Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 91/2002/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Công Tạn
Ngày ban hành: 12/07/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 91/2002/QĐ-TTG

Hà Nội, ngày 12 tháng 07 năm 2002 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN LÒ GÒ - XA MÁT THÀNH VƯỜN QUỐC GIA LÒ GÒ - XA MÁT, TỈNH TÂY NINH 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật bảo vệ và phát triển rừng ngày 12 tháng 8 năm 1991;Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 1679/BNN-KL ngày 24 tháng 6 năm 2002) và của ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh (tờ trình số 284/UB ngày 18 tháng 10 năm 2001),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển Khu bảo tồn thiên nhiên Lò Gò - Xa Mát, thuộc huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh thành Vườn quốc gia trong hệ thống các khu rừng đặc dụng Việt Nam, gồm các nội dung sau:

1. Tên gọi: Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát.

2. Vị trí, ranh giới và toạ độ:

- Vị Trí:

Nằm trên địa phận 3 xã: Tân Lập, Tân Bình, Hoà Hiệp , thuộc huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh (cách thị xã Tây Ninh 30 km).

- Ranh giới:

Phía Bắc và phía Tây chạy song song với đường hành lang 791, biên giới Việt Nam- Cămpuchia.

Phía Đông giới hạn bởi suối Tre (thuộc xã Tân Bình) và Nông trường cao su Xa Mát.

Phía Nam giáp lộ giới Hoà Hiệp (Thạnh Tây) và khu vực Dự án Sóc Thiết.

- Toạ độ địa lý:

+ Từ 11002! đến 110 47! vĩ độ Bắc,

+ Từ 1050 57! đến 106004! kinh độ Đông .

3. Quy mô diện tích và các phân khu chức năng:

Tổng diện tích: 18. 765 ha.

Trong đó:

- Phân khu bảo vệ nghiêm ngặt: 8. 594ha.

- Phân khu phục hồi sinh thái: 10. 084 ha.

- Phân khu hành chính dịch vụ: 87 ha.

Vùng đệm của Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát có diện tích là 18. 600 ha bao gồm các xã: Tân Lập, Tân Bình, Thạnh Tây và Hoà Hiệp thuộc huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh.

4. Mục tiêu, nhiệm vụ:

- Bảo tồn mẫu chuẩn về hệ sinh thái rừng dày bán ẩm, sự đa dạng sinh học đặc trưng của vùng rừng chuyển tiếp giữa Tây Nguyên, miền Đông Nam Bộ và đồng bằng sông Cửu Long (là rừng tiêu biểu ở Việt Nam có hệ sinh thái này).

- Tiếp tục điều tra phát hiện bổ sung và bảo tồn các loài động, thực vật đặc hữu quý hiếm hiện có trong khu vực vườn quốc gia.

- Góp phần bảo tồn và tôn tạo các di tích lịch sử cấp quốc gia như: căn cứ của Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hoà Miền Nam Việt Nam, Mặt trận dân tộc giải phóng Miền Nam Việt Nam trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ.

- Làm cơ sở triển khai các hoạt động hợp tác trong việc bảo tồn thiên nhiên Vùng biên giới Việt Nam - Cămpuchia và bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học giữa các nước Đông Dương.

- Góp phần duy trì sự cân bằng sinh thái và gia tăng độ che phủ của rừng, bảo đảm an ninh môi trường và sự phát triển bền vững của vùng sinh thái chuyển tiếp giữa Tây Nguyên và đồng bằng sông Cửu Long, đồng thời phát huy các giá trị của hệ sinh thái rừng chuyển tiếp, bán ẩm phục vụ công tác nghiên cứu khoa học, tham quan và du lịch sinh thái.

Điều 2. Giao ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh trực tiếp quản lý Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát.

Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh có trách nhiệm:

- Trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng và phát triển Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát và Dự án đầu tư xây dựng và phát triển vùng đệm của Vườn quốc gia Lò Giò - Xa Mát theo các quy định hiện hành.

- Trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Dự án phát triển du lịch sinh thái thuộc Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát.

Điều 3. Về tổ chức và bộ máy của Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát:

Giao Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh quyết định về tổ chức và bộ máy quản lý của Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát trên cơ sở những quy định tại Quy chế quản lý rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất là rừng tự nhiên ban hành kèm theo Quyết định số 08/2001/QĐ-TTg ngày 11 tháng 01 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ và ý kiến thống nhất của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận :

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng,
- Các Bộ : Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính,
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,
Thủy sản, Khoa học, Công nghệ và Môi truờng,
- Ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ,
- Tổng cục Địa chính,
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,
- HĐND, UBND tỉnh Tây Ninh ,
- Văn phòng TW Đảng và các Ban của Đảng,
- Văn phòng Quốc hội,
- Văn phòng Chủ tịch nước,
- Tòa án nhân dân tối cao,
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao,
- Công báo,
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ, Cục,
- Lưu: NN (5), VT,
QĐ CH VQG Lò Giò Xa Mát

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG 
Nguyễn Công Tạn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 91/2002/QĐ-TTg ngày 12/07/2002 chuyển Khu bảo tồn thiên nhiên Lò Gò - Xa Mát thành Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát, tỉnh Tây Ninh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.881

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.71.155
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!