Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo 343/TB-VPCP năm 2014 ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp lần thứ 8 Ban Chỉ đạo Nhà nước về điều tra cơ bản tài nguyên - môi trường biển do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 343/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Khắc Định
Ngày ban hành: 26/08/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 343/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 26 tháng 08 năm 2014

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG HOÀNG TRUNG HẢI TẠI CUỘC HỌP LẦN THỨ 8 BAN CHỈ ĐẠO NHÀ NƯỚC VỀ ĐIỀU TRA CƠ BẢN TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG BIỂN

Ngày 14 tháng 8 năm 2014, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, Trưởng ban Ban Chỉ đạo Nhà nước về điều tra cơ bản tài nguyên - môi trường biển đã chủ trì cuộc họp lần thứ 8 Ban Chỉ đạo Nhà nước về điều tra cơ bản tài nguyên - môi trường biển (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo). Tham dự cuộc họp có các thành viên Ban Chỉ đạo và đại diện các cơ quan có liên quan.

Sau khi nghe Báo cáo Tình hình thực hiện các nhiệm vụ, dự án thuộc Đề án tổng thể về điều tra cơ bản và quản lý tài nguyên - môi trường biển đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020 (sau đây gọi tắt là Đề án tổng thể) do Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường - Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo trình bày, ý kiến phát biểu các thành viên Ban Chỉ đạo, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã kết luận như sau:

1. Thời gian qua, công tác điều tra cơ bản và quản lý tài nguyên - môi trường biển đã từng bước xác lập luận cứ khoa học, tạo cơ sở vững chắc cho việc xây dựng các chiến lược, chương trình, kế hoạch phát triển bền vững kinh tế biển, củng cố quốc phòng - an ninh trên biển; đã có phát hiện mới về các nguồn tài nguyên biển, nhất là tài nguyên khoáng sản biển sâu; đã xây dựng về cơ bản bộ cơ sở dữ liệu về tài nguyên - môi trường biển, góp phần phục vụ phát triển kinh tế biển và bảo vệ chủ quyền quốc gia trên Biển Đông.

Tuy nhiên, nhiều nhiệm vụ, dự án của Đề án tổng thể triển khai còn chậm; quá trình xây dựng, lấy ý kiến tham gia, thẩm định, phê duyệt dự án mất nhiều thời gian; kinh phí cấp không đáp ứng yêu cầu công việc và tiến độ triển khai; năng lực thực thi của một số đơn vị chủ trì dự án còn hạn chế. Một số nhiệm vụ, dự án đã kết thúc nhưng chưa được tổ chức nghiệm thu; có dự án đã phê duyệt nhưng chưa được bố trí vốn.

Trước tình hình trên, Phó Thủ tướng yêu cầu các Bộ, cơ quan, địa phương liên quan, nhất là Bộ Tài nguyên và Môi trường, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo cần rút kinh nghiệm, tập trung chỉ đạo quyết liệt, tổ chức nghiệm thu dứt điểm các dự án đã hoàn thành; kịp thời kiểm tra, đôn đốc, phối hợp với các cơ quan có liên quan, bố trí vốn để hoàn thành các dự án đang dở dang; bố trí vốn năm 2015 cho các dự án đã được phê duyệt. Yêu cầu các chủ dự án báo cáo kế hoạch thực hiện theo từng tháng, từng quý và 6 tháng với Thường trực Ban Chỉ đạo; kiểm điểm trách nhiệm cá nhân người đứng đầu đơn vị chủ trì dự án để xảy ra tình trạng chậm trễ kéo dài.

2. Đối với 14 nhiệm vụ, dự án giai đoạn 2013 - 2020 của Đề án tổng thể đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1876/QĐ-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2013, khẩn trương xây dựng, lấy ý kiến thẩm định, trình phê duyệt, làm căn cứ để bố trí vốn triển khai năm 2015. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ động phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ, cơ quan, địa phương liên quan triển khai các nhiệm vụ, dự án theo kế hoạch.

Đồng ý xem xét, điều chỉnh, bổ sung một số ít dự án, nhiệm vụ có tính cấp bách, quan trọng, đột xuất về điều tra cơ bản tài nguyên - môi trường biển và hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực này. Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan, xây dựng danh mục, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

3. Thường trực Ban Chỉ đạo chú trọng cơ chế chia sẻ thông tin giữa các thành viên Ban Chỉ đạo, các Bộ, cơ quan và địa phương, đồng thời, tiếp tục rà soát, đánh giá hiệu quả hoạt động của các thành viên Ban Chỉ đạo để đề xuất kiện toàn theo hướng tinh gọn, hiệu quả, trình Thủ tướng Chính phủ vào cuối năm 2014.

Khẩn trương ban hành văn bản sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 01/2007/TTLT-BTNMT-BTC-BKHĐT ngày 26 tháng 01 năm 2007 về hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước chi thực hiện các nhiệm vụ, dự án thuộc Đề án tổng thể và Quy định tạm thời về thẩm định, nghiệm thu cấp Nhà nước kết quả thực hiện các dự án thuộc Đề án tổng thể ban hành kèm theo Quyết định số 201/QĐ-ĐTTNMTB ngày 28 tháng 01 năm 2011 của Trưởng ban Ban Chỉ đạo Nhà nước về điều tra cơ bản tài nguyên - môi trường biển. Thời hạn ban hành trước ngày 30 tháng 10 năm 2014.

4. Để hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án tổng thể, cần quan tâm chỉ đạo đồng bộ trên cả ba mặt: Kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về tài nguyên - môi trường biển; đào tạo nguồn nhân lực; tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ nhiệm vụ điều tra cơ bản và quản lý tài nguyên - môi trường biển. Bộ Tài nguyên và Môi trường, cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo cần tập trung củng cố, kiện toàn tổ chức, nâng cao năng lực quản lý nhà nước của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam; đầu tư, phát triển các tổ chức sự nghiệp phục vụ chức năng quản lý nhà nước mạnh về điều tra cơ bản, nghiên cứu tổng hợp tài nguyên - môi trường biển theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 43/2014/QĐ-TTg ngày 01 tháng 8 năm 2014 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Quyết định số 1570/QĐ-TTg ngày 06 tháng 9 năm 2013 phê duyệt Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường biển đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

5. Về một số dự án cụ thể:

Tại Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 14 tháng 6 năm 2014 về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo: “Trong xây dựng dự toán cân đối chi Ngân sách nhà nước năm 2015, cần ưu tiên dành nguồn lực cho các hoạt động quan trọng triển khai Chiến lược Biển Việt Nam đến năm 2020, trong đó ưu tiên đầu tư phát triển biển đảo…”. Trên cơ sở đó, cần dành sự ưu tiên thỏa đáng về bố trí nguồn lực cho các dự án trọng điểm.

a) Dự án đầu tư Tàu điều tra, nghiên cứu tài nguyên và môi trường biển đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương và có nhiều văn bản chỉ đạo từ năm 2010 nhưng đến nay vẫn chưa triển khai được vì chưa bố trí được nguồn vốn. Do tính cấp bách và mức độ ưu tiên của dự án, giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính ứng vốn kế hoạch năm 2015 là 200 (hai trăm) tỷ đồng cho Bộ Tài nguyên và Môi trường để triển khai dự án năm 2014; đồng thời cân đối để bố trí đủ nguồn vốn đầu tư của dự án trong hai năm 2015-2016.

b) Dự án Nghiên cứu, điều tra tiềm năng khí hydrate (Quyết định số 796/QĐ-TTg ngày 03 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ): Tiếp tục thực hiện theo các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ với lộ trình vững chắc, thận trọng để đánh giá tiềm năng khí hydrate, đẩy mạnh hợp tác quốc tế với các quốc gia có năng lực nghiên cứu, triển khai như Nhật Bản, Mỹ, Nga…, trên cơ sở sử dụng kinh phí của Dự án đã được phê duyệt. Trong quá trình thực hiện dự án, đơn vị chủ trì được chủ động thực hiện kế hoạch và lộ trình, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, đúng quy định của pháp luật.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, cơ quan, địa phương liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các thành viên Ban Chỉ đạo Nhà nước về điều tra cơ bản TN-MT biển;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh ven biển;
- Tập đoàn Dầu khí QG VN, Đại học QG Hà Nội;
- Tổng cục Biển và Hải đảo VN, Văn phòng BCĐNN Đề án 47 (Bộ TN-MT);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: KTTH, KTN, QHQT, NC, TH;
- Lưu: VT, KGVX (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 343/TB-VPCP năm 2014 ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp lần thứ 8 Ban Chỉ đạo Nhà nước về điều tra cơ bản tài nguyên - môi trường biển do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.790

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.226.122.74