Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 199/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 31/05/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 199/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2012

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG HOÀNG TRUNG HẢI TẠI PHIÊN HỌP THỨ HAI CỦA BAN CHỈ ĐẠO NHÀ NƯỚC VỀ KẾ HOẠCH BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG GIAI ĐOẠN 2011 - 2020

Ngày 21 tháng 5 năm 2012, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, Trưởng Ban Chỉ đạo nhà nước về Kế hoạch Bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011 - 2010 (sau đây viết tắt là Ban Chỉ đạo) đã chủ trì phiên họp Ban Chỉ đạo. Tham dự cuộc họp có các thành viên Ban Chỉ đạo. Sau khi nghe Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo về tình hình triển khai thực hiện Quyết định số 57/QĐ-TTg ngày 09 tháng 01 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch Bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011 - 2020 (sau đây viết tắt là Quyết định số 57/QĐ-TTg) và ý kiến tham gia của các thành viên Ban Chỉ đạo, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến kết luận như sau:

1. Các thành viên Ban Chỉ đạo cần tập trung chỉ đạo hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu Kế hoạch Bảo vệ và phát triển rừng năm 2012.

- Bộ Tài chính chỉ đạo việc giải ngân kinh phí bảo vệ và phát triển rừng theo đúng các mục tiêu nhiệm vụ đã giao theo Quyết định số 500/QĐ-BNN-TCLN ngày 13 tháng 3 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc giao nhiệm vụ thực hiện Kế hoạch Bảo vệ và phát triển rừng năm 2012 cho các Bộ, ngành, địa phương; hướng dẫn việc tạm ứng và thanh toán vốn từ Kho Bạc Nhà nước.

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo chuẩn bị đủ cây giống trồng rừng, đảm bảo chất lượng, tranh thủ thời tiết thuận lợi để trồng rừng.

2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tập trung hoàn thiện văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định số 05/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ về Quỹ bảo vệ phát triển rừng và Nghị định số 99/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng; có kế hoạch làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) về kinh phí của các nhà máy thủy điện chi trả dịch vụ môi trường rừng năm 2012 theo ý kiến chỉ đạo đạo tại công văn số 1221/VPCP-KTN ngày 01 tháng 3 năm 2012 của Văn phòng Chính phủ.

3. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan hướng dẫn các địa phương xây dựng Kế hoạch trung hạn 3 năm 2013 - 2015, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trước ngày 30 tháng 9 năm 2012. Trong đó tập trung cho các dự án trồng rừng phòng hộ đầu nguồn, phòng hộ ven biển, nâng cao năng suất rừng trồng và làm giàu rừng từ nhiên, trồng rừng biên giới gắn với xây dựng nông thôn mới và tái định cư …

4. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng kết rút kinh nghiệm việc thí điểm điều tra, kiểm kê rừng tại 2 tỉnh: Bắc Kạn và Hà Tĩnh theo Quyết định số 1240/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ. Xây dựng và ban hành văn bản hướng dẫn Điều tra, Kiểm kê rừng trên phạm vi toàn quốc, để phục vụ cho công tác quản lý tài nguyên rừng, đất lâm nghiệp.

5. Từ đầu năm đến nay tại một số địa phương đã để xảy ra nhiều vụ việc phá rừng hoặc lấn chiếm đất, buôn bán lâm sản trái phép, có nơi còn nghiêm trọng hơn trước, vì vậy phải tăng cường các giải pháp mạnh để ngăn chặn tình trạng này.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng phương án củng cố, tăng cường lực lượng Kiểm lâm trình Ban Chỉ đạo vào phiên họp thứ ba (dự kiến vào Quý IV năm 2012).

6. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu xây dựng phương án khai thác gỗ rừng tự nhiên giai đoạn 2013 - 2020 trình Ban Chỉ đạo Nhà nước, theo nguyên tắc: nơi nào còn rừng giàu và trung bình; địa phương nào quản lý tốt rừng tự nhiên thì được xem xét, cho khai thác; những địa phương quản lý rừng tự nhiên không tốt và không có rừng trung bình trở lên thì tạm dừng khai thác gỗ.

Phối hợp với các Bộ: Công an, Công Thương và các Bộ, ngành liên quan xây dựng thông tư hướng dẫn về các điều kiện để kinh doanh, chế biến gỗ, trình Ban Chỉ đạo trong Quý IV năm 2012.

7. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng đề án nâng cao năng lực phòng chống cháy rừng trình Ban Chỉ đạo trong Quý III năm 2012.

8. Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo các địa phương tích cực tham gia công tác giao đất lâm nghiệp gắn với giao rừng; quản lý chặt chẽ việc chuyển mục đích sử dụng đất lâm nghiệp có rừng, không để tình trạng hợp thức hóa đất do phá rừng trái pháp luật.

9. Các Bộ tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến bảo vệ và phát triển rừng nhằm tạo thuận lợi và cơ sở pháp lý chặt chẽ thực hiện nhiệm vụ này.

10. Các địa phương tổ chức thực hiện nghiêm túc Quyết định số 57/QĐ-TTg ngày 09 tháng 01 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ; không thành lập văn phòng Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo cấp tỉnh.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các thành viên Ban Chỉ đạo, các Bộ, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ, Phó TTg Hoàng Trung Hải
- Thành viên Ban Chỉ đạo nhà nước về KHBVPTR;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, các Vụ: TH, KTTH, ĐP;
- Lưu: VT, KTN (5)T.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 199/TB-VPCP ngày 31/05/2012 kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại phiên họp thứ hai của Ban Chỉ đạo nhà nước về Kế hoạch Bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011 - 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.035

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.25.113