Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 83/TB-VPCP về việc kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp đánh giá kết quả thực hiện đề án phát triển nhiên liệu sinh học đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 83/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Phạm Viết Muôn
Ngày ban hành: 16/03/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 83/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 16 tháng 3 năm 2009

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG HOÀNG TRUNG HẢI TẠI CUỘC HỌP ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN NHIÊN LIỆU SINH HỌC ĐẾN NĂM 2015, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2020

Ngày 09 tháng 3 năm 2009, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã chủ trì cuộc họp để đánh giá kết quả thực hiện "Đề án phát triển nhiên liệu sinh học đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2020". Tham dự họp có đại diện các Bộ, cơ quan: Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Chính phủ, Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam và Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam. Sau khi nghe báo cáo của đại diện lãnh đạo Bộ Công Thương và Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam; ý kiến phát biểu của đại diện các Bộ, ngành, cơ quan tham dự, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã kết luận như sau;

1. Bộ Công Thương khẩn trương ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành liên ngành và Văn phòng giúp việc Ban điều hành; bố trí Ban Điều hành liên ngành họp thường xuyên để tổ chức triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ hoạt động và dự án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 177/2007/QĐ-TTg ngày 20/11/2007.

2. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương sớm ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước để thực hiện các nhiệm vụ của Đề án.

3. Bộ Công Thương chỉ đạo Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam tổ chức đánh giá kết quả thử nghiệm xăng E5 trong tháng 3 năm 2009 để sau khi quy chuẩn kỹ thuật quốc gia cho xăng E5 được ban hành thì cho sử dụng chính thức.

4. Về cơ chế ưu đãi, pháp luật hiện hành đã quy định ưu đãi cho ngành sản xuất năng lượng tái tạo, năng lượng mới. Để khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư vào sản xuất nhiên liệu sinh học, hạn chế ưu đãi tràn lan, đề nghị Bộ Công Thương, Ban Điều hành liên ngành xem xét cơ chế, chính sách ưu đãi cho từng dự án sản xuất nhiên liệu sinh học cụ thể trên cơ sở tính toán hiệu quả kinh tế của từng dự án, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Không ban hành danh mục các dự án nhiên liệu sinh học được hưởng ưu đãi đầu tư.

5. Việc quy hoạch vùng nguyên liệu và giống để sản xuất nhiên liệu sinh học được thực hiện cho từng dự án cụ thể gắn với việc xây dựng nhà máy sản xuất nhiên liệu sinh học trên cơ sở bảo vệ môi trường và an ninh lương thực. Bộ Công Thương, Ban Điều hành liên ngành phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương liên quan xem xét quy hoạch vùng nguyên liệu cho từng dự án sản xuất nhiên liệu sinh học cụ thể.

6. Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia cho xăng E5, B5 trong tháng 5 năm 2009; Bộ Công Thương ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về sản xuất, tồn trữ, phân phối, sử dụng nhiên liệu sinh học.

7. Việc phân phối sản phẩm nhiên liệu sinh học cần tiến hành từng bước, trên cơ sở tự nguyện của người sử dụng, trước mắt các tổ chức cung ứng cần ký hợp đồng với các hộ tiêu thụ lớn, ổn định để tiêu thụ nhiên liệu sinh học. Sau đó mới mở rộng cho các đối tượng có nhu cầu sử dụng. Bộ Công Thương ban hành Quy chế phân phối, sử dụng nhiên liệu sinh học.

8. Các đề tài, dự án khoa học công nghệ sớm đăng ký, xây dựng, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra và bảo đảm có kinh phí thực hiện theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước. Năm 2009, do xây dựng chậm, đề nghị Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét, bố trí kinh phí từ nguồn vốn sự nghiệp khoa học công nghệ chưa phân bổ để triển khai, thực hiện các đề tài, dự án.

9. Đối với dự án sản xuất nhiên liệu sinh học của Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam hợp tác với Hàn Quốc, đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét hỗ trợ về mặt chuyển giao công nghệ; Bộ Công Thương tạo điều kiện để các dự án nghiên cứu nhiên liệu sinh học của Viện được tham gia vào "Đề án phát triển nhiên liệu sinh học đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2020".

10. Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan làm tốt công tác truyền thông về việc sản xuất và sử dụng nhiên liệu sinh học.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- TTg; các PTTg (để b/c)
- Các Bộ: CT, KH&CN, TC, KH&ĐT, NN&PTNT, TN&MT; Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN: Phạm Viết Muôn, Văn Trọng Lý; các Vụ: KTN, KTTH, TH, TKBT, Cổng TTĐT;
-Lưu: VT, KGVX (3). Nh 27
 

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Viết Muôn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo số 83/TB-VPCP về việc kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp đánh giá kết quả thực hiện đề án phát triển nhiên liệu sinh học đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.153
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.42.25