Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 79/2004/QĐ-UB thành lập Khu Bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng do tỉnh Hậu Giang ban hành

Số hiệu: 79/2004/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hậu Giang Người ký: Huỳnh Phong Tranh
Ngày ban hành: 17/02/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UBND LÂM THỜI
TỈNH HẬU GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số : 79/2004/QĐ-UB

Vị Thanh, ngày 17 tháng 2 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V THÀNH LẬP KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN LUNG NGỌC HOÀNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết số 22/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội khóa XI kỳ họp thứ 4 về việc chia và điều chỉnh địa giới hành chính, trong đó có chia tách tỉnh Cần Thơ thành thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương và thành lập tỉnh Hậu Giang;

Căn cứ Quyết định số 13/QĐ/2002/QĐ-TTg ngày 14/01/2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Lung Ngọc Hoàng tỉnh Cần Thơ;

Căn cứ Nghị định số 10/2002/NĐ-CP ngày 16/01/2002 của Chính phủ về chế độ tài chính áp dụng cho đơn vị sự nghiệp có thu;

Căn cứ văn bản số 2941/BNV-TCBC ngày 16/12/2003 của Bộ Nội Vụ về việc tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương mới được chia tách;

Xét Đề nghị số 30/ĐN-KBT ngày 30/01/2004 của Giám đốc Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng, ý kiến của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Khu Bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng là đơn vị sự nghiệp có thu, tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động thường xuyên, trực thuộc ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang, đồng thời chịu sự quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; trên cơ sở đổi tên Ban quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cần Thơ.

Khu Bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng tỉnh Hậu Giang có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Khu Bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng:

- Bảo tồn những sinh vật tự nhiên, tiêu biểu, độc đáo, sự đa dạng sinh học, nơi lưu trú của các loài sinh vật bản địa của hệ sinh thái ngập nước vùng đồng bằng ngập nước phía Tây sông Hậu; đồng thời góp phần bảo tồn giá trị về văn hóa, lịch sử, nhân văn của vùng đồng bằng Nam Bộ.

- Sử dụng và khai thác hợp lý tài nguyên tự nhiên và những tiềm năng của hệ sinh thái đất ngập nước phục vụ cuộc sống của nhân dân địa phương, góp phần xóa đói giảm nghèo và thực hiện các chương trình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Hậu Giang.

- Góp phần duy trì sự cân bằng sinh thái và gia tăng độ che phủ rừng, đảm bảo an ninh môi trường và tự phát triển bền vững của vùng đồng bằng sông Cửu Long.

- Phối hợp các cơ quan chức năng có liên quan xây dựng, trình dự án Đầu tư xây dựng và phát triển Khu Bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng, dự án Đầu tư xây dựng và phát triển vùng đệm của Khu Bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng lên cấp có thẩm quyền, thẩm định, phê duyệt theo quy định hiện hành.

- Lập dự án đối với hoạt động phát triển du lịch sinh thái, theo đúng quy định tại Quyết định số 08/2001/QĐ-TTg ngày 11 tháng 01 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về Quy chế quản lý rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất, rừng tự nhiên, trình cấp có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt để triển khai thực hiện.

- Quản lý, sử dụng nguồn vốn của Trung ương và địa phương triển khai đảm bảo đúng nội dung và tiến độ theo dự án được phê duyệt.

- Khu I (Lâm trường Phương Ninh cũ): trồng rừng, kinh doanh các dịch vụ du lịch sinh thái, không được phép khai thác rừng; là khu bảo tồn thiên nhiên được quản lý, bảo vệ chặt chẽ nhằm đảm bảo sinh cảnh (vùng sống) cho các loài động, thực vật đặt hữu, quý hiếm.

- Khu II (Lâm trường Mùa Xuân cũ): trồng rừng và khai thác rừng trồng theo thiết kế được cơ quan có thẫm quyền cho phép hàng năm; đồng thời sản xuất nông - lâm - ngư kết hợp và kinh doanh các dịch vụ du lịch.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức và biên chế:

Khu Bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng chia làm 2 khu:

* Khu I gồm có 03 tiểu khu: Tiểu khu 1; Tiểu khu 02; Tiểu khu 03. Vị trí, tọa độ địa lý và quy mô diện tích theo như Điều 2 Quyết định số 13/QĐ/2002/QĐ-TTg ngày 14/01/2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Lung Ngọc Hoàng tỉnh Cần Thơ.

* Khu II gồm có 02 tiểu khu: Tiểu khu 04; Tiểu khu 05. Vị trí, tọa độ địa lý và quy mô diện tích theo như hiện trạng bản đồ giải thửa của Lâm trường Mùa Xuân.

1. Cơ cấu tổ chức:

- Lãnh đạo: Giám đốc và từ 02 - 03 Phó Giám đốc.

- Các phòng nghiệp vụ, chuyên môn và các tiểu khu:

+ Phòng Tổ chức - Hành chính;

+ Phòng Quản lý bảo vệ rừng;

+ Phòng Nghiệp vụ (kể cả Kế hoạch - Tài vụ, Quản lý dịch vụ và phát triển du lịch);

+ Phòng Khoa học - Thực nghiệm.

+ 05 Tiểu khu (Tiểu khu: 01; 02; 03; 04; 05).

Giao Giám đốc Khu Bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của Khu Bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng, có sự phân công nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của từng phòng, tiểu khu và cán bộ, viên chức; cùng với Giám đốc Sở Nội vụ sắp xếp tổ chức, bố trí cán bộ, viên chức theo đúng tiêu chuẩn, chức danh Nhà nước quy định.

2. Về biên chế:

Thực hiện theo Nghị định số 71/2003/NĐ-CP ngày 19/06/2003 của Chính phủ về phân cấp quản lý biên chế hành chính, sự nghiệp nhà nước;. riêng công nhân, viên chức hợp đồng thực hiện theo Bộ Luật Lao động và Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2004.

Điều 5. Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh, các Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan Ban, ngành có liên quan, Giám đốc Khu Bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng, Chủ tịch ủy ban nhân dân thị xã Vị Thanh và các huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận :
- Như Điều 5.
- TT.TU - TT.HĐND tỉnh.
- Lưu VP.UB (NC-TH, LT)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG
CHỦ TỊCH
Huỳnh Phong Tranh

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 79/2004/QĐ-UB thành lập Khu Bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng do tỉnh Hậu Giang ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.368

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.173.234.140