Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo 343/TB-VPCP năm 2015 kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại Hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả trồng rừng thay thế diện tích rừng chuyển sang mục đích sử dụng khác do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 343/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 22/10/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 343/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2015

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ HOÀNG TRUNG HẢI TẠI HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ TRNG RỪNG THAY THẾ DIỆN TÍCH RỪNG CHUYỂN SANG MC ĐÍCH SỬ DỤNG KHÁC

Ngày 12 tháng 10 năm 2015, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, Trưởng ban Chỉ đạo Nhà nước về Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011-2020 đã chủ trì Hội nghị trực tuyến với các địa phương đánh giá kết quả trồng rừng thay thế diện tích rừng chuyển sang mục đích sử dụng khác. Tham dự có các thành viên Ban Chỉ đạo nhà nước về Kế hoạch bảo vệ và phát trin rng giai đoạn 2011-2020 Trung ương và các địa phương có kế hoạch trồng bù rừng năm 2015. Sau khi nghe lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo đánh giá kết quả trồng rừng thay thế diện tích rừng chuyn sang mục đích sử dụng khác và các giải pháp thực hiện trong thời gian tới và ý kiến của các đại biểu. Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải kết luận như sau:

1. Kết quả triển khai trồng rừng thay thế 9 tháng đầu năm 2015

- Công tác trồng rừng thay thế diện tích rừng chuyn đi sang mục đích khác không phải lâm nghiệp đã được quy định tại Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ. Ngày 26 tháng 11 năm 2013, Quốc hội đã có Nghị quyết số 62/2013/QH13, theo đó có yêu cầu “phải hoàn thành trồng rừng thay thế trong năm 2015 đối với các công trình thủy điện đã đưa vào vận hành khai thác”. Thủ tướng Chính phủ đã có Chthị số 02/CT-TTg về tăng cường chỉ đạo việc thực hiện trng rừng thay thế diện tích rừng chuyển sang mục đích sử dụng khác và nhiều văn bản chỉ đạo các Bộ, ngành và địa phương liên quan, nhằm thực hiện việc trồng rừng thay thế theo đúng quy định của Luật bảo vệ và phát triển rừng.

Thực hiện Nghị quyết của Quốc hội và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Bộ Nông nghiệp và Phát trin nông thôn đã xây dựng và triển khai Đán trồng rừng thay thế diện tích rừng chuyển sang mục đích khác. Năm 2015 là năm thứ hai trin khai thực hiện Đ án trng rừng thay thế, bước đầu đã có kết quả tích cực, khởi sắc đáng ghi nhận. Tính đến ngày 30 tháng 9 năm 2015, cả nước, đã có 23/50 địa phương trin khai trồng rừng thay thế đạt 36% kế hoạch năm, trong đó, các dự án chuyn mục đích sang xây dựng công trình thủy điện, trồng rừng thay thế đạt 65% kế hoạch năm. Một số địa phương đã tích cực trin khai trồng rừng thay thế, gồm: Lai Châu, Thanh Hóa, Nghệ An, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Lk.

- Một số tn tại, vướng mc và nguyên nhân:

Kết quả trồng rừng thay thế diện tích chuyn mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác đạt thp so với kế hoạch, một sđịa phương phải trng rừng thay thế với diện tích lớn, nhưng triển khai chậm, kết quả còn thấp, công tác chỉ đạo triển khai chưa thực sự quyết liệt, sự phối hợp gia các cơ quan chức năng trong việc rà soát, btrí đất, xây dựng phương án trng rừng thay thế thiếu thống nhất; nhiều địa phương chưa chuẩn bị được quỹ đất, tổ chức xây dựng, phê duyệt phương án trồng rừng thay thế; nhiu chủ dự án thiếu chủ động, kéo dài việc xây dựng, phương án trồng rừng thay thế hoặc nộp tiền để trồng rừng thay thế; nhiều dự án đã tiến hành chuyn mục đích sử dụng rừng và đã hoàn thành dự án đầu tư, thậm chí đã chuyển giao cho đơn vị khác quản lý, Ban quản lý dự án đã gii th, do vậy, rất khó khăn trong việc đôn đốc các dự án trin khai trồng rừng; một số dự án đã nộp tiền vào Quỹ bảo vệ và phát triển rừng của tnh, nhưng còn để vốn tồn đọng, Ủy ban nhân dân tnh chưa quyết liệt tổ chức triển khai trồng rừng.

2. Nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian ti

a) Nhim vụ kế hoạch các tháng còn lại trong năm 2015

- Phấn đấu hoàn thành kế hoạch trồng rng thay thế năm 2015 đối với diện tích trồng rùng thay thế các dự án thủy điện đã đưa vào vận hành theo quy định tại Nghị quyết số 62/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013 của Quốc hội;

- Đẩy mạnh thực hiện kế hoạch trồng rừng thay thế đi với các dự án khác, đảm bảo đúng tiến độ được duyệt;

- Các địa phương có kế hoạch trồng rừng thay thế năm 2015 phải tập trung triển khai ngay công tác chuẩn bị để trồng vào vụ thu - đông năm 2015.

b) Nhiệm vụ cụ thể

- Đối với các Bộ, ngành:

+ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các Bộ, ngành liên quan tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo các địa phương thực hiện nghiêm Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ và Đề án trồng rừng thay thế; chủ trì hướng dẫn các địa phương và xử lý các vướng mắc phát sinh trong tổ chức thực hiện theo thẩm quyền (các vướng mắc, như: đơn giá trồng rừng thay thế, quản lý kinh phí chủ đầu tư nộp tiền vào Qubảo vệ và phát trin rừng tỉnh, việc trồng rừng thay thế đối với các mô hình trng rừng thay thế trên diện tích đất quy hoạch là rừng sản xuất đã giao cho hộ gia đình cá nhân...); công tác quản lý và trồng rừng thay thế đảm bo chất lượng rừng sau khi trng; tng hp kết quả trồng rừng thay thế, đưa vào báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng gửi Quốc hội trong kỳ họp tháng 10 năm 2015;

+ Bộ Công Thương chỉ đạo tập đoàn Điện lực Việt Nam rà soát tình hình thực hiện trồng rừng thay thế của các đơn vị trực thuộc, kiên quyết thu hồi giấy phép, dừng hoạt động đối với những dự án không chấp hành trồng rừng thay thế; đối với các dự án trước đây đã hoàn thành có diện tích rừng chuyn mục đích sử dụng nhưng chưa trồng rừng thay thế, phải xây dựng phương án b sung, thực hiện có lộ trình và sử dụng nguồn vốn từ sản xuất đtrồng rừng thay thế;

+ Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phi hp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan liên quan b trí vn trng rừng thay thế đối với các dự án đã thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng rừng trước ngày 01 tháng 7 năm 2015 được đầu tư từ ngân sách nhà nước theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bn s 5211/VPCP-KTN ngày 07 tháng 7 năm 2015 của Văn phòng Chính phủ về việc trồng rừng thay thế diện tích rừng chuyển sang mục đích khác;

+ Đài Phát thanh và Truyền hình: Tăng cường công tác tuyên truyền đối với công tác trồng rừng thay thế diện tích rừng chuyn sang mục đích khác; nếu các mô hình quản lý trồng rng thay thế tốt đcác địa phương thực hiện;

+ Các Bộ, ngành liên quan, chủ động phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

- Đối với Ủy ban nhân dân các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

+ Thực hiện nghiêm Chthị số 02/CT-TTg ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ và triển khai trong rừng thay thế theo kế hoạch đã được phê duyệt;

+ Tập trung chỉ đạo các chủ đầu tư có chuyn mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác hoàn thành công tác trồng rừng thay thế trên địa bàn tỉnh: (i) Đối với các công trình thủy điện: Hoàn thành công tác trồng rừng thay thế trong năm 2015; (ii) Đối với các dự án chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác: Rà soát bổ sung các nhà máy mới để tổ chức thực hiện và hoàn thành trong năm 2016; (iii) Đối với các dự án đã nộp tiền về Quỹ Bảo vệ và phát trin rừng của tỉnh: Khẩn trương chỉ đạo, giải quyết vướng mắc đtrồng rừng ngay, không đtồn Quỹ;

- Kiên quyết thu hồi giấy phép, dừng hoạt động đối với những dự án không chấp hành trồng rừng thay thế;

- Tổng hp, xây dựng, phê duyệt dự án trồng rừng thay thế đối với các dự án đã thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng rừng trước ngày 01 tháng 7 năm 2015 được đầu tư từ ngân sách nhà nước, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nông nghiệp và Phát trin nông thôn tổng hợp.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, ngành, địa phương và đơn vị liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Các thành viên BCĐ Nhà nước về Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng;
- UBND các t
nh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Quốc hội;
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm, TG
Đ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, V.III. TKBT, KGVX, TH;
- L
ưu: VT, KTN (3b) Tn.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 343/TB-VPCP năm 2015 kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại Hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả trồng rừng thay thế diện tích rừng chuyển sang mục đích sử dụng khác do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.666

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.129.82