Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Thông tư 01/2006/TT-BTNMT thi hành Luật Khoáng sản Luật Sửa đổi Luật Khoáng sản thực hiện nội dung Nghị định 160/2005/NĐ-CP

Số hiệu: 01/2006/TT-BTNMT Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường Người ký: Đỗ Hải Dũng
Ngày ban hành: 23/01/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 01/2006/TT-BTNMT

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2006 

 

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 160/2005/NĐ-CP NGÀY 27 THÁNG 12 NĂM 2005 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT KHOÁNG SẢN VÀ LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT KHOÁNG SẢN

Căn cứ Nghị định số 91/2002/NĐ-CP ngày 11  tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu  tổ chức  của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
Căn cứ Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản;
Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản như sau:

I. LẬP, THẨM ĐỊNH ĐỀ ÁN KHẢO SÁT, THĂM DÒ KHOÁNG SẢN

1. Lập đề án khảo sát, thăm dò khoáng sản

Việc lập đề án khảo sát, thăm dò khoáng sản quy định tại Điều 38 của Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản được thực hiện theo các nội dung sau đây:

1.1. Đề án khảo sát, thăm dò khoáng sản bao gồm bản thuyết minh và các phụ lục, bản vẽ minh họa kèm theo.

Nội dung bản thuyết minh đề án bao gồm:

a) Vị trí địa lý, toạ độ, diện tích, mục tiêu của đề án;

b) Đặc điểm địa chất, khoáng sản; cơ sở xác định đối tượng khoáng sản;

c) Mục tiêu, nhiệm vụ, dự kiến kết quả đạt được;

d) Phương pháp kỹ thuật; khối lượng công trình; số lượng mẫu các loại cần lấy và phân tích; trình tự thực hiện; 

đ) Dự tính trữ lượng khoáng sản (đối với đề án thăm dò);

e) Tổ chức thi công;

g) Các biện pháp bảo vệ môi trường sinh thái và an toàn lao động;

h) Dự toán kinh phí của đề án. 

1.2. Nội dung chi tiết các chương, mục của đề án khảo sát, thăm dò khoáng sản được lập theo Mẫu số 1.

 2. Thẩm định đề án khảo sát, thăm dò khoáng sản

Việc thẩm định đề án khảo sát, thăm dò khoáng sản quy định tại Điều 38 của Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản, bao gồm các nội dung sau đây:

2.1. Kiểm tra cụ thể vị trí, ranh giới và diện tích của đề án;

2.2. Đánh giá về cơ sở địa chất, mục tiêu, đối tượng khoáng sản và kết quả dự kiến sẽ đạt được;

2.3. Thẩm định tính phù hợp của tổ hợp các phương pháp kỹ thuật, khối lượng các dạng công trình và dự kiến số lượng mẫu các loại cần lấy, phân tích;

2.4. Đối với đề án thăm dò phải xem xét tính phù hợp của phương pháp thăm dò và tính khả thi của mục tiêu trữ lượng dự tính;

2.5. Đánh giá tác động đến môi trường sinh thái, an toàn lao động và biện pháp xử lý;

2.6. Xem xét tính hợp lý, tính khả thi về tổ chức thi công, thời gian, tiến độ thực hiện.

II. MẪU ĐƠN, MẪU GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG KHOÁNG SẢN, MẪU BẢN ĐỒ KHU VỰC XIN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG KHOÁNG SẢN VÀ MẪU BÁO CÁO VỀ HOẠT ĐỘNG KHOÁNG SẢN

1.  Mẫu đơn, mẫu bản đồ khu vực xin cấp giấy phép hoạt động khoáng sản

Đơn, bản đồ khu vực xin cấp giấy phép hoạt động khoáng sản quy định tại các điều từ điều 59 đến điều 62 của của Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản được lập theo các mẫu sau đây:

1.1. Mẫu đơn xin cấp giấy phép hoạt động khoáng sản

a) Đơn xin cấp, gia hạn, cấp lại, trả lại giấy phép khảo sát, thăm dò khoáng sản, trả lại một phần diện tích thăm dò khoáng sản được lập theo các mẫu từ mẫu số 02 đến mẫu số 04; đơn xin chuyển nhượng, tiếp tục thực hiện quyền thăm dò khoáng sản được lập theo Mẫu số 05 và Mẫu số 06.

b) Đơn xin cấp, gia hạn, trả lại giấy phép khai thác khoáng sản, trả lại một phần diện tích khai thác khoáng sản được lập theo các mẫu từ mẫu số 07 đến mẫu số 09; đơn xin chuyển nhượng, tiếp tục thực hiện quyền khai thác khoáng sản được lập theo Mẫu số 10 và Mẫu số 11.

c) Đơn xin cấp, gia hạn, trả lại giấy phép chế biến khoáng sản được lập theo Mẫu số 12 và Mẫu số 13; đơn xin chuyển nhượng, tiếp tục thực hiện quyền chế biến khoáng sản được lập theo Mẫu số 14 và Mẫu số 15.

1.2. Mẫu bản đồ khu vực xin cấp giấy phép hoạt động khoáng sản

Khu vực xin cấp giấy phép khảo sát, thăm dò, khai thác khoáng sản được khoanh định trên nền bản đồ địa hình hệ tọa độ vuông góc VN2000, có tỷ lệ không nhỏ hơn 1:100.000 đối với khu vực khảo sát; 1: 10.000 đối với khu vực thăm dò và 1: 5.000 đối với khu vực khai thác. Bản đồ khu vực xin cấp giấy phép khảo sát, thăm dò, khai thác khoáng sản được lập theo Mẫu số 16.

2. Mẫu giấy phép hoạt động khoáng sản

2.1. Giấy phép khảo sát, giấy phép thăm dò, giấy phép khai thác, giấy phép chế biến khoáng sản được lập theo Mẫu số 17, Mẫu số 19 và Mẫu số 21.

2.2. Việc cấp lại, gia hạn giấy phép khảo sát, giấy phép thăm dò, giấy phép khai thác, giấy phép chế biến khoáng sản; cho phép chuyển nhượng quyền thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản; cho phép tiếp tục thực hiện quyền thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản trong trường hợp để thừa kế được thể hiện bằng giấy phép mới, có nội dung phù hợp với giấy phép đã được cấp và các quy định có liên quan của pháp luật về khoáng sản (trên cơ sở mẫu giấy phép tại khoản 2.1 của Mục này).

 2.3. Việc cho phép trả lại giấy phép khảo sát, giấy phép thăm dò, giấy phép khai thác, giấy phép chế biến khoáng sản; trả lại một phần diện tích thăm dò, khai thác khoáng sản được thể hiện bằng quyết định được lập theo Mẫu số 18, Mẫu số 20 và Mẫu số 22.

3. Mẫu báo cáo về hoạt động khoáng sản

Báo cáo về hoạt động khoáng sản quy định tại Điều 42 của Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản được lập theo các mẫu sau đây:

3.1. Báo cáo về hoạt động khảo sát, thăm dò khoáng sản được lập theo Mẫu số 23;

3.2. Báo cáo về hoạt động khai thác khoáng sản được lập theo Mẫu số 24;

3.3. Báo cáo về hoạt động chế biến khoáng sản được lập theo Mẫu số 25;

3.4. Báo cáo về hoạt động khoáng sản trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được lập theo Mẫu số 26.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Các quy định về thủ tục trình thẩm định, phê duyệt đề án, báo cáo trong hoạt động khoáng sản và lập đề án khảo sát, thăm dò khoáng sản tại Thông tư số 10/TT-ĐCKS ngày 13 tháng 9 năm 1997 của Bộ Công nghiệp; quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động khoáng sản tại Quyết định số 06/2003/QĐ-BTNMT ngày 19 tháng 9 năm 2003 và quy định về báo cáo trong hoạt động khoáng sản tại Quyết định số 23/2004/QĐ-BTNMT ngày 28 tháng 10 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường không còn hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.

 Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc về quy định của pháp luật, cần được phản ánh kịp thời về Bộ Tài nguyên và Môi trường để tiếp tục xử lý./.

Nơi nhận:
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ,
  cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án Nhân dân tối cao;
- Cơ quan TW các đoàn thể;
-  Sở Tài nguyên và Môi trường
   các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Công báo;
- Lưu: VT, ĐCKS, PC.S.300.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG




Đỗ Hải Dũng

 

MẪU SỐ 01

(CHỦ ĐẦU TƯ)

ĐỀ ÁN  THĂM DÒ (KHẢO SÁT)  

( khoáng sản..., thuộc xã..., huyện..., tỉnh...)

                    CHỦ ĐẦU TƯ                          ĐƠN VỊ LẬP ĐỀ ÁN

                  Chữ ký, đóng dấu                                Chữ ký, đóng dấu

                         (Họ và tên)                                                     (Họ và tên)     

(ĐỊA DANH)

Năm 200...

 

NỘI DUNG ĐỀ ÁN THĂM DÒ (KHẢO SÁT) KHOÁNG SẢN

MỞ ĐẦU

- Những căn cứ để lập đề án.

- Mục tiêu, nhiệm vụ, đối tượng khoáng sản.

CHƯƠNG I
ĐẶC ĐIỂM ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN - KINH TẾ NHÂN VĂN

- Vị trí địa lý, toạ độ, diện tích của đề án.

- Các thông tin về đặc điểm địa lý tự nhiên - kinh tế, nhân văn.

- Lịch sử nghiên cứu địa chất và khoáng sản khu vực đề án.

CHƯƠNG II
ĐẶC ĐIỂM ĐỊA CHẤT, KHOÁNG SẢN

- Đặc điểm địa chất khu vực: trình bày những nét chính về đặc điểm địa tầng, kiến tạo, macma có trong vùng.

- Đặc điểm khoáng sản khu vực, bao gồm:

+ Các biểu hiện, dấu hiệu, tiền đề có liên quan đến khoáng sản;

+ Sự phân bố các dấu hiệu, biểu hiện khoáng sản trong khu vực đề án.

CHƯƠNG III
PHƯƠNG PHÁP,  KHỐI LƯỢNG  

1. Cơ sở lựa chọn phương pháp

- Cơ sở lựa chọn phương pháp kỹ thuật phải căn cứ vào mục tiêu, loại hình nguồn gốc và điều kiện thành tạo quặng; thành phần vật chất, mức độ phân bố quặng, mục đích và hiệu quả của phương pháp, tổ hợp các phương pháp kỹ thuật.

2. Các phương pháp và khối lượng các dạng công trình

- Công tác trắc địa: bao gồm trắc địa địa hình và trắc địa công trình (tỷ lệ phụ thuộc vào diện tích và mục tiêu);

- Phương pháp địa chất;

- Phương pháp địa hoá;

- Phương pháp địa vật lý;

- Công tác khoan và khai đào;

- Công tác địa chất thuỷ văn - địa chất công trình;

- Lấy, gia công, phân tích các loại mẫu, nơi gửi phân tích và nơi kiểm tra phân tích nội bộ, ngoại bộ;

- Công tác văn phòng, lập báo cáo tổng kết.

Tất cả các dạng công tác nêu trên nhất thiết phải ghi rõ số lượng, khối lượng cụ thể theo từng giai đoạn, từng năm thực hiện. Các công trình dự kiến thi công bắt buộc phải thể hiện trên các bản đồ, sơ đồ bố trí công trình.

CHƯƠNG IV

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN

1. Dự báo các tác động đến môi trường và dự kiến biện pháp giảm thiểu khi thực hiện đề án.

2. Những biện pháp bảo vệ tài nguyên khoáng sản trong quá trình thực hiện đề án.

CHƯƠNG V
DỰ KIẾN PHƯƠNG PHÁP TÍNH TRỮ LƯỢNG

Trình bày dự kiến phương pháp, chỉ tiêu tính trữ lượng và triển vọng mục tiêu trữ lượng dự kiến đạt được trong diện tích khu vực thăm dò.

CHƯƠNG VI

TỔ CHỨC THI CÔNG

Dựa vào các căn cứ địa chất, kinh tế - kỹ thuật và phương pháp kỹ thuật, khối lượng đề ra trong đề án phải lập kế hoạch, tiến độ, thực hiện các dạng công tác phù hợp theo từng giai đoạn và tuân thủ theo đúng các quy trình, quy phạm, các quy định về chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật hiện hành.

CHƯƠNG VII
DỰ TOÁN KINH PHÍ

Ngoài các căn cứ và danh mục dự toán, khi lập dự toán cần nêu rõ nguồn vốn đầu tư, đơn giá sử dụng và khả năng đáp ứng để thực hiện đầy đủ các phương pháp kỹ thuật, khối lượng các dạng công tác.

KẾT LUẬN

- Dự kiến kết quả và hiệu quả kinh tế sẽ đạt được.

- Các yêu cầu, kiến nghị khác (nếu có).

PHẦN PHỤ LỤC

- Bản đồ (sơ đồ) vị trí giao thông.

- Bản đồ địa chất khu vực, bản đồ khoáng sản và các bản đồ vùng quặng, thân quặng các tỷ lệ.

- Sơ đồ bố trí công trình và lấy mẫu.

- Mặt cắt địa chất, khoáng sản.

- Các bình đồ dự kiến tính trữ lượng khoáng sản.

- Các biểu, bảng khác liên quan.

MẪU SỐ 02

(TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN)    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   Số:........                  

  ....., ngày... tháng... năm...

ĐƠN XIN THĂM DÒ (KHẢO SÁT) KHOÁNG SẢN

                                 Kính gửi:       Bộ Tài nguyên và Môi trường

                                                      (Uỷ ban nhân dân tỉnh.........)

(Tên tổ chức, cá nhân)..............................................................................

Trụ sở tại:............................... Điện thoại:..................... Fax:...................

Quyết định thành lập doanh nghiệp số...., ngày.... tháng... năm....(Đăng ký kinh doanh số... ngày... tháng... năm...).

Giấy phép đầu tư số.... ngày.... tháng.... năm... của (Cơ quan cấp giấy phép đầu tư)…………….(nếu có)

Xin được thăm dò (khảo sát) khoáng sản (tên khoáng sản) ............ tại xã.............., huyện.................. tỉnh...................

Diện tích là.....................(ha, km2)

Được giới hạn bởi các điểm góc................ có toạ độ xác định trên bản đồ kèm theo.

Thời gian là....... tháng, từ tháng.... năm...... đến tháng ....... năm ........

Dự toán chi phí : ......................

(Tên tổ chức, cá nhân)............... cam đoan thực hiện đúng quy định của pháp luật về khoáng sản và quy định của pháp luật khác có liên quan.

                                                                                         (Tổ chức, cá nhân làm đơn)

                                                                                                 Ký tên, đóng dấu

Tài liệu gửi kèm theo:

-

MẪU SỐ 03

(TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN)     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Số:........                  

     ....., ngày... tháng... năm...

ĐƠN XIN GIA HẠN (CẤP LẠI) GIẤY PHÉP

THĂM DÒ (KHẢO SÁT) KHOÁNG SẢN

                                 Kính gửi:        Bộ Tài nguyên và Môi trường

                                                      (Uỷ ban nhân dân tỉnh.........)

(Tên tổ chức, cá nhân)...............................................................................

Trụ sở tại:................................................................................................

Điện thoại:........................................ Fax...............................................

Được phép thăm dò (khảo sát) (tên khoáng sản)............. tại xã............, huyện ......., tỉnh........ theo Giấy phép thăm dò (khảo sát) khoáng sản số......... ngày ..... tháng ........ năm .....

Xin được gia hạn (cấp lại) Giấy phép thăm dò (khảo sát)....... tháng, từ ngày.... tháng.... năm.... đến ngày.... tháng..... năm.....

Đối với trường hợp xin gia hạn giấy phép thăm dò cần ghi rõ diện tích xin trả lại là ........... (ha, km2).

Diện tích tiếp tục thăm dò (khảo sát).......... (ha, km2), được giới hạn bởi các điểm góc....... có toạ độ xác định trên bản đồ kèm theo.

Dự toán chi phí thăm dò (khảo sát):........... ĐVN .

Lý do xin gia hạn (cấp lại) giấy phép thăm dò (khảo sát):...........................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

(Tên tổ chức, cá nhân)............. cam đoan thực hiện đúng quy định của pháp luật về khoáng sản và quy định của pháp luật khác có liên quan.

                                                                                         (Tổ chức, cá nhân làm đơn)

                                                                                                 Ký tên, đóng dấu

Tài liệu gửi kèm theo:

-

-

-

MẪU SỐ 04

(TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN)     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Số:........                  

 ....., ngày... tháng... năm...

ĐƠN XIN TRẢ LẠI GIẤY PHÉP THĂM DÒ (KHẢO SÁT)

KHOÁNG SẢN HOẶC TRẢ LẠI MỘT PHẦN DIỆN TÍCH

THĂM DÒ KHOÁNG SẢN

                                 Kính gửi:       Bộ Tài nguyên và Môi trường

                                                      (Uỷ ban nhân dân tỉnh.........)

(Tên tổ chức, cá nhân)..............................................................................

Trụ sở tại:.................................................................................................

Điện thoại:......................................., Fax:..............................................

Xin được trả lại (tên giấy phép, số giấy phép, ngày cấp, cơ quan cấp)…………………………………………………………………………….

Đối với trường hợp trả lại một phần diện tích thăm dò cần làm rõ các nội dung sau:

- Diện tích xin trả lại  là….. (ha, km2) thuộc Giấy phép thăm dò số.... ngày... tháng... năm.....

- Diện tích khu vực tiếp tục thăm dò là....................... (ha, km2).

(Các diện tích xin trả lại và xin tiếp tục thăm dò phải có toạ độ các điểm khép góc xác định trên bản đồ kèm theo.)

- Dự toán chi phí thăm dò tiếp tục...................... ĐVN.)

Lý do xin trả lại .......................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

                                                                                         (Tổ chức, cá nhân làm đơn)

                                                                                                 Ký tên, đóng dấu

Tài liệu gửi kèm theo:

-

-

MẪU SỐ 05

(TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN)   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    Số:........                  

  ....., ngày... tháng... năm...

ĐƠN XIN CHUYỂN NHƯỢNG

QUYỀN THĂM DÒ KHOÁNG SẢN

                                 Kính gửi:       Bộ Tài nguyên và Môi trường

                                                      (Uỷ ban nhân dân tỉnh.........)

(Tên tổ chức, cá nhân)..............................................................................

Trụ sở tại:.................................................................................................

Điện thoại:......................................... Fax:................................................

Xin được chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản (tên khoáng sản) ............... theo Giấy phép thăm dò số......, ngày.... tháng.... năm.....để hoạt động thăm dò tại xã..........., huyện..............., tỉnh....................

Thời hạn thăm dò....... tháng, từ tháng.... năm.... đến tháng.... năm.....

Tổ chức nhận chuyển nhượng: (Tên tổ chức, cá nhân)...... ..................

Trụ sở tại:..................................................................................................

Điện thoại:.................................. Fax:....................................................

Quyết định thành lập doanh nghiệp số...., ngày.... tháng... năm....(Đăng ký kinh doanh số... ngày... tháng... năm...).

Giấy phép đầu tư số.... ngày.... tháng.... năm... của (Cơ quan cấp giấy phép đầu tư)……….(nếu có)

Kèm theo hợp đồng chuyển nhượng số........... ngày.... tháng.... năm...... và các văn bản khác liên quan.

Lý do xin chuyển nhượng quyền thăm dò: …………………..................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

Thời gian bắt đầu được chuyển nhượng kể từ ngày.... tháng.... năm....

                                                                                         (Tổ chức, cá nhân làm đơn)

                                                                                                 Ký tên, đóng dấu

Tài liệu gửi kèm theo:

-

-

MẪU SỐ 06

(TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN)       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Số:........                  

  ....., ngày... tháng... năm...

ĐƠN XIN TIẾP TỤC THỰC HIỆN

QUYỀN THĂM DÒ KHOÁNG SẢN

                                 Kính gửi:       Bộ Tài nguyên và Môi trường

                                                      (Uỷ ban nhân dân tỉnh.........)

(Tên tổ chức, cá nhân).........................................................................

Xin được tiếp tục thực hiện quyền thăm dò (tên khoáng sản) .............theo Giấy phép số…..ngày…tháng….năm…. tại xã..........., huyện..............., tỉnh....................

Trụ sở tại:...........................................................................

Điện thoại:............................................. Fax:........................................

Quyết định thành lập doanh nghiệp số...., ngày.... tháng... năm....(Đăng ký kinh doanh số... ngày... tháng... năm...).

Giấy phép đầu tư số.... ngày.... tháng.... năm... của (Cơ quan cấp giấy phép đầu tư)…………….(nếu có)

Giấy phép thăm dò khoáng sản số............ ngày.... tháng.... năm.... để hoạt động thăm dò (tên khoáng sản) tại xã........ huyện... ........ tỉnh...................

Đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường (Uỷ ban nhân dân tỉnh...) cho phép (Tên tổ chức, cá nhân)........... được tiếp tục thực hiện quyền thăm dò khoáng sản theo Giấy phép nói trên.

(Tên tổ chức, cá nhân)........... cam đoan tiếp tục thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo quy định của Giấy phép, quy định của pháp luật về khoáng sản và quy định của pháp luật khác có liên quan.

                                                                                         (Tổ chức, cá nhân làm đơn)

                                                                                                 Ký tên, đóng dấu

Tài liệu gửi kèm theo:

-

-

MẪU SỐ 07

(TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN)   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    Số:........                  

  ....., ngày... tháng... năm...

ĐƠN XIN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN

                                 Kính gửi:       Bộ Tài nguyên và Môi trường

                                                      (Uỷ ban nhân dân tỉnh.........)

(Tên tổ chức, cá nhân).............................................................................

Trụ sở tại:.................................................................................................

Điện thoại:............................................... Fax:..........................................

Quyết định thành lập doanh nghiệp số...., ngày.... tháng... năm....(Đăng ký kinh doanh số... ngày... tháng... năm...).

Giấy phép đầu tư số.... ngày.... tháng.... năm... của (Cơ quan cấp giấy phép đầu tư)…………….(nếu là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài).

Giấy phép thăm dò số....... ngày.... tháng.... năm....

Báo cáo kết quả thăm dò.............. do............ thành lập năm........ đã được............ phê duyệt theo Quyết định số........ ngày.... tháng.... năm....của.....

Xin được khai thác (tên khoáng sản).......... tại mỏ............. thuộc xã............. huyện............ tỉnh..........................

Diện tích khu vực xin khai thác:.................. (ha, km2).

Được giới hạn bởi các điểm góc:................... có toạ độ xác định trên bản đồ kèm theo.

            Trữ lượng xin khai thác: .................... (tấn, m3,...)

Công suất khai thác:................. (tấn, m3,...)

Thời hạn khai thác............... năm, từ tháng.... năm.... đến tháng..... năm.......

Đối với trường hợp xin khai thác nước khoáng, nước nóng cần bổ sung thông tin về công trình khai thác theo các thông số:

      Số hiệu  C.sâu      Tọa độ   Lưu lượng    Hạ thấp        Mức nước    Ghi chú

     GK     GK(m)    X    Y   (m3/ngày)     Smax (m)         tĩnh (m)         ……

(Tên tổ chức, cá nhân)................... cam đoan thực hiện đúng quy định của pháp luật về khoáng sản và quy định của pháp luật khác có liên quan.

                                                                                         (Tổ chức, cá nhân làm đơn)

                                                                                                 Ký tên, đóng dấu

Tài liệu gửi kèm theo:

-

-

MẪU SỐ 08

(TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN)     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Số:........                  

 ....., ngày... tháng... năm...

ĐƠN XIN GIA HẠN GIẤY PHÉP

KHAI THÁC KHOÁNG SẢN

                                 Kính gửi:       Bộ Tài nguyên và Môi trường

                                                      (Uỷ ban nhân dân tỉnh.........)

(Tên tổ chức, cá nhân).............................................................................

Trụ sở tại:................................................................................................

Điện thoại:......................................, Fax………………………….........

Được phép khai thác khoáng sản (tên khoáng sản)........... tại: xã...... huyện......., tỉnh........ theo Giấy phép khai thác số...... ngày.... tháng... năm....

Nay xin được gia hạn giấy phép khai thác......... năm, từ tháng.... năm.... đến tháng... năm......

Diện tích khu vực khai thác xin gia hạn là .... ha.

Được giới hạn bởi các điểm góc..... có toạ độ xác định trên bản đồ kèm theo.

Trữ lượng:...... (tấn, m3,...) Thân khoáng................

Công suất khai thác:......... (tấn, m3,...)

Lý do xin gia hạn giấy phép khai thác:.....................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(Tên tổ chức, cá nhân)............... cam đoan thực hiện đúng quy định của pháp luật về khoáng sản và quy định của pháp luật khác có liên quan.

                                                                                         (Tổ chức, cá nhân làm đơn)

                                                                                                 Ký tên, đóng dấu

Tài liệu gửi kèm theo:

-

-

MẪU SỐ 09

(TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN)   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   Số:........                  

     ....., ngày... tháng... năm...

ĐƠN XIN TRẢ LẠI GIẤY PHÉP KHAI THÁC KHOÁNG SẢN (TRẢ LẠI

MỘT PHẦN DIỆN TÍCH KHAI THÁC KHOÁNG SẢN)

                                 Kính gửi:       Bộ Tài nguyên và Môi trường

                                                      (Uỷ ban nhân dân tỉnh.........)

(Tên tổ chức, cá nhân)...............................................................................

Trụ sở tại:................................................................................................

Điện thoại:....................................., Fax...................................................

Xin được trả lại Giấy phép khai thác khoáng sản số...... ngày.... tháng..... năm...... tại mỏ (tên mỏ) ........ thuộc xã ......... huyện ..... tỉnh ..... kể từ ngày.... tháng..... năm..... (một phần diện tích khai thác khoáng sản theo Giấy phép số....... ngày..... tháng..... năm......)

Đối với trường hợp trả lại một phần diện tích khai thác cần bổ sung các thông tin sau:

- Khu vực xin trả lại có diện tích.............. (ha, km2).

- Diện tích khu vực khai thác được tiếp tục hoạt động là...... (ha, km2). Khu vực xin trả lại và khu vực tiếp tục khai thác phải có toạ độ các điểm khép góc thể hiện trên bản đồ kèm theo.

Lý do xin trả lại .......................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

                                                                                         (Tổ chức, cá nhân làm đơn)

                                                                                                 Ký tên, đóng dấu

Tài liệu gửi kèm theo:

-

-

MẪU SỐ 10

   (TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN)   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Số:........                  

  ....., ngày... tháng... năm...

ĐƠN XIN CHUYỂN NHƯỢNG

QUYỀN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN

                                 Kính gửi:       Bộ Tài nguyên và Môi trường

                                                      (Uỷ ban nhân dân tỉnh.........)

(Tên tổ chức, cá nhân)...........................................................................

Trụ sở tại:...............................................................................................

Điện thoại:................................................, Fax........................................

Xin được chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản (tên khoáng sản)........... theo Giấy phép khai thác số... ngày... tháng... năm... để hoạt động khai thác mỏ (tên mỏ)........, thuộc xã..... huyện....., tỉnh......

Thời hạn được khai thác.... năm, từ tháng... năm... đến tháng.... năm....

Tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng: (Tên tổ chức, cá nhân)……...........

Trụ sở tại:......................................................................................................

Điện thoại:..............................................., Fax:.............................................

Quyết định thành lập doanh nghiệp số...., ngày.... tháng... năm....(Đăng ký kinh doanh số... ngày... tháng... năm...).

Giấy phép đầu tư số.... ngày.... tháng.... năm... của (Cơ quan cấp giấy phép đầu tư)…………….(nếu là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài).

Kèm theo Hợp đồng chuyển nhượng số.... ký ngày... tháng... năm... và các văn bản khác liên quan.

Lý do xin chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản: ............................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

Thời gian bắt đầu chuyển nhượng kể từ ngày.... tháng... năm...

                                                                                         (Tổ chức, cá nhân làm đơn)

                                                                                                 Ký tên, đóng dấu

Tài liệu gửi kèm theo:

-

-

MẪU SỐ 11

(TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN)       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Số:........                  

....., ngày... tháng... năm...

ĐƠN XIN TIẾP TỤC THỰC HIỆN

 QUYỀN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN

                                 Kính gửi:       Bộ Tài nguyên và Môi trường

                                                      (Uỷ ban nhân dân tỉnh.........)

(Tên tổ chức, cá nhân):..............................................................................

Xin được tiếp tục thực hiện quyền khai thác (tên khoáng sản) .............theo Giấy phép số…..ngày…tháng….năm…. tại xã......,huyện.........., tỉnh.................

Trụ sở tại:............................... ; Điện thoại:....................... Fax................

Quyết định thành lập doanh nghiệp số...., ngày.... tháng... năm....(Đăng ký kinh doanh số... ngày... tháng... năm...).

Giấy phép đầu tư số.... ngày.... tháng.... năm... của (Cơ quan cấp giấy phép đầu tư)…………….(nếu là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài).

Giấy phép khai thác khoáng sản số.... ngày... tháng... năm... để hoạt động khai thác (tên khoáng sản).... tại mỏ...., thuộc xã:...., huyện...., tỉnh....

Đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường (UBND tỉnh...) cho phép (Tên tổ chức, cá nhân)....... được tiếp tục thực hiện quyền khai thác khoáng sản theo Giấy phép nói trên.

(Tên tổ chức, cá nhân).......... cam đoan tiếp tục thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ theo quy định của Giấy phép, quy định của pháp luật về khoáng sản và quy định của pháp luật khác có liên quan.

                                                                                         (Tổ chức, cá nhân làm đơn)

                                                                                                 Ký tên, đóng dấu

Tài liệu gửi kèm theo:

-

-

MẪU SỐ 12

(TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN)   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    Số:........                  

....., ngày... tháng... năm...

ĐƠN XIN CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN

                                 Kính gửi:       Bộ Tài nguyên và Môi trường

                                                      (Uỷ ban nhân dân tỉnh.........)

(Tên tổ chức, cá nhân):...........................................................................

Trụ sở tại:................................................................................................

Điện thoại:................................................., Fax:....................................

Quyết định thành lập doanh nghiệp số...., ngày.... tháng... năm....(Đăng ký kinh doanh số... ngày... tháng... năm...).

Giấy phép đầu tư số.... ngày.... tháng.... năm... của (Cơ quan cấp giấy phép đầu tư)…………….(nếu là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài).

Xin được chế biến (tên khoáng sản).................. thành sản phẩm...... (tên và chất lượng sản phẩm).................

Nguồn nguyên liệu để chế biến:..................................................................

Công nghệ, thiết bị (loại, công suất)...........................................................

Sản lượng sản phẩm các loại......................................................................

Địa điểm sản xuất (nhà máy, xưởng)..........................................................

Thời hạn .... năm, từ tháng.... năm.... đến tháng.... năm.........

(Tên tổ chức, cá nhân)............ cam đoan thực hiện đúng quy định của pháp luật về khoáng sản và quy định của pháp luật khác có liên quan.

                                                                                         (Tổ chức, cá nhân làm đơn)

                                                                                                 Ký tên, đóng dấu

Tài liệu gửi kèm theo:

-

-

MẪU SỐ 13

(TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN)   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    Số:........                                                            

                                                                            ....., ngày... tháng... năm...

ĐƠN XIN GIA HẠN (TRẢ LẠI) GIẤY PHÉP

CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN

                                 Kính gửi:       Bộ Tài nguyên và Môi trường

                                                      (Uỷ ban nhân dân tỉnh.........)

(Tên tổ chức, cá nhân)..............................................................................

Trụ sở tại:................................................................................................

Điện thoại:........................................ Fax:...............................................

Được phép chế biến (tên khoáng sản) ............ theo Giấy phép chế biến khoáng sản số.... ngày... tháng... năm....

Nay xin được gia hạn (trả lại) Giấy phép chế biến khoáng sản đến ngày .... tháng ....... năm .....

Sản lượng sản phẩm các loại (nếu có thay đổi so với Giấy phép)............

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

Lý do xin gia hạn (trả lại) giấy phép chế biến khoáng sản:

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

(Tên tổ chức, cá nhân).............. cam đoan thực hiện đúng quy định của pháp luật về khoáng sản và quy định của pháp luật khác có liên quan.

                                                                                         (Tổ chức, cá nhân làm đơn)

                                                                                                 Ký tên, đóng dấu

Tài liệu gửi kèm theo:

-

-

MẪU SỐ 14

(TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN)   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   Số:........                  

       ....., ngày... tháng... năm...

ĐƠN XIN CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN

                                 Kính gửi:       Bộ Tài nguyên và Môi trường

                                                      (Uỷ ban nhân dân tỉnh.........)

(Tên tổ chức, cá nhân)............................................................................

Trụ sở tại:...............................................................................................

Điện thoại:................................... Fax:...................................................

Xin được chuyển nhượng quyền chế biến (tên khoáng sản).............. theo Giấy phép chế biến khoáng sản số..... ngày.... tháng.... năm......

Thời hạn được chế biến......năm, từ tháng..... năm.... đến tháng...... năm.....

Tổ chức nhận chuyển nhượng (Tên tổ chức, cá nhân).......

Trụ sở tại:..................................................................................................

Điện thoại:............................................... Fax:........................................

Quyết định thành lập doanh nghiệp số...., ngày.... tháng... năm....(Đăng ký kinh doanh số... ngày... tháng... năm...).

Giấy phép đầu tư số.... ngày.... tháng.... năm... của (Cơ quan cấp giấy phép đầu tư)…………….(nếu là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài).

Kèm theo Hợp đồng chuyển nhượng số......... ký ngày.... tháng.... năm..... và các văn bản khác liên quan.

Lý do xin chuyển nhượng quyền chế biến khoáng sản:

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

Thời gian bắt đầu được chuyển nhượng kể từ ngày... tháng.. năm...

                                                                                         (Tổ chức, cá nhân làm đơn)

                                                                                                 Ký tên, đóng dấu

Tài liệu gửi kèm theo:

-

-

MẪU SỐ 15

(TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN)       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   Số:........                  

     ....., ngày... tháng... năm...

ĐƠN XIN TIẾP TỤC THỰC HIỆN

 QUYỀN CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN

                                 Kính gửi:       Bộ Tài nguyên và Môi trường

                                                      (Uỷ ban nhân dân tỉnh.........)

(Tên tổ chức, cá nhân)..............................................................................

Xin được tiếp tục thực hiện quyền khai thác (tên khoáng sản) ......theo Giấy phép số…..ngày…tháng….năm….tại xã.........,huyện........, tỉnh.................

Trụ sở tại:......................................................

Điện thoại:....................... Fax:..........................

Quyết định thành lập doanh nghiệp số...., ngày.... tháng... năm....(Đăng ký kinh doanh số... ngày... tháng... năm...).

Giấy phép đầu tư số.... ngày.... tháng.... năm... của (Cơ quan cấp giấy phép đầu tư)……….(nếu là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài).

Giấy phép chế biến khoáng sản số...... ngày... tháng... năm... để hoạt động chế biến (tên khoáng sản)......................

Địa điểm sản xuất (nhà máy, xưởng,...)...........................

Đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường (UBND tỉnh.............) cho phép (Tên tổ chức, cá nhân)............. được tiếp tục thực hiện quyền chế biến khoáng sản theo Giấy phép nói trên.

(Tên tổ chức, cá nhân).............. cam đoan tiếp tục thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ theo quy định của Giấy phép, quy định của pháp luật về khoáng sản và quy định của pháp luật khác có liên quan.

                                                                                         (Tổ chức, cá nhân làm đơn)

                                                                                                 Ký tên, đóng dấu

Tài liệu gửi kèm theo:

 

 

MẪU SỐ  17

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

(UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH…….)

(Quốc huy)

GIẤY PHÉP THĂM DÒ (KHẢO SÁT) KHOÁNG SẢN

Số……………………………….

Ngày cấp…………………………..

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

(UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ....)

Số:....../GP-BTNMT (UBND)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

............., ngày... tháng... năm...

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

(UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH.....)

Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 20 tháng 3 năm 1996 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản;

Căn cứ Nghị định số 91/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường (Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003);

Căn cứ Công văn thoả thuận số..... ngày..... tháng.... năm..... của.......;

Căn cứ Giấy phép đầu tư số.... ngày.... tháng.... năm... của ......(Cơ quan cấp giấy phép đầu tư) (nếu có);

Căn cứ Công văn số..... ngày.... tháng.... năm.... của Uỷ ban nhân dân tỉnh....... (trường hợp Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp giấy phép);

Xét Đơn và hồ sơ xin thăm dò (khảo sát) khoáng sản của (Tên tổ chức, cá nhân)........ số... ngày... tháng... năm.... và văn bản thẩm định...........;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam (Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép (Tên tổ chức, cá nhân)...... được thăm dò (khảo sát) (tên khoáng sản)..... tại xã...huyện..., tỉnh.........

Diện tích khu vực được thăm dò (khảo sát):..... (ha, km2) được giới hạn bởi các điểm khép góc.... có toạ độ xác định trên bản đồ kèm theo.

Thời hạn thăm dò (khảo sát):.... tháng, từ tháng.... năm..... đến tháng.... năm....

Khối lượng:  (phụ lục kèm theo)

Điều 2. (Tên tổ chức, cá nhân)........... có trách nhiệm:

1. Thực hiện thăm dò (khảo sát) theo đề án đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường (Uỷ ban nhân dân tỉnh...) chấp thuận và theo các quy định khác của pháp luật có liên quan;

2. Thực hiện đúng chế độ báo cáo định kỳ theo quy định hiện hành;

3. Trình thẩm định, xét duyệt báo cáo kết quả thăm dò tại Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản (Uỷ ban nhân dân tỉnh...) và nộp báo cáo theo quy định của pháp luật về khoáng sản (đối với trường hợp giấy phép thăm dò khoáng sản).

Điều 3. Trước khi tiến hành hoạt động thăm dò (khảo sát) khoáng sản theo Giấy phép này, (Tên tổ chức, cá nhân)........... phải thông báo chương trình hoạt động cho Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh.......... và chính quyền địa phương.

Nơi nhận:                                          

- (Tên tổ chức, cá nhân);         

- UBND tỉnh…(Cục ĐC&KS Việt Nam);

- Sở TN&MT tỉnh...;

- Chi cục khoáng sản khu vực;

- Lưu HS, VT.

BỘ TRƯỞNG

(TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH)

(Ký tên, đóng dấu)

Giấy phép thăm dò (khảo sát) khoáng sản này được đăng ký

nhà nước tại Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam

(Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh...)

Số đăng ký:           ĐK/TD

....., ngày.... tháng.... năm....

CỤC TRƯỞNG

(GIÁM ĐỐC)

(Ký tên, đóng dấu)

MẪU SỐ 18

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

(UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ....)

Số:....../GP-BTNMT (UBND)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

........., ngày... tháng... năm...

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cho phép trả lại giấy phép thăm dò (khảo sát)

hoặc trả lại  một phần diện tích thăm dò khoáng sản

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

(UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH.....)

Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 20 tháng 3 năm 1996 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản;

Căn cứ Nghị định số 91/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường (Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003);

Xét Đơn và hồ sơ xin trả lại Giấy phép thăm dò (khảo sát) hoặc trả lại một phần diện tích thăm dò khoáng sản của (Tên tổ chức, cá nhân)..........)

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục địa chất và khoáng sản Việt Nam (Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép (Tên tổ chức, cá nhân)........... được trả lại…….

Đối với trường hợp cho phép trả lại giấy phép cần ghi rõ tên, số giấy phép, cơ quan cấp và ngày cấp giấy phép;

 Đối với trường hợp cho phép trả lại một phần diện tích thăm dò khoáng sản cần quy định cụ thể:

-  Diện tích cho phép trả lại ……..(ha, km2), thuộc Giấy phép thăm dò số…ngày….tháng…năm…

- Diện tích còn lại tiếp tục thăm dò:......... (ha, km2).

- Khu vực được phép trả lại và khu vực tiếp tục thăm dò phải được giới hạn bởi các điểm góc......... có toạ độ xác định trên bản đồ kèm theo.

- Thời hạn thăm dò tiếp tục đến ngày.... tháng.... năm....

Điều 2. Kể từ ngày ký quyết định này, (Tên tổ chức, cá nhân).......... phải chấm dứt hoạt động thăm dò (khảo sát) khoáng sản ở khu vực (theo Giấy phép đã trả lại hoặc theo diện tích thăm dò đã trả lại) và có trách nhiệm:

1. Nộp báo cáo kết quả khảo sát, thăm dò khoáng sản, tài liệu pháp lý liên quan và mẫu vật địa chất cho Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam theo quy định của pháp luật;

2. San lấp công trình đã khai đào, phục hồi môi trường khu vực thăm dò (khảo sát) và các công việc khác liên quan theo quy định của pháp luật.

(Đối với trường hợp cho phép trả lại một phần diện tích thăm dò, cần quy định cụ thể trách nhiệm của tổ chức, cá nhân về việc:

- Thông báo việc thực hiện Quyết định này và chương trình thăm dò tiếp tục với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật;

- Trình thẩm định, xét duyệt báo cáo kết quả thăm dò tại Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản (Uỷ ban nhân dân tỉnh...) và nộp lưu trữ theo quy định của pháp luật về khoáng sản).

Điều 3. Cục địa chất và khoáng sản Việt Nam (Sở Tài nguyên và Môi trường)  có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện quyết định này. 

Nơi nhận:                                          

- (Tên tổ chức, cá nhân);         

- UBND tỉnh…(Cục ĐC&KS Việt Nam);

- Sở TN&MT tỉnh...;

- Chi cục khoáng sản khu vực;

- Lưu HS, VT.

BỘ TRƯỞNG

(TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH)

(Ký tên, đóng dấu)

MẪU SỐ 19

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

(UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH…….)

(Quốc huy)

GIẤY PHÉP KHAI THÁC KHOÁNG SẢN

Số……………………………….

Ngày cấp…………………………..

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

(UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ....)

Số:....../GP-BTNMT (UBND)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

........, ngày... tháng... năm...

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

(UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH.....)

Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 20 tháng 3 năm 1996 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản;

Căn cứ Nghị định số 91/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ , quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường (Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003);

Căn cứ Quyết định số......ngày.....tháng....năm.....của........về việc phê duyệt Báo cáo kết quả thăm dò........; Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (Bản cam kết bảo vệ môi trường);

Căn cứ Giấy phép đầu tư số.... ngày... tháng... năm... của (Cơ quan cấp giấy phép đầu tư)…….. (nếu là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài);

Căn cứ ý kiến của Uỷ ban nhân dân tỉnh.......tại Công văn số..... ngày..... tháng..... năm.....về việc......(trường hợp Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp giấy phép);

Xét Đơn và hồ sơ xin khai thác khoáng sản số........ngày…..tháng... năm..... của......;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam (Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép (Tên tổ chức, cá nhân)... được khai thác  (tên khoáng sản) ..... tại mỏ (tên mỏ).... thuộc xã..... huyện... tỉnh.....

Diện tích khu vực khai thác:........ (ha, km2) được giới hạn bởi các điểm góc... có toạ độ xác định trên bản đồ kèm theo.

(Đối với giấy phép khai thác nước khoáng, nước nóng cần quy định:

- Vị trí công trình khai thác:

- Số hiệu GK    Chiều sâu                     Tọa độ    Lưu lượng    

- Chế độ khai thác............................

Trữ lượng (của mỏ hoặc được khai thác):......(tấn, m3,..); thân khoáng........

Công suất khai thác:.................(tấn, m3,...).

Thời hạn khai thác:....năm, từ tháng...năm...đến tháng...năm....

Điều 2. (Tên tổ chức, cá nhân)................... có trách nhiệm:

1. Thực hiện khai thác khoáng sản theo Báo cáo nghiên cứu khả thi về khai thác, thiết kế mỏ đã được thẩm định, phê duyệt, các qui định của pháp luật về khoáng sản và pháp luật khác có liên quan;

2. Thực hiện đúng chế độ báo cáo định kỳ theo quy định hiện hành;

3. Thực hiện đóng cửa mỏ, ký quĩ phục hồi môi trường, phục hồi môi trường và đất đai sau khai thác theo qui định của pháp luật.

Điều 3. Hoạt động khai thác khoáng sản theo Giấy phép này chỉ được phép tiến hành sau khi (Tên tổ chức, cá nhân).................... nộp thiết kế mỏ,  thông báo về Giám đốc điều hành mỏ, kế hoạch khai thác cho Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam (Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh…), ký quỹ môi trường, ký hợp đồng thuê đất và đăng ký hoạt động sản xuất kinh doanh tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo qui định của pháp luật.

(Đối với giấy phép khai thác nước khoáng, nước nóng cần bổ sung quy định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các biện pháp bảo vệ nguồn nước khỏi bị ô nhiễm. Định kỳ quan trắc động thái, kiểm tra chất lượng của nguồn nước và kịp thời khắc phục các biến động xấu; không khai thác quá lưu lượng cho phép và sử dụng nguồn nước theo chỉ định cho phép bằng văn bản của cơ quan Y tế có thẩm quyền.)./.

 

Nơi nhận:                                          

- (Tên tổ chức, cá nhân);         

- UBND tỉnh…(Cục ĐC&KS Việt Nam);

- Sở TN&MT tỉnh...;

- Chi cục khoáng sản khu vực;

- Lưu HS, VT.

BỘ TRƯỞNG

(TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH)

(Ký tên, đóng dấu)

 

Giấy phép khai thác khoáng sản này đã được đăng ký

nhà nước tại Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam

(Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh........)

Số đăng ký:..... ĐK/KT

........, ngày.... tháng.... năm.....

CỤC TRƯỞNG

(GIÁM ĐỐC)

(Ký tên, đóng dấu)

MẪU SỐ 20

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

(UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ....)

Số:....../GP-BTNMT (UBND)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

.........., ngày... tháng... năm...

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cho phép trả lại Giấy phép khai thác khoáng sản

(một phần diện tích khai thác khoáng sản)

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

(UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH.....)

Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 20 tháng 3 năm 1996 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản;

Căn cứ Nghị định số 91/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường (Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003);

Xét Đơn trả lại Giấy phép khai thác khoáng sản (một phần diện tích khai thác khoáng sản) của (Tên tổ chức, cá nhân)........ số... ngày.... tháng.... năm.... kèm theo báo cáo kết quả............;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam (Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép (Tên tổ chức, cá nhân).......... được trả lại Giấy phép khai thác khoáng sản....... số..... ngày..... tháng..... năm.... (trả lại một phần diện tích khai thác khoáng sản....theo Giấy phép khai thác số...,ngày...tháng… năm...)

Đối với trường hợp cho phép trả lại một phần diện tích khai thác khoáng sản cần quy định cụ thể:

 - Diện tích được phép trả lại........... (ha, km2);

- Diện tích còn lại tiếp tục khai thác.......... (ha, km2), được giới hạn bởi các điểm khép góc.... có toạ độ được xác định trên bản đồ kèm theo;

- Thời hạn khai thác đến ngày... tháng... năm...).

Điều 2. Kể từ ngày ký quyết định này, (Tên tổ chức, cá nhân).......... phải chấm dứt hoạt động khai thác khoáng sản ở khu vực (theo Giấy phép đã trả lại hoặc trên diện tích khai thác đã trả lại) và có trách nhiệm: 

1. Nộp báo cáo kết quả khai thác, tài liệu liên quan, mẫu vật địa chất (nếu có) cho Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam (Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh…) theo quy định của pháp luật;

2. Thực hiện việc đóng cửa mỏ để thanh lý (hoặc để bảo vệ); các biện pháp phục hồi môi trường đất đai và các công việc khác liên quan theo quy định của pháp luật.

(Đối với trường hợp cho phép trả lại một phần diện tích khai thác cần quy định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong việc thông báo việc thực hiện Quyết định cho phép trả lại và kế hoạch khai thác, hoạt động sản xuất kinh doanh tiếp tục tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.)

Điều 3. Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam (Sở Tài nguyên và Môi trường) có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Quyết định này.

Nơi nhận:                                          

- (Tên tổ chức, cá nhân);         

- UBND tỉnh…(Cục ĐC&KS Việt Nam);

- Sở TN&MT tỉnh...;

- Chi cục khoáng sản khu vực;

- Lưu HS, VT.

BỘ TRƯỞNG

(TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH)

(Ký tên, đóng dấu)

 

MẪU SỐ 21

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

(UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH…….)

(Quốc huy)

GIẤY PHÉP CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN

Số……………………………….

Ngày cấp…………………………..

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

(UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ....)

Số:....../GP-BTNMT (UBND)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

..........., ngày... tháng... năm...

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

(UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH.....)

Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 20 tháng 3 năm 1996 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản;

Căn cứ Nghị định số 91/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường (Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003);

Căn cứ Công văn thoả thuận số.... ngày.... tháng... năm.... của....;

Giấy phép đầu tư số.... ngày.... tháng.... năm... của (Cơ quan cấp giấy phép đầu tư)…………….(nếu là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài);

        Căn cứ ý kiến của Uỷ ban nhân dân tỉnh.......tại văn bản số..... ngày..... tháng..... năm..... về việc......(trường hợp Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp giấy phép);

         Xét Đơn xin chế biến khoáng sản số...... ngày.... .tháng..... năm..... của (Tên tổ chức, cá nhân)...... kèm theo Quyết định số...... ngày..... tháng..... năm..... của.......về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi chế biến..... và căn cứ Quyết định phê duyệt báo cáo đánh gía tác động môi trường (Bản cam kết bảo vệ môi trường) số..... ngày..... tháng..... năm.....của........;

           Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam (Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép (Tên tổ chức, cá nhân).... được chế biến khoáng sản (tên khoáng sản)......

Địa điểm sản xuất (nhà máy, xưởng,...)..............

Nguồn nguyên liệu để chế biến:......................

Sản lượng các loại sản phẩm.........................

Thời hạn chế biến: ... năm, từ tháng.... năm... đến tháng... năm...

Điều 2. (Tên tổ chức, cá nhân)..... có trách nhiệm:

1. Hoạt động chế biến khoáng sản theo phương án công nghệ, Báo cáo nghiên cứu khả thi về chế biến khoáng sản đã được thẩm định, phê duyệt, các quy định của pháp luật về khoáng sản và pháp luật khác có liên quan;

2. Thực hiện đúng chế độ báo cáo định kỳ theo quy định hiện hành.

Điều 3. Hoạt động chế biến khoáng sản theo Giấy phép này chỉ được tiến hành sau khi (Tên tổ chức, cá nhân)..... thông báo kế hoạch sản xuất, đăng ký hoạt động tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Nơi nhận:                                          

- (Tên tổ chức, cá nhân);         

- UBND tỉnh…(Cục ĐC&KS Việt Nam);

- Sở TN&MT tỉnh...;

- Chi cục khoáng sản khu vực;

- Lưu HS, VT.

BỘ TRƯỞNG

(TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH)

(Ký tên, đóng dấu)

Giấy phép chế biến khoáng sản này đã được đăng ký

nhà nước tại Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam

(Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh........)

Số đăng ký:..... ĐK/CB

........., ngày.... tháng.... năm.....

CỤC TRƯỞNG

(GIÁM ĐỐC)

(Ký tên, đóng dấu)

MẪU SỐ 22

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

(UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ....)

Số:....../GP-BTNMT (UBND)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

..........., ngày... tháng... năm...

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cho phép trả lại giấy phép chế biến khoáng sản

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

(UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH.....)

Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 20 tháng 3 năm 1996 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản;

Căn cứ Nghị định số 91/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường (Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003);

Căn cứ Giấy phép chế biến khoáng sản số……ngày….tháng….năm…..

Xét Đơn xin trả lại Giấy phép chế biến khoáng sản của (Tên tổ chức, cá nhân)......số..... ngày.... tháng.... năm......kèm theo báo cáo kết quả ........ và.......;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam (Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường),  

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Cho phép (Tên tổ chức, cá nhân)................. được trả lại Giấy phép chế biến (tên khoáng sản).................... số..... ngày...... tháng..... năm......

Điều 2. (Tên tổ chức, cá nhân)................... được chấm dứt hoạt động chế biến khoáng sản theo Giấy phép nói trên và có trách nhiệm:

1. Nộp báo cáo kết quả chế biến khoáng sản, tài liệu pháp lý, mẫu vật địa chất cho Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam (Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh…) theo quy định của pháp luật;

2. Thanh lý các công trình để đảm bảo an toàn theo quy định của pháp luật;

3. Thực hiện các biện pháp phục hồi môi trường, đất đai và các công việc khác liên quan theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam (Sở Tài nguyên và Môi trường) có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Quyết định này.

Nơi nhận:                                          

- (Tên tổ chức, cá nhân);         

- UBND tỉnh…(Cục ĐC&KS Việt Nam);

- Sở TN&MT tỉnh...;

- Chi cục khoáng sản khu vực;

- Lưu HS, VT.

BỘ TRƯỞNG

(TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH)

(Ký tên, đóng dấu)


MẪU SỐ 23

(TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐƯỢC PHÉP HOẠT ĐỘNG KHOÁNG SẢN)

Số ......../........

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                        .....,  ngày     tháng   năm 20....

    Kính gửi : ...........

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG THĂM DÒ (KHẢO SÁT) KHOÁNG SẢN

I- Phần chung:

1. Tổ chức, cá nhân được phép thăm dò (khảo sát): .................;

2. Địa chỉ cơ quan:  .....................;

    Điện thoại: ...................; Fax:  .................;

3. Số giấy phép:...... ngày... tháng.... năm......;

   Thời hạn giấy phép: ......................tháng (năm);

4. Loại khoáng sản được phép thăm dò (khảo sát): ....................;.

5. Vị trí: thôn……., xã………, huyện……., tỉnh……..;

6. Tên đề án thăm dò (khảo sát): ............... . 

II- Khối lượng công tác thăm dò (khảo sát) và chi phí đã thực hiện trong 06 tháng (01 năm), từ ngày..... tháng.... năm... đến ngày.... tháng... năm...

Số TT

Loại

công việc

Đơn vị tính

KHỐI LƯỢNG

CHI PHÍ

Theo đề án

Thực hiện trong kỳ báo cáo

Thực hiện cộng dồn

Còn lại

Theo đề án

Thực hiện trong kỳ báo cáo

Thực hiện cộng dồn

Còn lại

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 III. Đề xuất, kiến nghị:

Tổ chức, cá nhân được phép thăm dò (khảo sát)

                  (Ký tên, đóng dấu)

     MẪU SỐ 24

(TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐƯỢC PHÉP HOẠT ĐỘNG KHOÁNG SẢN)

Số ......../........

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             .....,  ngày     tháng   năm 20....

              Kính gửi : ...........

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC KHOÁNG SẢN

I- Phần chung:

1. Tổ chức, cá nhân được phép khai thác: ..................;

2. Địa chỉ cơ quan:....................; Điện thoại: ................... ; Fax: ...................;

3. Số giấy phép:....ngày... tháng.... năm......; thời hạn giấy phép: .... tháng (năm);

4. Loại khoáng sản được phép khai thác : .....................;

5. Vị trí: thôn……., xã………, huyện……., tỉnh……..;

6. Tổng số vốn đầu tư: ................(triệu đ);

II. Kết quả hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản trong 06 tháng (01 năm), từ ngày.... tháng.... năm...... đến ngày..... tháng.... năm....

A. Hoạt động khai thác khoáng sản

1. Phương pháp khai thác:..............(lộ thiên, hầm lò);

2. Công suất khai thác khoáng sản theo thiết kế và thực tế:.. ...... (kg, tấn, m3);

3. Khối lượng sản phẩm sau chế biến : .................. (kg, tấn, m3) (ghi rõ quặng tinh, than sạch, đá khối, đá tấm, đá hộc, đá dăm .v.v...);

4. Khối lượng sản phẩm đi kèm thu hồi được : ..................(kg, tấn, m3) (ghi       rõ loại khoáng sản đi kèm thu hồi được);

5. Giá thành khai thác:.............(đ, nghìn đ/kg, tấn, m3);

6. Trữ lượng khoáng sản còn lại (tại thời điểm báo cáo): ............ (kg, tấn, m3);

7. Hệ số tổn thất theo thiết kế và thực tế: .......... %;

8.  Khối lượng đã xuất khẩu (nếu có): ..................(kg, tấn, m3);

9. Tổng doanh thu: .......................(triệu đ);

10. Nộp ngân sách Nhà nước (ghi rõ từng khoản thuế): ................  (triệu đ);

     Trong đó Thuế Tài nguyên : .....................(triệu đ).

B. Hoạt động chế biến khoáng sản

    Thực hiện theo Mẫu số 25.

III. Đề xuất, kiến nghị:

Tổ chức, cá nhân được phép khai thác khoáng sản

      (Ký tên, đóng dấu)

Tài liệu gửi kèm theo             

- Bản đồ hiện trạng khai thác mỏ.

MẪU SỐ 25

(TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐƯỢC PHÉP HOẠT ĐỘNG KHOÁNG SẢN)

Số ......../........

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             .....,  ngày     tháng   năm 20....

   Kính gửi : ...........

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN

I- Phần chung:

1. Tổ chức, cá nhân được phép chế biến khoáng sản: ...............;

2. Địa chỉ cơ quan: .............;

Điện thoại: .............;  Fax: .............;

3. Số giấy phép:......ngày......tháng....năm......;

Thời hạn giấy phép: .............. tháng (năm);

4. Loại khoáng sản được chế biến: ..................; sản lượng chế biến: ..............(kg, tấn, m3)/năm;

5. Vị trí hành chính nơi chế biến khoáng sản : ..................;

II. Kết quả hoạt động chế biến khoáng sản trong  06 tháng (01 năm), từ ngày...... tháng... năm...... đến ngày..... tháng.... năm....

1. Khối lượng, hàm lượng khoáng sản nguyên khai đưa vào chế biến :........... (kg, tấn, m3);

2. Khối lượng, hàm lượng sản phẩm sau chế biến (ghi rõ quặng tinh, than sạch, đá khối, đá tấm, đá hộc, đá dăm.v.v...) : ............... (kg, tấn, m3);

3. Khối lượng sản phẩm phụ thu hồi được: ................ (kg, tấn, m3);

4. Hệ số tổn thất theo thiết kế và thực tế: ............ %;

5. Khối lượng, thị trường đã xuất khẩu (nếu có): ................ (kg, tấn, m3);

6. Tổng doanh thu: .......... (triệu đ);

7. Nộp ngân sách Nhà nước (ghi rõ từng khoản thuế): ............(triệu đ);

      Trong đó Thuế Tài nguyên : ...............(triệu đ).

IV. Đề xuất, kiến nghị:

tổ chức, cá nhân được phép chế biến khoáng sản

     (Ký tên, đóng dấu)

                  MẪU SỐ 26

CƠ QUAN CHỦ QUẢN

CƠ QUAN TRỰC THUỘC

Số ......../........

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             .....,  ngày     tháng   năm 20....

Kính gửi : ...........

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KHOÁNG SẢN
trên địa bàn tỉnh (thành phố)... trong  06 tháng (01 năm), từ ngày...... tháng... năm...... đến ngày..... tháng.... năm....

I. TÌNH HÌNH KHẢO SÁT, THĂM DÒ, KHAI THÁC, CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN

1. Đánh giá tình hình khảo sát, thăm dò khoáng sản

- Những kết quả đạt được

- Những khó khăn  và tồn tại

- Bảng số liệu tổng hợp về khảo sát, thăm dò khoáng sản (lập theo Mẫu số 26a)

2. Đánh giá tình hình khai thác khoáng sản

- Những kết quả đạt được

- Những khó khăn  và tồn tại

- Bảng số liệu tổng hợp về khai thác khoáng sản (lập theo Mẫu số 26b )

3. Đánh giá tình hình chế biến khoáng sản

- Những kết quả đạt được

- Những khó khăn  và tồn tại

- Bảng số liệu tổng hợp về chế biến khoáng sản (lập theo Mẫu số 26b)

II . ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

                                                                 THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN

                                                                          (Ký tên, đóng dấu)          


BẢNG SỐ LIỆU TỔNG HỢP VỀ THĂM DÒ (KHẢO SÁT) KHOÁNG SẢN

                                                                                                                                                                                    MẪU SỐ 26a

 

Loại khoáng sản

Diện tích thăm dò (khảo sát)         (ha, km2)

Trữ lượng khoáng sản được phê duyệt (nghìn tấn, nghìn m3)

Chất lượng khoáng sản

Quy mô mỏ

Cấp A

Cấp B

Cấp C1

Cấp C2

Lớn

Trung bình

Nhỏ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BẢNG SỐ LIỆU TỔNG HỢP VỀ KHAI THÁC (CHẾ BIẾN) KHOÁNG SẢN

                                                                                                                                                                                    MẪU SỐ 26b

 

Loại khoáng sản

Sản lượng khai thác (chế biến)

(nghìn tấn, nghìn m3), trong đó

Khối lượng khoáng sản xuất khẩu

(nghìn tấn, nghìn m3), trong đó:

Nộp Ngân sách nhà nước                (triệu đồng), trong đó:

Tổng vốn đầu tư khai thác (chế biến), (triệu đồng), trong đó:

Doanh nghiệp nhà nước

 

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Doanh nghiệp khác

Doanh nghiệp nhà nước

 

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Doanh nghiệp khác

Doanh nghiệp nhà nước

 

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Doanh nghiệp khác

Doanh nghiệp nhà nước

 

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Doanh nghiệp khác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

MINISTRY OF NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------

No.01/2006/TT-BTNMT

Hanoi, January 23, 2006

 

CIRCULAR

GUIDING THE IMPLEMENTATION OF SOME OF THE PROVISIONS OF DECREE 160/2005/ND-CP DATED 27 DECEMBER 2005 OF THE GOVERNMENT PROVIDING DETAILED PROVISIONS FOR THE IMPLEMENTATION OF THE MINERAL LAW AND THE LAW ON AMENDMENT AND SUPPLEMENT OF SOME ARTICLES OF THE MINERAL LAW

Pursuant to Decree No. 91/2002/ND-CP dated 11 November 2002 of the Government defining the Functions, tasks, powers and Organisational Structure of the Ministry of Natural Resources and Environment;
Pursuant to Decree No. 160/2005/ND-CP dated 27 December 2005 of the Government providing detailed guidelines on the implementation of the Mineral Law and the Law on Amendment and Supplement of some Articles of the Mineral Law;
The Ministry of Natural Resources and Environment hereby provides guidelines on the implementation of the Mineral Law and the Law on Amendment of and Addition to some Articles of the Mineral Law as follows:

I. FORMULATION AND EVALUATION OF PROJECTS FOR MINERAL PROSPECTING AND EXPLORATION.

1. Formulation of projects for mineral prospecting and exploration

The formulation of projects for mineral prospecting and exploration as provided for at Article 38 of Decree 160/2005/ND-CP dated 27 December 2005 of the Government providing detailed guidelines on the implementation of the Mineral Law and the Law on Amendment and Supplement of some Articles of the Mineral Law shall be implemented based on the following contents:

1.1.Projects for mineral prospecting and exploration shall be attached with the explanatory notes, appendice, and drawings.

The content of the explanatory notes of the project shall include:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.



Geological settings, mineral characteristics; bases for defining mineral objects;

Objectives, scope of work, expected output;

Technical methods; amount of work; amount of samples of various kinds collected for analysis; sequence of implementation;

Estimated mineral reserves ( for exploration project);

Organisation for implementation;

Measures for eco-environmental protection and occupational safety;

Estimated budget for the project.

1.2. The detailed contents of the each chapter and item of the mineral prospecting and exploration projects shall be made in accordance

with Form No. 1.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.



The evaluation of the mineral prospecting and exploration projects as provided for at Article 38 of Decree 160/2005/ND-CP dated 27 December 2005 of the Government providing detailed guidlines on the implementation of the Mineral Law and the Law on Amendment and Supplement of some Articles of the Mineral Law shall be implemented based on the following contents:

2.1. Specifically checking the location, boundary and area of the project site;

2.2. Appraising the geological settings, the objectives, the mineral objects and the expected output of the project;

2.3. Evaluating the appropriateness of the combined technical techniques, the amount of various works and the estimated amount of various samples to be collected for analysis;

2.4. Considering the appropriateness of the exploration methods and the feassibility of the estimated reserves if it is the exploration project;

2.5. Assessing the impacts to the eco-environment, occupational safety and measures for handling;

2.6 Considering the rationality and the feassibility of the organisation for implementation of work, the schedule and the tempo of implementation.

II. APPLICATION FORMS, FORMS OF LICENCES FOR MINERAL ACTIVITIES, FORMS OF THE MAP OF AREA BEING APPLIED FOR MINERAL ACTIVITY LICENCES, AND FORMS OF REPORTS ON MINERAL ACTIVITIES.

1. Application Forms, Forms of the map of the area being applied for mineral activity licences.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.



1.1. Application Forms for mineral activity licences.

a) Applications for issuance, extension, re-issuance and surrender of mineral prospecting and exploration licences, for relinquishing part of the exploration area shall be made in accordance with the Forms from No. 02 to No. 04; applications for the transfer of mineral exploration titles, continuation of mineral titles to exploration shall be made based on Form No. 05 and Form No. 06.

b). Applications for issuance, extension, surrender of mineral mining licences and relinquishing part of the mining area shall be made in accordance with the Forms from No. 07 to No.09; applications for the transfer of mineral mining titles, continuation of mineral mining titles shall be made based on Form No. 10 and Form No. 11.

c). Applications for issuance, extension, surrender of mineral processing licences shall be made in accordance with the Form No. 12 and Form No.13; applications for the transfer of mineral processing titles, continuation of mineral processing titles shall be made based on Form No. 14 and Form No. 15.

1.2. Form of the maps of areas being applied for mineral activity licences

The areas being applied for mineral prospecting, exploration and mining licences shall be demarcated on the background of the VN2000 squared coordinate topographic map having its scales not smaller than 1: 100,000 for a prospecting area; not smaller than 1: 10,000 for an exploration area; and not smaller than 1:5,000 for a mining area. The maps of areas being applied for mineral prospecting, exploration and mining licences shall be made in accordance with Form No. 16.

2. Forms for mineral activity licences

2.1. The mineral prospecting, exploration, mining and processing licences shall be made in accordance with Forms Nos. 17, 19 and 21.

2.2. The re-issuance and extension of mineral prospecting, exploration, mining and processing licences; the permission of transferring the titles to exploration, mining and processing of minerals; and the permission of continuation of the titles to exploration, mining and processing of minerals in case of bequeathing shall be implemented by the grant of new licences, of which contents are suitable with the contents indicated at the previously granted licences, as well as suitable with regulations concerned of legislation on minerals ( on the bases of the Forms for mineral activity licences as provided for at point 2.1 of this Clause).

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.



3. Forms for reports on mineral activities

Reports on mineral activities as set forth at Article 42 of Decree 160/2005/ND-CP dated 27 December 2005 of the Government providing detailed guidelines on the implementation of the Mineral Law and the Law on Amendment and Supplement of some Articles of the Mineral Law shall be made based on the following Forms:

3.1. Reports on mineral prospecting, exploration activities shall be made under Form No. 23;

3.2. Reports on mineral mining activities shall be made under Form No. 24;

3.3. Reports on mineral processing activities shall be made under Form No. 25;

3.4. Reports on mineral activities within the territories of provinces or cities under the Central authority shall be made under Form No. 26.

III. ORGANISATION FOR IMPLEMENTATION

This Circular shall take effect after 15 days, since the date of announcing on Official Gazette.

Regulations on procdures of submission, evaluation and approval of projects and reports on mineral activities and the formulation of mineral prospecting and exploration projects as provided for at Circular No. 10/TT-DCKS dated 13 September 1997 of the Ministry of Industry; regulations on procedures and sequence of issuing mineral activity licences as provided for at Decision No. 06/2003/QD-BTNMT dated 19 September 2003, and regulations on reporting of mineral activities as provided for at Decision No. 23/2004/QD-BTNMT dated 28 October 2004 of the Minister of Natural Resources shall be repealed since the date when this Circular takes effect.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.



 

Recipients:
-Ministries, Ministerial-agencies, agencies under the Government;
-People’s Committees of provinces, cities under the Central authority;
Office of the Central Communist Party and Boards of the Party;
-Office of the National Assembly;
Office of the State President;
Office of the Government;
Supreme People’s Investigation Institute;
People’s Supreme Court;
Central agencies of foundations and unions;
- Departments of Natural Resources and Environment of provinces and cities under the Central authority;
- Department of Document Verification (Ministry of Justice);
-Official Gazette; and
- Filing at MONRE, DGMV, PC.S.300

FOR THE MINISTER
VICE-MINISTER




Do Hai Dung

 

FORM NO. 01

 

(INVESTOR)

EXPLORATION PROJECT (PROSPECTING)

( Minerals..........., located in commune........., district.........., and province........)

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.



FORMULATOR
Signature and seal
(Name in full)

 

(PLACE NAME)

200...

 

CONTENT OF THE EXPLORATION (PROSPECTING) PROJECT PREFACE

- - Grounds for the project formulation.

- Objectives, scope of work, objects of minerals.

Chapter I

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.



- Geographical location, coordinates, and area of the project

- Information on the characteristics of the natural geography- economics and human culture.

- Research history of geology and mineral resources in the project area.

Chapter II

GEOLOGICAL SETTINGS AND MINERAL FEATURES

- Characteristics of regional geology: Outlining main features of stratigraphy, tectonics, and magmatism in the project area.

- Characteristics of regional mineral resources shall include:

+ Occurences, indication, and premises in relation with minerals;

+ Distribution of such occurences and indication of minerals within the project area.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.



 TECHNICAL METHODS AND AMOUNT OF WORK

1. Bases for the selection of technical methods

The selection of technical methods must be based on the objectives, types of genesis and conditions for ore forming; material consituents, ore distribution, purposes and efficiency of the methods, combination of technical methods.

 2. Methods and amount of various works

 - Survey work: including relief survey and engineering survey (scales depend on the area and the objectives);

- Geological methods;

-Geochemical methods;

-Geophysical methods;

-Drilling and excavation works;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.



- Collection, preparation, and analysis of samples of various kinds; place where samples to be sent for analysis, places of internal and externalcheck analysis;

-Office work, final reporting.

 It is compulsory that the amounts of all the above mentioned work types must be indicated in detail according to each phase and year of implementation. Works proposed to be implemented must be shown on maps and schemes of work layout.

Chapter IV

PROTECTION OF ENVIRONMENT AND MINERAL RESOURCES

1. Predicting impacts which may cause to the environment and working out measures for mitigation when the project is being carried out.

2. Working out measures for the protection of minerals while the project is being implemented.

Chapter V

 PROPOSED METHOD FOR RESERVE CALCULATION

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.



Chapter VI

ORGANISATION FOR IMPLEMENTATION

On the bases of geology, economics-techniques, technical methods and amount of works indicated in the project, the plan and tempo of implementation of various types of work must be worked out suitably with each phase and must be in compliance with procedures, rules and prevailing regulations on criteria of economic – techniques.

Chapter VII

ESTIMATED COSTS

Beside the grounds for and the itemized list of estimated costs, the source of investment capital, the applicable unit price and the availability of capital for proper implementation of technical methods and the amount of works must be clearly indicated in the estimate.

CONCLUSIONS

- Result and economic efficiency to be expected

- Other requirements and recommendations (if any)

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.



- Location map (scheme).

- Regional geological map, mineral map and maps of the ore fields and ore bodies at various scale.

- Scheme of workings and sampling locations.

- Geological and mineral sections and profiles.

- Plans for estimated mineral reserve calculation.

- Other tables and figures related.

FORM NO. 02

(NAME OF APPLICANT)
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.



...., day ... month .... year....

 

APPLICATION FOR MINERAL EXPLORATION (PROSPECTING) LICENCE

To:

The Ministry of Natural Resources and Environment
(The People’s Committee of ..... province)

 

(Name of Applicant):…………………………………………………….

Head office located at: ……………………………………………….…….

Tel.: …………………………….., Fax: …………………………………..

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.



Investment Licence No. (if any).....................dated..............(issued by...........)

Applying for eexploration (prospecting) of minerals (name of minerals).......

in ............. commune, ................................ district, ......................... province

Area to be applied for : ..................(ha, km2)

Limited by corner points: ......................... with the co-ordinates specified on the enclosed map.

Duration of exploration (prospecting): ...... month(s), from ................... (month, year) to ................................. (month, year).

 

Estimated costs:....................................

(Name of Applicant)............. hereby undertakes to comply strictly with the provisions of legislation on minerals and other relevant laws.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.



(Applicant)
(Sign and affix seal)

 

FORM N0. 03

(NAME OF APPLICANT)
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------

No. : …………..

...., day..... month ...... year

 

APPLICATION FOR EXTENSION (RE-ISSUANCE) OF MINERAL EXPLORATION (PROSPECTING) LICENCE

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.



(Name of Applicant)……………………………………………………….

Head office located at: ......…………………………………………………

Telephone number: ........, Fax number: ........

Permitted to carry out exploration (prospecting) for minerals (name of minerals)..............

in ........ commune, ........ district, ........ province, under Exploration Licence No. ........ dated ............

Hereby would like to apply for the extension (re-issuance) of the Mineral Exploration (Prospecting) Licence for ........ month(s), from (date) to (date).

In case of applying for the extension of the Exploration Licence, the area (ha, km2.................) to be relinquished should be indicated

The area for further exploration (prospecting) covers ........(ha, km2), limited by the corner points ........ with the co-ordinates specified on the enclosed map.

Estimated costs for further exploration (prospecting):............VND

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.



………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

(Name of Applicant) .......... hereby undertakes to comply strictly with the provisions of the law on minerals and other relevant laws.

 

Attached documents
-
-
-

(Applicant)
(Sign and affix seal)

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.



FORM NO. 04

(NAME OF APPLICANT)
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------

No. : …………..

...., day..... month ...... year

 

APPLICATION

FOR THE SURRENDER OFMINERAL EXPLORATION (PROSPECTING) LICENCE OR RELINQUISHING PART OF THE EXPLORATION AREA

To: The Ministry of Natural Resources and Environment
(The People’s Committee of ..... province)

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.



Head office located at: .……….……………………………………………..

Telephone number: ………. Fax number: ………….

hereby would like to surrender .......(name of the Licence, No.of Licence, date of issue, issuing agency)..............................................................

In case of relinquishing part of the exploration area, following points should be clearly indicated:

- The area to be relinquished: .......(ha, km2) to be covered by Exploration Licence No..............issued on ...day.............month........year

- The area to be continued with further exploration:.......(ha, km2)

(The area to be relinquished and the area to be continued with further exploration must be indicated with corner coordinates specified on the attached map)

- Estimated costs for further exploration:....................VND

Reasons for surrender ….………………………….

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.



 

(Applicant)
(Sign and affix seal)

FORM NO.05

 (NAME OF APPLICANT)
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------

No. : …………..

...., day..... month ...... year

 

APPLICATION FOR THE TRANSFER OF EXPLORATION RIGHTS

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.



(Name of Applicant) ……………………………………………………….

Head office located at: ......…………………………………………………

Telephone number: ........ .... Fax number: ........

Hereby would like to transfer the rights to exploration of (name of minerals) ... under the Exploration Licence No. ........ dated ................... for conducting the exploration in ........ commune, ........ district, ........ province

Exploration duration: ........ month(s), from (date.....) to (date)......

Transferee: (Name of the organisation or individual to be transferred) …………………………………………

Head office located at: ......…………………………………………………..

Telephone number: .........                      Fax number: ........

Decision for Business Establishment No. ........ dated ...................(Business Registration No. ........ dated ................... )

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.



Attached with Contract of Transfer No. ........ dated ................... and other relevant documents.

Reasons for transferring the exploration rights: …………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …..

The date of the transfer shall commence from day.....month....year....

 

 

Attached documents:
-
-
-

(Applicant)
(Sign and affix seal)

 

FORM NO. 06

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.



SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------

No. : …………..

...., day..... month ...... year

 

APPLICATION FOR CONTINUING TO EXERCISE THE EXPLORATION RIGHTS

To: The Ministry of Natural Resources and Environment
(The People’s Committee of ..... province)

(Name of Applicant) ………………………………………………

Hereby would like to request the Ministry of Natural Resources and Environment to allow (Name of Applicant) to continue the exercise of exploration rights to conduct exploration for (name of the minerals), under Exploration Licence No. dated.......... , at ......................commune,...............district.......province.

Head office located at: ...............................

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.



Decision for the Enterprise Establishment No. ........ dated ...................(Business Registration No. ........ dated ...............)

Investment Licence No.....(if any) issued by.....................

Mineral Exploration Licence No. ........ dated ................... for carrying out the exploration of (name of minerals)...... in ........ commune, ........ district, ........ province.

and hereby would like to request the Ministry of Natural Resources and Environment (the People’s Committee of .....province) to allow (Name of Applicant) to continue the exercise of exploration rights in accordance with the aforementioned licence.

(Name of Applicant)....hereby undertakes to fulfil all the obligations as provided for in the Licence, the legislation on minerals and other relevant laws.

 

Attached documents:
-
-
-

(Applicant)
(Sign and affix seal)

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.



 (NAME OF APPLICANT)
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------

No. : …………..

...., day..... month ...... year

 

APPLICATION FOR MINING LICENCE

To: The Ministry of Natural Resources and Environment
(The People’s Committee of ..... province)

(Name of Applicant) ……………………………………………………….

Head office located at: ......…………………………………………………

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.



Establishment Decision No. ........ dated ................... issued by (Business Registration No. ........ dated ................... )

Investment Licence No.........dated.................issued by.................(if the applicant is an enterprise with foreign capital)

Exploration Licence No. ........ dated ...................

Report on the exploration results...... prepared by ...............in (year)..., which has been approved pursuant to Decision No. ........ dated ................... issued by ....

Hereby applies for the permission to mine (name of minerals) … at (name of mine) in ........ commune, ........ district, ........ province.

The area applied for mining: ........ (ha, km2), limited by the corner points: ........ with the co-ordinates specified on the enclosed map.

Reserves being requested to be mined : ........ (tonnes...., m3 …)

Mining capacity : ........ (tonnes..., m3 …)

Mining duration: ........ years, from month........year......to .......month.... year....

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.



  No.of Well

 

Depth of Well (m)

Coordinates

X Y

Discharge

(m3/day)

Level of drawdown

Smax (m)

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.



Remarks

(Name of Applicant) ...... hereby undertakes to comply strictly with the provisions of the legislation on minerals and other regulations of the relevant laws.

(Applicant)

(Sign and affix seal)

Attached documents:

-

FORM NO.8

(NAME OF APPLICANT)
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.



...., day..... month ...... year

 

APPLICATION FOR THE EXTENSION OF MINING LICENCE

To: The Ministry of Natural Resources and Environment
(The People’s Committee of ..... province)

(Name of Applicant) ………………………………………………………..

Head office located at: ........ ………………………………………………..

Telephone number: ........ .... Fax number: ........

Permitted to mine minerals (name of minerals) in ........ commune, ........ district, ........ province, under Mining Licence No. ........ dated ...................

Hereby would like to apply for an extension of the Mining Licence for ........ year(s), from (date) ….to (date)…..

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.



Reserves: ........ (tonnes...., m3 …) Ore body ......................

Mining capacity: ........ (tonnes....., m3 ...)

Reasons for the extension of the Mining Licence: ...................................................................................................................................................................................................................................................................

(Name of Applicant) … hereby undertakes to comply strictly with the provisions of the legislation on minerals and other regulations of the relevant laws.

 

Attached documents:
-
-
-

(Applicant)
(Sign and affix seal)

 

FORM NO.09

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.



SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------

No. : …………..

...., day..... month ...... year

 

APPLICATION FOR THE SURRENDER OF MINING LICENCE (RELINQUISHING PART OF THE MINING AREA)

To: The Ministry of Natural Resources and Environment
(The People’s Committee of ..... province)

(Name of Applicant) ………………………………………………………...

Head office located at: ........ ………………………………………………..

Telephone number: ........ .... Fax number: ......…………………..

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.



In case of relinquishment of part of the mining area, following information must be added:

- The area to be relinquished shall be:.........(ha, km2)

- The area for continuing mining operations shall be:......(ha, km2)

The area to be relinquished and the area for continuing mining operations must be shown on the attached map with the coordinates of closed corners.

Reasons for surrendering the Mining Licence ...................................................................................................................................................................................................................................................................

 

Attached documents:
-
-
-

(Applicant)
(Sign and affix seal)

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.



 (NAME OF APPLICANT)
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------

No. : …………..

...., day..... month ...... year

 

APPLICATION FOR THE TRANSFER OF MINING RIGHTS

To: The Ministry of Natural Resources and Environment
(The People’s Committee of ..... province)

(Name of Applicant) ………………………………………………………

Head office located at: ......………………………………………………..

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.



Hereby would like to apply for the transfer of the mining rights to mine (name of minerals)....... under Mining Licence No. ........ dated ................... to carry out mining operations at ……….. (name of mine) in ........ commune, ........ district, ........ province.

Term of mining:: ........ year(s), from (date).................... to (date).........................

Transferee: …………….(name of the organisation or individual to be transferred)

Head office located at: ........

Telephone number: ........                                   Fax number: ........

Enterprise Establishment Decision No. ........ dated ................... (Business registration No. ........, dated ...................)

Investment Licence No......issued on day......month......year.....by (name of the agency granting the Investment Licence) ....................................(if being an enterprise with foreign capital)..

Attached with the Contract of Transfer No. ........ signed on day......month......year..................... and other relevant documents.

Reasons for the transfer of mining rights ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.



 

 

Attached documents:
-
-
-

(Applicant)
(Sign and affix seal)

 

FORM NO. 11

(NAME OF APPLICANT)
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------

No. : …………..

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.



 

APPLICATION FOR CONTINUING TO EXERCISE THE MINING RIGHTS TO MINERALS

To: The Ministry of Natural Resources and Environment
(The People’s Committee of ..... province)

(Name of Applicant) ………………………………………………………..

Hereby requests the Ministry of Natural Resources and Environment (the People’s Committee of ...... province) to permit ….(Name of Applicant) to continue the exercise of the mining rights to mine minerals under Mining Licence No.... issued on day.....month.......year......., in ........commune,............... district,....................province.

Head office located at: ......………………………………………………..

Telephone number: ........ .... Fax number: ......………………..

Enterprise Establishment Decision No. ........ dated ...............(Business Registration No. ........ issued onday.......month.......year................

Investment Licence No..........issued on day.......month.........year.........by (name of the agency issuing the Investment Licence)..........................................(if being an enterprise with foreign capital)

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.



It is requested that the Ministry of Natural Resources and Environment (the People’s Committee of ...... province) permit Name of Applicant)....... to continue the exercise of the mining rights under the above-mentioned Mining Licence.

(Name of applicant)........ hereby commits to fully perform the rights and obligations as prescribed in the licence, and to comply with the legislation on minerals and other regulations of the relevant law.

 

Attached documents:
-
-
-

(Applicant)
(Sign and affix seal)

 

FORM NO.12

 (NAME OF APPLICANT)
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.



...., day..... month ...... year

 

APPLICATION FOR MINERAL PROCESSING

To: The Ministry of Natural Resources and Environment
(The People’s Committee of ..... province)

(Name of Applicant) ..................................................................................

Head office located at: .................................................

Telephone number: ........ .... Fax number: ........

Enterprise Establishment Decision No. ........ issued on day....... month.............. year........................................(Business Registration No. ..................issued on day...........month............year.........)

Investment Licence No..........issued on day.......month.........year.........by (name of the agency issuing the Investment Licence)..........................................(if being an enterprise with foreign capital)

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.



Material sources for processing: ......…………………………………

Technology and equipment (type and capacity) : .....................

Output of processed products of various types: ......…………………………

Location of processing (plant, workshop): ......……………………………

Duration: ........ year (s) from …(date) to… (date)

(Name of Applicant) hereby undertakes to comply strictly with the provisions of legislation on minerals and other regulations of the relevant laws.

 

Attached documents:
-
-
-

(Applicant)
(Sign and affix seal)

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.



FORM NO.13

 (NAME OF APPLICANT)
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------

No. : …………..

...., day..... month ...... year

 

APPLICATION FOR THE EXTENSION (SURRENDER) OF MINERAL PROCESSING LICENCE

To: The Ministry of Natural Resources and Environment
(The People’s Committee of ..... province)

(Name of Applicant) .......................................................................................

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.



Telephone number: ............ Fax number: ........

Permitted to process ……(name of minerals) under Mineral Processing Licence No. ........ issued on day........month...........year...,,....

Hereby would like to apply for the extension (surrender) of Mineral Processing Licence until day……….. month.............year.............

Output of products of various kinds (if any change is made different from the granted Licence): ...........................

Reasons of the extension of the Mineral Processing Licence: ........ ............

…………………………………………………………………………......

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(Name of Applicant) .....hereby undertakes to comply strictly with the provisions of the legislation on minerals and other regulations of the relevant laws.

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.



(Applicant)
(Sign and affix seal)

 

FORM NO.14

 (NAME OF APPLICANT)
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------

No. : …………..

...., day..... month ...... year

 

APPLICATION FOR THE TRANSFER OF MINERAL PROCESSING RIGHTS

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.



(Name of Applicant)…………….............................................................

Head office located at: ........

Telephone number: ........ .... Fax number: ........

Hereby would like to apply for the transfer of the processing rights for … (name of minerals) under Mineral Processing Licence No. ........ issued on day......month ...........year........

Duration of mineral processing permitted to be : ........ year(s), from …(date) to…. (date)

Transferee: …………………(name of the organisation or individual to be transferred)

Head office located at: ..........................................................

Telephone number: ........................Fax number: ................................

Enterprise Establishment Decision No. ........ issued on day...........month.........year......... (Business Registration No. ........ issued on day ............month.........year.......)

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.



Reasons for the transfer of mineral processing rights: ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Time of transfer shall commence from day....month......year....

 

Attached documents:
-
-
-

(Applicant)
(Sign and affix seal)

 

FORM NO. 15

 (NAME OF APPLICANT)
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.



...., day..... month ...... year

 

APPLICATION FOR CONTINUING to EXERCISE MINERAL PROCESSING RIGHTS

To: The Ministry of Natural Resources and Environment
(The People’s Committee of ..... province)

(Name of Applicant)……….. .....................................................................

Hereby would like to request the Ministry of Natural Resources and Environment (the People’s Committee of ........ province) to permit (Name of Applicant) .....to continue the exercise of mineral processing rights to process .......(name of the minerals) under Mineral Processing Licence No....issued on day....month.....year.....

Head office located at: ............................................................................

Telephone number: ........ .... Fax number: ........

Enterprise Establishment Decision No. ...... issued on day.....month.......year.....(Business Registration No. .... issued on day ......month.........year.......)

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.



Mineral Processing Licence No. ........ dated ................... for processing………… (name of minerals)

Location of production (plant, workshop…): ........

Hereby would like to request the Ministry of Natural Resources and Environment (the People’s Committee of ........ province) to permit (Name of Applicant) .....to continue the exercise of mineral processing rights under the above-mentioned Licence.

(Name of Applicant)... hereby commits to undertake all rights and obligations in accordance with the regulations of the Licence, of the legislation on minerals, and of other relevant laws.

 

Attached documents:
-
-
-

(Applicant)
(Sign and affix seal)

 

FORM NO. 16

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.



 

 

FORM NO. 17

MINISTRY OF NATURAl RESOURCES AND ENVIRONMENT
(PEOPLE’S COMMITTEE OF ....................PROVINCE)

(National emblem)

 

MINERAL EXPLORATION ( PROSPECTING) LICENCE

No.............................................

Date of issue.............................

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.



 

MINISTRY OF NATURAl RESOURCES AND ENVIRONMENT
(PEOPLE’S COMMITTEE OF.....PROVINCE)
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------

No.:....../GP-BTNMT (UBNDT)

.........., day.....month..... year.....

 

THE MINISTER OF NATURAl RESOURCES AND ENVIRONMENT
(PEOPLE’S COMMITTEE OF.....PROVINCE)

Pursuant to the Mineral Law dated 20 March 1996 and the Law on Amendment and Supplement of some Articiles of the Mineral Law dated 14 June 2005;
Pursuant to Decree No. 160/2005/ND-CP dated 27 December 2005 of the Government providing detailed guidelines on the implementation of the Mineral Law and the Law on Amendment and Supplement of some Articles of the Mineral Law;
Pursuant to Decree No. 91/2002/ND-CP dated 11 November 2002 of the Government defining the Functions, tasks, powers and Organisational Structure of the Ministry of Natural Resources and Environment (Pursuant to the Law on Organisation of the People’s Council and the People’s Committee dated 26 November 2003);
Based on the Official Letter of agreement No....dated....by....;
Based on the Investment Licence No....dated....by (name of the agency issuing the Licence), (if any);
Based on the Official Letter No.... of the People’s Committee of .....Province ( in case that the Licence is to be granted by the Ministry of Natural Resources and Environment);
In consideration of the Application and the dossier for the exploration (prospecting) of minerals (name of the organisation or individual......................) No. ....dated.............and the evaluation document of............;
At the request of the Director General of the Department of Geology and Minerals of Vietnam (the Director of the Department of Natural Resources and Environment),

DECIDES:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.



The area permitted for being explored (prospected) is ......(ha, km2) and limited by corner points..........with their coordinates specified on the map attached

Duration of exploration (prospecting): from date.............to date.................

Quantity of exploration work : (attached Appendix )

Article 2.(Name of Applicant) ... shall be liable to:

1. Carry out exploration (prospecting) activities in accordance with the exploration proposed project approved by the Ministry of Natural Resources and Environment (the People’s Committee of .....Province), and with other provisions of the related law;

2. Comply with the periodical reporting system in accordance with current regulations;

3. Submit reports on exploration results to the Council for Mineral Reserves Evaluation (People’s committee of .....province) for appraisal and approval and lodge reports with the State geological archives in accordance with provisions of the legislation on minerals (applicable to Exploration Licence)

Article 3. Prior to the commencement of any exploration (prospecting) activities as regulated by this Licence, (Name of Applicant)...................... ...must notify the Department of Natural Resources and Environment of ................. province and local authorities of the exploration (prospecting) program.

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.



MINISTER OF NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENT
 (Sign and affix seal)

 

 

This Mineral Exploration (Prospecting) Licence has been registered at the Department of Geology and Minerals of Vietnam.

( the Department of Natural Resources and Environment of ................. Province)

Registration No. : ........DK/TD

......,day….month.....year.....

DIRECTOR GENERAL

(DIRECTOR)

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.



 FORM NO.18

MINISTRY OF NATURALRESOURCES AND ENVIRONMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------

No. .... /GP-BTNMT (UBND)

...., date..... month ...... year

 

DECISION

ON THE APPROVAL OF SURRENDER OF MINERAL EXPLORATION (PROSPECTING) LICENCE OR RELINQUISHMENT OF PART OF THE MINERAL EXPLORATION AREA

THE MINISTER OF NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENT (THE PEOPLE’S COMMITTEE OF......PROVINCE)

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.



DECIDES:

Article 1. To permit (Name of Applicant) to surrender Mineral Exploration Licence

In case the Licence is permitted to be surrendered, the name and the number of the Licence, the date of issue and the issuing agency should be clearly indicated;

In case the relinquishment of part of the mineral exploration area is permitted, the following details should be specified:

- The area permitted to be relinquished is .....(ha, km2), covered by in Mineral Exploration Licence No......issued on day.....month.....year.....

- The remaining area for continuing exploration shall be ......(ha, km2)

- The area permitted to be relinquished and the area for continuing exploration should be limitted by corner points with their coordinates to be specified on the map attached

- The duration of continuing exploration shall last until day....month....year...

Article 2. From the date of signing this Decision, (Name of Applicant) ….............. must terminate all exploration (prospecting) activities in the area ( in compliance with the surrended Licence or the relinquished exploration area) and shall be liable to:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.



2. Back-fill the excavations which have been done for mineral exploration, rehabilitate the environment in the exploration (prospecting) area and carry out other related works in accordance with the provisions of the law.

(In case the relinquishment of part of the mineral exploration area is permitted, the following responsibilities of the organisation or individual should be specified:

- To notify the implementation of this Decision and the continued exploration programme to the state competent agenc, as regulated by the law;

- To submit for evaluation and approval the reports on the results of exploration to the Council for Mineral Reserves Evaluation and Approval (the People’s Committee of ....Province) and lodge the reports hereof to the archives as regulated by the legislation on minerals

Article 3.The Department of Geology and Minerals of Vietnam ( the Department of Natural Resources and Environment of .............. Province) shall be responsible to facilitate and inspect the implementation of this Decision.

 

 

Recipients:
- (Name of Applicant)
- People’s Committee of ........ province (Department of Geology and Minerals of Vietnam);
- Department of Natural Resources and Environment of ...... Province;
- Regional Mineral Branch;
- For Filing: Office.

MINISTER (ON BEHALF OF THE PEOPLE’S COMMITTEES OF ...PROVINCE CHAIRMAN)
 (Sign and affix seal)

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.



FORM NO. 19.

MINISTRY OF NATURAl RESOURCES AND ENVIRONMENT
(PEOPLE’S COMMITTEE OF ....................PROVINCE)

 

(National emblem)

 

MINERAL MINING LICENCE

 

No.............................................

Date of issue.............................

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.



 

MINISTRY OF NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------

No. : …… /GP-BTNMT (UBND)

...., date..... month ...... year

 

THE MINISTER OF NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENT (PEOPLE’S COMMITTEE OF PROVINCE)

Pursuant to the Mineral Law dated 20 March 1996 and the Law on Amendment and Supplement of some Articiles of the Mineral Law dated 14 June 2005;
Pursuant to Decree No. 160/2005/ND-CP dated 27 December 2005 of the Government providing detailed guidelines on the implementation of the Mineral Law and the Law on Amendment and Supplement of some Articles of the Mineral Law;
Pursuant to Decree No. 91/2002/ND-CP of the Government dated 11 November 2002 on the functions, duties, powers and organisational structure of the Ministry of Natural Resources and Environment (Pursuant to the Law on Organisation of the People’s Council and the People’s Committee dated 26 November 2003);
Pursuant to Decision dated ............................by.............................on the apraisal and approval of the report on the results of exploration for.........(name of minerals); Decision for apraisal and approval of the environmental impact assessment report (or Commitment for environmental protection);
Pursuant to Investment Licence No. …… dated ................... issued by (name of the issuing agency) ..................(if being an enterprise with foreign capital);
Based on opinion of People's Committee of .......province at Official Letter No......... dated.........on . ............... (in case the Licence is to be granted by the Ministry of Natural Resources and Environment);
Considering the dossiers and Application for Mining Licence No. ........ dated ......... of (Name of Applicant);
At the proposal of the Director General of the Department of Geology and Minerals of Vietnam,

DECIDES:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.



The mining area covers ........ (ha, km2), limited by corner points ........ with the co-ordinates specified on the enclosed map.

(In case of a mining licence for mineral water or thermal water, the following specifications should be indicated:

- Location of the mining facilities

- Synbol of the well, depth of the well, coordinates, water discharge

- Regime of mining...........................`

- Reserves (of the mine or to be mined):.........(ton, m3); ore body.....

- Mining capacity:....................(tonnes, m3)

- Duration of mining :.....years, from day......month.......year to day...month...year....

Article 2: (Name of Applicant) shall be liable to:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.



2. Comply with the periodical reporting system in accordance with the prevaling regulations;

3. Conduct mine-closure, make a deposit for environmental rehabilitation, rehabilitate the environment and the land after mining in accordance with the provisions of the law.

Article 3.The mining operations under this Licence shall only be carried out after (Name of Applicant) has lodged the Mine Design, the notification of the Mine Manager, and the mining plan with the Department of Geology and Minerals of Vietnam (the Department of Natural Resources and Environment of ....Province), made a deposit for environmental rehabilitation, signed the land lease contract and registered its production and business operations with the competent state authorities in accordance with the regulations of the law.

(For the Mining Licence of mineral water or theral water, regulations in relation to the responsibilities of the organisation or individual in taking measures for the protection of the water sources and ensure that they are not contaminated should be indicated. Water monitoring should be periodically conducted, the quality of water sources should be checked, and prompt actions to overcome adverse impact should be made; it is not allowed to over-extract the permissible discharge and the water source can only be utilised under the standards as permitted in writing by the competent agency of Health.)./.

 

 

Recipients:
(Name of Applicant)
People’s Committee of ...... province (the Department of Geology and Minerals of Vietnam;
Department of Natural Resources and Environment of ...... province;
Regional Mineral Branch ;
For filing: Office

Minister
(ON BEHALF OF PEOPLE’S COMMITTEE CHAIRMAN)
(Sign and affix seal)

This Mining Licence has been registered at the Department of Geology and Minerals of Vietnam

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.



Registration No. : ........DK/KT

Hanoi, (date)............................

Director General

(Director)

(Sign and affix seal)

FORM NO. 20

MINISTRY OF NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------

No. : … /GP-BTNMT (UBND)

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.



 

DECISION

ON THE APPROVAL OF SURRENDER OF MINING LICENCE (RELINQUISHMENT OF PART OF THE MINING AREA)

THE MINISTER OF NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENT(THE PEOPLE’S COMMITTEE OF PROVINCE)

Pursuant to the Mineral Law dated 20 March 1996 and the Law on Amendment and Supplement of some Articiles of the Mineral Law dated 14 June 2005;
Pursuant to Decree No. 160/2005/ND-CP dated 27 December 2005 of the Government providing detailed guidelines on the implementation of the Mineral Law and the Law on Amendment and Supplement of some Articles of the Mineral Law;
Pursuant to Decree No. 91/2002/ND-CP dated 11 November 2002 of the Government defining the Functions, tasks, powers and Organisational Structure of the Ministry of Natural Resources and Environment (Pursuant to the Law on Organisation of the People’s Council and the People’s Committee dated 26 November 2003);
In consideration of the Application and the dossier for the surrender of the Mineral Mining Licence (or relinquishment of part of the mineral mining area of (name of the organisation or individual......................) No......... issued on day....month....year...., attached with the report on the results of.......;
At the request of the Director General of the Department of Geology and Minerals of Vietnam (the Director of the Department of Natural Resources and Environment),

DECIDES:

Article 1. To permit (Name of Applicant) to surrender Mineral Mining Licence (or relinquish part of the mineral mining area) No......issued on.....day, month....., year......

(In case the relinquishment of part of the mineral mining area is permitted, the following details should be specified:

- The area permitted to be relinquished is .....(ha, km2);

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.



and limitted by corner points with their coordinates to be specified on the map attached

- The duration of mining shall last until day....month....year...)

Article 2. Since the date of signing this Decision, (Name of Applicant) must terminate all mining activities ( under the surrendered Licence or the relinquished area), and shall be liable to:

1. Submit the reports on mining results, relevant legal documents and geological specimens (if any) to the Department of Geology and Minerals of Vietnam (the Department of Natural Resources and Environment of... province) in accordance with the provisions of the law;

2. To conduct mine-closure for liquidation (or for protection); take measures for rehabilitation of the environment and the land as well as other relevant works in accordance with the provisions of the law.

(In case the relinquishment of part of the mineral exploration area is permitted, the following responsibilities of the organisation or individual should be specified:

- To notify the implementation of this Decision, the continued mining plans and the plans of business operations to the state competent agency, as regulated by the law;

Article 3. The Department of Geology and Mineral of Vietnam (the Department of Natural Resources and Environment of ...... province) shall be responsible for supervising and inspecting the implementation of this Decision.

Recipients:
- (Name of Applicant)
- People’s Committee of ...... province (the Department of Geology and Minerals of Vietnam)
- Department of Natural Resources and Environment of ...... province
- Regional Mineral Branch
- For filing: Office

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.



 

FORM NO. 21

MINISTRY OF NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENT
(PEOPLE’S COMMITTEE OF ....................PROVINCE)

(National emblem)

MINERAL PROCESSING LICENCE

 

No.............................................

Date of issue.............................

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.



SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------

No. : … /GP-BTNMT (UBND)

...., date..... month ...... year

 

THE MINISTER OF NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENT(PEOPLE’S COMMITTEE OF PROVINCE)

Pursuant to the Mineral Law dated 20 March 1996 and the Law on Amendment and Supplement of some Articiles of the Mineral Law dated 14 June 2005;
Pursuant to Decree No. 160/2005/ND-CP dated 27 December 2005 of the Government providing detailed guidelines on the implementation of the Mineral Law and the Law on Amendment and Supplement of some Articles of the Mineral Law;
Pursuant to Decree No. 91/2002/ND-CP of the Government dated 11 November 2002 on the functions, duties, powers and organisational structure of the Ministry of Natural Resources and Environment (Pursuant to the Law on Organisation of the People’s Council and the People’s Committee dated 26 November 2003);
Pursuant to Official Letter of agreement dated ............................by...............; pursuant to Investment Licence No. …… dated ................... issued by (name of the issuing agency) ..................(if being an enterprise with foreign capital);

Based on opinion of People's Committee of .......province at Official Letter No......... dated.........on . ............... (in case the Licence is to be granted by the Ministry of Natural Resources and Environment);

Considering the dossiers and Application for Mineral Processing Licence No. ........ dated ......... of (Name of Applicant)...........attached with Decision No......dated.........on the evaluation of the feasibility study report of processing for minerals (name of the minerals.......................), and based on Decision No........dated.......by...........on the evaluation of the environmental impact assessment report (or Commitment for environmental protection) of.......;

At the proposal of the Director General of the Department of Geology and Minerals of Vietnam,

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.



Article 1.To permit (Name of Applicant) to carry out processing operations of................. (name of minerals)

Location of production: (plant, workshop.........).........................

Sources of materials for processing:............................................

Output of products of various kinds:...........................................

Duration of processing: ......years, from date........to date...........

Article 2: (Name of Applicant) shall be liable to:

1.Carry out processing operations in accordance with the technological option and the Feasibility Study Report on mineral processing, which have already been appraised and approved, and the provisions of the legislation on minerals and other regulations of the relevant laws;

2.Comply with the periodical reporting system in accordance with the prevaling regulations;

Article 3. The processing operations under this Licence shall only be carried out after (Name of Applicant) notify the production plan to, and registered its production operations at the competent state authorities in accordance with the regulations of the law.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.



 

Recipients:
- (Name of Applicant)
- People’s Committee of ...... province (the Department of Geology and Minerals of Vietnam;
- Department of Natural Resources and Environment of ...... province;
- Regional Mineral Branch ;
- For filing: Office

MINISTER (ON BEHALF OF PEOPLE’S COMMITTEE CHAIRMAN)
(Sign and affix seal)

 

This Processing Licence has been registered at the Department of Geology and Minerals of Vietnam

(Department of Natural Resources and Environment of ...... province)

Registration No. : ........DK/KT

Hanoi, (date)............................

Director General

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.



(Sign and affix seal)

FORM NO. 22

MINISTRY OF NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------

No. : … /GP-BTNMT (UBND)

...., date..... month ...... year

 

DECISION
ON THE APPROVAL OF SURRENDER OF MINERAL PROCESSING LICENCE

THE MINISTER OF NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENT (THE PEOPLE’S COMMITTEE OF PROVINCE)

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.



DECIDES:

Article 1. To permit (Name of Applicant) to surrender Processing Licence for ......(name of the minerals) No......issued on day......., month....., year......

Article 2. (Name of Applicant) shall be permitted to terminate mineral processing activities under the surrendered Licence, and shall be liable to:

1. Submit the reports on processing results, relevant legal documents and geological specimens to the Department of Geology and Minerals of Vietnam (the Department of Natural Resources and Environment of... province) in accordance with the provisions of the law;

2. To conduct liquidation of the facilities safty ensurance in accordance with the provisions of the law.

3. To take measures for rehabilitation of environment and land as well as others related, in accordance with the provisions of the law;

Article 3. The Department of Geology and Mineral of Vietnam (the Department of Natural Resources and Environment of ...... province) shall be responsible for supervising and inspecting the implementation of this Decision.

 

Recipients:
- (Name of Applicant)
- People’s Committee of ...... province (the Department of Geology and Minerals of Vietnam)
- Department of Natural Resources and Environment of ...... province
- Regional Mineral Branch
- For filing: Office

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.



 

FORM NO.23

 

MINISTRY OF NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------

No. : … /GP-BTNMT (UBND)

...., date..... month ...... year

 

To:....................................

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.



ON MINERAL EXPLORATION (PROSPECTING) ACTIVITIES

I.General part:

1. Name of organisation or individual permitted to conduct mineral exploration (prospecting):...................................

2. Address:...................................

Tel:.............................;Fax:...................................

3.Licence No.:.......................issued on................;

Duration of the Licence: ......................months (.............years);

1. Names of minerals permitted to be explored (prospected):..........................

2. Location:..............village,.............commune,.............district,...............province;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.



II.Amounts of exploration (prospecting) work and expenditures spent within 06 months (01 year), since date.........to date...........

 

 

 

O.No.

Type of work

Unit of calculation

 

AMOUNT OF WORK

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.



 

EXPENDITURES SPENT

Under the project

Done within the report period

Done on the accumulation bases

Work remained

Under the project

Allocated

within the report period

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.



Remained

1

2

3

4

5

6

7

8

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.



10

11

1

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.



 

 

 

2

 

 

 

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.



 

 

 

 

3

 

 

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.



 

 

 

 

 

...

 

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.



 

 

 

 

 

 

 

I. Recommendations:

Organisation or individual

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.



(Sign and affix seal)

 

FORM NO.24

(NAME OF ORGANISATION OR INDIVIDUAL ENTITLED FOR MINERAL ACTIVITIES)

-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------

No. : … /..........

...., date..... month ...... year

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.



REPORT

ON MINERAL MINING ACTIVITIES

.I. General part:

1. Name of organisation or individual permitted to conduct mineral mining:...................................

2. Address:...................................

Tel:.............................;Fax:...................................

3.Licence No.:.......................issued on................;

Duration of the Licence: ......................months (.............years);

4.Names of minerals permitted to be mined:..........................

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.



6.Total invested capital:........................(million VND);

II. Results of mining, perocessing operations within 06 months (01 year), since date.........to date...........

Mining operations

1. Mining method:.....................(openpit, underground);

2. Mining capacity as under the design and the factual capacity:........(kg, tonne, m3);

3. Quantity of products after being processed.........(kg, tonne, m3) (clearly indicate the amount of concentrates, washed coal, block stone, tabular stone, quarry stone, macadam, etc);

4. Quantity of associated products recovered:..............(kg, tonne, m3) ( clearly indicate type of associated minerals recovered);

5. Mining cost:.........(Dong, thousand Dongs/kg, tonne, m3);

6. Remaining reserves ( as of the time of reporting):............(kg, tonne, m3);

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.



8. Amount of products exported (if any):............(kg, tonne, m3);

9. Total turnover:...........(million VND);

10 Paying taxes to the State Budget (clearly indicate each tax item):............(million VND);

In which, Royalty:...........(million VND);

Processing oprations:

To be followed by Form No. 25

III. recommendations:

Organisation or individual

permitted to conduct mineral exploration (prospecting)

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.



Attached documents:

- Map of mining status

 

FORM NO.25

 (NAME OF ORGANISATION OR INDIVIDUAL ENTITLED FOR MINERAL ACTIVITIES)

-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------

No. : … /..........

...., date..... month ...... year

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.



REPORT

ON MINERAL PROCESSING ACTIVITIES

I.General part:

1. Name of organisation or individual permitted to conduct mineral processing:...........................................................

2. Address:...........................................................

Tel:............................. ; Fax:...................................

3.Licence No.:.......................issued on................;

Duration of the Licence: ......................months (.............years);

4.Names of minerals permitted to be processed:..........................; output.........(kg,tonne,m3)/year;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.



II. Results of mineral perocessing operations within 06 months (01 year), since date.........to date...........

1. Quantity and grade of raw minerals to be processed:...............(kg, tonne, m3);

2. Quantity and grade of minerals after being processed (concentrates, washed coal, block stone, tabular stone, quarry stone, macadam, etc should be clearly indicated)....................

(kg, tonne, m3);

3.Quantity of by- products recovered:..............(kg, tonne, m3);

4. Loss ratio under design and fact:......%;

5. Amount of products exported and its market of exportation (if any):............(kg, tonne, m3);

6. Total turnover:...........(million VND);

7. Paying taxes to the State Budget (clearly indicate each tax item):............(million VND);

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.



III. recommendations:

Organisation or individual

permitted to conduct mineral exploration (prospecting)

(Sign and affix seal)

 

FORM NO. 26.

NAME OF THE AGENCY IN CHARGE
NAME OF THE DEPENDENT AGENCY
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------

No.: … /..........

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.



 

To:....................................

REPORT

ON MINERAL ACTIVITIES

in the territory of .....province (city) within 06 months (01 year),

since date...................to date....................

I. SITUATION OF MINERAL PROSPECTING, EXPLORATION, MINING, AND PROCESSING.

1. Appraisal of situation of mineral prospecting and exploration

- Results achieved

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.



- Table of synthetical data on mineral prospecting and exploration (to be made under Form No. 26a )

2. Appraisal of situation of mineral mining

- Results achieved

- Difficulties and unsolved problems

- Table of synthetical data on mineral mining (to be made under Form No. 26b )

3. Appraisal of situation of mineral processing

- Results achieved

- Difficulties and unsolved problems

- Table of synthetical data on mineral processing (to be made under Form No. 26b )

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.



HEAD OF THE AGENCY

(sign and affix seal)

TABLE OF SYNTHETICAL DATA ON MINERAL EXPLORATION (PROSPECTING)

FORM No. 26a

 

Mineral type

Area of exploration (prospecting)

(ha, km2)

Approved mineral reserves

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.



 

Quality

 

Scale of deposit

 

Proven

 

Probable

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.



 

Inferred

 

 

Big

 

Medium

 

Small

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.



FORM No. 26b

 

Mineral type

Output of mining (processing) (1.000 tonnes, 1.000 m3), in which:

 

Quantity of minerals exported

Tax payment to the State Budget (million VND), in which:

Total invested capital for mining (processing). (million VND), in which:

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.



Enterprise with foreign invested capital

 

Other enterprises

 

State –run enterprise

Enterprise with foreign invested capital

 

Other enterprises

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.



Enterprise with foreign invested capital

 

Other enterprises

 

State –run enterprise

Enterprise with foreign invested capital

 

Other enterprises

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.



 

 

 

 

 

 

 

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 01/2006/TT-BTNMT ngày 23/01/2006 thực hiện Nghị định 160/2005/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản và Luật Khoáng sản sửa đổi do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


15.527

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.20.185
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!