Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 752/QĐ-UBND năm 2016 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ Phòng, chống thiên tai Thành phố Hồ Chí Minh

Số hiệu: 752/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Thanh Liêm
Ngày ban hành: 25/02/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 752/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 02 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Phòng, chống thiên tai ngày 19 tháng 6 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 94/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ ban hành Quy định về thành lập và quản lý Quỹ Phòng, chống thiên tai;

Căn cứ Quyết định số 2525/QĐ-UBND ngày 28 tháng 5 năm 2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc thành lập Quỹ Phòng, chống thiên tai Thành phố Hồ Chí Minh;

Xét đề nghị của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố tại Công văn số 95/PCTT ngày 22 tháng 6 năm 2015, ý kiến của Sở Tài chính tại Công văn số 8731/STC-HCSN ngày 13 tháng 11 năm 2015 và của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 30/TTr-SNV ngày 05 tháng 01 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ Phòng, chống thiên tai Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Thành phố, Giám đốc Công an Thành phố, Giám đốc Quỹ Phòng, chống thiên tai Thành phố, Thủ trưởng các sở - ngành, đơn vị có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT;
- Bộ Tài chính; Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực Hội đồng nhân dân TP;
- TTUB: CT, PCT;
- UBMTTQ Việt Nam TP;
- Kho bạc Nhà nước TP;
- Sở Nội vụ (3b);
- Các Thành viên Ban Ch
huy PCTT và TKCN TP;
- VPUB: các PVP, các Phòng CV,
TTCB;
- Lưu: VT, (VX/Nh).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Thanh Liêm

 

QUY CHẾ

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số
752/QĐ-UBND ngày 25 tháng 02 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố)

Điều 1. Quy định chung

1. Phạm vi áp dụng: Quy chế này quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ Phòng, chống thiên tai Thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là Quỹ).

2. Tên gọi và địa vị pháp lý của Quỹ:

a) Quỹ Phòng, chống thiên tai Thành phố Hồ Chí Minh.

b) Thông tin về Quỹ:

- Tên giao dịch: Quỹ Phòng, chống thiên tai Thành phố Hồ Chí Minh.

- Tên giao dịch quốc tế: Ho Chi Minh City Disaster Prevention Fund.

- Tên giao dịch quốc tế viết tắt: HDPF.

- Trụ sở của cơ quan quản lý Quỹ: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh, địa chỉ: số 176 Hai Bà Trưng, phường Đa Kao, Quận 1.

c) Quỹ có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước để hoạt động theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Nguyên tắc hoạt động của Quỹ

1. Quỹ hoạt động không vì mục đích lợi nhuận.

2. Đảm bảo đúng mục đích, kịp thời, công khai, minh bạch, công bằng và hiệu quả, đúng theo quy định của pháp luật.

3. Quỹ chịu sự kiểm tra, thanh tra, kiểm toán của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định.

4. Tồn Quỹ cuối năm được chuyển sang năm sau.

Điều 3. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn; tổ chức bộ máy điều hành Quỹ

1. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của cơ quan quản lý Quỹ được thực hiện theo quy định tại Quyết định số 2525/QĐ-UBND ngày 28 tháng 5 năm 2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc thành lập Quỹ Phòng, chống thiên tai Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Tổ chức bộ máy điều hành Quỹ:

a) Giám đốc Quỹ là người đại diện theo pháp luật, làm chủ tài khoản của Quỹ; chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân Thành phố và pháp luật về toàn bộ hoạt động nghiệp vụ của Quỹ. Giám đốc Quỹ có nhiệm vụ, quyền hạn như sau:

- Quản lý, điều hành hoạt động Quỹ Phòng, chống thiên tai Thành phố theo quy định tại Quyết định số 2525/QĐ-UBND ngày 28 tháng 5 năm 2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc thành lập Quỹ Phòng, chống thiên tai Thành phố Hồ Chí Minh, Nghị định số 94/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ ban hành Quy định về thành lập và quản lý Quỹ Phòng, chống thiên tai.

- Tham mưu cấp có thẩm quyền quyết định việc đình chỉ, thu hồi kinh phí đã cấp hoặc hỗ trợ khi phát hiện đơn vị, địa phương, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đng dân cư vi phạm cam kết về sử dụng kinh phí hoặc vi phạm các quy định khác của pháp luật liên quan.

- Tham mưu cấp có thẩm quyền quyết định việc miễn, giảm, tạm hoãn và thời hạn được miễn, giảm, tạm hoãn theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 94/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ.

- Tham mưu cấp có thẩm quyền quyết định mức chi và nội dung chi cho các đối tượng được hỗ trợ từ Quỹ.

- Quản lý, sử dụng tài sản (nếu có), nguồn kinh phí chi hoạt động quản lý Quỹ đúng quy định, nguyên tắc, định mức chi tiêu tài chính hiện hành và các quy định khác liên quan của pháp luật.

- Bố trí cán bộ, công chức, viên chức thuộc Chi cục Thủy lợi và Phòng chống lụt bão (Văn Phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố) thực hiện các nhiệm vụ của Quỹ theo chế độ kiêm nhiệm và được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm theo quy định.

- Phối hợp với các sở - ngành Thành phố, các đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố điều chỉnh, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ.

- Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật có liên quan hoặc do Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giao.

b) Phó Giám đốc Quỹ thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân công của Giám đc Quỹ, chịu trách nhiệm trước Giám đc Quỹ và trước pháp luật về những nhiệm vụ đã được phân công.

c) Kế toán trưởng Quỹ có nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật Kế toán và các quy định của pháp luật về quản lý tài chính hiện hành.

d) Bộ phận nghiệp vụ giúp việc: do Giám đốc Quỹ quy định.

Điều 4. Kinh phí hoạt động của Quỹ

Quỹ được cấp kinh phí từ nguồn ngân sách Thành phố để đảm bảo cho các hoạt động thường xuyên theo dự toán được duyệt hàng năm.

Điều 5. Đối tượng, mức đóng góp và việc quản lý, sử dụng Quỹ

Đối tượng, mức đóng góp và việc quản lý, sử dụng Quỹ được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 94/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ.

Điều 6. Các mối quan hệ công tác

1. Đối với Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Tài chính: Quỹ Phòng, chống thiên tai Thành phố chịu sự chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ và có trách nhiệm thực hiện chế độ thông tin báo cáo theo quy định.

2. Đối với Ủy ban nhân dân Thành phố: Quỹ Phòng, chống thiên tai Thành phố chịu sự quản lý, chỉ đạo toàn diện và có trách nhiệm thực hiện chế độ thông tin báo cáo theo quy định.

3. Đối với Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Cơ quan Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố): Quỹ Phòng, chống thiên tai Thành phố chịu sự quản lý, kiểm tra trực tiếp về tổ chức và hoạt động của Quỹ và có trách nhiệm thực hiện chế độ thông tin báo cáo theo quy định.

4. Đối với các sở - ngành, đơn vị Thành phố và Ủy ban nhân dân các quận - huyện: Quỹ Phòng, chống thiên tai Thành phố có trách nhiệm hỗ trợ, triển khai, hướng dẫn, kiểm tra và đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ liên quan đến công tác quản lý, thu - nộp, sử dụng và thanh quyết toán Quỹ theo quy định.

Điều 7. Trách nhiệm thi hành

Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố, Thủ trưởng các sở - ngành, đơn vị Thành phố, Ủy ban nhân dân các quận - huyện, phường - xã - thị trấn, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quy chế này.

Trong quá trình triển khai thực hiện có những vấn đề chưa phù hợp cần điều chỉnh, bổ sung; các cơ quan, đơn vị, địa phương phản ánh về Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố để phối hợp với Sở Nội vụ trình Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, quyết định./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 752/QĐ-UBND năm 2016 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ Phòng, chống thiên tai Thành phố Hồ Chí Minh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.097
DMCA.com Protection Status

IP: 54.144.24.41