Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo 82/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo nhà nước về Kế hoạch Bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011-2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 82/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 08/03/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 82/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2012

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG HOÀNG TRUNG HẢI TẠI PHIÊN HỌP THỨ NHẤT CỦA BAN CHỈ ĐẠO NHÀ NƯỚC VỀ KẾ HOẠCH BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG GIAI ĐOẠN 2011-2020

Ngày 23 tháng 02 năm 2012, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, Trưởng Ban Chỉ đạo nhà nước về Kế hoạch Bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011-2020 (dưới đây viết tắt là Ban Chỉ đạo) đã chủ trì phiên họp thứ nhất về triển khai thực hiện Quyết định số 57/QĐ-TTg ngày 09 tháng 01 năm 2012 cùng Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch Bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011-2020 (dưới đây viết tắt là Quyết định số 57/QĐ-TTg). Tham dự cuộc họp có các thành viên Ban Chỉ đạo, Lãnh đạo Văn phòng Chính phủ. Sau khi nghe báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và ý kiến tham gia của các thành viên Ban Chỉ đạo, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến kết luận như sau:

1. Về Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo:

Yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo tham gia ý kiến (bằng văn bản) gửi về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 15 tháng 3 năm 2012. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp, tiếp thu, hoàn thiện, trình Phó Thủ tướng Chính phủ - Trưởng Ban Chỉ đạo xem xét, quyết định trong tháng 3 năm 2012.

2. Về kế hoạch Bảo vệ và phát triển rừng năm 2012:

- Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 1724/TTg-KTN ngày 27 tháng 9 năm 2011 về việc giao nhiệm vụ bảo vệ và phát triển rừng năm 2012, Quyết định số 70/QĐ-BKHĐT ngày 18 tháng 01 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về giao chi tiết Kế hoạch đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2012, Phó Thủ tướng Chính phủ - Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước ủy quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Phó trưởng Ban Chỉ đạo nhà nước rà soát, cân đối các nguồn lực để giao chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng năm 2012 cho các Bộ, ngành, địa phương ngay trong đầu tháng 3 năm 2012.

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có văn bản hướng dẫn các Bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện nguồn vốn ngân sách Trung ương đầu tư cho bảo vệ và phát triển rừng năm 2012 theo nguyên tắc: tập trung ưu tiên bố trí vốn thực hiện các nhiệm vụ quy định tại điểm b, Khoản 9, Mục II, Điều 1, Quyết định số 57/QĐ-TTg ; huy động tối đa các nguồn vốn hợp pháp khác để triển khai thực hiện hoàn thành nhiệm vụ Kế hoạch Bảo vệ và phát triển rừng năm 2012.

- Đồng ý với đề xuất của Bộ Tài chính tại văn bản số 609/BTC-ĐT ngày 13 tháng 01 năm 2012 về việc phê duyệt Kế hoạch Bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011-2020, năm 2012, các địa phương sử dụng một phần vốn ngân sách nhà nước đầu tư phát triển cho bảo vệ và phát triển rừng phân bổ chi cho nhiệm vụ khoán bảo vệ rừng và khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng rừng phòng hộ xung yếu, đặc dụng và khu vực quy định tại Nghị quyết 30a; từ năm 2013, sẽ sử dụng vốn sự nghiệp kinh tế để chi cho các nhiệm vụ này.

3. Về Kế hoạch Bảo vệ và phát triển rừng 3 năm 2013-2015:

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp cùng các Bộ, ngành liên quan và các địa phương xây dựng Kế hoạch trung hạn 3 năm 2013-2015 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

4. Về cơ cấu, chính sách:

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành tiến hành rà soát các cơ chế chính sách hiện hành liên quan đến bảo vệ và phát triển rừng và đề xuất bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách để thực hiện Quyết định số 57/QĐ-TTg , tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo tại phiên họp thứ 2.

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính khẩn trương xây dựng Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện Quyết định số 57/QĐ-TTg , ban hành trong Quý I, năm 2012.

- Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ liên quan hướng dẫn thực hiện nguồn vốn sự nghiệp kinh tế cho khoán bảo vệ rừng, khoanh nuôi tái sinh tự nhiên, theo dõi diễn biến rừng theo quy định tại Quyết định số 57/QĐ-TTg và ban hành trong Quý IV, năm 2012.

- Về kiến nghị thanh toán nợ tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng, thực hiện theo Chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 1221/VPCP-KTN ngày 01 tháng 3 năm 2012 của Văn phòng Chính phủ.

5. Đối với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

- Tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt Kế hoạch Bảo vệ và phát triển rừng năm 2012; căn cứ vào Quyết định số 57/QĐ-TTg và các quy định có liên quan chủ động xây dựng Kế hoạch Bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2013-2015, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh để chỉ đạo và tổ chức thực hiện Kế hoạch Bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011-2020 ở địa phương. Có biện pháp huy động các nguồn vốn từ các nhà đầu tư thuộc các thành phần kinh tế để đầu tư cho bảo vệ và phát triển rừng.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các dự án bảo vệ và phát triển rừng tại cơ sở, đảm bảo việc đầu tư dự án đúng mục tiêu, đối tượng và hiệu quả, không thể xảy ra tình trạng lãng phí, tiêu cực, làm thất thoát vốn đầu tư hỗ trợ của Nhà nước.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các thành viên Ban Chỉ đạo, các Bộ, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ, Phó TTg Hoàng Trung Hải;
- Thành viên Ban Chỉ đạo nhà nước về KHBVPTR;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Tập đoàn điện lực Việt Nam;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, các Vụ: TH, KTTH, ĐP;
- Lưu: VT, KTN (5)T.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 82/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo nhà nước về Kế hoạch Bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011-2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.001
DMCA.com Protection Status

IP: 54.227.31.145