Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 78/2013/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 25/12/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Loại bỏ đèn huỳnh quang có hiệu suất thấp

Ngày 25/12, Thủ tướng chính phủ đã ban hành Quyết định 78/2013/QĐ-TTg về ban hành Danh mục và lộ trình phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng phải loại bỏ.

Theo đó phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng có hiệu suất thấp phải loại bỏ bao gồm:

+ Nhóm thiết bị gia dụng: Đèn huỳnh quang dạng ống, đèn huỳnh quang compact, balát (chấn lưu) điện từ và điện tử dùng cho đèn huỳnh quang, tủ lạnh, máy giặt gia dụng, nồi cơm điện, quạt điện, bình đun nước nóng có dữ trữ.
+ Nhóm thiết bị công nghiệp: Máy biến áp phân phối, động cơ điện, lò hơi trong các xí nghiệp công nghiệp.
+ Các tổ máy phát điện bằng than, khí trong các nhà máy nhiệt điện.
 
Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 02 năm 2014.
Chiến lược sử dụng công nghệ sạch đến 2020

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 78/2013/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC VÀ LỘ TRÌNH PHƯƠNG TIỆN, THIẾT BỊ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG PHẢI LOẠI BỎ VÀ CÁC TỔ MÁY PHÁT ĐIỆN HIỆU SUẤT THẤP KHÔNG ĐƯỢC XÂY DỰNG MỚI

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả ngày 28 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 21/2011/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ;

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định Danh mục và lộ trình phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng phải loại bỏ và các tổ máy phát điện hiệu suất thấp không được xây dựng mới,

Điều 1. Ban hành Danh mục phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng có hiệu suất thấp phải loại bỏ và các tổ máy phát điện hiệu suất thấp không được xây dựng mới gồm:

1. Nhóm thiết bị gia dụng: Đèn huỳnh quang dạng ống, đèn huỳnh quang compact, balat (chấn lưu) điện từ và điện tử dùng cho đèn huỳnh quang, tủ lạnh, máy giặt gia dụng, nồi cơm điện, quạt điện, bình đun nước nóng có dự trữ.

2. Nhóm thiết bị công nghiệp: Máy biến áp phân phối, động cơ điện, lò hơi trong các xí nghiệp công nghiệp.

3. Các tổ máy phát điện bằng than, khí trong các nhà máy nhiệt điện.

Điều 2. Không được phép nhập khẩu và sản xuất các thiết bị có hiệu suất năng lượng thấp hơn mức hiệu suất năng lượng tối thiểu:

1. Đối với nhóm thiết bị gia dụng:

Hiệu suất năng lượng không thấp hơn hiệu suất năng lượng tối thiểu quy định tại các Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) như sau:

a) Bóng đèn huỳnh quang compact:

TCVN 7896:2008;

b) Bóng đèn huỳnh quang dạng ống:

TCVN 8249:2009;

c) Balát điện tử dùng cho bóng đèn huỳnh quang:

TCVN 7897:2008;

d) Balát điện từ dùng cho bóng đèn huỳnh quang:

TCVN 8248:2009;

đ) Tủ lạnh:

TCVN 7828:2013;

e) Máy giặt gia dụng:

TCVN 8526:2010;

g) Nồi cơm điện:

TCVN 8252:2009;

h) Quạt điện:

TCVN 7826:2007;

i) Bình đun nước nóng có dự trữ:

TCVN 7898:2009.

2. Đối với nhóm thiết bị công nghiệp:

Hiệu suất năng lượng không thấp hơn hiệu suất năng lượng tối thiểu quy định tại các Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) như sau:

a) Máy biến áp phân phối:

TCVN 8525:2010;

b) Động cơ điện:

TCVN 7450-1:2005;

c) Lò hơi trong các xí nghiệp công nghiệp:

TCVN 8630:2010.

Điều 3. Không được phép xây dựng mới tổ máy phát điện bằng than, khí công nghệ lạc hậu, có hiệu suất tại thời điểm bắt đầu đưa vào vận hành thương mại thấp hơn hiệu suất tối thiểu được quy định như sau:

1. Đối với các tổ máy phát điện bằng than, hiệu suất thô theo nhiệt trị thấp tại công suất định mức của tổ máy, quy về điều kiện nhiệt độ nước làm mát đầu vào 28°C và nhiệt độ môi trường 30°C, phải không thấp hơn giá trị sau:

- Tổ máy có công suất định mức ≥ 50MW và < 150MW: 34%

- Tổ máy có công suất định mức ≥ 150MW và < 300MW: 38%

- Tổ máy có công suất định mức ≥ 300MW và < 600MW: 39%

- Tổ máy có công suất định mức ≥ 600MW và < 800MW: 41%

- Tổ máy có công suất định mức ≥ 800MW: 43%

2. Đối với các tổ máy phát điện bằng khí đốt, sử dụng công nghệ tua-bin khí chu trình đơn, hiệu suất tổ tua-bin khí (điều kiện ISO) không thấp hơn:

- Tổ máy có công suất định mức ≥ 100MW và < 150MW: 33%

- Tổ máy có công suất định mức ≥ 150MW và < 200MW: 34%

- Tổ máy có công suất định mức ≥ 200MW và < 300MW: 37%

- Tổ máy có công suất định mức ≥ 300MW: 39%

3. Đối với các tổ máy phát điện bằng khí đốt, sử dụng công nghệ tua-bin khí chu trình kết hợp, hiệu suất của cụm tua-bin khí chu trình kết hợp (điều kiện ISO) theo công suất đơn vị của tổ tua-bin khí đơn, không thấp hơn:

- Tổ máy có công suất định mức ≥ 100MW và < 150MW: 49,5%

- Tổ máy có công suất định mức ≥ 150MW và < 200MW: 51,0%

- Tổ máy có công suất định mức ≥ 200MW và < 300MW: 55,5%

- Tổ máy có công suất định mức ≥ 300MW: 58,5%

Điều 4. Nghiêm cấm nhập thiết bị cũ, lạc hậu đối với các nhà máy điện có công suất tổ máy nằm ngoài quy định tại Điều 3 Quyết định này; việc cấp phép xây dựng đối với các nhà máy điện này sẽ do các cấp có thẩm quyền xem xét và phê duyệt theo từng dự án cụ thể.

Điều 5. Lộ trình thực hiện

1. Đối với nhóm thiết bị gia dụng và thiết bị công nghiệp:

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2015, không được phép nhập khẩu và sản xuất các thiết bị có mức hiệu suất năng lượng thấp hơn mức hiệu suất năng lượng tối thiểu.

2. Kể từ sau ngày Quyết định này có hiệu lực, không được phê duyệt chủ trương đầu tư các nhà máy nhiệt điện phát điện bằng than, khí đốt có hiệu suất thấp hơn hiệu suất tối thiểu quy định tại Điều 3 Quyết định này.

Điều 6. Tổ chức thực hiện

1. Bộ Khoa học và Công nghệ:

a) Chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quyết định này;

b) Căn cứ vào tình hình phát triển kinh tế - xã hội và yêu cầu quản lý nhà nước trong từng thời kỳ, chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan trình Thủ tướng Chính phủ bổ sung, sửa đổi Danh mục các phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng phải loại bỏ và các tổ máy phát điện hiệu suất thấp không được xây dựng mới.

2. Bộ Công Thương:

a) Chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, hướng dẫn, kiểm tra và giám sát việc loại bỏ các phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng phải loại bỏ và các tổ máy phát điện hiệu suất thấp không được xây dựng mới quy định tại Quyết định này;

b) Chủ trì phối hợp với các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ thực hiện xây dựng, triển khai các giải pháp hỗ trợ thực hiện việc loại bỏ các phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng, các tổ máy phát điện hiệu suất thấp không được xây dựng mới quy định tại Quyết định này.

3. Các Bộ, ngành, địa phương căn cứ vào phạm vi, thẩm quyền quản lý, chủ trì thực hiện việc loại bỏ các phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng và các tổ máy phát điện hiệu suất thấp thuộc Danh mục không được xây dựng mới.

Điều 7. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 02 năm 2014.

Điều 8. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN; các PCN, Trợ lý TTCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KTN (3b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

 

THE PRIME MINISTER
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom - Happiness
----------------

No.: 78/2013/QD-TTg

Hanoi, December 25, 2013

 

DECISION

PROMULGATING THE LIST OF ENERGY CONSUMPTION VEHICLES, EQUIPMENT FOR DISPOSAL AND BAN ON CONSTRUCTION OF LOW-EFFICIENCY POWER PLANTS

Pursuant to the Law on Government organization dated December 25, 2001;

Pursuant to the Law on effective and economical use of energy dated June 28, 2010;

Pursuant to the Prime Minister’s Decree No. 21/2011/ND-CP dated March 29, 2011 detailing the implementation of the Law on effective and economical use of energy;

At the proposal of the Minister of Science and Technology;

The Prime Minister promulgates the Decision on the list of low-efficiency energy consumption vehicles, equipment for disposal and ban on the construction of low-efficiency power plants

Article 1. The list of low-efficiency energy consumption vehicles, equipment for disposal and ban on construction of low-efficiency power plants comprise:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Industrial equipment: distribution transformers, electric motors, and boilers used in industrial factories

3. Coal-fired, gas-fired power plants in thermo-electric plants.

Article 2. Ban on import and manufacture of equipment with energy efficiency being lower than Minimum Energy Performance Standards (MEPS):

1. Household appliances:

Energy efficiency should not be lower than MEPS as defined in Vietnam’s Standards as follows:

a) Compact fluorescent lamps:

TCVN 7896:2008;

a) Fluorescent lamps (tube type):

TCVN 8249:2009;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

TCVN 7897:2008;

a) Magnetic ballasts in fluorescent lamps:

TCVN 8248:2009;

dd) Refrigerators:

TCVN 7828:2013;

e) Washing machines:

TCVN 8526:2010;

g) Rice cookers:

TCVN 8252:2009;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

TCVN 7826:2007;

i) Storage water heaters:

TCVN 7898:2009;

2. Industrial equipment:

Energy efficiency should not be lower than MEPS as defined in Vietnam’s Standards as follows:

a) Distribution transformers:

TCVN 8525:2010;

g) Electric motors:

TCVN 7450-1:2005;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

TCVN 8630:2010;

Article 3. Ban on the construction of coal-fired, gas-fired power plants with obsolete technology and energy efficiency at the date of initial operation being lower than MEPS as follows:

1. For coal-fired power plants, gross capacity at low calorific value at rated power of the power plants reduced to inlet water cooling temperature 28°C and environmental temperature 30oC should not be lower than the following values:

- Power plants with rated power ≥ 50MW and < 150MW: 34%

- Power plants with rated power ≥ 150MW and < 300MW: 38%

- Power plants with rated power ≥ 300MW and < 600MW: 39%

- Power plants with rated power ≥ 600MW and < 800MW: 41%

- Power plants with rated power ≥ 800MW: 43%

2. For gas fired power plants using simple cycle gas turbine, capacity of turbine assembly (ISO conditions) should not be lower than the following values:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Power plants with rated power ≥ 150MW and < 200MW: 34%

- Power plants with rated power ≥ 200MW and < 300MW: 37%

- Power plants with rated power ≥ 300MW: 39%

3. For gas fired power plants using combined cycle gas turbine, capacity of turbine assembly (at ISO conditions) according to capacity of individual simple cycle gas turbine should not be lower than the following values:

- Power plants with rated power ≥ 100MW and < 150MW: 49.5%

- Power plants with rated power ≥ 150MW and < 200MW: 51.0%

- Power plants with rated power ≥ 200MW and < 300MW: 55.5%

- Power plants with rated power ≥ 300MW: 58.5%

Article 4. Ban on the import of outdated and obsolete equipment used in power plants with capacity of machine assembly exceeding the limit as stipulated in Article 3 hereof; Granting of construction permit for such power plants shall be considered separately and approved by competent agencies.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. For household appliances and industrial equipment:

As of January 01, 2015, any equipment with energy efficiency being lower than MEPS shall be banned from being imported and manufactured.

2. Since the effective date of this Decision, any investment in the construction of coal, gas fired power plants with energy efficiency being lower than MEPS shall be banned according to the provisions set out in Article 3 hereof.

Article 6. Implementation

1. The Ministry of Science and Technology shall:

a) Cooperate with the ministries, ministerial-level agencies, Governmental agencies, People’s Committee of central-affiliated cities and provinces in instructing, examining and monitoring the implementation of this Decision;

b) Cooperate with relevant ministries and departments in making submission to the Prime Minister for amendments and supplements to the list of low-efficiency vehicles and equipment for disposal and ban on the construction of low-efficiency power plants based on socio-economic development and state management requirements in each period of time.

2. The Ministry of Industry and Trade shall:

a) Cooperate with the Ministry of Science and Technology in instructing, examining and monitoring the disposal of low-efficiency energy consumption vehicles and equipment subject to disposal and the ban on the construction of low-efficiency power plants as stipulated hereof;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. Ministries, sectors and localities, within their scope of management, shall lead the disposal of low-efficiency energy consumption vehicles and equipment subject to disposal and enable the ban on the construction of low-efficiency power plants as stipulated hereof;

Article 7. This Decision takes effect since February 10, 2014.

Article 8. Ministers, Heads of ministerial-level agencies, Heads of Governmental agencies, the Presidents of People’s Committees of central-affiliated cities and provinces, heads of relevant agencies, organizations, enterprises and individuals shall be responsible for executing this Decision.

 

 

PRIME MINISTER
Nguyen Tan Dung

 

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 78/2013/QĐ-TTg ngày 25/12/2013 về Danh mục, lộ trình phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng phải loại bỏ và tổ máy phát điện hiệu suất thấp không được xây dựng mới do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


30.820

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.44.30
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!