Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 81/2006/QĐ-UBND ban hành bộ đơn giá công tác đo đạc bản đồ địa chính năm 2006 khu vực Thành phố do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành.

Số hiệu: 81/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Văn Đua
Ngày ban hành: 05/06/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 81/2006/QĐ-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 6 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ BAN HÀNH BỘ ĐƠN GIÁ CÔNG TÁC ĐO ĐẠC BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH NĂM 2006 KHU VỰC THÀNH PHỐ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Thông tư Liên tịch số 715/2000/TTLT-TCĐC-BTC ngày 10 tháng 5 năm 2000 của Tổng cục Địa chính (nay là Bộ Tài nguyên và Môi trường) và Bộ Tài chính hướng dẫn lập dự toán công tác đo đạc, lập bản đồ;
Căn cứ Quyết định số 406/QĐ-TCĐC ngày 24 tháng 09 năm 2002 của Tổng cục Địa chính (nay là Bộ Tài nguyên và Môi trường) về việc ban hành định mức kinh tế kỹ thuật công tác đo đạc bản đồ;
Căn cứ Thông tư Liên tịch số 83/2003/TTLT-BTC-BTN&MT ngày 27 tháng 08 năm 2003 của Liên tịch Bộ Tài chính – Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc phân cấp, quản lý và thanh quyết toán kinh phí đo đạc bản đồ và quản lý đất đai;
Căn cứ Nghị định 205/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;
Căn cứ Nghị định 118/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 09 năm 2005 của Chính phủ điều chỉnh mức lương tối thiểu chung từ 290.000 đồng lên 350.000 đồng kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2005;
Căn cứ Công văn số 3673/BTNMT-KHTC ngày 15 tháng 9 năm 2005 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc chuyển xếp lương khi tính chi phí nhân công trong sản phẩm đo đạc bản đồ;
Căn cứ Công văn số 3827/BTNMT-KHTC ngày 29 tháng 9 năm 2005 của Bộ Tài nguyên & Môi trường về việc hướng dẫn chế độ lương, phụ cấp lương trong đơn giá sản phẩm đo đạc bản đồ.
Xét đề nghị của Liên Sở Tài nguyên và Môi trường và Sở Tài chính tại Công văn số 4029/LSTNMT-STC ngày 12 tháng 5 năm 2006 về việc xây dựng đơn giá thực hiện nhiệm vụ chi cho công tác đo đạc bản đồ năm 2006,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành bộ đơn giá (tổng hợp và chi tiết) công tác đo đạc bản đồ địa chính khu vực thành phố đính kèm.

Điều 2. Bộ đơn giá công tác đo đạc bản đồ địa chính khu vực thành phố là cơ sở để lập và thẩm tra dự toán, thanh quyết toán các công trình đo đạc bản đồ trên địa bàn thành phố.

Điều 3. Những công tác đo đạc bản đồ đặc biệt cần lập đơn giá riêng, Ủy ban nhân dân thành phố ủy quyền cho Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố xem xét cụ thể, trình Bộ Tài nguyên và Môi trường thỏa thuận và Ủy ban nhân dân thành phố ban hành áp dụng trên địa bàn thành phố.

Điều 4. Khi có biến động về giá, Ủy ban nhân dân thành phố ủy quyền cho Liên Sở Tài chính – Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành các điều chỉnh đơn giá thích hợp, có tham khảo ý kiến của các ngành quản lý tổng hợp về tài nguyên và môi trường. Trong trường hợp xét thấy cần thiết, Ủy ban nhân dân thành phố sẽ ban hành bộ đơn giá mới.

Điều 5. Giao Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường in ấn, phát hành và chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện bộ đơn giá công tác đo đạc bản đồ địa chính.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 7. Chánh văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố, Thủ trưởng các sở-ngành có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận-huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Đua

 

THUYẾT MINH SỐ LIỆU VÀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

 BỘ ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG LƯỚI ĐỊA CHÍNH, ĐO VẼ BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH

(Tính cho bản đồ số, đã có bản đồ cũ)

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ:

- Căn cứ Thông tư liên tịch số 715/2000/TTLT-TCĐC-BTC ngày 10/05/2000 về việc hướng dẫn lập dự toán công tác đo đạc, lập bản đồ;

- Quyết định số 406/QĐ-TCĐC ngày 24/09/2002 của Tổng cục Địa chính (cũ) về việc ban hành định mức kinh tế – kỹ thuật công tác đo đạc bản đồ.

- Quyết định số 14/2003/QĐ-BTNMT ngày 20/11/2003 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành định mức kinh tế – kỹ thuật đăng ký đất đai, lập hồ sỏ địa chính, cấp GCN quyền sử dụng đất.

- Công văn số 3827/BTNMT-KHTC ngày 29/09/2005 về việc hướng dẫn chế độ lương phụ, phụ cấp lương trong đơn giá đo đạc bản đồ của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Thông tư 15/1999/TT-BLĐTBXH ngày 22/06/1999 và Công văn số 2395/BLĐTBXH-TL ngày 13 tháng 7 năm 1999 của Bộ Lao động Thương binh và xã hội bổ sung đối tượng áp dụng chế độ ăn giữa ca trong doanh nghiệp Nhà nước.

- Thông tư số 04/2003/TT-BLĐTBXH ngày 17/02/2003 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện điều chỉnh tiền lương tối thiểu trong các doanh nghiệp Nhà nước.

- Công văn số 3673/BTNMT-KHTC của Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 15/09/2005 về việc chuyển xếp lương khi tính chi phí nhân công trong sản phẩm đo đạc bản đồ.

- Thông báo số 3571/TB-LĐTBXH-LĐ ngày 20/09/2004 của Sở Lao động Thương binh Xã hội về việc thẩm định giá công LĐPT thuê ngoài cho công tác đo đạc bản đồ năm 2004.

II. TÍNH TOÁN CHI TIẾT TỪNG LOẠI CHI PHÍ:

A - ĐƠN GIÁ:

1. Chi phí nhân công:

a/ Đơn giá tiền lương lao động kỹ thuật (LĐKT) bao gồm lương cơ bản, lương phụ bằng 11% lương cơ bản; phụ cấp lưu động bằng 0,4 lương tối thiểu 350.000đ, phụ cấp nặng nhọc tính bằng 0,2 lương tối thiểu 350.000đ (tính theo công tác ngoại nghiệp); phụ cấp trách nhiệm bằng 0,2 lương tối thiểu 350.000đ chia 5 (tính cho tổ trưởng bình quân 5 người), phụ cấp BHXH, BHYT, KPCĐ tính 19% lương cơ bản + lương phụ, phụ cấp trách nhiệm.

b/ Đơn giá công lao động phổ thông (LĐPT) tính 38.300đ / công.

- Cột định mức (ĐM) tính công cá nhân của các công việc theo định mức.

- Cột T – tiền đối với lao động kỹ thuật ngoại nghiệp đã nhân với hệ số mức theo vùng 1.3.

- Đối với ngoại nghiệp tính chi phí chung là 28%, hệ số thời tiết là 1.3, BHXH, BHYT, KPCĐ tính 19% trên hệ số đó nhân với định mức lao động của từng bước công việc..., nội nghiệp chi phí chung là 22% và biên tập bản đồ là 25% chi phí trực tiếp A1.

2. Chi phí vật tư:

- Căn cứ vào định mức 406 và đơn giá vật tư bình quân chung cho giá cả thị trường thành phố Hồ Chí Minh.

- Đơn giá vật tư đã bao gồm thuế giá trị gia tăng và chi phú vận chuyển đối với vật liệu làm mốc địa chính (Vật liệu đã tính hao hụt 8%, công cụ dụng cụ tính 5%).

3. Chi phí sử dụng máy (KH-NL):

- Nguyên giá máy tính theo giá mua của Tổng cục Điạ chính (cũ) cấp cho các đơn vị (Đơn giá trước đã được phê duyệt).

- Thời gian sử dụng và số ca sử dụng một năm của từng loại máy tính theo Thông tư liên tịch số 715/2000/TTLT-TCĐC- BTC ngày 10/05/2000.

- Công suất tiêu hao điện năng tính theo định mức 406.

- Giá tiêu thụ điện năng tính theo giá khu vực sản xuất là 1.000 đồng/Kw/giờ.

B - KINH PHÍ CHƯA TÍNH VÀO ĐƠN GIÁ BAO GỒM:

- Chi phí ăn giữa ca.

- Chi phí đền bù.

Các chi phí trên sẽ được tính khi xây dựng luận chứng KT-KT cụ thể cho từng khu đo.

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 81/2006/QĐ-UBND ban hành bộ đơn giá công tác đo đạc bản đồ địa chính năm 2006 khu vực Thành phố do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.011
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.176.125