Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Thông tư 04/2021/TT-BLĐTBXH chế độ người được điều động chữa cháy tham gia huấn luyện

Số hiệu: 04/2021/TT-BLĐTBXH Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Người ký: Đào Ngọc Dung
Ngày ban hành: 30/06/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Mức trợ cấp cho thành viên đội dân phòng tham gia huấn luyện PCCC

Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH ban hành Thông tư 04/2021/TT-BLĐTBXH ngày 30/6/2021 hướng dẫn chế độ đối với người được điều động, huy động trực tiếp chữa cháy, phục vụ chữa cháy.

Theo đó, quy định trợ cấp, tiền bồi dưỡng đối với thành viên đội dân phòng, đội phòng cháy và chữa cháy (PCCC) cơ sở và chuyên ngành khi tham gia huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC như sau:

- Mỗi ngày tham gia huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC:

+ Thành viên đội dân phòng được trợ cấp một khoản tiền bằng 0,6 ngày lương tối thiểu vùng;

+ Thành viên đội PCCC cơ sở và chuyên ngành được hưởng tiền bồi dưỡng bằng 0,3 ngày lương tối thiểu vùng.

Khoản trợ cấp, tiền bồi dưỡng này do đơn vị quản lý trực tiếp chi trả.

- Ngày lương tối thiểu vùng:

Được xác định bằng mức lương tối thiểu vùng theo tháng áp dụng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động ở doanh nghiệp trên địa bàn vùng I do Chính phủ quy định tại thời điểm thực hiện huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC chia cho 26 ngày.

Hiện hành, theo Nghị định 90/2019/NĐ-CP thì mức lương tối thiểu vùng I là 4.420.000 đồng/tháng.

Thông tư 04/2021/TT-BLĐTBXH có hiệu lực ngày 15/8/2021 và thay thế Thông tư liên tịch 52/2015/TTLT-BLĐTBXH-BCA-BTC ngày 10/12/2015.

BỘ LAO ĐỘNG -THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/2021/TT-BLĐTBXH

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2021

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN MỘT SỐ CHẾ ĐỘ ĐỐI VỚI NGƯỜI ĐƯỢC ĐIỀU ĐỘNG, HUY ĐỘNG TRỰC TIẾP CHỮA CHÁY, PHỤC VỤ CHỮA CHÁY, THÀNH VIÊN ĐỘI DÂN PHÒNG, ĐỘI PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY CƠ SỞ VÀ CHUYÊN NGÀNH THAM GIA HUẤN LUYỆN, BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quan hệ lao động và Tiền lương;

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư hướng dẫn một số chế độ đối với người được điều động, huy động trực tiếp chữa cháy, phục vụ chữa cháy, thành viên đội dân phòng, đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở và chuyên ngành tham gia huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy.

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này hướng dẫn một số chế độ quy định tại khoản 8 Điều 50 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháyLuật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy (sau đây gọi là Nghị định số 136/2020/NĐ-CP), bao gồm:

1. Chế độ đối với người được điều động, huy động trực tiếp chữa cháy và phục vụ chữa cháy theo lệnh triệu tập, huy động của người có thẩm quyền trong trường hợp bị tai nạn, bị tai nạn làm suy giảm khả năng lao động theo kết luận của Hội đồng giám định y khoa, bị thương, bị thương thuộc một trong các trường hợp quy định tại Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, bị chết, bị chết thuộc một trong các trường hợp quy định tại Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

2. Chế độ đối với thành viên đội dân phòng, đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở và chuyên ngành khi tham gia huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy.

3. Chế độ đối với thành viên đội dân phòng, đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở và chuyên ngành khi tham gia huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy bị tai nạn, tổn hại sức khỏe hoặc bị chết.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định tại Nghị định số 136/2020/NĐ-CP thuộc các trường hợp sau:

a) Người được điều động, huy động trực tiếp chữa cháy và phục vụ chữa cháy.

b) Thành viên đội dân phòng, đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở và chuyên ngành.

c) Người có thẩm quyền điều động, huy động người trực tiếp chữa cháy và phục vụ chữa cháy.

d) Người có thẩm quyền điều động thành viên đội dân phòng, đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở và chuyên ngành tham gia huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy.

đ) Cơ quan, đơn vị, tổ chức chịu trách nhiệm quản lý trực tiếp người được điều động, huy động trực tiếp chữa cháy và phục vụ chữa cháy, thành viên đội dân phòng, đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở, chuyên ngành (sau đây gọi là đơn vị quản lý trực tiếp).

2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến thực hiện các quy định tại Thông tư này.

Chương II

CHẾ ĐỘ ĐỐI VỚI NGƯỜI ĐƯỢC ĐIỀU ĐỘNG, HUY ĐỘNG TRỰC TIẾP CHỮA CHÁY VÀ PHỤC VỤ CHỮA CHÁY BỊ TAI NẠN, BỊ THƯƠNG, BỊ CHẾT

Điều 3. Chế độ đối với người được điều động, huy động trực tiếp chữa cháy và phục vụ chữa cháy bị tai nạn, bị thương

1. Chi phí khám bệnh, chữa bệnh

a) Người đang tham gia bảo hiểm y tế bị tai nạn, bị thương được cơ quan bảo hiểm xã hội thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế; được đơn vị quản lý trực tiếp thanh toán phần chi phí đồng chi trả và những chi phí y tế không nằm trong danh mục do bảo hiểm y tế chi trả.

b) Người không tham gia bảo hiểm y tế bị tai nạn, bị thương được đơn vị quản lý trực tiếp chi trả toàn bộ chi phí khám bệnh, chữa bệnh theo giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở y tế công lập do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

2. Trợ cấp theo mức suy giảm khả năng lao động

a) Người đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc bị tai nạn, bị thương đủ điều kiện hưởng chế độ bảo hiểm tai nạn lao động được cơ quan bảo hiểm xã hội chi trả trợ cấp một lần hoặc trợ cấp hằng tháng, trợ cấp phục vụ theo mức suy giảm khả năng lao động và số năm đã đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.

b) Người không tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, người đang hưởng lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng, người đã hưởng bảo hiểm xã hội một lần hoặc người đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc nhưng không đủ điều kiện hưởng chế độ bảo hiểm tai nạn lao động khi bị tai nạn, bị thương được đơn vị quản lý trực tiếp chi trả trợ cấp một lần hoặc trợ cấp hằng tháng, trợ cấp phục vụ theo mức suy giảm khả năng lao động (trừ các khoản trợ cấp tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội). Mức trợ cấp bằng mức trợ cấp một lần hoặc trợ cấp hằng tháng, trợ cấp phục vụ đối với người lao động bị suy giảm khả năng lao động theo quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.

3. Người có đủ điều kiện xác nhận là thương binh, người hưởng chính sách như thương binh theo quy định của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng được cơ quan có thẩm quyền xét hưởng chính sách thương binh hoặc hưởng chính sách như thương binh.

Điều 4. Chế độ đối với người được điều động, huy động trực tiếp chữa cháy và phục vụ chữa cháy bị chết

1. Người đang tham gia bảo hiểm xã hội, người đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội mà đã có thời gian đóng từ đủ 12 tháng trở lên, người đang hưởng lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng bị chết do chữa cháy, phục vụ chữa cháy hoặc bị chết trong thời gian điều trị lần đầu do tai nạn khi chữa cháy, phục vụ chữa cháy thì thân nhân được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng hoặc trợ cấp tuất một lần; cơ quan, tổ chức, cá nhân tổ chức mai táng được hưởng trợ cấp mai táng theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

2. Người không tham gia bảo hiểm xã hội hoặc người đã hưởng bảo hiểm xã hội một lần bị chết do chữa cháy, phục vụ chữa cháy hoặc bị chết trong thời gian điều trị lần đầu do tai nạn khi chữa cháy, phục vụ chữa cháy thì thân nhân, cơ quan, tổ chức, cá nhân tổ chức mai táng được đơn vị quản lý trực tiếp chi trả trợ cấp như sau:

a) Thân nhân được trợ cấp tuất một lần bằng mức trợ cấp một lần khi chết do tai nạn lao động theo quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động hoặc trợ cấp tuất hằng tháng bằng mức trợ cấp tuất hằng tháng đối với người đang tham gia bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội. Điều kiện hưởng trợ cấp tuất một lần hoặc trợ cấp tuất hằng tháng phải đảm bảo điều kiện về thân nhân như quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội đối với người đang tham gia bảo hiểm xã hội.

b) Cơ quan, tổ chức, cá nhân tổ chức mai táng được trợ cấp mai táng. Mức trợ cấp mai táng bằng mức trợ cấp mai táng đối với người đang tham gia bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

3. Người có đủ điều kiện xét công nhận là liệt sỹ theo quy định của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng thì được cơ quan có thẩm quyền xét công nhận là liệt sỹ.

Chương III

CHẾ ĐỘ ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN ĐỘI DÂN PHÒNG, ĐỘI PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY CƠ SỞ VÀ CHUYÊN NGÀNH KHI THAM GIA HUẤN LUYỆN, BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

Điều 5. Trợ cấp, tiền bồi dưỡng đối với thành viên đội dân phòng, đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở và chuyên ngành khi tham gia huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy

Mỗi ngày tham gia huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy, thành viên đội dân phòng được trợ cấp một khoản tiền bằng 0,6 ngày lương tối thiểu vùng, thành viên đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở và chuyên ngành được hưởng tiền bồi dưỡng bằng 0,3 ngày lương tối thiểu vùng do đơn vị quản lý trực tiếp chi trả.

Ngày lương tối thiểu vùng được xác định bằng mức lương tối thiểu vùng theo tháng áp dụng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động ở doanh nghiệp trên địa bàn vùng I do Chính phủ quy định tại thời điểm thực hiện huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy chia cho 26 ngày.

Điều 6. Chế độ đối với thành viên đội dân phòng, đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở và chuyên ngành tham gia huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy bị tai nạn, bị thương

1. Chi phí khám bệnh, chữa bệnh

a) Người đang tham gia bảo hiểm y tế bị tai nạn, bị thương được cơ quan bảo hiểm xã hội thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế; được đơn vị quản lý trực tiếp thanh toán phần chi phí đồng chi trả và những chi phí y tế không nằm trong danh mục do bảo hiểm y tế chi trả;

b) Người không tham gia bảo hiểm y tế bị tai nạn, bị thương được đơn vị quản lý trực tiếp chi trả toàn bộ chi phí khám bệnh, chữa bệnh theo giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở y tế công lập do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

2. Chế độ tai nạn lao động

a) Người đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tham gia huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy bị tai nạn, tổn hại sức khỏe được cơ quan bảo hiểm xã hội chi trả chế độ tai nạn lao động theo quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.

b) Người không tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc hoặc đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng, người đã hưởng bảo hiểm xã hội một lần tham gia huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy bị tai nạn, tổn hại sức khỏe được đơn vị quản lý trực tiếp chi trả các chế độ tương tự chế độ bảo hiểm tai nạn lao động theo quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động (trừ các khoản trợ cấp tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội).

Điều 7. Chế độ đối với thành viên đội dân phòng, đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở và chuyên ngành tham gia huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy bị chết

1. Người đang tham gia bảo hiểm xã hội hoặc người đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội mà đã có thời gian đóng từ đủ 12 tháng trở lên hoặc đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng chết do tham gia huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy hoặc bị chết trong thời gian điều trị lần đầu do tai nạn khi tham gia huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy thì thân nhân và cơ quan, tổ chức, cá nhân tổ chức mai táng được hưởng các chế độ:

a) Thân nhân được hưởng các chế độ, bao gồm:

a1) Trợ cấp tuất hằng tháng hoặc trợ cấp tuất một lần do cơ quan bảo hiểm xã hội chi trả theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

a2) Trợ cấp một lần khi chết do tai nạn lao động do cơ quan bảo hiểm xã hội chi trả đối với người đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

a3) Hỗ trợ tiền bằng mức trợ cấp một lần khi chết do tai nạn lao động theo quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động do đơn vị quản lý trực tiếp chi trả đối với người đang tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, người đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội mà đã có thời gian đóng từ đủ 12 tháng trở lên hoặc đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng.

b) Cơ quan, tổ chức, cá nhân tổ chức mai táng được hưởng trợ cấp mai táng theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

2. Người không tham gia bảo hiểm xã hội hoặc người đã hưởng bảo hiểm xã hội một lần chết do tham gia huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy hoặc bị chết trong thời gian điều trị lần đầu do tai nạn khi tham gia huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy thì thân nhân được hưởng khoản tiền hỗ trợ bằng mức trợ cấp một lần khi chết do tai nạn lao động theo quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động, trợ cấp tuất một lần hoặc trợ cấp tuất hằng tháng và cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện mai táng được hưởng trợ cấp mai táng do đơn vị quản lý trực tiếp chi trả. Mức và điều kiện hưởng trợ cấp tuất một lần hoặc tuất hằng tháng, trợ cấp mai táng như quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư này.

Chương IV

KINH PHÍ THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ

Điều 8. Nguồn từ Quỹ bảo hiểm y tế, Quỹ bảo hiểm xã hội

1. Quỹ bảo hiểm y tế chi trả phần chi phí khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế quy định tại điểm a khoản 1 Điều 3, điểm a khoản 1 Điều 6 Thông tư này.

2. Quỹ bảo hiểm xã hội chi trả chế độ quy định tại điểm a khoản 2 Điều 3; khoản 1 Điều 4; điểm a khoản 2 Điều 6; các điểm a1, a2 và điểm b khoản 1 Điều 7 Thông tư này.

Điều 9. Nguồn từ ngân sách Nhà nước

1. Ngân sách Trung ương đảm bảo bố trí trong dự toán hằng năm của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện chế độ đối với người được điều động, huy động trực tiếp chữa cháy và phục vụ chữa cháy bị thương, bị chết đủ điều kiện xem xét công nhận là thương binh, người hưởng chính sách như thương binh hoặc được công nhận là liệt sỹ quy định tại khoản 3 Điều 3, khoản 3 Điều 4 Thông tư này.

2. Ngân sách địa phương đảm bảo bố trí trong dự toán hằng năm của Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện chế độ gồm:

a) Chế độ đối với người được điều động, huy động trực tiếp chữa cháy và phục vụ chữa cháy; thành viên đội dân phòng, đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở và chuyên ngành tham gia huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ bị tai nạn, bị thương, bị chết thuộc quản lý của Ủy ban nhân dân cấp xã theo quy định tại Thông tư này.

b) Chi phí đồng chi trả và các khoản chi phí không nằm trong danh mục do bảo hiểm y tế chi trả quy định tại điểm a khoản 1 Điều 3; chi phí khám bệnh, chữa bệnh quy định tại điểm b khoản 1 Điều 3; chế độ quy định tại điểm b khoản 2 Điều 3; khoản 2 Điều 4 Thông tư này để hoàn trả cho đơn vị quản lý trực tiếp đối với trường hợp đơn vị quản lý trực tiếp không do ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động.

Điều 10. Nguồn từ đơn vị quản lý trực tiếp

1. Đơn vị quản lý trực tiếp chi trả các chế độ tại Thông tư này như sau:

a) Chi phí đồng chi trả và các khoản chi phí không nằm trong danh mục do bảo hiểm y tế chi trả quy định tại điểm a khoản 1 Điều 3điểm a khoản 1 Điều 6, chi phí khám chữa bệnh quy định tại điểm b khoản 1 Điều 3điểm b khoản 1 Điều 6 Thông tư này;

b) Các chế độ quy định tại điểm b khoản 2 Điều 3; khoản 2 Điều 4; điểm b khoản 2 Điều 6; điểm a3 khoản 1, khoản 2 Điều 7 Thông tư này.

c) Trợ cấp, tiền bồi dưỡng quy định tại Điều 5 Thông tư này.

2. Đối với đơn vị quản lý trực tiếp do ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động thường xuyên thì nguồn kinh phí của đơn vị để chi trả các chế độ quy định tại khoản 1 Điều này thực hiện theo các quy định hiện hành của pháp luật về phân cấp ngân sách nhà nước và chế độ tự chủ của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập.

3. Đối với đơn vị quản lý trực tiếp không do ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động thường xuyên thì kinh phí chi trả các chế độ gồm: chi phí đồng chi trả và các khoản chi phí không nằm trong danh mục do bảo hiểm y tế chi trả quy định tại điểm a khoản 1 Điều 3; chi phí khám bệnh, chữa bệnh quy định tại điểm b khoản 1 Điều 3; chế độ quy định tại điểm b khoản 2 Điều 3; khoản 2 Điều 4 Thông tư này do Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người được điều động, huy động đăng ký hộ khẩu thường trú hoàn trả cho đơn vị quản lý trực tiếp.

4. Đơn vị quản lý trực tiếp đối với người không thuộc quản lý của các cơ quan, đơn vị, tổ chức là Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đăng ký hộ khẩu thường trú.

Chương V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 11. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2021.

Thông tư liên tịch số 52/2015/TTLT-BLĐTBXH-BCA-BTC ngày 10 tháng 12 năm 2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Công an, Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ đối với người được điều động, huy động trực tiếp chữa cháy, phục vụ chữa cháy và cán bộ, đội viên đội dân phòng, đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở, chuyên ngành tham gia huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.

2. Các văn bản quy phạm pháp luật dẫn chiếu trong Thông tư này khi được sửa đổi, bổ sung, thay thế thì nội dung dẫn chiếu trong Thông tư này cũng được điều chỉnh và thực hiện theo văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi, bổ sung, thay thế.

Điều 12. Trách nhiệm thi hành

1. Người có thẩm quyền điều động, huy động có trách nhiệm khai báo, điều tra, báo cáo thống kê tai nạn, xác nhận đối với trường hợp bị tai nạn, bị thương, bị chết; phối hợp với đơn vị quản lý trực tiếp và các cơ quan liên quan lập hồ sơ, tiến hành các thủ tục thực hiện các chế độ đối với người được điều động, huy động trực tiếp chữa cháy, phục vụ chữa cháy và thành viên đội dân phòng, đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở, chuyên ngành tham gia huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy theo quy định tại Thông tư này.

2. Đơn vị quản lý trực tiếp có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan lập hồ sơ đề nghị xét hưởng các chế độ; đảm bảo nguồn kinh phí và thực hiện chi trả chế độ thuộc trách nhiệm của đơn vị.

3. Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm:

a) Đảm bảo nguồn kinh phí, thực hiện chi trả chế độ thuộc trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã theo quy định tại Thông tư này.

b) Hoàn trả phần kinh phí mà đơn vị quản lý trực tiếp đã chi trả các chế độ bao gồm: chi phí đồng chi trả và các khoản chi phí không nằm trong danh mục do bảo hiểm y tế chi trả quy định tại điểm a khoản 1 Điều 3; chi phí khám bệnh, chữa bệnh quy định tại điểm b khoản 1 Điều 3; chế độ quy định tại điểm b khoản 2 Điều 3; khoản 2 Điều 4 Thông tư này đối với trường hợp đơn vị quản lý trực tiếp không do Ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân phản ánh về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để bổ sung, hướng dẫn kịp thời./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương Đảng và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội,
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Cơ quan Trung ương các đoàn thể và các Hội;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- Sở LĐTBXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Công báo;
- Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
- Cổng thông tin điện tử Bộ LĐTBXH;
- Lưu: Văn thư, Cục QHLĐTL (30 bản).

BỘ TRƯỞNG
Đào Ngọc Dung

MINISTRY OF LABOR, WAR INVALIDS AND SOCIAL AFFAIRS
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No. 04/2021/TT-BLDTBXH

Hanoi, June 30, 2021

 

CIRCULAR

PROVIDING GUIDANCE ON SEVERAL BENEFITS OF PERSONS ASSIGNED OR MOBILIZED TO DIRECTLY OR INDIRECTLY ENGAGE IN FIREFIGHTING ACTIVITIES; MEMBERS OF NEIGHBORHOOD WATCHES, INTRAMURAL FIREFIGHTING TEAMS AND SPECIALIZED FIREFIGHTING TEAMS PARTICIPATING IN FIRE CONTROL TRAINING ACTIVITIES

Pursuant to the Government's Decree No. 14/2017/ND-CP dated February 17, 2017, defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs;

Pursuant to the Government’s Decree No. 136/2020/ND-CP dated November 24, 2020 elaborating on certain articles and measures for implementation of the Law on Firefighting and Fire Prevention and the Law on Amendments to certain Articles of the Law on Firefighting and Fire Prevention;

Upon the request of the Director of the Labor Relations – Salary Department;

The Minister of Labor, War Invalids and Social Affairs issues the Circular providing guidance on several benefits of persons assigned or mobilized to directly or indirectly engage in firefighting activities; members of neighborhood watches, intramural firefighting teams and specialized firefighting teams participating in fire control training activities.

Chapter I

GENERAL PROVISIONS

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

This Circular provides guidance on several benefits prescribed in clause 8 of Article 50 in the Government’s Decree No. 136/2020/ND-CP dated November 24, 2020, elaborating on certain articles and measures for implementation of the Law on Firefighting and Fire Prevention and the Law on Amendments to certain Articles of the Law on Firefighting and Fire Prevention (hereinafter referred to as Decree No. 136/2020/ND-CP), including:

1. Benefits offered to persons who are assigned or mobilized to directly or indirectly engage in firefighting activities according to orders of competent persons in the case where they suffer from any accident or any accident that inflicts their incapacity to work according to conclusions of the Medical Assessment Council; are injured or suffer from injuries falling into one of the cases specified in the Ordinance on Incentives for People Rendering Meritorious Services to the Revolution; die or die in one of the cases specified in the Ordinance on Incentives for People Rendering Meritorious Services to the Revolution.

2. Benefits of members of neighborhood watches, intramural firefighting teams and specialized firefighting teams participating in fire control training activities.

3. Benefits of members of neighborhood watches, intramural firefighting teams and specialized firefighting teams that suffer from accidents, health loss or die.

Article 2. Subjects of application

1. Entities, organizations and individuals referred to in the Decree No. 136/2020/ND-CP, including:

a) Persons assigned or mobilized to directly or indirectly engage in firefighting activities.

b) Members of neighborhood watches, intramural firefighting teams and specialized firefighting teams.

c) Persons vested with authority to assign or mobilize persons directly or indirectly engage in firefighting activities.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

dd) Agencies, units and organizations that are responsible for the direct management of persons assigned or mobilized to directly or indirectly engage in firefighting activities, members of neighborhood watches, intramural firefighting teams and specialized firefighting teams (hereinafter referred to as directly supervisory entities).

2. Other entities, organizations and persons involved in implementation of regulations laid down herein.

Chapter II

BENEFITS OF PERSONS WHO SUFFER FROM ACCIDENTS, INJURIES OR DIE WHEN BEING ASSIGNED OR MOBILIZED TO DIRECTLY OR INDIRECTLY ENGAGE IN FIREFIGHTING ACTIVITIES

Article 3. Benefits of persons who suffer from accidents or injuries when being assigned or mobilized to directly or indirectly engage in firefighting activities

1. Medical costs

a) Health insurance policyholders who suffer an accident or injury shall be reimbursed for their medical costs by social insurance agencies in accordance with law on health insurance; for their co-payments and other medical expenses that are not on the list of covered medical services by directly supervisory entities.

b) Health insurance non-policyholders who are in an accident or suffer an injury shall be paid all medical costs according to prices of medical services available at public healthcare facilities that are announced by competent authorities.

2. Benefits varying according to levels of incapacity to work

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) If any non-policyholder of compulsory social insurance; any person who is receiving pensions or monthly social insurance benefits; any person who already enjoys a lump-sum payment of social insurance benefits; or any policyholder of compulsory social insurance who is not qualified for occupational accident insurance benefits, suffers an accident or injury, he/she can be entitled to the lump-sum payment of social insurance coverage or monthly insurance benefits or caregiver payment benefits varying according to his/her level of incapacity to work (except those insurance benefits varying according to the number of social insurance contribution years). The lump-sum payment of insurance coverage or monthly insurance benefits or caregiver payment benefits varying according to his/her level of incapacity to work shall be subject to laws on occupational safety and health.

3. Persons certified as war invalids or enjoying policies like war invalids under the provisions of the Ordinance on Incentives for People Rendering Meritorious Services to the Revolution shall be considered by competent authorities to enjoy war invalid policies or enjoy policies like war invalids.

Article 4. Benefits of persons who die when being assigned or mobilized to directly or indirectly engage in firefighting activities

1. If any social insurance policyholder; any person with his/her reserved period of payment of social contributions which is at least 12 months or more; any person who is enjoying his/her monthly pensions or social insurance benefits, dies from being directly or indirectly involved in firefighting activities, or dies during the first treatment of his/her injury caused by an accident occurring when directly or indirectly engaging in firefighting activities, his/her relative can receive monthly or lump-sum survivorship benefits; any entity, organization and individual that provides funeral services can be entitled to funeral service benefits as stated in laws on social insurance.

2. If any person who does not participate in social insurance or who has already enjoyed one-time social insurance benefits dies from being directly or indirectly involved in firefighting activities or dies during the first treatment of his/her injury caused by an accident when on duty for firefighting activities, his/her relative, entity, organization or individual that provides funeral services may be paid the following benefits by his/her directly supervisory entity:

a) His/her relative is entitled to a one-time survivorship benefit equal to the one-time benefit paid to persons who die from occupational accidents in accordance with law on occupational safety and health, or a monthly survivorship benefit equal to the monthly survivorship benefit paid to persons participating in social insurance in accordance with law on social insurance. Conditions for entitlement to the one-time survivorship benefit or monthly survivorship benefits must satisfy the conditions regarding relatives as prescribed by law on social insurance for persons participating in social insurance.

b) Entities, organizations or individuals providing funeral services may be paid benefits for their funeral services. The amount of benefit for funeral services is equal to the amount of benefit paid to persons participating in social insurance in accordance with law on social insurance.

3. Persons who are eligible for recognition as martyrs according to the provisions of the Ordinance on Incentives for People Rendering Meritorious Services to the Revolution may be recognized as martyrs by competent authorities.

Chapter III

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 5. Benefits or allowances of members of neighborhood watches, intramural firefighting teams and specialized firefighting teams participating in fire control training activities

For each day of participation in a fire control training session, each member of a neighborhood watch can be paid the amount equal to the amount calculated by multiplying 0.6 by the region-specific minimum wage per day; for each member of an intramural firefighting team or a specialized firefighting team, equal to the amount calculated by multiplying 0.3 by the region-specific minimum wage per day, by the directly supervisory entity.

The amount calculated by multiplying 0.6 by the region-specific minimum wage per day is determined as dividing the monthly rate of region-specific minimum wage applicable to the employee working under a labor contract at any enterprise located in the region I as prescribed by the Government at the time of fire control training by 26 days.

Article 6. Benefits of members of neighborhood watches, intramural firefighting teams and specialized firefighting teams who suffer from accidents or injuries when participating in fire control training activities

1. Medical costs

a) Health insurance policyholders who suffer from an accident or injury shall be reimbursed for their medical costs by social insurance agencies in accordance with law on health insurance; for their co-payments and other medical expenses that are not on the list of covered medical services by directly supervisory entities;

b) Health insurance non-policyholders who are in an accident or suffer an injury shall be paid all medical costs according to prices of medical services available at public healthcare facilities that are announced by competent authorities.

2. Occupational accident benefits

a) If policyholders of compulsory social insurance participating in fire control training sessions suffer from accidents or health loss, they can be paid occupational accident benefits by social insurance agencies in accordance with law on occupational safety and health.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 7. Benefits of members of neighborhood watches, intramural firefighting teams and specialized firefighting teams who die when participating in fire control training activities

1. If any social insurance policyholder; any person with his/her reserved period of payment of social contribution which is at least 12 months or more; any person who is enjoying his/her monthly pensions or social insurance benefits, dies from participation in fire control training sessions, or dies during the first treatment of his/her injury caused by an accident occurring when participating in fire control training sessions, his/her relative and entity, organization or individual providing funeral services can receive the following benefits:

a) His/her relative is entitled to the following benefits:

a1) Monthly or lump-sum survivorship benefits paid by the social insurance agency in accordance with laws on social insurance.

a2) Benefits paid on a one-off basis for death due to an occupational accident by the social insurance agency to people participating in compulsory social insurance.

a3) The received amount equal to a lump-sum benefit paid upon death due to an occupational accident according to the provisions of laws on occupational safety and health by his/her directly supervisory entity to persons participating in voluntary social insurance, persons with the reserved period of social insurance contribution that is at least 12 months or more, persons who are receiving monthly pensions or social insurance benefits.

b) Entities, organizations or individuals providing funeral services may be paid benefits for their funeral services in accordance with laws on social insurance.

2. If any person not participating in social insurance; any person already receiving lump-sum social insurance benefit, dies from participation in fire control training sessions, or dies during the first treatment of his/her injury caused by an accident occurring when participating in fire control training sessions, his/her relative can be paid the benefit amount on a one-off basis for death caused by occupational accidents in accordance with laws on occupational safety and health, the lump-sum or monthly survivorship benefits, and the entity, organization or individual providing funeral services may be entitled to the benefit paid for funeral services by his/her directly supervisory entity. The amount of and conditions for entitlement of the lump-sum survivorship benefit or benefit for funeral services shall be subject to clause 2 of Article 4 herein.

Chapter IV

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 8. Financing from the Health Insurance and Social Insurance Funds

1. The Health Insurance Fund shall pay medical costs prescribed in laws on health insurance in accordance with point a of clause 1 of Article 3 and point a of clause 1 of Article 6 herein.

2. The Social Insurance Fund shall pay benefits prescribed in point a of clause 2 of Article 3; clause 1 of Article 4; point a of clause 2 of Article 6; point a1, a2 and b of clause 1 of Article 7 herein.

Article 9. Financing from the state budget

1. The central government’s budget shall provide funds to pay costs falling within the annual estimate made by the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs for benefits of persons injured or dead when being assigned or mobilized to directly or indirectly engage in firefighting activities if they satisfy conditions for eligibility for recognition as war invalids, beneficiaries of treatment policies applied to war invalids or martyrs as provided in clause 3 of Article 3 and clause 3 of Article 4 herein.

2. The local government's budget shall provide funds to pay costs falling within the annual estimate made by the commune-level People's Committee for the following benefits:

a) Benefits of persons who suffer from accidents, are injured or die when being assigned or mobilized to directly or indirectly engage in firefighting activities; members of neighborhood watches, intramural firefighting teams and specialized firefighting teams who suffer from accidents, are injured or die when participating in fire control training activities under its remit as provided herein.

b) Payment of reimbursements for co-payment costs and other expenses not on the list of costs and expenses covered by health insurance as specified in point a of clause 1 of Article 3; medical examination and treatment costs and expenses specified in point b of clause 2 of Article 3, benefit prescribed in point b of clause 2 of Article 3 and clause 2 of Article 4 herein to directly supervisory entities of which operating costs and expenses are not covered by the state budget.

Article 10. Financing from directly supervisory entities

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Co-payment costs and other expenses not on the list of costs and expenses covered by health insurance as specified in point a of clause 1 of Article 3 and point a of clause 1 of Article 6; medical costs and expenses prescribed in point b of clause 1 of Article 3 and point b of clause 1 of Article 6 herein;

b) The benefits prescribed in point b of clause 2 of Article 3; clause 2 of Article 4; point b of clause 2 of Article 6; point a3 of clause 1 and clause 2 of Article 7 herein.

c) Benefits and allowances stipulated in Article 5 herein.

2. As for directly supervisory entities of which recurrent operating costs and expenses are covered by the state budget, funds given these entities to pay the benefits prescribed in clause 1 of this Article shall be subject to current regulations on decentralization of authority over the state budget’s funding and the financial autonomy of public administrative agencies or public service delivery units.

3. As for directly supervisory entities of which recurrent operating costs and expenses are not covered by the state budget, co-payment costs and other expenses not on the list of costs and expenses covered by health insurance as specified in point a of clause 1 of Article 3; medical examination and treatment costs and expenses specified in point b of clause 1 of Article 3; the benefits prescribed in point b of clause 2 of Article 3 and clause 2 of Article 4 herein shall be reimbursed to these entities by People’s Committees of the communes where assigned or mobilized persons register their permanent residence.

4. Entities directly supervising those persons not managed by entities or organizations are People's Committees of the communes that grant permanent residence registration.

Chapter V

IMPLEMENTATION PROVISIONS

Article 11. Entry into force

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The Joint Circular No. 52/2015/TTLT-BLDTBXH-BCA-BTC dated December 10, 2015 of the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs, the Ministry of Public Security and the Ministry of Finance, providing guidance on benefits of persons assigned or mobilized to directly or indirectly engage in firefighting activities; members of neighborhood watches, intramural firefighting teams and specialized firefighting teams participating in fire control training activities, shall become defunct as of the effective date of this Circular.

2. If legal documents referred to in this Circular are amended, supplemented or replaced, this shall entail revision of regulations used as references herein and new ones shall prevail.

Article 12. Implementation responsibilities

1. Persons having competence in assigning and mobilizing persons shall be responsible for declaring, investigating and statistically reporting on accidents and giving certification to those who suffer from accidents, injuries or death; cooperating with directly supervisory entities and relevant agencies to prepare documentation and complete procedures for providing benefits for persons assigned or mobilized to directly or indirectly engage in firefighting activities, members of neighborhood watches, intramural firefighting teams and specialized firefighting teams participating in fire control training activities in accordance with this Circular.

2. Directly supervisory entities shall be responsible for presiding over and cooperating with entities, organizations and individuals concerned to submit application documentation for benefits; providing adequate funding and paying benefits under their jurisdiction.

3. Commune-level People’s Committees shall assume the following responsibilities:

a) Provide adequate funding, pay benefits under their jurisdiction in accordance with this Circular.

b) Reimburse costs and expenses paid in advance by directly supervisory entities for benefits, including: co-payment costs and other expenses not on the list of costs and expenses covered by health insurance as specified in point a of clause 1 of Article 3; medical examination and treatment costs and expenses specified in point b of clause 1 of Article 3; benefits prescribed in point b of clause 2 of Article 3 and clause 2 of Article 4 herein to directly supervisory entities of which operating costs and expenses are not covered by the state budget.

In the course of implementation, if there is any difficulty that arises, entities, organizations, units or individuals may inform it to the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs to receive its timely improvements and instructions./.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

MINISTER
Dao Ngoc Dung

 

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 04/2021/TT-BLĐTBXH ngày 30/06/2021 về hướng dẫn chế độ đối với người được điều động, huy động trực tiếp chữa cháy, phục vụ chữa cháy, thành viên đội dân phòng, đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở và chuyên ngành tham gia huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


23.396

DMCA.com Protection Status
IP: 44.211.117.197
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!