Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 82/2002/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phạm Gia Khiêm
Ngày ban hành: 26/06/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 82/2002/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2002

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 82/2002/QĐ-TTG NGÀY 26 THÁNG 6 NĂM 2002 VỀ VIỆC THÀNH LẬP, TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 27 tháng 12 năm 1993;
Căn cứ Nghị định số 175/CP ngày 18 tháng 10 năm 1994 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều1. Thành lập Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam để huy động vốn từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; tiếp nhận các nguồn vốn đầu tư của Nhà nước nhằm hỗ trợ các chương trình, dự án, các hoạt động, nhiệm vụ bảo vệ môi trường trên phạm vi cả nước.

Quỹ bảo vệ môi trường Việt Nam là tổ chức tài chính nhà nước trực thuộc Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường và chịu sự quản lý nhà nước về tài chính của Bộ Tài chính.

Điều 2. Địa vị pháp lý của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam

1. Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam là tổ chức tài chính nhà nước thực hiện chức năng tài trợ tài chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam có tư cách pháp nhân, có vốn điều lệ, có bảng cân đối kế toán riêng, có con dấu, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và các ngân hàng trong và ngoài nước.

2. Tên gọi: Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam. Tên giao dịch tiếng Anh: Vietnam Environment Protection Fund (VEPF).

3. Trụ sở của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam đặt tại Hà Nội.

Quỹ có văn phòng đại diện ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Hội đồng quản lý Quỹ quyết định.

Quỹ được đặt các văn phòng giao dịch ở nước ngoài khi cần thiết theo quy định của Chính phủ.

4. Quỹ có thể đồng tài trợ tài chính với các Quỹ Môi trường ngành, địa phương và các loại hình quỹ khác cho các hoạt động bảo vệ môi trường.

Điều 3. Hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam

Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, nhưng phải bảo đảm hoàn vốn điều lệ và bù đắp chi phí quản lý.

Giao Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường ViệtNam phù hợp với Quyết định này và các quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 4. Nhiệm vụ của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam

1. Huy động các nguồn tài chính trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật Việt Nam để tạo nguồn vốn đầu tư bảo vệ môi trường.

2. Hỗ trợ tài chính cho các chương trình, dự án, các hoạt động phòng, chống, khắc phục ô nhiễm, suy thoái và sự cố môi trường mang tính quốc gia, liên ngành, liên vùng hoặc giải quyết các vấn đề môi trường cục bộ nhưng phạm vi ảnh hưởng lớn dưới các hình thức sau:

a) Cho vay với lãi suất ưu đãi;

b) Hỗ trợ lãi suất vay vốn cho dự án đầu tư bảo vệ môi trường khi vay vốn từ các tổ chức tín dụng khác;

c) Tài trợ cho một số hoạt động, nhiệm vụ bảo vệ môi trường được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam.

3. Tiếp nhận và quản lý nguồn vốn uỷ thác từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để hỗ trợ đầu tư hoặc tài trợ cho các hoạt động, nhiệm vụ bảo vệ môi trường.

4. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức thẩm định và xét chọn các hoạt động, nhiệm vụ và dự án bảo vệ môi trường xin tài trợ hoặc xin hỗ trợ đầu tư theo đúng quy định của pháp luật.

5. Quỹ được sử dụng vốn nhàn rỗi không có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước và có sự thoả thuận của tổ chức, cá nhân cung cấp vốn để mua trái phiếu Chính phủ theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Quyền hạn của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam

1. Tổ chức cơ quan điều hành và các đơn vị nghiệp vụ hoạt động phù hợp với Điều lệ, mục tiêu và các nhiệm vụ được giao.

2. Kiểm tra định kỳ và đột xuất các đơn vị sử dụng vốn của Quỹ trong việc triển khai các hoạt động, nhiệm vụ và dự án bảo vệ môi trường. Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam có quyền rút vốn vay, đình chỉ tài trợ hoặc hỗ trợ lãi suất vay đối với các chủ đầu tư vi phạm cam kết với Quỹ hoặc vi phạm các quy định của Nhà nước và khởi kiện các chủ đầu tư đó tới các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

3. Được mời các chuyên gia của các Bộ, ngành và tổ chức có liên quan tham gia Hội đồng thẩm định các hoạt động, nhiệm vụ và dự án bảo vệ môi trường xin tài trợ hoặc xin hỗ trợ đầu tư và phục vụ cho các hoạt động khác của Quỹ.

4. Được hưởng chế độ lương, thưởng, phúc lợi theo quy định hiện hành như đối với doanh nghiệp nhà nước.

5. Từ chối mọi yêu cầu của bất cứ tổ chức hoặc cá nhân nào về việc cung cấp thông tin và các nguồn lực khác của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam nếu yêu cầu đó trái với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam.

6. Được trực tiếp quan hệ với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để kêu gọi, thu hút và tiếp nhận tài trợ hoặc thực hiện huy động vốn đầu tư cho các dự án, các hoạt động và nhiệm vụ bảo vệ môi trường theo kế hoạch hoạt động được giao của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam.

7. Được cử cán bộ và nhân viên của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam ra nước ngoài công tác, học tập, tham quan, khảo sát theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 6. Nguồn vốn của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam

Vốn hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam được hình thành từ các nguồn sau:

1. Vốn điều lệ của Quỹ do ngân sách nhà nước cấp là 200 tỷ đồng. Ngân sách nhà nước cấp đủ vốn điều lệ cho Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam trong thời hạn 2 năm, kể từ ngày có quyết định thành lập. Việc thay đổi vốn điều lệ của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ quyết định trên cơ sở đề nghị của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

2. Vốn hoạt động từ các nguồn khác:

a) Tiền đền bù thiệt hại về môi trường (khoản thu vào ngân sách nhà nước) của các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật;

b) Trích 50% tiền thu phí bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật;

c) Trích 10% kinh phí dành cho hoạt động quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường hàng năm;

d) Tiền đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước;

đ) Các khoản viện trợ, tài trợ từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước;

e) Các khoản thu khác theo quy định của pháp luật;

g) Vốn nhận uỷ thác từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước dành cho lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Điều 7. Bộ máy quản lý và điều hành Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam

Bộ máy quản lý và điều hành của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam gồm có Hội đồng quản lý, Ban Kiểm soát và cơ quan điều hành nghiệp vụ.

1. Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam có năm thành viên, gồm: đại diện lãnh đạo Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, đại diện có thẩm quyền của các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và một lãnh đạo Cục Môi trường thuộc Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường. Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam là Thứ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường. Căn cứ vào đề nghị của Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ra quyết định bổ nhiệm các thành viên Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam. Các thành viên Hội đồng quản lý hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm và được hưởng các chế độ theo quy định của Nhà nước.

2. Trưởng Ban Kiểm soát do Hội đồng quản lý Quỹ bổ nhiệm và miễn nhiệm. Thành viên Ban Kiểm soát do Hội đồng quản lý quyết định theo đề nghị của Trưởng Ban Kiểm soát và hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm.

3. Cơ quan điều hành nghiệp vụ của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam gồm Giám đốc, một Phó Giám đốc, Kế toán trưởng và bộ phận giúp việc.

Giám đốc Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam do một lãnh đạo Cục Môi trường kiêm nhiệm được Hội đồng quản lý đề xuất và Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường bổ nhiệm.

Phó Giám đốc và Kế toán trưởng do Giám đốc Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam đề nghị, Hội đồng quản lý trình Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ Môi trường bổ nhiệm hoặc bãi nhiệm.

Bộ phận giúp việc do Hội đồng quản lý quyết định. Trong giai đoạn đầu, Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam được sử dụng bộ máy của Cục Môi trường để điều hành hoạt động của Quỹ.

Điều 8. Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ trưởng Bộ Tài chính chịu trách nhiệm hướng dẫn thực hiện Quyết định này.

Điều 9. Điều khoản thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày ký.

Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ trưởng các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng quản lý và Giám đốc Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định này.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Phạm Gia Khiêm

(Đã ký)

 

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
------------

No: 82/2002/QD-TTg

Hanoi, June 26, 2002

 

DECISION

ON THE SETTING UP, ORGANIZATION AND OPERATION OF VIETNAM ENVIRONMENT PROTECTION FUND

THE PRIME MINISTER

Pursuant to the Law on Organization of the Government of December 25, 2001;
Pursuant to the Law on Environmental Protection of December 27, 1993;
Pursuant to the Government
s Decree No. 175/CP of October 18, 1994 guiding the implementation of the Law on Environmental Protection;
At the proposal of the Minister of Science, Technology and Environment,

DECIDES:

Article 1.- To set up Vietnam Environment Protection Fund in order to mobilize capital from organizations and individuals at home and abroad; and receive the States investment capital sources to support environmental protection programs, projects as well as activities and tasks nationwide.

Vietnam Environmental Protection Fund is a State-run financial organization which is attached to the Ministry of Science, Technology and Environment and subject to the financial State management by the Ministry of Finance.

Article 2.- The legal position of Vietnam Environment Protection Fund.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Vietnam Environment Protection Fund has the legal person status, its charter capital, its own accounting balance sheet and seal, and is entitled to open accounts at the State Treasury and banks at home and abroad.

2. Its transaction name: Vietnam Environment Protection Fund. (VEPF).

3. Vietnam Environment Protection Funds head-office is located in Hanoi.

The Fund shall have its representative offices located in provinces and centrally-run cities as decided by the Funds Managing Council.

In case of necessity, the Fund may open its overseas transaction offices according to the Governments regulations.

4. The Fund may, together with Environment Funds of branches and localities as well as funds of other types, co-finance environmental protection activities.

Article 3.- Operation of Vietnam Environment Protection Fund.

Vietnam Environment Protection Fund shall operate for non-profit purposes, but must ensure the retrieval of its charter capital and the coverage of managerial expenses.

To assign the Minister of Science, Technology and Environment to promulgate the Regulation on organization and operation of Vietnam Environment Protection Fund suitable with this Decision and current regulations of the State.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.1. To mobilize financial sources at home and abroad according to the provisions of Vietnamese laws in order to create sources of investment capital for environmental protection.

2. To render financial support for programs and projects on as well as activities of preventing, combating and overcoming environmental pollution, deterioration and incidents of national, inter-sectional or inter-regional nature, or settling environmental matters of local nature but with large impact scope in the following forms:

a) Providing loans at preferential interest rates;

b) Providing lending interest rate support for investment projects on environmental protection when capital is borrowed from other credit institutions;

c) Providing financial support for a number of environmental protection activities and tasks prescribed in the Regulation on organization and operation of Vietnam Environment Protection Fund.

3. To receive and manage the capital sources entrusted by domestic and overseas organizations and individuals in order to provide investment or financial support for environmental protection activities and tasks.

4. To assume the prime responsibility and coordinate with functional agencies in organizing the appraisal and selection of environmental protection activities, tasks and projects calling for financial assistance or investment support in strict accordance with law provisions.

5. The Fund may use idle capital not originating from the State budget to buy the Government bonds according to law provisions, provided that it is so consented by the capital-providing organizations and/or individuals.

Article 5.- Powers of Vietnam Environment Protection Fund.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.2. To regularly and irregularly inspect the implementation of environmental protection activities, tasks and projects by units using the Funds capital. For investors that breach commitments made with the Fund or violate the States regulations, Vietnam Environment Protection Fund may withdraw its lent capital, stop the financial assistance or lending interest rate support and initiate lawsuit against those investors at competent agencies according to law provisions.

3. To be entitled to invite specialists from the concerned ministries, branches and organizations to join the Council for appraisal of environmental protection activities, tasks and projects calling for financial assistance or investment support, as well as in service of other activities of the Fund.

4. To enjoy the salary, bonus and welfare regimes as currently prescribed for State enterprises.

5. To refuse all requests of any organizations or individuals for the provision of information and other resources of Vietnam Environment Protection Fund, if such requests are contrary to the provisions of laws and the Regulation on organization and operation of Vietnam Environment Protection Fund.

6. To directly contact with domestic and overseas organizations and/or individuals in order to call for, attract and receive donations or to mobilize investment capital for environmental protection projects, activities and tasks under the operation plans assigned to Vietnam Environment Protection Fund.

7. To be entitled to send officials and employees of Vietnam Environment Protection Fund abroad for working missions, study, visits or surveys strictly according to the provisions of laws.

Article 6.- Capital sources of Vietnam Environment Protection Fund.

Capital for operation of Vietnam Environment Protection Fund shall be formed from the following sources:

1. The Funds charter capital of VND 200 billion, allocated by the State budget. The State budget shall allocate adequate charter capital for Vietnam Environment Protection Fund within two years as from the date of issuing the establishment decision. The change in the charter capital of Vietnam Environment Protection Fund shall be decided by the Prime Minister at the proposals of the Ministry of Science, Technology and Environment, the Ministry of Finance and the Ministry of Planning and Investment.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.a) Compensations for environmental damage (the amounts payable to the State budget) paid by organizations and individuals as prescribed by laws;

b) The deduction of 50% of environmental protection charges as prescribed by laws;

c) The deduction of 10% of the annual funding for activities of State management of environmental protection;

d) Contributions voluntarily made by domestic and overseas organizations and individuals;

e) Aids and donations from domestic and overseas organizations and individuals;

f) Other revenues as prescribed by laws;

g) Capital entrusted by domestic and overseas organizations and individuals for environmental protection activities.

Article 7.- The managerial and executive apparatus of Vietnam Environment Protection Fund.

The managerial and executive apparatus of Vietnam Environment Protection Fund shall consist of the Managing Council, the Control Board and the operation-administering body.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.2. The head of the Control Board shall be appointed and dismissed by the Funds Managing Council. Members of the Control Board shall be decided by the Managing Council at the proposal of the Control Boards head and work on a part-time basis.

3. The operation-administering body of Vietnam Environment Protection Fund shall be composed of a director, a deputy director, a chief accountant and assisting section.

The post of Vietnam Environment Protection Funds director shall be held concurrently by a leading official of the Environment Department and appointed by the Minister of Science, Technology and Environment at the proposal of the Managing Council.

The deputy director and chief accountant shall be appointed and dismissed by the Minister of Science, Technology and Environment at the proposal of Vietnam Environment Protection Funds director, submitted to him/her by the Managing Council.

The assisting section shall be decided by the Managing Council. At the initial stage, Vietnam Environment Protection Fund may employ the Environment Departments apparatus to administer the Funds operation.

Article 8.- The Minister of Science, Technology and Environment and the Minister of Finance shall have to guide the implementation of this Decision.

Article 9.- Implementation provisions.

This Decision takes effect 15 days after its signing.

The Minister of Science, Technology and Environment, the Minister of Finance, the Minister of Planning and Investment, the Governor of Vietnam State Bank, the Minister-Head of the Government Commission for Organization and Personnel, the chairman of the Managing Council and the director of Vietnam Environment Protection Fund shall have to organize the implementation of this Decision.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

 

FOR THE PRIME MINISTER
DEPUTY PRIME MINISTER
Pham Gia Khiem

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 82/2002/QĐ-TTg ngày 26/06/2002 thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


7.038

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.80.119