Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 57/2006/QĐ-UBND về phân cấp quản lý, khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Số hiệu: 57/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Kon Tum Người ký: Đào Xuân Quí
Ngày ban hành: 24/10/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 57/2006/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 24 tháng 10 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V PHÂN CẤP QUẢN LÝ, KHAI THÁC CÁC CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Pháp lệnh khai thác và bảo vệ các công trình thuỷ lợi;

Căn cứ Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh khai thác và bảo vệ các công trình thuỷ lợi;

Căn cứ Chương trình hành động đổi mới nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác công trình thuỷ lợi số 248/CTHĐ-BNN ngày 31/01/2005 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 138/TT-SNN ngày 14/8/2006 về việc phê duyệt Phương án phân cấp quản lý, khai thác công trình thuỷ lợi trên địa bàn tỉnh Kon Tum (Kèm theo Phương án số 78/BC-PA-SNN ngày 21/8/2006 và các văn bản tham gia ý kiến của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và các Sở, ban, ngành liên quan),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Phân cấp quản lý, khai thác các công trình thuỷ lợi trên địa bàn tỉnh Kon Tum với các nội dung sau:

Trên cơ sở tiêu chí: Các công trình tiêu chuẩn kỹ thuật cao, kết cấu phức tạp (đối với hồ chứa phải có dung tích >1 triệu m3 hoặc chiều cao đập >10m- đối với đập dâng phải có chiều cao >4m), cùng trên một hệ thống công trình có khu tưới liên hoàn do Công ty Khai thác công trình thuỷ lợi đảm nhận; còn lại do Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã tổ chức quản lý, khai thác; Ủy ban nhân dân tỉnh phân cấp quản lý, khai thác các công trình thuỷ lợi trên địa bàn tỉnh Kon Tum như sau:

- Số công trình thuỷ lợi do Công ty khai thác công trình thuỷ lợi quản lý, khai thác: 39 công trình (cụ thể danh mục, năng lực tưới theo thiết kế và theo thực tế của các công trình có phụ lục kèm theo).

- Số công trình do Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã tổ chức quản lý, khai thác: 342 công trình (cụ thể danh mục, năng lực tưới theo thiết kế và theo thực tế của các công trình trên địa bàn các huyện, thị xã có phụ lục kèm theo).

Điều 2.

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan hướng dẫn, chỉ đạo Công ty khai thác công trình thuỷ lợi và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã sớm triển khai việc bàn giao các công trình thuỷ lợi liên quan được phân cấp theo quy định hiện hành.

- Công ty khai thác công trình thuỷ lợi và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã: Có phương án, kế hoạch cụ thể để sớm bàn giao, tổ chức thực hiện công tác quản lý và khai thác đúng theo quy định và có hiệu quả các công trình thuỷ lợi được phân cấp.

- Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1418/QĐ-UB ngày 07/10/1997 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum.

Điều 3. Các Ông (Bà): Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính; Thủ trưởng các đơn vị liên quan; Giám đốc Công ty khai thác công trình thuỷ lợi và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đào Xuân Quí

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 57/2006/QĐ-UBND về phân cấp quản lý, khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


167
DMCA.com Protection Status

IP: 18.207.249.15