Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Thông tư 16/2012/TT-BTNMT đề án thăm dò khoáng sản đóng cửa mỏ khoáng sản

Số hiệu: 16/2012/TT-BTNMT Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường Người ký: Nguyễn Linh Ngọc
Ngày ban hành: 29/11/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Thủ tục đóng cửa mỏ khoáng sản

Thời gian tiến hành thẩm định và phê duyệt đề án đóng cửa mỏ khoáng sản sẽ không quá 60 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Trong đó, thời gian kiểm tra hồ sơ không quá 5 ngày làm việc kể từ ngày tổ chức, cá nhân đề nghị đóng cửa mỏ khoáng sản nộp hồ sơ.

Thành phần hồ sơ gồm: đơn đề nghị, đề án đóng cửa mỏ khoáng sản, bản đồ hiện trạng mỏ, văn bản chứng minh thực hiện nghĩa vụ liên quan đến khai thác khoáng sản.

Trình tự thẩm định, phê duyệt đề án đóng cửa mỏ khoáng sản được quy định chi tiết tại Thông tư 16/2012/TT-BTNMT.  

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15/01/2013, thay thế Thông tư 01/2006/TT-BTNMT ngày 23/01/2006 và Quyết định 1456/QĐ-ĐCKS ngày 04/09/1997.

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 16/2012/TT-BTNMT

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2012

 

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH VỀ ĐỀ ÁN THĂM DÒ KHOÁNG SẢN, ĐÓNG CỬA MỎ KHOÁNG SẢN VÀ MẪU BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KHOÁNG SẢN, MẪU VĂN BẢN TRONG HỒ SƠ CẤP PHÉP HOẠT ĐỘNG KHOÁNG SẢN, HỒ SƠ PHÊ DUYỆT TRỮ LƯỢNG KHOÁNG SẢN, HỒ SƠ ĐÓNG CỬA MỎ KHOÁNG SẢN

Căn cứ khoản 2 Điều 39 và khoản 2 Điều 75 Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 17 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ khoản 4 Điều 7 và khoản 2 Điều 34 Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoáng sản;

Căn cứ Nghị định số 25/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường: đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 19/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2010 và Nghị định số 89/2010/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2010;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản và Vụ trưởng Vụ Pháp chế;

Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư quy định về đề án thăm dò khoáng sản, đóng cửa mỏ khoáng sản và mẫu báo cáo, văn bản trong hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản, hồ sơ phê duyệt trữ lượng khoáng sản, hồ sơ đóng cửa mỏ khoáng sản,

Chương 1.

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định chi tiết về thẩm định đề án thăm dò khoáng sản; thẩm định, phê duyệt đề án đóng cửa mỏ khoáng sản, nghiệm thu kết quả thực hiện đề án đóng cửa mỏ khoáng sản và mẫu báo cáo, văn bản trong hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản, hồ sơ phê duyệt trữ lượng khoáng sản, hồ sơ đóng cửa mỏ khoáng sản.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Đối tượng áp dụng của Thông tư này bao gồm:

1. Cơ quan quản lý nhà nước về khoáng sản; cơ quan quản lý nhà nước công nghiệp khai thác, chế biến khoáng sản.

2. Tổ chức làm nhiệm vụ điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản.

3. Tổ chức, cá nhân hoạt động thăm dò khoáng sản, khai thác khoáng sản, đóng cửa mỏ khoáng sản; tổ chức, cá nhân hành nghề thăm dò khoáng sản.

Chương 2.

ĐỀ ÁN THĂM DÒ KHOÁNG SẢN

Điều 3. Nội dung đề án thăm dò khoáng sản

1. Việc lập đề án thăm dò khoáng sản phải căn cứ vào tài liệu khảo sát, tài liệu địa chất của các giai đoạn trước làm cơ sở cho lựa chọn diện tích và đối tượng khoáng sản thăm dò.

2. Đề án thăm dò khoáng sản bao gồm bản thuyết minh, các phụ lục và bản vẽ kỹ thuật kèm theo.

3. Bố cục, nội dung các chương, mục của đề án thăm dò khoáng sản được lập theo Mẫu số 01 của Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này

Điều 4. Nội dung, trình tự thẩm định đề án thăm dò khoáng sản

1. Nội dung thẩm định đề án thăm dò khoáng sản

a) Vị trí, tọa độ, ranh giới và diện tích của khu vực thăm dò khoáng sản.

b) Cơ sở tài liệu địa chất, khoáng sản đã có để lựa chọn diện tích và đối tượng khoáng sản thăm dò;

c) Cơ sở phân chia nhóm mỏ theo mức độ phức tạp, lựa chọn mạng lưới công trình thăm dò đánh giá cấp trữ lượng, tổ hợp các phương pháp kỹ thuật, khối lượng các dạng công trình; các loại mẫu phân tích: phương pháp lấy, gia công, phân tích, số lượng mẫu, nơi dự kiến phân tích; cách thức kiểm tra chất lượng phân tích mẫu cơ bản;

d) Tác động của công tác thăm dò đến môi trường, an toàn lao động và các biện pháp xử lý; các biện pháp bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trong quá trình thăm dò;

đ) Dự kiến chỉ tiêu tính trữ lượng, cơ sở phương pháp tính trữ lượng; trữ lượng dự kiến và tính khả thi của mục tiêu trữ lượng.

e) Tính hợp lý, tính khả thi về tổ chức thi công, thời gian, tiến độ thực hiện;

g) Tính đúng đắn của dự toán kinh phí các hạng mục thăm dò theo các quy định hiện hành.

2. Trình tự, thủ tục thẩm định đề án thăm dò khoáng sản đã được quy định tại Điều 36 Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoáng sản.

Chương 3.

ĐÓNG CỬA MỎ KHOÁNG SẢN

Điều 5. Nội dung đề án đóng cửa mỏ khoáng sản

1. Đề án đóng cửa mỏ khoáng sản bao gồm bản thuyết minh, các phụ lục và bản vẽ kèm theo.

2. Bố cục, nội dung các chương, mục của đề án đóng cửa mỏ khoáng sản được lập theo Mẫu số 02 của Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.

Điều 6. Thời gian và trình tự thẩm định, phê duyệt đề án đóng cửa mỏ khoáng sản

1. Thời gian thẩm định, phê duyệt đề án đóng cửa mỏ khoáng sản không quá 60 (sáu mươi) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

2. Tiếp nhận hồ sơ đóng cửa mỏ khoáng sản:

a) Tổ chức, cá nhân đề nghị đóng cửa mỏ khoáng sản nộp hồ sơ đề nghị phê duyệt đề án đóng cửa mỏ khoáng sản cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ. Thành phần, số lượng hồ sơ đóng cửa mỏ khoáng sản thực hiện theo quy định tại Điều 33 Nghị định số 15/2012/NĐ-CP.

b) Trong thời gian không quá 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận kiểm tra văn bản, tài liệu có trong hồ sơ. Trường hợp văn bản, tài liệu có trong hồ sơ bảo đảm đúng quy định thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ ban hành văn bản tiếp nhận hồ sơ.

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ văn bản, tài liệu theo quy định hoặc đủ nhưng nội dung văn bản, tài liệu có trong hồ sơ chưa bảo đảm đúng theo quy định của pháp luật thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân đề nghị đóng cửa mỏ khoáng sản bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ.

3. Thẩm định đề án đóng cửa mỏ khoáng sản

a) Trong thời gian không quá 28 (hai tám) ngày làm việc, kể từ ngày có văn bản tiếp nhận, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải hoàn thành việc: xem xét hồ sơ; tổ chức kiểm tra tại thực địa; lấy ý kiến nhận xét, phản biện của các chuyên gia về đề án đóng cửa mỏ khoáng sản.

Trong thời gian không quá 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản xin ý kiến của cơ quan tiếp nhận hồ sơ, tổ chức, cá nhân được gửi lấy ý kiến có trách nhiệm trả lời bằng văn bản về các vấn đề có liên quan;

b) Trong thời gian không quá 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được ý kiến nhận xét, phản biện của các chuyên gia, cơ quan tiếp nhận hồ sơ tổng hợp ý kiến góp ý, lập tờ trình Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường hoặc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

c) Trong thời gian không quá 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày ban hành quyết định thành lập Hội đồng thẩm định đề án đóng cửa mỏ khoáng sản, Chủ tịch Hội đồng phải tổ chức phiên họp Hội đồng;

d) Trong thời gian không quá 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc phiên họp của Hội đồng thẩm định, cơ quan tiếp nhận hoàn thành biên bản họp Hội đồng thẩm định. Trường hợp phải bổ sung, hiệu chỉnh đề hoàn thiện đề án hoặc phải lập lại đề án đóng cửa mỏ khoáng sản, cơ quan tiếp nhận gửi văn bản thông báo nêu rõ lý do chưa thông qua đề án hoặc những nội dung cần bổ sung, hoàn thiện đề án kèm theo bản sao biên bản họp Hội đồng thẩm định.

Thời gian tổ chức, cá nhân đề nghị đóng cửa mỏ khoáng sản bổ sung, hoàn thiện hoặc lập lại đề án không tính vào thời gian thẩm định;

đ) Nội dung thẩm định đề án đóng cửa mỏ khoáng sản thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 26 Nghị định số 15/2012/NĐ-CP.

4. Phê duyệt đề án đóng cửa mỏ khoáng sản:

a) Trường hợp đề án đóng cửa mỏ khoáng sản được thông qua, trong thời gian không quá 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày hoàn thành biên bản họp Hội đồng thẩm định, cơ quan tiếp nhận hoàn chỉnh và trình hồ sơ phê duyệt đề án đóng cửa mỏ khoáng sản cho cơ quan có thẩm quyền phê duyệt đề án đóng cửa mỏ;

b) Trong thời hạn không quá 07 (bảy) ngày làm việc, kề từ ngày nhận được hồ sơ của cơ quan tiếp nhận, cơ quan có thẩm quyền phê duyệt đề án đóng cửa mỏ khoáng sản quyết định phê duyệt đề án cửa mỏ khoáng sản;

c) Trong thời gian không quá 02 (hai) ngày làm việc, kể từ khi nhận được quyết định phê duyệt đề án đóng cửa mỏ khoáng sản, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo cho tổ chức, cá nhân đề nghị đóng cửa mỏ khoáng sản để nhận kết quả và thực hiện các nghĩa vụ có liên quan theo quy định.

Điều 7. Nghiệm thu kết quả thực hiện đề án đóng cửa mỏ khoáng sản và quyết định đóng cửa mỏ khoáng sản

1. Nghiệm thu kết quả thực hiện đề án đóng cửa mỏ khoáng sản:

a) Tổ chức, cá nhân đề nghị đóng cửa mỏ khoáng sản sau khi hoàn thành các hạng mục và khối lượng công việc đóng cửa mỏ theo đề án đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt có văn bản báo cáo kết quả thực hiện đề án gửi cơ quan tiếp nhận hồ sơ đóng cửa mỏ khoáng sản;

b) Trong thời gian không quá 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo kết quả thực hiện đề án đóng cửa mỏ khoáng sản của tổ chức, cá nhân, cơ quan tiếp nhận hồ sơ đóng cửa mỏ khoáng sản chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan tiến hành kiểm tra thực địa và nghiệm thu kết quả thực hiện đề án đóng cửa mỏ.

Kết quả kiểm tra thực địa và nghiệm thu được thể hiện bằng văn bản.

2. Quyết định đóng cửa mỏ khoáng sản:

a) Trong thời gian không quá 05 (năm) ngày làm việc, kể từ khi kết thúc nghiệm thu kết quả thực hiện đề án đóng cửa mỏ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ hoàn thiện hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoạt động khoáng sản phê duyệt đề án đóng cửa mỏ. Hồ sơ trình phê duyệt đề án đóng cửa mỏ bao gồm:

- Đơn đề nghị đóng cửa mỏ khoáng sản của tổ chức, cá nhân được phép khai thác khoáng sản kèm theo bản sao Giấy phép khai thác khoáng sản;

- Đề án đóng cửa mỏ khoáng sản kèm theo Quyết định phê duyệt của cơ quan nhà nước có thẩm quyền: báo cáo kết quả thực hiện đề án đóng cửa mỏ của tổ chức, cá nhân đề nghị đóng cửa mỏ khoáng sản;

- Biên bản kiểm tra thực địa và kết quả nghiệm thu đề án đóng cửa mỏ khoáng sản của cơ quan tiếp nhận hồ sơ;

- Dự thảo quyết định đóng cửa mỏ khoáng sản.

b) Trong thời hạn không quá 07 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ của cơ quan tiếp nhận, cơ quan có thẩm quyền ban hành quyết định đóng cửa mỏ khoáng sản;

c) Trong thời gian không quá 02 (hai) ngày làm việc, kể từ ngày khi nhận được quyết định đóng cửa mỏ khoáng sản từ cơ quan có thẩm quyền, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo cho tổ chức, cá nhân đề nghị đóng cửa mỏ khoáng sản để nhận kết quả và thực hiện các nghĩa vụ có liên quan theo quy định.

Chương 4.

MẪU ĐƠN, BẢN VẼ, GIẤY PHÉP, QUYẾT ĐỊNH VÀ BÁO CÁO TRONG HOẠT ĐỘNG KHOÁNG SẢN

Điều 8. Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động khoáng sản

1. Đơn đề nghị cấp, gia hạn, trả lại giấy phép thăm dò khoáng sản, trả lại giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khu vực thăm dò khoáng sản được lập theo các mẫu từ Mẫu số 03 đến Mẫu số 05 của Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này; đơn đề nghị chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản được lập theo Mẫu số 06 của Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.

2. Đơn đề nghị cấp, gia hạn, trả lại giấy phép khai thác khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khu vực khai thác khoáng sản được lập theo các mẫu từ Mẫu số 07 đến Mẫu số 09 của Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này; đơn đề nghị chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản được lập theo Mẫu số 10 của Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.

3. Đơn đề nghị cấp, gia hạn, trả lại giấy phép khai thác tận thu khoáng sản được lập theo Mẫu số 11, Mẫu số 12 và Mẫu số 13 của Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.

Điều 9. Mẫu đơn đề nghị phê duyệt trữ lượng khoáng sản, phê duyệt đề án đóng cửa mỏ khoáng sản.

1. Đơn đề nghị phê duyệt trữ lượng khoáng sản được lập theo Mẫu số 14 của Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.

2. Đơn đề nghị đóng cửa mỏ khoáng sản, đóng cửa một phần diện tích khu vực khai thác khoáng sản được lập theo Mẫu số 15 của Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.

Điều 10. Mẫu bản vẽ trong hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản, đóng cửa mỏ khoáng sản; bản đồ hiện trạng khu vực khai thác khoáng sản

1. Bản đồ khu vực cấp phép thăm dò khoáng sản, khai thác khoáng sản, đóng cửa mỏ khoáng sản, được lập theo phụ lục của mẫu Giấy phép thăm dò khoáng sản, Giấy phép khai thác khoáng sản, Quyết định đóng cửa mỏ khoáng sản ban hành kèm theo Thông tư này.

Tỷ lệ của bản đồ khu vực cấp phép hoạt động khoáng sản, đóng cửa mỏ khoáng sản thực hiện như sau:

a) Đối với khu vực có diện tích ≥ 10 km2, bản đồ khu vực đề nghị cấp phép được lập trên nền bản đồ trích lục từ bản đồ địa hình, hệ tọa độ VN-2000, có tỷ lệ không nhỏ hơn 1:50.000.

b) Đối với khu vực có diện tích từ 5 -  < 10 km2, bản đồ khu vực đề nghị cấp phép được lập trên nền bản đồ trích lục từ bản đồ địa hình, hệ tọa độ VN-2000, có tỷ lệ không nhỏ hơn 1:25.000

c) Đối với khu vực có diện tích từ 1 - < 5 km2, bản đồ khu vực đề nghị cấp phép được lập trên nền bản đồ trích lục từ bản đồ địa hình, hệ tọa độ VN-2000, có tỷ lệ không nhỏ hơn 1:10.000

d) Đối với khu vực có diện tích < 1 km2, bản đồ khu vực đề nghị cấp phép được lập trên nền bản đồ trích lục từ bản đồ địa hình, hệ tọa độ VN-2000, có tỷ lệ không nhỏ hơn 1:5.000

2. Bản đồ hiện trạng khu vực khai thác khoáng sản được lập theo Mẫu số 16 của Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này

Bản đồ hiện trạng khu vực khai thác khoáng sản phải được cập nhật thường xuyên trong quá trình khai thác, được lập trên nền bản đồ trích lục từ bản đồ địa hình, hệ tọa độ VN-2000, có tỷ lệ không nhỏ hơn 1: 5.000, thể hiện chi tiết các công trình khai thác trong ranh giới khu vực được cấp phép khai thác khoáng sản.

3. Quy định về kinh tuyến, múi chiếu của bản vẽ trong hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản, đóng cửa mỏ khoáng sản; bản đồ hiện trạng khu vực khai thác khoáng sản như sau:

a) Đối với hồ sơ thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Tài nguyên và Môi trường, các bản vẽ trong hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản, đóng cửa mỏ khoáng sản; bản đồ hiện trạng khu vực khai thác khoáng sản, được lập theo hệ tọa độ VN-2000, kinh tuyến trục trung ương, múi chiếu 6 độ.

b) Đối với hồ sơ thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, các bản vẽ trong hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản, đóng cửa mỏ khoáng sản; bản đồ hiện trạng khu vực khai thác khoáng sản được lập theo hệ tọa độ VN-2000, kinh tuyến trục và múi chiếu địa phương.

Điều 11. Mẫu giấy phép, quyết định trong hoạt động khoáng sản

1. Giấy phép thăm dò, giấy phép khai thác, giấy phép khai thác tận thu khoáng sản được lập theo các mẫu từ Mẫu số 17 đến Mẫu số 21 của Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.

2. Quyết định phê duyệt trữ lượng khoáng sản trong báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản được lập theo Mẫu số 22 của Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.

3. Quyết định phê duyệt đề án đóng cửa mỏ khoáng sản được lập theo Mẫu số 23 của Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.

4. Quyết định đóng cửa mỏ khoáng sản được lập theo Mẫu số 24 của Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.

5. Việc gia hạn giấy phép thăm dò, giấy phép khai thác, giấy phép khai thác tận thu khoáng sản: cho phép chuyển nhượng quyền thăm dò, khai thác khoáng sản được thể hiện bằng giấy phép mới, có nội dung phù hợp với giấy phép đã được cấp và các quy định có liên quan của pháp luật về khoáng sản.

6. Việc cho phép trả lại giấy phép thăm dò khoáng sản, trả lại một phần diện tích khu vực thăm dò khoáng sản, trả lại giấy phép khai thác khoáng sản; trả lại một phần diện tích khu vực khai thác khoáng sản được chấp thuận bằng quyết định, lập theo Mẫu số 25 và Mẫu số 26 của Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.

Điều 12. Mẫu báo cáo kết quả hoạt động khoáng sản

Báo cáo kết quả hoạt động khoáng sản quy định tại Điều 7 của Nghị định số 15/2012/NĐ-CP được lập theo các mẫu từ Mẫu số 27 đến Mẫu số 35 của Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này, cụ thể như sau:

1. Báo cáo về hoạt động thăm dò khoáng sản được lập theo Mẫu số 27.

2. Báo cáo về hoạt động khai thác khoáng sản được lập theo Mẫu số 28.

3. Báo cáo tình hình quản lý nhà nước về khoáng sản và hoạt động khoáng sản trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được lập theo các Mẫu số 29, Mẫu số 30 và Mẫu số 31.

4. Báo cáo tình hình quản lý nhà nước về khoáng sản và hoạt động khoáng sản trong phạm vi cả nước được lập theo Mẫu số 32.

5. Báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản được lập theo Mẫu số 33.

6. Báo cáo kết quả thăm dò nước khoáng được lập theo Mẫu số 34.

7. Báo cáo kết quả thực hiện đề án đóng cửa mỏ khoáng sản được lập theo Mẫu số 35.

Điều 13. Mẫu phiếu tiếp nhận hồ sơ hoạt động khoáng sản, đóng cửa mỏ khoáng sản

Mẫu phiếu phiếu hẹn, phiếu tiếp nhận hồ sơ giải quyết hồ sơ hoạt động khoáng sản được lập theo Mẫu số 36 và Mẫu số 37 của Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.

Chương 5.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 14. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/01/2013.

Thông tư số 01/2006/TT-BTNMT ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khoáng sản; Quyết định số 1456/QĐ-ĐCKS ngày 04 tháng 9 năm 1997 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc ban hành “Quy chế đóng cửa mỏ các khoáng sản rắn” hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.

Điều 15. Điều khoản thi hành

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các tổ chức, cá nhân liên quan phản ánh về Bộ Tài nguyên và Môi trường để nghiên cứu sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng Chính phủ và các Phó TTg Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ,
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Công báo, Cổng TTĐT Chính phủ;
- Website Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Lưu: VT, ĐCKS, PC, CP (300)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Linh Ngọc

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

THE MINISTRY OF NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------

No.16/2012/TT-BTNMT

Hanoi, November 29, 2012

 

CIRCULAR

PROVIDING FOR MINERAL EXPLORATION, MINE CLOSURE PROJECTS AND FORMS OF REPORTS ON MINERAL ACTIVITIES, DOCUMENTS IN DOSSIER LICENSING MINERAL ACTIVITIES, DOSSIER APPROVING THE MINERAL RESERVES, DOSSIER OF THE MINERAL MINE CLOSURE

Pursuant to clause 2 Article 39 and clause 2 Article 75 of the Mineral Law No. 60/2010/QH12, of November 17, 2010;

Pursuant to clause 4 Article 7 and clause 2 Article 34 of the Government’s Decree No. 15/2012/ND-CP, of March 09, 2012 detailing the implementation of a number of articles of the Mineral Law;

Pursuant to the Government’s Decree No. 25/2008/ND-CP, of March 04, 2008 defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Natural Resources and Environment has been amended and supplemented at the Decree No. 19/2010/ND-CP, of March 08, 2010 and the Decree No. 89/2010/ND-CP, of August 16, 2010;

At the proposal of Director General of Geology and Mineral General Department and the Director of the Legal Affair Department;

The Ministry of Natural Resources and Environment promulgates for this Circular providing for mineral exploration, mine closure projects and forms of reports, documents in dossier licensing mineral activities, dossier approving the mineral reserves, dossier of the mineral mine closure.

Chapter 1.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 1. Scope of regulation

This Circular details on appraisal of mineral exploration projects; appraisal and proposal of mineral mine closure projects, takeover of result in implementation of mineral mine closure project and forms of reports, documents in dossier licensing mineral activities, dossier approving the mineral reserves, dossier of the mineral mine closure.

Article 2. Subjects of application

Subjects of application of this Circular include:

1. The mineral state management agencies, state management agencies of mineral processing and mining industry.

2. Organizations doing task on mineral geology basic survey.

3. Organizations, individuals operating mineral exploration, mineral mining, mineral mine closure; organizations, individuals practicing mineral exploration.

Chapter 2.

MINERAL EXPLORATION PROJECTS

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Formulation of mineral exploration project must base on survey documents, geological documents of previous periods to do as basis for selection of area and exploration mineral object.

2. A mineral exploration project includes explanatory notes, appendices, and technical drawings.

3. The lay-out, content of chapters, items of a mineral exploration project shall be made in accordance with Form No. 01 of Annex promulgated together with this Circular.

Article 4. Content, order of proposal of mineral exploration project

1. Content of proposal of mineral exploration project

a) Location, coordinates, boundary and area of the mineral exploration zone.

b) Basis of existing geology and mineral documents in order to select area and exploration mineral object;

c) Basis of classification of mine groups under complex degree, selection of network of works to explore and evaluate reserves level, combined technical methods, volume of various works; types of samples for analyzing: Measures of taking, processing, analyzing, number of samples, estimated place for analyzing; method to test quality of analyzing of basic sample;

d) Impact of exploration to the environment, labour safety and handling measures; measures to protect minerals have not yet mined in the course of exploration;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

e) The rationality and the feasibility of the organization for implementation of works, the schedule and the tempo of implementation;

g) The correctness of budget estimates for exploration items according to current regulations.

2. Order of, procedures for appraisal of mineral exploration project have been prescribed in Article 36 of the Government’s Decree No. 15/2012/ND-CP, of March 09, 2012 detailing the implementation of a number of articles of the Mineral Law;

Chapter 3.

MINERAL MINE CLOSURE

Article 5. Content of mineral mine closure project

1. A mineral mine closure project includes explanatory notes, appendices, and attached drawings.

2. The lay-out, content of chapters, items of a mineral mine closure project shall be made in accordance with Form No. 02 of Annex promulgated together with this Circular.

Article 6. Time and order of appraisal, approval of mineral mine closure project

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Receipt of mineral mine closure dossier:

a) Organizations, individuals requesting for mineral mine closure submit a dossier to request for approval of mineral mine closure project to the agencies receiving dossier. Content and quantity of the mineral mine closure dossier comply with Article 33 of the Decree No. 15/2012/ND-CP.

b) Within 05 (five) working days after receiving dossier, the receiving agencies shall examine documents in dossier. In case documents in dossier are correct with regulation, the receiving-dossier agencies shall issue a written receipt of dossier.

If a dossier is insufficient documents as prescribed or sufficient but the content of documents in dossier have not yet ensured to be correct as prescribed by law, the receiving-dossier agencies shall guide in writing for applicant of mineral mine closure for supplementation and completion of dossier.

3. Appraisal of mineral mine closure project

a) Within 28 (twenty eight) working days after issuing a written receipt of dossier, the receiving-dossier agencies must complete: Consideration of dossier; organizing inspection on the field; consulting comments, critical opinions of experts on the mineral mine closure project.

Within 15 (fifteen) working days after receiving the written consulting of the receiving-dossier agencies, organizations, individuals consulted shall reply in writing for relevant problems.

b) Within 05 (five) working days after receiving comments, critical opinions of experts, the receiving-dossier agencies shall summarize consulted opinions to make a report and submit it to the Minister of Natural Resources and Environment or provincial People’s Committees.

c) Within 10 (ten) working days, after issuing decision on establishment of the appraisal Council for mineral mine closure project, the chairperson of council must hold a meeting of Council;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Time for applicant of mineral mine closure to supplement, complete or re-make project shall not be calculated in time of appraisal;

e) Content of appraisal of the mineral mine closure project complies with clause 2 Article 26 of the Decree No. 15/2012/ND-CP.

4. Approval of mineral mine closure project:

a) If a mineral mine closure project is approved, within 05 (five) working days, after completing record of meeting of appraisal council, the receiving agency shall complete and submit dossier of approval of mineral mine closure project to competent agency for approval of mine closure project;

b) Within 07 (seven) working days, after receiving dossier of the receiving agency, the agency competent to approval of mineral mine closure project shall decide on approval of mineral mine closure project;

c) Within 02 (two) working days, after receiving decide on approval of mineral mine closure project, the receiving-dossier agency shall notify to applicant of mineral mine closure in order to receive result and implement relevant obligations as prescribed.

Article 7. The takeover of result of implementation of the mineral mine closure project and decision on mineral mine closure

1. The takeover of result of implementation of the mineral mine closure project:

a) Applicant of mineral mine closure, after finishing items and volume of mine closure work according to the project which has been approved by competent state agency, shall have written report on result of implementation of project and send it to the agency receiving dossier of mineral mine closure;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Results of inspection on the scene and takeover are presented in writing.

2. Decision on mineral mine closure:

a) Within 05 (five) working days, after ending takeover of result of implementation of mine closure project, the receiving-dossier agency shall complete dossier and submit it to agency competent to licensing of mineral operation for the approval of mineral mine closure project; Dossier of submission for approval of mineral mine closure project includes:

- Application for mineral mine closure of organization or individual being allowed to mine mineral enclosed with copy of mineral mining permit;

- A mineral mine closure project enclosed with an approval decision of competent state agency: Report on result of implementation of the mineral mine closure project of applicant;

- Record of examination on the scene and result of takeover of the mineral mine closure project of the receiving-dossier agency;

- A draft of decision on mineral mine closure.

b) Within 07 (seven) working days, after receiving dossier of the receiving agency, the competent agency shall issue a decision on mineral mine closure;

c) Within 02 (two) working days, after receiving decision on mineral mine closure from the competent agency, the receiving-dossier agency shall notify to applicant of mineral mine closure in order to receive result and implement relevant obligations as prescribed.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

FORMS OF APPLICATIONS, DRAWINGS, LICENSES, DECISIONS AND REPORTS IN MINERAL ACTIVITIES

Article 8. Application forms for mineral operation permit

1. Applications for issuance, extension and surrender of mineral exploration licences, or for relinquishing part of the mineral exploration area shall be made in accordance with the Forms from No. 03 to No. 05 of Annex promulgated together with this Circular; application for the transfer of mineral exploration right shall be made in accordance with the Form No. 06 of Annex promulgated together with this Circular.

2. Applications for issuance, extension and surrender of mineral mining licences, or for relinquishing part of the mineral mining area shall be made in accordance with the Forms from No. 07 to No. 09 of Annex promulgated together with this Circular; application for the transfer of mineral mining right shall be made in accordance with the Form No. 10 of Annex promulgated together with this Circular.

3. Applications for issuance, extension and surrender of mineral salvage mining licences shall be made in accordance with the Forms No. 12 and No. 13 of Annex promulgated together with this Circular.

Article 9. Application forms for approval of mineral reserves, mineral mine closure project.

1. Application forms for approval of mineral reserves shall be made in accordance with the Form No. 14 of Annex promulgated together with this Circular.

2. Application for mineral mine closure, closing part of the mineral mining area shall be made in accordance with the Forms No. 15 of Annex promulgated together with this Circular.

Article 10. Form of drawings in dossier licensing for mineral operation, mineral mine closure; status map of mineral mining area

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The rate of maps of area being applied for licenses of mineral activities, mineral mine closure shall be implemented as follows:

a) For zones with area of 10 km2 or larger, maps of area being applied for licenses shall be made on the background of the map extracted from the VN-2000 coordinate topographic map, have rates not smaller than 1: 50,000.

b) For zones with area of between 5 and smaller than 10 km2, maps of area being applied for licenses shall be made on the background of the map extracted from the VN-2000 coordinate topographic map, have rates not smaller than 1: 25,000.

c) For zones with area of between 1 and smaller than 5 km2, maps of area being applied for licenses shall be made on the background of the map extracted from the VN-2000 coordinate topographic map, have rates not smaller than 1: 10,000.

d) For zones with area of smaller than 1 km2, maps of area being applied for licenses shall be made on the background of the map extracted from the VN-2000 coordinate topographic map, have rates not smaller than 1: 5,000.

2. Status map of mineral mining area shall be made in accordance with the Form No. 16 of Annex promulgated together with this Circular.

Status map of mineral mining area must be updated regularly during mining, made on the background of the map extracted from the VN-2000 coordinate topographic map, have rates not smaller than 1: 5,000, showing in details the mining works in boundary of area licensed for mineral activities.

3. Provisions on meridians, projection zone of drawings in dossier of licenses for mineral operation, mineral mine closure; status map of mineral mining area as follows:

a) For dossiers subject to the licensing competence of the Ministry of Natural Resources and Environment, drawings in dossiers of licenses for mineral activities, mineral mine closure; status map of mineral mining area shall be made in accordance with the Vietnam-2000 corodinates, central axle meridians, projection of 6 degree.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 11. Forms of licenses, decisions in mineral activities

1. Licenses of mineral exploration, minning, salvage mining shall be made in accordance with the Forms from No. 17 to No. 21 of Annex promulgated together with this Circular.

2. Decision on approval of mineral reserves in report of result of mineral exploration shall be made in accordance with Form No. 22 of Annex promulgated together with this Circular.

3. Decision on approval of mineral mine closure project shall be made in accordance with the Form No. 23 of Annex promulgated together with this Circular.

4. Decision on mineral mine closure shall be made in accordance with the Form No. 24 of Annex promulgated together with this Circular.

5. Extension of licenses of mineral exploration, minning, salvage mining; of allowing to transfer right of mineral exploration, mining shall be presented by new licenses with content in consistent with licenses granted and relevant regulations of law on mineral.

6. Allowing to return of mineral exploration license, relinquish part of mineral exploration area, return of mineral mining license, relinquish part of mineral mining area shall be accepted by decisions, being made in accordance with the Forms No. 24 and No. 25 of Annex promulgated together with this Circular.

Article 12. Forms of report on result of mineral activities

Report on result of mineral activities specified in Article 7 of the Decree No. 15/2012/ND-CP shall be made in accordance with Form No. 22 of Annex promulgated together with this Circular.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Report on mineral mining activities shall be made in accordance with Form No. 28.

3. Report on mineral state management situation and mineral activities within scope of central-affiliated cities and provinces shall be made in accordance with Forms No. 29, No. 30 and No. 31.

4. Report on mineral state management situation and mineral activities within nationwide shall be made in accordance with Form No. 32.

5. Report on result of mineral exploration shall be made in accordance with Form No. 33.

6. Report on result of mineral water exploration shall be made in accordance with Form No. 34.

7. Report on result of implementation of the mineral mine closure project shall be made in accordance with Form No. 35.

Article 13. Receipt slip forms of dossier of mineral activities, mineral mine closure

Forms of appointment slip, dossier receipt slip for settlement of mineral activity dossiers shall be made in accordance with Forms No. 36 and No. 37 of Annex promulgated together with this Circular.

Chapter 5.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 14. Effect

This Circular takes effect on January 15, 2013.

The Circular No. 01/2006/TT-BTNMT, of January 23, 2006 of the Ministry of Natural Resources and Environment guiding the implementation of some of the provisions of the Government’s Decree 160/2005/ND-CP dated 27 December 2005 detailing and guiding implementation of the mineral Law and the Law on amendment and supplement of some articles of the mineral Law; the Decision No. 1456/QD-DCKS, dated 04 September 1997 of the Minister of Industry on promulgating “Regulation on solid mineral mine closure” shall cease to be effective on the effective date of this Circular.

Article 15. Implementation provision

In the course of implementation, requesting Ministries, sectors, provincial-level People’s Committees, relevant organizations,individuals to report any arising problems to the the Ministry of Natural Resources and Environment for research, conformable amendment and supplementation.

 

 

FOR THE MINISTER OF NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENT
DEPUTY MINISTER
Nguyen Linh Ngoc

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 16/2012/TT-BTNMT ngày 29/11/2012 quy định về đề án thăm dò khoáng sản, đóng cửa mỏ khoáng sản và mẫu báo cáo kết quả hoạt động khoáng sản, mẫu văn bản trong hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản, hồ sơ phê duyệt trữ lượng khoáng sản, hồ sơ đóng cửa mỏ khoáng sản do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


18.551

DMCA.com Protection Status
IP: 44.197.231.211
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!