Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 08/2011/TT-BTNMT sửa đổi Thông tư 30/2009/TT-BTNMT

Số hiệu: 08/2011/TT-BTNMT Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường Người ký: Nguyễn Linh Ngọc
Ngày ban hành: 28/03/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/2011/TT-BTNMT

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2011

 

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 30/2009/TT-BTNMT NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2009 CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG QUY ĐỊNH VỀ QUY TRÌNH VÀ ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Nghị định số 25/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
Căn cứ Nghị định số 102/2008/ NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2008 của Chính phủ về việc thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyền và môi trường;
Căn cứ Quyết định số 179/2004/QĐ-TTg ngày 06 tháng 10 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch và Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUY ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung các điểm sau của Thông tư số 30/2009/TT-BTNMT ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về Quy trình và Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường:

1. Sửa đổi điểm 5.1 (Dụng cụ) khoản 5 (Định mức vật tư, thiết bị) mục IV (Chuẩn hóa và chuyển đổi dữ liệu) chương II (Định mức xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyền và môi trường) như sau:

Ca/01 đối tượng quản lý

STT

Dụng cụ

ĐVT

Thời hạn (tháng)

Chuyển đổi dữ liệu không gian về hệ tọa độ

Chuẩn hóa dữ liệu không gian theo thiết kế mô hình dữ liệu

Chuẩn hóa phông chữ

Chuẩn hóa dữ liệu phi không gian theo thiết kế mô hình dữ liệu

Chuyển đổi dữ liệu sau khi được chuẩn hóa vào mô hình dữ liệu

1

Hộp đựng tài liệu

Cái

12

16,80

280,00

64,00

32,00

12,00

2

Túi đựng tài liệu

Cái

12

16,80

280,00

64,00

32,00

12,00

3

Dập ghim

Cái

24

3,20

53,00

12,00

6,00

2,00

4

Ổ ghi đĩa DVD

Cái

60

1,60

26,50

6,50

3,00

1,20

5

Ghế

Cái

96

16,80

280,00

64,00

32,00

12,00

6

Bàn làm việc

Cái

96

16,80

280,00

64,00

32,00

12,00

7

Quạt trần 100W

Cái

96

2,10

35,00

8,00

4,00

1,50

8

Đèn neon 40W

Bộ

24

4,20

70,00

16,00

8,00

3,00

9

Tủ đựng tài liệu

Cái

96

4,20

70,00

16,00

8,00

3,00

10

Giá để tài liệu

Cái

96

4,20

70,00

16,00

8,00

3,00

11

Điện

kW

 

3,18

52,92

12,10

6,05

2,27

2. Sửa đổi điểm 3.1 (Dụng cụ) khoản 3 (Định mức vật tư, thiết bị) mục V (Nhập dữ liệu) chương II (Định mức xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường) như sau:

STT

Dụng cụ

ĐVT

Thời hạn (tháng)

Dữ liệu phi không gian

Dữ liệu không gian

Có cấu trúc

Không có cấu trúc

Yếu tố dạng điểm

Yếu tố dạng vùng

Yếu tố dạng đường

1

Hộp đựng tài liệu

Cái

12

0.0130

0.2000

0.0130

20.00

16.00

2

Túi đựng tài liệu

Cái

12

0.0130

0.2000

0.0130

20.00

16.00

3

Dập ghim

Cái

24

0.0130

0.2000

0.0130

4.00

3.00

4

Ghế

Cái

96

0.0130

0.2000

0.0130

20.00

16.00

5

Bàn làm việc

Cái

96

0.0130

0.2000

0.0130

20.00

16.00

6

Quạt trần 100W

Cái

96

0.0016

0.0250

0.0016

2.50

2.00

7

Đèn neon 40W

Bộ

24

0.0032

0.0500

0.0032

5.00

4.00

8

Tủ đựng tài liệu

Cái

96

0.0032

0.0500

0.0032

5.00

4.00

9

Giá để tài liệu

Cái

96

0.0032

0.0500

0.0032

5.00

4.00

10

Điện

kW

 

0.0025

0.0820

0.0025

3.78

3.02

3. Sửa đổi điểm 3.2 (Thiết bị) khoản 3 (Định mức vật tư, thiết bị) mục V (Nhập dữ liệu) chương II (Định mức xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường) như sau:

STT

Thiết bị

ĐVT

CS (kW)

Dữ liệu phi không gian

Dữ liệu không gian

Có cấu trúc

Không có cấu trúc

Yếu tố dạng điểm

Yếu tố dạng vùng

Yếu tố dạng đường

1

Máy tính để bàn

Bộ

0,4

0.0040

0.0400

0.0040

15.00

12.00

2

Máy in laser

Cái

0,6

0.0007

0.0060

0.0007

1.05

0.84

3

Điều hòa nhiệt độ

Cái

2,2

0.0022

0.0090

0.0022

3.35

2.68

4

Máy photocopy

Cái

1,5

0.0005

0.0050

0.0005

0.75

0.60

5

Điện

kW

 

0.0180

0.4000

0.0180

127.05

101.64

4. Sửa đổi điểm 3.3 (Vật liệu) khoản 3 (Định mức vật tư, thiết bị) mục V (Nhập dữ liệu) chương II (Định mức xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường) như sau:

STT

Vật liệu

ĐVT

Dữ liệu phi không gian

Dữ liệu không gian

Có cấu trúc

Không có cấu trúc

Yếu tố dạng điểm

Yếu tố dạng vùng

Yếu tố dạng đường

1

Giấy A4

Gram

0.00003

0.00200

0.00003

0.0050

0.0050

2

Mực in laser

Hộp

0.00001

0.00010

0.00001

0.0010

0.0010

3

Mực máy photocopy

Hộp

0.00001

0.00020

0.00001

0.0001

0.0009

4

Bút bi

Cái

0.0010

0.0200

0.0010

0.5000

0.5000

5

Hộp ghim dập

Hộp

0.0005

0.0060

0.0005

0.0010

0.0010

6

Giấy ghi chú

Tập

0.0002

0.0030

0.0002

0.0020

0.0020

7

Cặp để tài liệu

Cái

0.0003

0.0050

0.0003

0.0030

0.0030

5. Sửa đổi điểm 5.1 (Dụng cụ) khoản 5 (Định mức vật tư, thiết bị) mục II (Phân tích nội dung dữ liệu) chương III (Định mức xây dựng phần mềm hỗ trợ việc xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường) như sau:

Ca/01 đối tượng quản lý

STT

Dụng cụ

ĐVT

Thời hạn (tháng)

Xác định đối tượng quản lý

Xác định thông tin mô tả cho từng đối tượng quản lý

Xác định các ràng buộc của đối tượng quản lý

1

Hộp đựng tài liệu

Cái

12

20,00

48,00

48,00

2

Túi đựng tài liệu

Cái

12

20,00

48,00

48,00

3

Dập ghim

Cái

24

4,00

9,00

9,00

4

Ổ ghi đĩa DVD

Cái

60

2,00

5,00

5,00

5

Ghế

Cái

96

20,00

48,00

48,00

6

Bàn làm việc

Cái

96

20,00

48,00

48,00

7

Quạt trần 100W

Cái

96

2,50

6,00

6,00

8

Đèn neon 40W

Bộ

24

5,00

12,00

12,00

9

Tủ đựng tài liệu

Cái

96

5,00

12,00

12,00

10

Giá để tài liệu

Cái

96

5,00

12,00

12,00

11

Điện

kW

 

3,78

9,07

9,07

6. Sửa đổi điểm 4.5 (Thiết kế giao diện phần mềm) khoản 4 (Định mức lao động công nghệ) mục III (Thiết kế hệ thống) chương III (Định mức xây dựng phần mềm hỗ trợ việc xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường) như sau:

Công/01 trường hợp sử dụng

STT

Danh mục công việc

Công

1

Thiết kế giao diện

1

7. Sửa đổi điểm 5.1 (Dụng cụ) khoản 5 (Định mức vật tư, thiết bị) mục V (Kiểm thử) chương III (Định mức xây dựng phần mềm hỗ trợ việc xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường) như sau:

Ca/01 trường hợp sử dụng

STT

Dụng cụ

ĐVT

Thời hạn (tháng)

Kiểm tra mã nguồn theo tiêu chuẩn

Kiểm tra mức thành phần

Kiểm tra mức hệ thống

1

Hộp đựng tài liệu

Cái

12

1,60

3,20

1,60

2

Túi đựng tài liệu

Cái

12

1,60

3,20

1,60

3

Dập ghim

Cái

24

0,30

0,60

0,30

4

Ổ ghi đĩa DVD

Cái

60

0,15

0,30

0,15

5

Ghế

Cái

96

1,60

3,20

1,60

6

Bàn làm việc

Cái

96

1,60

3,20

1,60

7

Quạt trần 100W

Cái

96

0,20

0,40

0,20

8

Đèn neon 40W

Bộ

24

0,40

0,80

0,40

9

Tủ đựng tài liệu

Cái

96

0,40

0,80

0,40

10

Giá để tài liệu

Cái

96

0,40

0,80

0,40

11

Điện

kW

 

0,30

0,60

0,30

8. Sửa đổi điểm 5.1 (Dụng cụ) khoản 5 (Định mức vật tư, thiết bị) mục VI (Triển khai) chương III (Định mức xây dựng phần mềm hỗ trợ việc xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường) như sau:

Ca/01 trường hợp sử dụng

STT

Dụng cụ

ĐVT

Thời hạn (tháng)

Xây dựng tài liệu hướng dẫn sử dụng

Đóng gói phần mềm

Đào tạo

1

Hộp đựng tài liệu

Cái

12

1,60

1,60

8,00

2

Túi đựng tài liệu

Cái

12

1,60

1,60

8,00

3

Dập ghim

Cái

24

0,30

0,30

1,60

4

Ổ ghi đĩa DVD

Cái

60

0,15

0,15

0,80

5

Ghế

Cái

96

1,60

1,60

8,00

6

Bàn làm việc

Cái

96

1,60

1,60

8,00

7

Quạt trần 100W

Cái

96

0,20

0,20

1,00

8

Đèn neon 40W

Bộ

24

0,40

0,40

2,00

9

Tủ đựng tài liệu

Cái

96

0,40

0,40

2,00

10

Giá để tài liệu

Cái

96

0,40

0,40

2,00

11

Điện

kW

 

0,30

0,30

1,51

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11 tháng 5 năm 2011

Điều 3. Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh về Bộ Tài nguyên và Môi trường để nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

 

 

Nơi nhận:
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Kiểm toán Nhà nước;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương;
- Cục kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng Bộ TN & MT;
- Các đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT, Website Bộ TN&MT;
- Sở TN & MT các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương;
- Công báo, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;
- Lưu: VT, PC, KH, Cục CNTT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG




Nguyễn Linh Ngọc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 08/2011/TT-BTNMT ngày 28/03/2011 sửa đổi Thông tư 30/2009/TT-BTNMT Quy định về Quy trình và Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


7.752

DMCA.com Protection Status
IP: 3.80.4.147
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!