Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 767/QĐ-UBND năm 2018 điều chỉnh Quy chế về tổ chức, quản lý và hoạt động của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên Huế

Số hiệu: 767/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế Người ký: Nguyễn Văn Cao
Ngày ban hành: 10/04/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 767/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 10 tháng 4 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH MỘT SỐ NỘI DUNG QUY CHẾ VỀ TỔ CHỨC, QUẢN LÝ VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Bảo vệ và Phát trin rừng ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 05/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ về Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng;

Căn cứ Quyết định số 111/2008/QĐ-BNN ngày 18 tháng 11 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Điều lệ mẫu về tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng cấp tỉnh.

Căn cứ Nghị định số 99/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ về Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng;

Căn cứ Nghị định số 147/2016/NĐ-CP ngày 02 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng;

Căn cứ Nghị định s 141/2016/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác;

Căn c Thông tư s 04/2018/TT-BTC ngày 17 tháng 01 năm 2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý và sử dụng tin dịch vụ môi trường rừng;

Căn cứ Quyết định số 1632/QĐ-UBND ngày 10 tháng 8 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên Huế;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 246/TTr-SNV ngày 23 tháng 3 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung nội dung của một sđiều tại Quy chế về tổ chức, quản lý và hoạt động của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành kèm theo Quyết định số 1632/QĐ-UBND ngày 10/8/2011 của UBND tỉnh, như sau:

1. Khoản 3 Điều 2 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Trụ sở của Quỹ: đóng tại số 53 đường Nguyễn Huệ - thành phố Huế.”

2. Khoản 5 Điều 4 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Thực hiện việc chi trả dịch vụ môi trường rừng cho các chủ rừng trên địa bàn tỉnh, theo quy định tại Nghị định số 99/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2010 và Nghđịnh số 147/2016/NĐ-CP ngày 02 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng.”

3. Khoản 1 Điều 13 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Hội Đồng Quản lý Quỹ gồm: Chủ tịch Hội đồng Qun lý Qu là lãnh đạo UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ là lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các ủy viên là đại diện lãnh đạo các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư Nội vụ; Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh; đại diện Văn phòng UBND tỉnh làm thư ký hội đồng.”

4. Điều 19 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Ban Điều hành Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh bao gồm: Giám đốc Quỹ Phó Giám đốc Quỹ, Kế toán trưởng và 02 phòng chuyên môn: Kế hoạch - Kỹ thuật và Hành chính - Tổng hợp. Về nhân sự tùy theo yêu cầu, nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động, Giám đốc Quỹ sbáo cáo Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ đhợp đồng lao động tùy thuộc vào tình hình tài chính của Quỹ.”

5. Khoản 1 Điều 24 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Cơ chế Tài chính: Thực hiện theo Điều 13, Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết đnh số 2083/QĐ-UBND ngày 17/10/2014 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh một số nội dung Quy chế tổ chức, quản lý và hoạt động của Quỹ Bo vvà Phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên Huế. Các nội dung khác tại Quyết định số 1632/QĐ-UBND ngày 10/8/2011 của UBND tỉnh về việc thành lập Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên Huế không thay đi.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Quản lý QuBảo vệ và Phát triển rừng, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Kế hoạch và Đu tư, Tài chính Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tnh, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế; Hạt trưởng Hạt Kim lâm các huyện, th xã; Thtrưởng các ngành, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Quỹ Bảo vệ và PTR Việt Nam;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các TV.HĐQL Quỹ BVPTR tỉnh;
- Các BQL Rừng phòng hộ, đặc dụng;
- Công ty TNHHNN MTV LN Nam Hòa;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- VP: LĐ và CV: TC, TH;
- Lưu: VT, NV, NN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Cao

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 767/QĐ-UBND năm 2018 điều chỉnh Quy chế về tổ chức, quản lý và hoạt động của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên Huế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


831

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.204.185.54