Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 757/2007/QĐ-UBND phê duyệt kết quả rà soát quy hoạch lại 3 loại rừng tỉnh Bắc Kạn do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành

Số hiệu: 757/2007/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Kạn Người ký: Hoàng Ngọc Đường
Ngày ban hành: 21/05/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 757/2007/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 21 tháng 05 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ RÀ SOÁT QUY HOẠCH LẠI 3 LOẠI RỪNG TỈNH BẮC KẠN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật ban hành văn bản Quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ban hành ngày 03/12/2004;
Căn cứ Chỉ thị số: 38/2005/CT-TTg ngày 05/12/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc rà soát quy hoạch lại 3 loại rừng (rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng sản xuất);
Căn cứ Nghị quyết số 05/2007/NQ-HĐND ngày 11/5/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc thông qua kết quả rà soát, quy hoạch lại 3 loại rừng tỉnh Bắc Kạn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kết quả rà soát quy hoạch lại 3 loại rừng tỉnh Bắc Kạn với nội dung cụ thể như sau:

1. Hiện trạng đất lâm nghiệp:

1.1. Tổng diện tích đất lâm nghiệp: 420.990,50 ha. Trong đó:

- Đất có rừng: 263.503,90 ha.

+ Rừng tự nhiên: 224.151,40 ha.

+ Rừng trồng: 39.352,50 ha

- Đất chưa có rừng: 157.486,60 ha.

1.2. Diện tích đất lâm nghiệp phân theo chức năng:

- Đặc dụng: 25.984,00 ha. Trong đó:

+ Đất có rừng: 24.485,60 ha.

+ Đất chưa có rừng: 1.498,40 ha.

- Phòng hộ: 118.449,20 ha. Trong đó:

+ Đất có rừng: 71.272,30 ha.

+ Đất chưa có rừng: 47.176,90 ha.

- Sản xuất: 276.557,30 ha. Trong đó:

+ Đất có rừng: 167.746,00 ha.

+ Đất chưa có rừng: 108.811,30 ha.

2. Phân cấp phòng hộ:

Diện tích đất lâm nghiệp được phân cấp phòng hộ: 420.990,50 ha. Trong đó:

- Diện tích cấp rất xung yếu: 82.736,70 ha.

- Diện tích cấp xung yếu: 83.395,20 ha.

- Diện tích cấp ít xung yếu: 254.858,60 ha.

3. Quy hoạch đất lâm nghiệp:

Diện tích đất lâm nghiệp: 388.049,00 ha. Trong đó:

- Đất có rừng: 263.503,90 ha.

+ Rừng tự nhiên: 224.151,4 ha.

+ Rừng trồng: 39.352,50 ha.

- Đất chưa có rừng: 124.545,10 ha.

4. Quy hoạch 3 loại rừng:

4.1. Rừng đặc dụng:

Diện tích đất lâm nghiệp quy hoạch rừng đặc dụng là 25.582,00 ha (Đất có rừng: 24.257,50 ha; chưa có rừng: 1.324,5 ha), cụ thể gồm các khu rừng đặc dụng sau:

- Vườn Quốc gia Ba Bể: 9.022,00 ha. Trong đó:

+ Đất có rừng: 8.555,80 ha.

+ Đất chưa có rừng: 1.324,50 ha.

- Khu bảo tồn thiên nhiên Kim Hỷ: 14.722,00 ha. Trong đó:

+ Đất có rừng: 13.913,70 ha.

+ Đất chưa có rừng: 858,30 ha.

- Khu bảo tồn loài và sinh cảnh Nam Xuân Lạc: 1.788,00 ha (Rừng tự nhiên).

4.2. Rừng phòng hộ:

Quy hoạch diện tích rừng phòng hộ đầu nguồn: 94.127,70 ha. Trong đó:

- Đất có rừng: 69.268,60 ha.

- Đất chưa có rừng: 24.859,10 ha.

4.3. Rừng sản xuất:

Quy hoạch diện tích rừng sản xuất: 268.339,30 ha. Trong đó:

- Đất có rừng: 169.977,80 ha.

- Đất chưa có rừng: 98.361,50 ha.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành.

Các ông, bà: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm, Chi cục trưởng Chi cục Lâm nghiệp, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 2 (T/h);
- Bộ NN&PTNT (báo cáo);
- TT. Tỉnh ủy (báo cáo);
- TT HĐND tỉnh
- Cục Kiểm soát VB BTP;
- Đoàn đại biểu QH tỉnh;
- Website Chính phủ;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- TT Công báo tỉnh;
- PVPTH;
- Lưu: VT, TH-KT, NLN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Hoàng Ngọc Đường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 757/2007/QĐ-UBND phê duyệt kết quả rà soát quy hoạch lại 3 loại rừng tỉnh Bắc Kạn do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.492
DMCA.com Protection Status

IP: 3.227.233.78