Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 990/QĐ-UBND năm 2008 phê duyệt Dự án cải tạo rừng tự nhiên để trồng mới lại rừng sản xuất bằng cây cao su tại khoảnh 1, 2, 3, 4 - tiểu khu 213, Ban QLRPH Tà Thiết do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước ban hành

Số hiệu: 990/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Phước Người ký: Bùi Văn Danh
Ngày ban hành: 14/05/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 990/QĐ-UBND

Đồng Xoài, ngày 14 tháng 5 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DỰ ÁN CẢI TẠO RỪNG TỰ NHIÊN ĐỂ TRỒNG MỚI LẠI RỪNG SẢN XUẤT BẰNG CÂY CAO SU TẠI KHOẢNH: 1, 2, 3, 4 - TIỂU KHU 213, BAN QLRPH TÀ THIẾT

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Bảo vệ và Phát triển rừng ngày 03/12/2004;
Căn cứ Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03/3/2006 của Chính phủ về thi hành Luật Bảo vệ và Phát triển rừng;
Căn cứ Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg ngày 14/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý rừng;
Căn cứ Thông tư số 99/2006/TT-BNN ngày 06/11/2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế quản lý rừng ban hành kèm theo Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg ngày 14/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ;
Căn cứ Thông tư số 38/2007/TT-BNN ngày 25/4/2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn trình tự, thủ tục giao rừng, cho thuê rừng, thu hồi rừng cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư thôn;
Căn cứ Công văn số 209/BNN-LN ngày 24/01/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc chuyển diện tích đất có rừng sang trồng cao su;
Căn cứ Chỉ thị số 33-CT/TU ngày 12/5/2005 của Tỉnh ủy về việc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng và đất lâm nghiệp.
Căn cứ Quyết định số 11/2007/QĐ-UBND ngày 19/3/2007 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch 3 loại rừng giai đoạn 2006 – 2010;
Căn cứ Công văn số 2822/UBND-SX ngày 13/11/2007 của UBND tỉnh về việc cho chuyển đổi đất giao khoán cho các hộ đang sản xuất trong khu vực quy hoạch giao quân khu 7;
Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tại Công văn số 256/SNN-LN ngày 04/4/2008 về việc cải tạo rừng sản xuất nghèo kiệt và trồng mới lại rừng sản xuất bằng cây cao su tại Ban QLRPH Tà Thiết,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Dự án cải tạo rừng tự nhiên để trồng mới lại rừng sản xuất bằng cây cao su tại khoảnh 1, 2, 3, 4 - tiểu khu 213, Ban QLRPH Tà Thiết (kèm theo Dự án), với những nội dung chính như sau:

- Diện tích, vị trí, quy hoạch: 101 ha; tại khoảnh 1, 2, 3, 4 - tiểu khu 213, Ban QLRPH Tà Thiết (huyện Lộc Ninh) thuộc quy hoạch rừng sản xuất.

- Hiện trạng: 62,2 ha rừng khộp nghèo kiệt (RIIIA1); ha 38,8 ha đất trống (IB, IC).

- Diện tích rừng tự nhiên cải tạo: 62,2 ha rừng khộp nghèo kiệt (RIIIA1).

- Loài cây, phương thức trồng: Trồng mới hoàn toàn bằng cây cao su trên 101 ha.

- Kế hoạch thực hiện: Bắt đầu từ năm 2008.

- Thời gian giao khoán đất lâm nghiệp: 01 chu kỳ sản xuất của cây Cao su (27 năm).

- Hình thức quản lý, sử dụng đất: Giao khoán.

- Chủ đầu tư: 22 cá nhân, hộ gia đình tại Công văn số 2822/UBND-SX ngày 13/11/2007 đầu tư 100 %.

Điều 2. Giao Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn Ban QLRPH Tà Thiết và 22 cá nhân, hộ gia đình nói trên trình tự, thủ tục: Thanh lý rừng, giao khoán đất lâm nghiệp và thực hiện Dự án theo đúng qui định hiện hành.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc: Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch UBND huyện Lộc Ninh; Giám đốc Ban QLRPH Tà Thiết; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và 22 cá nhân, hộ gia đình nói trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Văn Danh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 990/QĐ-UBND năm 2008 phê duyệt Dự án cải tạo rừng tự nhiên để trồng mới lại rừng sản xuất bằng cây cao su tại khoảnh 1, 2, 3, 4 - tiểu khu 213, Ban QLRPH Tà Thiết do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.428
DMCA.com Protection Status

IP: 54.242.115.55