Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Quyết định 986/QĐ-UBND 2019 Kế hoạch thu gom vận chuyển chất thải y tế nguy hại tỉnh Trà Vinh

Số hiệu: 986/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Trà Vinh Người ký: Trần Anh Dũng
Ngày ban hành: 27/05/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 986/QĐ-UBND

Trà Vinh, ngày 27 tháng 5 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG MỤC 2 VÀ PHỤ LỤC 3 CỦA KẾ HOẠCH THU GOM, VẬN CHUYỂN VÀ XỬ LÝ CHẤT THẢI Y TẾ NGUY HẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRÀ VINH BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 2263/QĐ-UBND NGÀY 01/12/2017 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu;

Căn cứ Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý chất thải nguy hại;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT ngày 31/12/2015 của Liên Bộ Y tế và Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quản lý chất thải y tế;

Căn cứ Quyết định số 2263/QĐ-UBND ngày 01/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc ban hành Kế hoạch thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh Trà Vinh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ Trình số 234/TTr-STNMT ngày 13/5/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung mục 2 và phụ lục 3 của Kế hoạch thu gom, vận chuyển chất thải y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh Trà Vinh ban hành kèm theo Quyết định số 2263/QĐ-UBND ngày 01/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh cụ thể, như sau:

1. Điều chỉnh, bổ sung mục 2 như sau:

“2. Thu gom, vận chuyển chất thải y tế nguy hại:

- Phương tiện vận chuyển: Các đơn vị vận chuyển chất thải y tế nguy hại phải sử dụng các phương tiện đáp ứng các yêu cu tại khoản 2, 3, 5 Điu 11 Thông tư Liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT. Đối với những khu vực xe vận chuyển chuyên dùng không tới được thì sử dụng các loại phương tiện khác để thu gom, vận chuyển chất thải y tế nguy hại từ cơ sở y tế đến cơ sở xử lý và các Trạm Y tế xã, phường, thị trấn/phòng khám đa khoa khu vực và cơ sở y tế tư nhân vận chuyển chất thải y tế nguy hại đến các Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố để giao cho các đơn vị thu gom theo mô hình cụm xử lý nhưng phải đáp ứng các điều kiện theo quy định tại khoản 3, 4 Điều 11 của Thông tư Liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT ngày 31/12/2015 của Liên Bộ Y tế và Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quản lý chất thải y tế.

…”

2. Điều chỉnh, bổ sung phụ lục 3: (đính kèm phụ lục).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ Y tế;
- TT. TU, TT. HĐND t
nh;
- CT và các PCT. UBND t
nh;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, NN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Anh Dũng

 

PHỤ LỤC

ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG PHỤ LỤC 3 CỦA KẾ HOẠCH THU GOM, VẬN CHUYỂN VÀ XỬ LÝ CHẤT THẢI Y TẾ NGUY HẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRÀ VINH
(Kèm theo Quyết định số: 986/QĐ-UBND ngày 27/5/2019/ của UBND tỉnh)

STT

Tên cụm

Phương tiện vận chuyển

Lộ trình thu gom

1

Cụm 1: Bệnh viện Sản Nhi

Địa chỉ: p Bến Có, xã Nguyệt Hóa, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh

1. Xe chuyên dụng của Bệnh viện Sản Nhi, xe biển số: 84A-002.84; trọng tải 650 kg;

2. Xe chuyên dụng của Bệnh viện Đa khoa tnh, Xe biển số: 84E-0373, trọng tải 550kg.

Xe thứ 1: Xe di chuyển từ Bệnh viện Sản Nhi đến Bệnh viện Quân - Dân Y, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, Bệnh viện đa khoa tỉnh Trà Vinh, Bệnh viện Trường Đại học Trà Vinh, Trung tâm Y tế thành phố Trà Vinh, Bệnh viện đa khoa Minh Tâm, Bệnh viện Lao và Bệnh Phổi thu gom chất thải y tế nguy hại chuyển về Bệnh viện Sản Nhi xử lý.

Xe thứ 02:

- Lộ trình 1: Xe di chuyển từ Bệnh viện Sản Nhi đến thu gom chất thải y tế nguy hại tại Trung tâm Y tế huyện Càng Long, Bệnh viện Y Dược cổ truyền về Bệnh viện Sản Nhi xử lý.

- Lộ trình 2: Xe di chuyển từ Bệnh viện Sản Nhi đến thu gom chất thải y tế nguy hại tại Trung tâm Y tế huyện Châu Thành về Bệnh viện Sản Nhi xử lý.

2

Cụm 2: Bệnh viện Đa khoa khu vực Tiểu Cần

Địa chỉ: Xã phú Cần, huyện Tiểu Cần, Tỉnh Trà Vinh

- Xe chuyên dụng của Bệnh viện Đa khoa khu vực Tiểu Cần, Xe biển số: 84A- 002.83, trọng tải 650 kg.

- Lộ trình 1: Xe di chuyển từ Bệnh viện đa khoa Khu vực Tiểu Cần đến thu gom chất thải y tế nguy hại tại Trung tâm Y tế huyện Cầu Kè về cụm Bệnh viện đa khoa khu vực Tiểu cần xử lý.

- Lộ trình 2: Xe di chuyển từ Bệnh viện Đa khoa khu vực Tiểu Cần đến Trung tâm Y tế huyện Tiểu Cần thu gom chất thải y tế nguy hại đưa về cụm Bệnh viện Đa khoa Khu vực Tiểu Cần xử lý.

- Lộ trình 3: Xe di chuyển từ Bệnh viện đa khoa Khu vực Tiểu Cần đến thu gom chất thải y tế nguy hại tại Trung tâm Y tế huyện Trà Cú về cụm Bệnh viện đa khoa khu vực Tiểu cần xử lý.

3

Cụm 3: Bệnh viện Đa khoa khu vực Cầu Ngang

Địa chỉ: Ấp Minh Thuận A, thị trấn Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh.

Xe chuyên dụng của Bệnh viện Đa khoa khu vực cầu Ngang, Xe biển số: 84A-000.73, trọng tải 650 kg.

Lộ trình 1: Xe di chuyển từ Bệnh viện Đa khoa khu vực Cầu Ngang đến thu gom chất thải y tế nguy hại tại Trung tâm Y tế thị xã Duyên Hải, Trung tâm Y tế huyện Duyên Hải thu gom chất thải y tế nguy hại đưa về cụm Bệnh viện Đa khoa Khu vực Cầu Ngang xử lý.

Lộ trình 2: Xe di chuyển từ Bệnh viện Đa khoa khu vực Cầu Ngang đến thu gom chất thải y tế nguy hại tại Trung tâm Y tế huyện Cầu Ngang thu gom chất thải y tế nguy hại đưa về cụm Bệnh viện Đa khoa Khu vực Cầu Ngang xử lý.

Ghi chú: Riêng đối với các Trạm Y tế xã, phường, thị trấn/phòng khám đa khoa khu vực và cơ sở y tế tư nhân vận chuyển chất thải y tế nguy hại đến các Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố để giao cho các đơn vị thu gom theo mô hình cụm xử lý. Phương tiện thu gom, vận chuyển chất thải y tế nguy hại phải đáp ứng các điều kiện theo quy định tại khoản 3, 4 Điều 11 của Thông tư Liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT ngày 31/12/2015 của Liên Bộ Y tế và Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quản lý chất thải y tế.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 986/QĐ-UBND ngày 27/05/2019 về điều chỉnh mục 2 và phụ lục 3 của Kế hoạch thu gom, vận chuyển chất thải y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh Trà Vinh kèm theo Quyết định 2263/QĐ-UBND

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.056

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.142.143
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!