Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 90/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch giao rừng, cho thuê rừng gắn với giao đất, cho thuê đất trên địa bàn thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum năm 2021

Số hiệu: 90/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Kon Tum Người ký: Nguyễn Hữu Tháp
Ngày ban hành: 04/02/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 90/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 04 tháng 02 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH GIAO RỪNG, CHO THUÊ RỪNG GẮN VỚI GIAO ĐẤT, CHO THUÊ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ KON TUM NĂM 2021

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật Lâm nghiệp năm 2017;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp;

Căn cứ Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum Tờ trình số 464/TTr-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2020 (kèm theo hồ sơ) và của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 16/TTr-SNN ngày 02 tháng 02 năm 2021 về việc đề nghị phê duyệt Kế hoạch giao rừng, cho thuê rừng gắn với giao đất, cho thuê đất trên địa bàn thành phố Kon Tum năm 2021,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch giao rừng, cho thuê rừng gắn với giao đất, cho thuê đất trên địa bàn thành phố Kon Tum năm 2021 với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Quy mô, địa điểm giao rừng, cho thuê rừng gắn với giao đất, cho thuê đất:

- Tổng diện tích đề nghị giao đất, giao rừng: 178,83 ha.

- Địa điểm: Trên địa bàn các xã Hòa Bình, Chư Hreng, Đăk Rơ Wa, Ia Chim, Đăk Cấm, Đăk Blà - thành phố Kon Tum - tỉnh Kon Tum.

2. Đối tượng:

- Đối tượng rừng và đất rừng giao, cho thuê: Rừng và đất lâm nghiệp quy hoạch chức năng phòng hộ và sản xuất.

- Đối tượng nhận đất, nhận rừng: Cộng đồng dân cư thôn trên địa bàn các xã có rừng theo quy định.

3. Tổng dự toán kinh phí và nguồn vốn thực hiện:

- Tổng dự toán kinh phí tổ chức thực hiện công tác giao đất, giao rừng: 107.542.639 đồng (Một trăm lẻ bảy triệu, năm trăm bốn mươi hai ngàn, sáu trăm ba mươi chín đồng).

- Nguồn kinh phí thực hiện: Nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ tại Quyết định số 1069/QĐ-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum; nguồn ngân sách của thành phố Kon Tum theo phân cấp và các nguồn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật1.

4. Thời gian thực hiện: Năm 2021.

5. Cơ quan thực hiện giao rừng gắn liền với đất lâm nghiệp theo kế hoạch: Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum tổ chức thực hiện theo quy định.

6. Hiệu quả của Kế hoạch giao rừng gắn liền với đất lâm nghiệp:

- Về kinh tế: Việc giao rừng kết hợp với giao đất sẽ nâng cao khả năng khai thác, sử dụng tối đa tiềm năng đất lâm nghiệp trong phát triển kinh tế, trồng rừng sản xuất, khai thác rừng trồng góp phần tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho cộng đồng. Bảo vệ nguồn nước phục vụ cho sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp và năng lượng điện cho quốc gia mang lại giá trị kinh tế không nhỏ cho xã hội và cộng đồng dân cư một cách bền vững.

- Về xã hội: Thu hút được nguồn lao động tại địa phương vào việc sản xuất lâm nghiệp và nông lâm kết hợp từ việc trồng rừng, chăm sóc, tu bổ rừng tự nhiên, trồng cây dược liệu dưới tán rừng, khai thác rừng trồng và lâm sản ngoài gỗ.... Giải quyết được việc làm cho các hộ gia đình trong thôn, ổn định sinh kế trong nhiều năm, ổn định dần cuộc sống và giữ gìn trật tự xã hội tại địa phương.

- Về môi trường: Bảo vệ được diện tích rừng tự nhiên hiện có trong những năm đầu và tăng thêm diện tích rừng mới trồng trong những năm tiếp theo, tăng độ che phủ của rừng phát huy tính năng phòng hộ, hạn chế xói mòn, điều hòa khí hậu, bảo vệ môi trường sinh thái. Khi rừng được bảo vệ tốt góp phần bảo tồn đa dạng sinh học và cân bằng hệ sinh thái của rừng.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum triển khai thực hiện việc giao rừng, cho thuê rừng gắn liền với đất lâm nghiệp cho cộng đồng dân cư thôn theo đúng các nội dung đã phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này và các quy định hiện hành. Chịu trách nhiệm trong việc theo dõi, quản lý, kiểm tra, giám sát việc sử dụng rừng và đất lâm nghiệp của cộng đồng dân cư thôn sau khi nhận giao rừng, cho thuê rừng gắn liền với đất lâm nghiệp; trường hợp diện tích rừng và đất lâm nghiệp được giao sử dụng không hiệu quả hoặc sử dụng sai mục đích thì xem xét tham mưu cấp có thẩm quyền thu hồi để giao rừng, cho thuê rừng cho đối tượng khác quản lý, sử dụng hiệu quả hơn.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thường trực Tỉnh ủy (B/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (B/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Chi cục Ki
m lâm tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh: PCVPKSX;
- Lưu VT, NNTN.NTT

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn
Hữu Tháp

 1 Văn bản số 32/STC-QLNS ngày 05 tháng 01 năm 2021 của Sở Tài chính.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 90/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch giao rừng, cho thuê rừng gắn với giao đất, cho thuê đất trên địa bàn thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum năm 2021

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


107

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.215.183.251