉnh Tây Ninh

17

T19

Tỉnh Phú Thọ

49

T46

Tỉnh Bình Thuận

18

T61

Tỉnh Vĩnh Phúc

50

T47

Tỉnh Đồng Nai

19

T20

Tỉnh Quảng Ninh

51

T48

Tỉnh Long An

20

T62

Tỉnh Bắc Ninh

52

T49

Tỉnh Đồng Tháp

21

T21

Tỉnh Bắc Giang

53

T50

Tỉnh An Giang

22

T24

Tỉnh Hòa Bình

54

T51

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

23

T23

Tỉnh Hải Dương

55

T52

Tỉnh Tiền Giang

24

T63

Tỉnh Hưng Yên

56

T53

Tỉnh Kiên Giang

25

T64

Tỉnh Hà Nam

57

T55

Tỉnh Bến Tre

26

T25

Tỉnh Nam Định

58

T56

Tỉnh Vĩnh Long

27

T26

Tỉnh Thái Bình

59

T57

Tỉnh Trà Vinh

28

T27

Tỉnh Thanh Hóa

60

T58

Tỉnh Sóc Trăng

29

T28

Tỉnh Ninh Bình

61

T54

Tỉnh Hậu Giang

30

T29

Tỉnh Nghệ An

62

T66

Tỉnh Bạc Liêu

31

T30

Tỉnh Hà Tĩnh

63

T59

Tỉnh Cà Mau

32

T31

Tỉnh Quảng Bình

Danh sách này có 63 đơn vị

Ministry of science
and technology
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom - Happiness
---------------

No. : 17/2016/TT-BKHCN

Hanoi, September 01, 2016

 

CIRCULAR

On management and implementation of genetic resources preservation and stable use program until 2025 and orientation towards 2030

Pursuant to the Law on Science and Technology dated June 18, 2013;

Pursuant to Decree No. 08/2014/ND-CP dated January 27, 2014 of the Government elaborating a number of Articles of the Law on Science and Technology;

Pursuant to Decree No. 20/2013/ND-CP dated February 26, 2013 of the Government adminsitering functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Science and Technology;

Implementing Decision No. 1671/QD-TTg dated September 28, 2015 of the Prime Minister on approval for genetic resources preservation and stable use program until 2025 and orientation towards 2030;

At the request of the Director General of the Department of Science and Technology for Economic-Technical Branches and the Director General of the Department of Legal Affairs,

The Minister of Science and Technology promulgates the Circular on management and implementation of genetic resources preservation and stable use program until 2025 and orientation towards 2030.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

GENERAL PROVISIONS

Article 1. Scope

This Circular provides provisions for the management and implementation of the genetic resources preservation and stable use program until 2025 and orientation towards 2030 (hereinafter referred to as “the program") approved by the Prime Minister in Decision No. 1671/QD-TTg dated September 28, 2015 (hereinafter referred to as “Decision No. 1671/QD-TTg”).

Article 2. Regulated entities

1. Organizations and individuals using State budget to perform tasks of the program.

2. Regulatory agencies and other organizations, individuals involved in the operation of the program.

Article 3. Term interpretation

In this Decree, the terms below are construed as follows:

1. “Genetic resources” refers to species, genetic specimens in the biodiversity sanctuaries or preservation areas, scientific research and technology development facilities and in nature;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. “Science and technology tasks relating gene storage” (hereinafter referred to as “gene tasks”) refers to scientific and technological schemes, experimental production projects whose contents cover the preservation and stable use of the genetic resources, including the national tasks and ministerial, provincial tasks;

4. “National gene storage network” (hereinafter referred to as “national gene network") refers to the network linking operations of the presiding entities which have successfully carried out the gene tasks and stored the genetic resources which are the results of the national gene tasks that utilize State budget; has been recognized by the Ministry of Science and Technology as memebers of the network.

Article 4. Program tasks

1. The program tasks shall execute the contents specified in Section III Article 1 of Decision No. 1671/QD-TTg. There are 03 types of tasks:

a) Regular tasks;

b) Gene tasks;

c) Facility, technical investment tasks (hereinafter referred to as “investment projects”).

2. The regular tasks include:

a) Maintaining of the safe keeping of the genetic resources that have been collected and assessed in the list of preserved genetic resources in the ministerial or provincial schemes of gene storage range (as specified in the Appendix 1 issued together with this Circular) that have been approved by the ministries or local governments after having the consent of the Ministry of Science and Technology.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) The program management includes: management of the gene network; of the operator board, secretaries; the gene network construction, management and operation; communicationl management of gene tasks and other relevant operations.

3. The gene tasks include:

a) “Gene storage scientific and technological scheme” (hereinafter referred to as “gene scheme”) means the implementation of research contents in situ and ex situ; research to inspect and collect, addition of new genetic resources and research the methods to preserve the genetic resources; assessment and documentation of the genetic resources; assessment of the hereditary genetic resources; research on the technical process and technical measures to extract and stably use the genetic resources having high scientific and application value; develop the national gene storage database;

b) “Experimental production projects on gene storage" (hereinafter referred to as “gene experimental production”) means the application of the scientific and technological schemes relating genetic resources to experimentally produce to develop the new technology and products before application in goods production.

4. Investment projects

Enhance the facility and technical potential of the science and technology organizations in the national gene network; focus on the fulfillment of the tasks specified in Clause 2 Section III Article 1 of Decision No. 1671/QD-TTg amd tasks No. 7, 8, 9, 10 in the list of prioritized tasks specified in the Appendix issued together with Decision No. 1671/QD-TTg.

Article 5. Gene task requirements

1. With respect to the national gene tasks: satisfy the requirements of the national science and techonology task specified in Clause 1 Article 25 Decree No. 08/2014/ND-CP dated January 2014 of the Government elaboraing a number of Articles of the Law on Science and Technology (hereinafter referred to as “Decree No. 08/2014/ND-CP).

2. With respect to the miniterial and provincial gene tasks: satisfy the requirements of the ministerial and provincial science and technology tasks specified in Clause 1 Article 26, Clause 1 Article 27 of Decree No. 08/2014/ND-CP.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) The genetic resources that are rare and endemic in Vietnam facing possible decline or extinction;

b) The genetic resources that possess high productivity, good quality, strong resistance and considerable adaptability to the environment, scientific value and application potential for the breed selection;

c) The genetic resources having application values in agriculture, industry, medicine and pharmacy, culture, environmental protection, and national defense and security.

Chapter II

PROGRAM MANAGEMENT

Article 6. Management principles

The Ministry of Science and Technology shall agree to manage the program according to regulations relating science and technology management and regulations specified in this Circular.

1. Regular tasks

a) Minitries, local governments

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Based on propositions made by the ministries and local governments, the Ministry of Science and Technology shall compile and cooperate with the Ministry of Finance to balance the budget allocated to the ministries and local governments according to plan.

The ministries and local governments shall directly assign the organizations to implement and examine periodically, collect assessments according to the ministerial or provincial tasks.

b) The Ministry of Science and Technology

Pursuant to provisions specified in Point b Clause 2 Article 4 of this Circular, the program management unit affiliated to the Minister of Science and Technology shall develop the periodical task plan annually to implement the program management and request the Minister of Science and Technology to approve and organize the implementation.

2. Gene tasks

a) The national gene tasks shall be approved, signed and organized for implementation by the Minister of Science and Technology. The implementation development and organization of the national gene tasks are specified in Chapter IV of this Circular.

b) The ministerial and provincial gene tasks shall be approved, signed and organized for implementation by the ministers, heads of ministerial agencies, Chairmen of the People’s Committee of provinces and central-affiliated cities. The implementation development and organization of the ministerial and provincial gene tasks shall adopt the regulations on management of ministerial and provincial science and technology tasks specified in this Circular.

3. Investment projects

a) The development and implementation of the investment projects shall comply with provisions of the Law on Investment dated November 26, 2014, the Law on Public Investment dated June 18, 2014 and elaborating documents.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 7. Program management organization

1. Program operator board (hereinafter referred to as “operator board”): the Minister of Science and Technology shall decide to establish the operator board, assisting secretaries and impose operation regulations of the operator board.

The operator board compositions include: the Head is the Minister of Science and Technology, the Deputy Head include 01 Deputy Minister of Science and Technology (Standing Deputy) and 01 Deputy Minister of Agriculture and Rural Development, other members are representatives of the Ministry of Industry and Trade, Ministry of Health, Ministry of Education and Training and relevant units affiliated to the Ministry of Science and Technology.

2. Program managing units refer to units assisting the Ministry of Science and Technology in organizing and managing the program. To be specific:

a) Unit managing program tasks (hereinafter referred to as “task managing unit”) is the Department of Science and Technology for Economic-Technical Branches assigned by the Minister of Science and Technology to implement State management to the program; implement the program tasks according to the approved targets, contents and products;

b) Units managing expenditure on implementation of program tasks (hereinafter referred to as “expenditure managing units”) are units performing grade III budget estimates assisting the Minister of Science and Technology in managing the use of state funding to carry out the organization and implementation of the program.

3. The task and expenditure managing units of the program are managed and assigned by ministries and local governments.

Article 8. Implementation expenditure

1. The expenditures for the program implementation include: annual State funding for science and technology (central government budget and local government budget); mobilized funding of domestic and international organizations and individuals; international cooperation funding and other legal funding sources.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Expenditure on science and technology profession allocated for regular tasks and gene tasks as specified in Clause 2 and 3 Article 4 of this Circular;

b) Expenditure on investment for the improvement of science and technology allocated for investment projects as specified in Clause 4 Article 4 of this Circular.

3. The making of annual budget estimates, management of budget funding for the program tasks shall follow the provisions specified in the Law on state budget dated June 25, 2015 and other relevant guiding documents.

Article 9. Gene task codes

1. The national tasks shall be coded as follows: QGQG. DT(DASXTN). XX/20YY, in which:

a) QGQG: refers to the national gene tasks;

b) DT (DASXTN): is the general code for the scheme (or experimental production project);

c) XX is the ordinal number of the approved mission of the program classified in groups (experimental production scheme or project) in the year of implementation;

d) 20YY stands for the year of initiating the tasks.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) QGA: refers to the ministerial or provincial gene tasks. A shall follow the code given to the ministries, ministerial agencies, Governmental agencies, provinces/central-affiliated cities specified in Table 1 and 2 in Appendix II of this Circular.

I.e QGB06 means the ministerial gene tasks managed by the Ministry of Agriculture and Rural Development;

b) Other symbols shall follow provisions in Point b, c, d Clause 1 of this Article.

Chapter III

GENE NETWORK AND NATIONAL GENE STORAGE DATABASE

Article 10. Gene network membership recognition

1. Organizations participating in the implementation of gene tasks utilizing state budget achieve at least satisfied resutls shall be recognized by the Ministry of Science and Technology as members of the gene network.

2. Organizations looking to join in the gene network must send the application form for membership recognition and the decision confirming the gene task results to the Department of Science and Technology for Economic-Technical Branches to request the Minister of Science and Technology to approve.

3. The list of gene network members shall be examined annually and publicized on the program website.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Investigate and collect genetic resources according to their fields.

2. Request the agencíe in charge (ministries, local governments) to adjust the preservation list annually, propose regular tasks to protect the genetic resources that are results of the gene tasks.

3. Use, exchange, transfer and provide the results of gene task implementation to other organizations and individuals and benefit from these activities as per law.

4. Safely store the genetic resources, gene database that are results of program tasks.

5. Annually, report to the Ministry of Science and Technology and the direct superior regulatory agencies of the gene network members on preservation activities and stable use of the genetic resources, gene storage database in the assigned fields; report on activities to access the genetic resources and share the emerged benefits from using genetic resources of the units with other organizations.

Article 12. National gene network operation

Directed by the operator board and the program managing unit, the national gene network shall perform the following actions:

1. Develop plans for preservation and stable use of genetic resources for the 5 year period;

2. Propose and develop the explanation for gene tasks;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. Examine, expedite, monitor the implementation, report, assess the results, process and archive the implementation results of gene tasks;

5. Participate in the development of gene storage database;

6. Organize seminars, assess the results of 5-year, 10-year gene task implementation and propose necessary mechanics, policies and measures to ensure effective implementation of gene tasks;

7. Propose reward for outstanding performances of the gene network members in the implementation and dealing with members violating genetic resources preservation and use laws.

Article 13. National gene storage database

1. The Ministry of Science and Technology develops the national gene strorage database which is the results of the implemented gene tasks utilizing State budget.

2. The gene storage database shall be managed via the program website.

3. The agencies which manage the program shall have the responsibilities to ensure the management of gene storage database and maintain the operation of the program website.

4. Members of the gene network shall have the responsibilities to update information about the genetic resources under their management (or ownership) on the shared database.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

DEVELOPMENT AND ORGANIZATION OF NATIONAL GENE TASK IMPLEMENTATION

Article 14. Organization of gene task identification

1. Based on the goal and contents specified in Section II and III Article 1 of Decision No. 1671/QD-TTg, ministries and local governments shall develop the commissioning proposition and send to the Ministry of Science and Technology.

2. The task managing unit shall compile, inspect the list of proposed commission of ministries and local governments, consult the operator board and request the Minister of Science and Technology to consider and decide.

3. The identification of gene tasks shall comply with provisions specified in Circular No. 07/2014/TT-BKHCN dated May 26, 2014 of the Minister of Science and Technology on procedures of identifying national science and technology tasks utilizing State budget and with provisions specified in Clause 3 Article 5 of this Circular.

Article 15. Organization of selection, direct assignment consideration expenditure appraisal

1. Based on the list of gene tasks approved by the Minister of Science and Technology, the task managing unit shall take charge, cooperate with relevant units to organize the selection, consider direct assignment of the presiding entities to implement the gene tasks and appraise the expenditure.

2. The selection, consideration for direct assignment of the presiding entities to implement the gene tasks and appraise the implementation expenditure as specified in Circular No. 10/2014/TT-BKHCN dated May 30, 2014 of the Minister of Science and Technology on selection, direct assignment to implement national science tasks and technology utilizing State budget and Circular No. 23/2014/TT-BKHCN on amendments to a number of Articles of Circular No. 10/2014/TT-BKHCN and relevant documents.

Article 16. Contract signing, inspection, assessment, adjustment and termination of gene task contract

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. The inspection and assessment of the implementation, the adjustment and termination of the contract for gene task implementation shall comply with provisions specified in Circular No. 04/2015/TT-BKHCN dated March 11, 2015 of the Minister of Science and Technology on inspection, assessment, adjustment and termination of contract during the implementation of national science and technology tasks utilizing State budget.

Article 17. Organization of result assessment and inspection, contract liquidation, result extraction and gene task asset handling

1. The organization of result assessment and inspection, contract liquidation, result extraction and gene task asset handling shall comply with provisions specified in Circular No. 11/2014/TT-BKHCN dated May 30, 2014 of the Minister of Science and Technology on result assessment and inspection of national science and technology tasks utilizing State budget and other relevant regulations and law.

2. The management of products that are genetic resources and genetic resources database of the gene tasks shall be implemented as follows:

a) The genetic resources and database shall be stored at the gene tasks implementing organizations to serve the following tasks and to be used as per law;

b) The presiding entities shall have the responsibilities to provide information and database regarding the genetic resources of the gene tasks to the gene task managing agencies and the Ministry of Science and Technology;

c) The exchange of information regarding genetic resources and share of genetic resources, benefits provided by the use of genetic resources shall comply with provisions of the Law on Science and Technology dated June 18, 2013, the Law on Biodiversity dated November 13, 2008 and other relevant legislative documents.

Chapter V

IMPLEMENTATION

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Direct and operate the top-level program implementation; coordinate the operation and recognition of national gene network membership; make written remarks to serve as the basis to approve the scheme of gene preservation range of ministries and local governments.

2. Take charge, cooperate with the Ministry of Finance, the Ministry of Planning and Investment and relevant ministries and local governments, make expenditure estimates, handle financial issues of the program according to specific annual tasks.

3. Instruct the ministries and local governments to develop the plan and estimates of annual science and technology budget, including the program tasks.

4. Expedite, examine and assess the program implementation; organize the 5-year conclusion, 10-year conclusion of the program implementation and report to the Prime Minister.

5. Directly supervise the implementation of regular tasks, national gene tasks and investment projectss of the program under their management.

Article 19. Minitries and local governments

1. The ministries and local governments shall cooperate with the Ministry of Science and Technology to implement the program; participate in the examination, inspection and assessment of the relevant national gene task implementation.

2. Take charge of the following affairs:

a) Assign the affiliated entities to be the contact point to cooperate with the program managing unit of the Ministry of Science and Technology to manage the program and tasks under management of the ministries and local governments;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) Inspect and approve the list of preserved genetic resources; develop the plan for safe keeping the genetic resources in the list of preserved genetic resources under management of the ministries, local governments, cooperate in to the annual science and technology plans;

d) Develop the investment projects for science and technology organizations in the national gene network under management of the ministries, local governments;

dd) Direct and update information regarding genetic resources on the national gene storage database;

e) Develop, approve and manage the ministerial, provincial gene tasks; update on the program website.

Article 20. Gene task presiding organizations and individuals

1. Take responsibilities for the progress and results of the task implementation;

2. Send written propositions to the presiding Minister on adjustment to the goal, content, solution, implementation progress of the program to match the practical requirements and current regulations;

3. Fully produce the regular and irregular reports on the program task deployment and expenditure statement and send to the competent authorities;

4. Store the genetic resources and the gene task database to serve the following tasks and to be used as per law;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Chapter VI

IMPLEMENTATION PROVISIONS

Article 21. Entry into force

1. This Circular comes into force from October 15, 2016.

2. Annul Circular No. 18/2010/TT-BKHCN dated December 24, 2010 of the Minister of Science and Technology on management of science and technology tasks relating gene storage and Circular No. 18/2014/TT-BKHCN dated June 16, 2014 of the Minister of Science and Technology amending a number of provisions of Circular No. 18/2010/TT-BKHCN.

3. If the documents excerpted in this Circular receive amendments or replacements, the new documents will be applied.

Article 22. Transition clauses

With respect to gene tasks approved by the competent authorities before this Circular comes into force, continue to follow regulations adopted at the time of approval until the end of the tasks.

Article 23. Responsibility for implementation

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Difficulties that arise during the implementation of this Circular should be reported to the Ministry of Science and Technology for consideration or adjustment research./.

 

 

PP. MINISTER
DEPUTY MINISTER
Tran Quoc Khanh

 

APPENDIX I

(Issued together with Circular No. 17/2016/TT-BKHCN dated September 01, 2016
of the Minister of Science and Technology)

1. Form 1. Scheme of ministerial and provincial genetic resources preservation range in the 5-year period of 20… - 20....

2. Form 2. The list of ministerial and provincial preserved genetic resources in the 5-year period of 20… - 20....

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Form 1
17/2016/TT-BKHCN

Ministry of… (Specify the name of the Ministry)

or the People’s Committee of ……………………………………..Province, City

SCHEME OF MINISTERIAL AND PROVINCIAL GENETIC RESOURCES PRESERVATION RANGE IN THE 5-YEAR PERIOD OF 20…-20…

(Issued together with Circular No. :            /      dated ................................ of
the Ministry of…………………../the People's Committee of ......................Province, City)

I. Necessity

II.  Objectives

1. General Objectives:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

III. Contents to deal with

Specify the contents that need to be dealt with, state the necessity;

(together with the detailed statistics table at Form 1 and Form 2)

IV. Estimated results

V. Estimated implementation expenditure (for 5 years):

Total:

In which:           - State funding:

- Other expenditures:

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

HEAD OF AGENCY
(Signature, full name and stamp)

 

Form 2
17/2016/TT-BKHCN

Ministry of… (Specify the name of the Ministry)

or the People’s Committee of ……………………………………..Province, City

List of MINISTERIAL AND PROVINCIAL preservved GENETIC RESOURCES
 IN THE 5-YEAR PERIOD OF 20…-20…

No.

Genetic resources names

(in order of priority)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Preservation objectives

Estimated expenditure (State budget)

Note

1

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

3

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

….

 

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Form 3
17/2016/TT-BKHCN

Ministry of… (Specify the name of the Ministry)

or the People’s Committee of ……………………………………..Province, City

Proposed list of national preservation tasks for genetic resources suggested for implementation in the 5-year period of 20…-20…

No.

Task name

Names of organizations expected to preside

Genetic resource subjects and task objectives

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Implementation duration:

Note

1

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

3

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

HEAD OF AGENCY
(Signature, full name and stamp)

 

APPENDIX II

(Issued together with Circular No. 17/2016/TT-BKHCN dated September 01, 2016
of the Minister of Science and Technology)

1. Table 1. List of codes of ministries directly managing the program implementation.

2. Table 2. List of codes of provinces and central-affiliated cities.

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

List of codes of ministries directly managing the program implementation

No.

Code

Agencies, Ministries

No.

Code

Agencies, Ministries

1

B01

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7

B07

Ministry of National Defense

2

B02

Ministry of Public Security

8

B08

Ministry of Natural Resources and Environment

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

B03

Ministry of Industry and Trade

9

B09

Ministry of Health

4

B04

Ministry of Education and Training

10

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Hanoi National University

5

B05

Ministry of Science and Technology

11

B11

Ho Chi Minh National University

6

B06

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

12

B12

Vietnam Academy of Science and Technology

This list contains 12 units

 

Table 2
17/2016/TT-BKHCN

List of codes of provinces and central-affiliated cities

No.

Code

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

No.

Code

Provinces and central-affiliated cities

1

T01

Hanoi City

33

T32

Quang Tri Province

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

T02

Ho Chi Minh City

34

T33

Thua Thien – Hue Province

3

T03

Hai Phong City

35

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Quang Nam Province

4

T04

Da Nang City

36

T35

Quang Ngai Province

5

T05

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

37

T36

Kon Tum Province

6

T10

Ha Giang Province

38

T37

Binh Dinh Province

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

T11

Cao Bang Province

39

T38

Gia Lai Province

8

T12

Lai Chau Province

40

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Phu Yen Province

9

T67

Dien Bien Province

41

T40

Dak Lak Province

10

T13

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

42

T68

Dak Nong Province

11

T14

Tuyen Quang Province

43

T41

Khanh Hoa Province

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

T15

Lang Son Province

44

T42

Lam Dong Province

13

T16

Thai Nguyen Province

45

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Binh Duong Province

14

T60

Bac Kan Province

46

T65

Binh Phuoc Province

15

T17

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

47

T44

Ninh Thuan Province

16

T18

Son La Province

48

T45

Tay Ninh Province

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

T19

Phu Tho Province

49

T46

Binh Thuan Province

18

T61

Vinh Phuc Province

50

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Dong Nai Province

19

T20

Quang Ninh Province

51

T48

Long An Province

20

T62

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

52

T49

Dong Thap Province

21

T21

Bac Giang Province

53

T50

An Giang Province

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

T24

Hoa Binh Province

54

T51

Ba Ria – Vung Tau Province

23

T23

Hai Duong Province

55

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Tien Giang Province

24

T63

Hung Yen Province

56

T53

Kien Giang Province

25

T64

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

57

T55

Ben Tre Province

26

T25

Nam Dinh Province

58

T56

Vinh Long Province

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

T26

Thai Binh Province

59

T57

Tra Vinh Province

28

T27

Thanh Hoa Province

60

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Soc Trang Province

29

T28

Ninh Binh Province

61

T54

Hau Giang Province

30

T29

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

62

T66

Bac Lieu Province

31

T30

Ha Tinh Province

63

T59

Ca Mau Province

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

T31

Quang Binh Province

 

 

 

This list contains 63 units

 

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 17/2016/TT-BKHCN ngày 01/09/2016 quy định quản lý thực hiện Chương trình bảo tồn và sử dụng bền vững nguồn gen đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.688

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.99.209
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!