Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 86/2010/QĐ-UBND ban hành Quy định vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Nghệ An do Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành

Số hiệu: 86/2010/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Nghệ An Người ký: Nguyễn Đình Chi
Ngày ban hành: 01/11/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do- Hạnh phúc
---------

Số: 86/2010/QĐ-UBND

Vinh, ngày 01 tháng 11 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VÙNG BẢO HỘ VỆ SINH KHU VỰC LẤY NƯỚC SINH HOẠT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN.

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Tài nguyên nước ngày 20/5/1998;
Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 29/11/2005;
Căn cứ Nghị định số 179/1999/NĐ-CP ngày 30/12/1999 của Chính phủ quy định việc thi hành Luật Tài nguyên nước;
Căn cứ Nghị định số 112/2008/NĐ-CP ngày 20/10/2008 của Chính phủ về Quản lý, bảo vệ, khai thác tổng hợp tài nguyên và môi trường các hồ chứa thủy điện, thủy lợi;
Căn cứ Quyết định số 81/2006/QĐ-TTg ngày 14/4/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược quốc gia về tài nguyên nước đến năm 2020;
Căn cứ Quyết định số 15/2008/QĐ-BTNMT ngày 31/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Ban hành Quy định Bảo vệ tài nguyên nước dưới đất;
Căn cứ Quyết định số 04/2008/QĐ-BXD ngày 03/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 3244/TTr- STNMT ngày 11/10/2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Nông nghiệp và phát triển Nông thôn; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn; Thủ trưởng các cơ quan và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đình Chi

 

QUY ĐỊNH

VÙNG BẢO HỘ VỆ SINH KHU VỰC LẤY NƯỚC SINH HOẠT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 86/2010/QĐ-UBND ngày 01 tháng 11 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định phạm vi khu vực bảo vệ nguồn nước cấp cho sinh hoạt và các hoạt động nằm trong phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy định này áp dụng đối với cơ quan quản lý nhà nước có liên quan đến tài nguyên nước; các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trực tiếp khai thác, sử dụng nguồn nước cấp cho sinh hoạt và có các hoạt động liên quan đến vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Chương II

CÁC QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Nguồn nước sinh hoạt cần được bảo vệ

1. Nguồn nước ưu tiên khai thác, sử dụng hoặc tạo nguồn cấp nước cho sinh hoạt bao gồm:

a) Các nguồn nước mặt (sông, suối, hồ chứa nước, đập dâng...), nguồn nước dưới đất (giếng khoan, giếng đào, mạch lộ, hang ngầm) đã và đang được khai thác, sử dụng cho mục đích sinh hoạt, ăn uống trên địa bàn;

b) Các nguồn nước nằm trong quy hoạch được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt tại dự án Quy hoạch tổng thể hệ thống cấp nước sinh hoạt cho các khu đô thị và các khu kinh tế, khu công nghiệp, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, du lịch trên địa bàn tỉnh Nghệ An;

c) Các nguồn nước nằm trong Quy hoạch cấp nước sinh hoạt nông thôn được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Chất lượng nguồn nước:

a) Nguồn nước mặt khai thác, sử dụng cho mục đích sinh hoạt phải đảm bảo các chỉ tiêu nằm trong giới hạn cho phép theo quy định tại cột A bảng 1 mục 2 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt (QCVN 08: 2008/BTNMT).

b) Nguồn nước dưới đất khai thác, sử dụng cho mục đích sinh hoạt phải đảm bảo các chỉ tiêu nằm trong giới hạn cho phép theo quy định tại bảng 1 mục 2 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ngầm (QCVN 09: 2008/BTNMT).

Điều 4. Phạm vi bảo vệ công trình cấp nước sinh hoạt tập trung

1. Đối với nguồn nước dưới đất:

a) Bán kính bảo vệ 30m tính từ miệng giếng đối với giếng khoan quy mô nhỏ

(là công trình giếng khoan khai thác nước dưới đất có đường kính ống chống hoặc ống vách dưới 110mm và thuộc công trình có lưu lượng dưới 200m3/ngày đêm);

b) Bán kính bảo vệ 50m tính từ miệng giếng đối với giếng khoan quy mô vừa (là công trình giếng khoan khai thác nước dưới đất có đường kính ống chống hoặc ống vách dưới 250mm và thuộc công trình có lưu lượng từ 200m3/ngày đêm đến dưới 3000m3/ngày đêm);

c) Bán kính bảo vệ 100m tính từ miệng giếng đối với giếng khoan quy mô lớn (là công trình giếng khoan khai thác nước dưới đất có đường kính ống chống hoặc ống vách trên 250mm và thuộc công trình có lưu lượng từ 3000m3/ngày đêm trở lên);

2. Đối với nguồn nước sinh hoạt lấy từ các hồ chứa: Phạm vi bảo vệ là toàn bộ lưu vực hồ chứa.

3. Đối với nguồn nước giếng đào và giếng thu nước mạch lộ:

a) Địa hình bằng phẳng: Bán kính bảo vệ 100m tính từ miệng giếng;

b) Địa hình có độ dốc: Bán kính bảo vệ 200m từ miệng giếng lên thượng nguồn, từ 100m xuống phía hạ nguồn.

4. Đối với nguồn nước sinh hoạt lấy từ sông, suối, đập dâng nước.

Phạm vi bảo vệ lớn hơn hoặc bằng 500m từ điểm lấy nước lên thượng nguồn và 100m từ điểm lấy nước xuống hạ nguồn và về phía hai bên bờ sông tính từ mực nước cao nhất.

Điều 5. Phạm vi bảo vệ công trình cấp nước sinh hoạt quy mô hộ gia đình

1. Trường hợp sử dụng nước dưới đất:

a) Đối với giếng khoan: Tuỳ điều kiện địa hình, địa chất cụ thể, bán kính bảo vệ tính từ tâm miệng giếng, tối thiểu không nhỏ hơn: 5m đối với khu vực đô thị, 10m đối với khu dân cư nông thôn ở vùng đồng bằng và 20m đối với các trường hợp khác.

b) Đối với giếng đào, giếng thu nước mạch lộ:

- Địa hình bằng phẳng: Bán kính vùng bảo vệ tối thiểu không nhỏ hơn 20m tính từ tâm miệng giếng;

- Địa hình có độ dốc: Bán kính vùng bảo vệ tối thiểu không nhỏ hơn 30m tính từ tâm miệng giếng.

2. Trường hợp sử dụng nguồn nước mặt (sông, suối, đập dâng): bán kính bảo vệ tối thiểu 200m tính từ điểm lấy nước về phía thượng lưu, 100m về phía hạ lưu và về phía hai bên bờ tính đến mực nước cao nhất.

3. Trên cơ sở quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này, các hộ gia đình, cá nhân tự xây dựng phương án bảo vệ nguồn nước do mình khai thác, sử dụng và áp dụng các biện pháp bảo vệ phù hợp với điều kiện cụ thể ở địa phương.

Điều 6. Những hành vi nghiêm cấm trong phạm vi bảo vệ nguồn nước

1. Cấm đổ hoặc chôn lấp các loại chất thải gây ô nhiễm môi trường trong khu vực.

2. Cấm chăn thả gia súc, gia cầm, tắm giặt; cấm phóng uế bừa bãi.

3. Cấm chặt phá, đốt rừng, làm nương rẫy.

4. Cấm chôn lấp các loại xác động vật.

5. Cấm xây dựng các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm, nghĩa trang, nghĩa địa.

6. Cấm mọi hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản và hoạt động khác gây ô nhiễm nguồn nước.

7. Cấm xây dựng các công trình công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp có khả năng gây ô nhiễm nguồn nước và cấm mọi trường hợp xả nước thải vào nguồn nước trong phạm vi bảo vệ nguồn nước sinh hoạt đã được quy định tại Điều 4, 5 của Quy định này.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 7. Phân công trách nhiệm

1. Sở Tài nguyên và Môi trường:

Theo dõi, đôn đốc thực hiện Quy định này; chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan có liên quan kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định;

2. UBND các huyện, thành phố, thị xã:

a) Chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND các xã, phường, thị trấn và đơn vị khai thác, sử dụng tài nguyên nước thực hiện việc cắm mốc giới hạn phạm vi bảo vệ khu vực lấy nước sinh hoạt trên thực địa trong phạm vi quản lý của mình; tổ chức kiểm tra các hoạt động liên quan đến vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước; xử lý, kiến nghị xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật về tài nguyên nước và Quy định này;

b) Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh (qua Sở Tài nguyên và Môi trường).

3. UBND các xã, phường, thị trấn:

a) Tham gia cùng các cơ quan chuyên môn, đơn vị có liên quan thực hiện việc khoanh định trên bản đồ, cắm mốc giới hạn phạm vi khu vực bảo vệ nguồn nước sinh hoạt trên thực địa thuộc địa bàn quản lý;

b) Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật tài nguyên nước, bảo vệ môi trường và thông báo nội dung phương án bảo vệ nguồn nước đến nhân dân địa phương.

c) Hướng dẫn các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân quản lý, bảo vệ tốt nguồn nước; tổ chức kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm theo thẩm quyền;

d) Báo cáo định kỳ hoặc báo cáo đột xuất về hoạt động ảnh hưởng đến số lượng, chất lượng nguồn nước sinh hoạt cho Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện; đề xuất các biện pháp khắc phục sự cố môi trường gây ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt nguồn nước.

4. Các tổ chức, cá nhân trực tiếp quản lý công trình khai thác, sử dụng nguồn nước cấp cho sinh hoạt:

a) Xây dựng phương án bảo vệ nguồn nước, lập hồ sơ khoanh định giới hạn vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước thuộc phạm vi công trình do mình trực tiếp quản lý khai thác, sử dụng quy định tại Điều 3, Điều 4, Điều 5 Quy định này.

b) Chủ trì phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan chuyên môn tổ chức cắm mốc giới hạn phạm vi bảo vệ khu vực lấy nước sinh hoạt trên thực địa.

c) Khai thác, sử dụng nguồn nước sinh hoạt đảm bảo chất lượng theo Quy chuẩn Việt Nam: QCVN 08:2008/BTNMT; QCVN 09:2008/BTNMT; xử lý nguồn nước cấp sinh hoạt đạt chất lượng quy định tại Quy chuẩn Việt Nam: QCVN 02:2009/BYT ban hành kèm theo Thông tư số: 05/2009/TT-BYT ngày 17/6/2009 của Bộ Y tế.

d) Định kỳ báo cáo hoặc báo cáo đột xuất khi cần thiết cho cơ quan quản lý nhà nước về tài nguyên nước và chính quyền địa phương về hoạt động của mình và hoạt động liên quan khác ảnh hưởng đến số lượng, chất lượng nguồn nước sinh hoạt.

đ) Các tổ chức, cá nhân phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện, cấp xã nơi có công trình bảo vệ tổ chức khoanh định, cắm mốc ranh giới vùng bảo hộ vệ sinh thuộc phạm vi quản lý của mình. Đối với công trình cấp nước sinh hoạt đang hoạt động phải thực hiện khoanh định vùng bảo hộ vệ sinh trước ngày 31/12/2011. Đối với các công trình mới, tiến hành khoanh định khi thực hiện xây dựng công trình.

5. Các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân liên quan:

a) Tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị thực hiện việc khoanh vùng phạm vi bảo vệ nguồn nước đối với diện tích đất thuộc quyền sử dụng của mình nằm trong vùng bảo hộ; đồng thời chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về bảo vệ nguồn nước trong vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước theo Quy định này;

b) Không xả các loại chất thải gây ô nhiễm môi trường trong vùng bảo hộ vệ sinh khu vực cấp nước sinh hoạt; nước thải sinh hoạt và nước thải của các loại hình dịch vụ công cộng, sản xuất kinh doanh trước khi xả thải vào nguồn nước tiếp nhận phải được xử lý đạt tiêu chuẩn cho phép theo quy định tại các Quy chuẩn, tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành.

Điều 8. Chế độ thông tin báo cáo

1. Định kỳ sáu tháng, một năm; các cơ quan, tổ chức, cá nhân trực tiếp khai thác, sử dụng nguồn nước báo cáo tình hình thực hiện Quy định này cho UBND cấp huyện (qua Phòng Tài nguyên và Môi trường) nơi công trình đang hoạt động.

2. Định kỳ sáu tháng, một năm; UBND các huyện, thành phố, thị xã tổng hợp, báo cáo tình hình chấp hành quy định về bảo vệ nguồn nước theo Quy định này và quy định khác liên quan đến tài nguyên nước cho UBND tỉnh (qua Sở Tài nguyên và Môi trường).

3. Sở Tài nguyên và Môi trường là đầu mối tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện Quy định này cho UBND tỉnh; đề xuất, kiến nghị xử lý các vấn đề tồn tại, vướng mắc có liên quan đến vùng bảo hộ vệ sinh.

Điều 9. Khen thưởng và xử lý vi phạm

1. Các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có thành tích trong việc bảo vệ tài nguyên nước được xem xét khen thưởng theo quy định của pháp luật.

2. Các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân vi phạm Quy định này thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 10. Kinh phí thực hiện

1. Đối với các công trình khai thác nước thuộc sở hữu nhà nước:

a) Trường hợp xây dựng mới công trình khai thác, sử dụng tài nguyên nước, nguồn kinh phí để xây dựng phương án bảo vệ nguồn nước, khoanh định, cắm mốc giới hạn vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước được tính trong tổng mức đầu tư xây dựng dự án;

b) Trường hợp các công trình khai thác, sử dụng tài nguyên nước đang hoạt động, nguồn kinh phí để xây dựng phương án bảo vệ nguồn nước, khoanh định, cắm mốc giới hạn vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước do đơn vị trực tiếp quản lý khai thác chịu trách nhiệm.

2. Đối với các công trình khai thác, sử dụng tài nguyên nước thuộc các thành phần kinh tế khác, thì chủ đầu tư xây dựng công trình chịu trách nhiệm về kinh phí để xây dựng phương án bảo vệ nguồn nước, khoanh định, cắm mốc giới hạn vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước.

Điều 11. Điều khoản thi hành

Các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân liên quan có trách nhiệm thực hiện Quy định này. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh hoặc cần sửa đổi, bổ sung; các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân phản ánh kịp thời về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu trình UBND tỉnh xem xét, giải quyết./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 86/2010/QĐ-UBND ban hành Quy định vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Nghệ An do Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.755

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.120.174