Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 99/2006/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình thí điểm khoanh nuôi bảo vệ rừng phòng hộ rất xung yếu tại 21 xã biên giới, tỉnh Lai Châu do Thủ tướng chính phủ ban hành

Số hiệu: 99/2006/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 08/05/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 99/2006/QĐ-TTG

Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH THÍ ĐIỂM KHOANH NUÔI BẢO VỆ RỪNG PHÒNG HỘ RẤT XUNG YẾU TẠI 21 XÃ BIÊN GIỚI, TỈNH LAI CHÂU 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Bảo vệ và Phát triển rừng ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ về thi hành Luật Bảo vệ và Phát triển rừng;
Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu (tờ trình số 732/TTr-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2005), ý kiến các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 141/BNN-LN ngày 18 tháng 01 năm 2006); Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 516/BKH-KTNN ngày 24 tháng 01 năm 2006); Tài chính (công văn số 1470/BTC-NSNN ngày 06 tháng 02 năm 2006);

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Phê duyệt Chương trình thí điểm khoanh nuôi bảo vệ rừng phòng hộ rất xung yếu tại 21 xã biên giới, tỉnh Lai Châu theo các mục đích, yêu cầu sau đây:

1. Bảo vệ và phát triển diện tích rừng phòng hộ rất xung yếu đầu nguồn các dòng sông lớn và cho các công trình thuỷ điện trọng điểm quốc gia.

2. Tạo việc làm, định canh định cư, ổn định sản xuất, cải thiện đời sống cho đồng bào dân tộc tại chỗ trong vùng, giảm tỷ lệ đói nghèo của nhân dân trong 21 xã.

3. Địa bàn thực hiện tại 21 xã biên giới thuộc tỉnh Lai Châu.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu chỉ đạo triển khai quy hoạch, lập dự án, giao đất, giao rừng phòng hộ ổn định lâu dài đến hộ gia đình nông dân, cộng đồng, dân cư thôn, bản tại 21 xã biên giới của tỉnh Lai Châu, trình phê duyệt và tổ chức thực hiện theo quy định hiện hành.

1. Mức đầu tư thí điểm khoanh nuôi bảo vệ rừng nâng từ 50.000 đồng/ha/năm lên 200.000 đồng/ha/năm. Các chi phí khác (khảo sát, thiết kế, lập dự án, chi phí kiểm tra, chỉ đạo cấp tỉnh, chi phí kiểm tra chỉ đạo cấp cơ sở…) thực hiện theo quy định hiện hành.

2. Thời gian thực hiện thí điểm tính từ ngày 01 tháng 01 năm 2006 đến ngày 31 tháng 12 năm 2010. Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu có trách nhiệm tổng kết, báo cáo Thủ tướng Chính phủ khi kết thúc.

3. Về vốn đầu tư:

a) Tổng vốn đầu tư (khái toán): 132.879.000.000 đồng.

b) Nguồn vốn đầu tư: sử dụng nguồn vốn của Chương trình Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng, riêng năm 2006 được ứng nguồn vốn năm 2007 để thực hiện.

Điều 3. Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan hướng dẫn, chỉ đạo kiểm tra để việc thí điểm nêu trên thực hiện theo đúng quy định hiện hành và quyết định này.

Điều 4. Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính cân đối bổ sung vốn bảo đảm kinh phí triển khai thực hiện các nội dung của Quyết định này.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo.

Các Bộ trưởng: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Thủ trưởng cơ quan liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 


Nơi nhận:

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,
Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính,
Tài nguyên và Môi trường;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Toà án nhân dân tối cao;
- HĐND, UBND tỉnh Lai Châu;
- VPCP: BTCN, các PCN,
Website Chính phủ, Ban Điều hành 112,
các Vụ, Cục, TTBC, Công báo;
- Lưu: Văn thư, NN (5b). A.

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG 
Nguyễn Tấn Dũng

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 99/2006/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình thí điểm khoanh nuôi bảo vệ rừng phòng hộ rất xung yếu tại 21 xã biên giới, tỉnh Lai Châu do Thủ tướng chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.725

DMCA.com Protection Status
IP: 18.234.255.5