Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 74/2009/QĐ-UBND phê duyệt đề án thành lập Quỹ bảo tồn và phát triển tài nguyên thiên nhiên Vườn Quốc gia Côn Đảo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Số hiệu: 74/2009/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Người ký: Trần Ngọc Thới
Ngày ban hành: 28/10/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 74/2009/QĐ-UBND

Vũng Tàu, ngày 28 tháng 10 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN THÀNH LẬP QUỸ BẢO TỒN VÀ PHÁT TRIỂN TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN VƯỜN QUỐC GIA CÔN ĐẢO.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Công văn số 2135/TTg-QHQT ngày 29 tháng 12 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt dự án bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học biển và ven biển Côn Đảo;

Căn cứ Nghị định 05/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ về Quỹ bảo vệ và phát triển rừng;

Căn cứ Nghị định số 57/2008/NĐ-CP ngày 02 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý các khu bảo tồn biển Việt Nam có tầm quan trọng quốc gia và quốc tế;

Căn cứ Quyết định số 120/QĐ-TTg ngày 21 tháng 01 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt dự án quy hoạch tổng thể đầu tư phát triển Vườn Quốc Gia Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn đến năm 2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Vườn Quốc gia Côn Đảo tại Tờ trình số 52/BQLVQG-DL ngày 16 tháng 10 năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt đề án thành lập Quỹ bảo tồn và phát triển tài nguyên thiên nhiên Vườn Quốc gia Côn Đảo, nội dung như sau:

Nội dung chính của Quỹ bảo tồn và phát triển tài nguyên:

1. Nguyên tắc hoạt động của Quỹ:

Quỹ hoạt động nhằm góp phần bảo tồn và phát triển tài nguyên thiên nhiên Vườn Quốc gia Côn Đảo;

Quỹ đầu tư và hỗ trợ cho các chương trình, dự án, đề án nhỏ trực tiếp hoặc gián tiếp liên quan đến bảo tồn và phát triển tài nguyên thiên nhiên của Vườn Quốc gia Côn Đảo mà ngân sách nhà nước chưa đầu tư hoặc đầu tư chưa đáp ứng yêu cầu, mục tiêu và nhiệm vụ;

Phải đảm bảo công khai, minh bạch, hiệu quả, sử dụng đúng mục đích và phù hợp với quy định của pháp luật. Xây dựng quy chế giải ngân và thanh quyết toán rõ ràng. Quỹ có tài khoản riêng, hạch toán độc lập và chịu sự kiểm toán giám sát của cơ quan tài chính cấp tỉnh theo chế độ kiểm toán của nhà nước hiện hành;

Xét duyệt việc cấp kinh phí hỗ trợ từ quỹ căn cứ trên các đề án đảm bảo các tiêu chí: tính khả thi, hiệu quả, chi phí hợp lý với khả năng tài chính của quỹ, và thời gian phù hợp;

Các quy định hoạt động cần bao hàm các mục tiêu, nguồn vốn huy động và các hoạt động cần được cấp vốn, đầu tư vốn nhàn rỗi, cơ cấu quản lý (đảm bảo có đại diện của các bên liên quan). Khi nguồn vốn ban đầu được tiếp nhận, quỹ có thể triển khai hoạt động và cần được giám sát chặt chẽ nhằm đảm bảo vận hành đúng nguyên tắc hay đưa ra một số điều chỉnh cần thiết;

Khoản thu bổ sung cho Quỹ không thuộc ngân sách nhà nước.

2. Tổ chức quản lý và hoạt động của Quỹ:

2.1. Nhiệm vụ của Quỹ:

- Vận động, tiếp nhận và quản lý các khoản đóng góp bắt buộc; nguồn viện trợ, tài trợ, đóng góp tự nguyện, ủy thác của tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước; nguồn tài chính hỗ trợ từ ngân sách nhà nước;

- Tổ chức thẩm định các chương trình, dự án hoặc các hoạt động đầu tư, hỗ trợ cho công tác bảo tồn và phát triển cộng đồng trên địa bàn Côn Đảo;

- Chỉ đạo, hướng dẫn các đối tượng được hưởng nguồn tài chính do Quỹ hỗ trợ;

- Thực hiện các quy định của pháp luật về thống kê, kế toán và kiểm toán.

2.2. Quyền hạn của Quỹ:

- Phân bổ kinh phí cho từng chương trình, dự án hoặc các hoạt động khác theo kế hoạch hàng năm được phê duyệt;

- Kiểm tra, đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện chương trình, dự án hoặc các hoạt động khác được Quỹ đầu tư và hỗ trợ trong khuôn khổ hoạt động của Quỹ;

- Đình chỉ, thu hồi kinh phí đã đầu tư hoặc hỗ trợ khi phát hiện vi phạm cam kết về sử dụng kinh phí hoặc vi phạm các quy định khác của pháp luật liên quan;

- Kiến nghị với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền ban hành, bổ sung, sửa đổi các quy định về đối tượng, hoạt động được đầu tư hoặc hỗ trợ từ Quỹ;

- Quỹ là tổ chức tài chính nhà nước, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại kho bạc nhà nước địa phương theo quy định của pháp luật.

2.3. Tổ chức của Quỹ:

- Quỹ ở cấp địa phương do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập khi đảm bảo các điều kiện quy định về thành lập Quỹ.

- Quỹ được quản lý, điều hành bởi bộ máy quản lý, điều hành Quỹ do chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập và quy định. Ban Quản lý Quỹ do đại diện lãnh đạo Ban Quản lý Vườn Quốc gia Côn Đảo làm Trưởng ban, Phó trưởng Phòng Tài nguyên Môi trường làm Phó ban và các thành viên gồm các Phòng Tài chính, Phòng Kinh tế, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Côn Đảo. Ban Quản lý Quỹ có chức năng và nhiệm vụ như sau:

+ Lập kế hoạch hoạt động và phân bổ nguồn vốn hàng năm;

+ Xét duyệt các đề án nhận tài trợ từ quỹ;

+ Quản lý nguồn vốn và giải ngân cho các đề án nhỏ và theo dõi việc thực hiện các đề án;

+ Huy động các nguồn thu để bổ sung và phát triển nguồn vốn của quỹ;

+ Xúc tiến sự tham gia và hỗ trợ của các nhà tài trợ cho Quỹ;

+ Đánh giá kết quả (bao gồm cả báo cáo thu, chi tài chính của Quỹ) và đúc rút các bài học kinh nghiệm.

+ Chi phí quản lý hành chính tối đa là 5% tổng số thu thực hiện trong năm của quỹ (không tính phần kinh phí có nguồn gốc từ ngân sách Nhà nước).

3. Nguồn tài chính hình thành Quỹ và quản lý, sử dụng Quỹ:

3.1. Nguồn tài chính hình thành Quỹ:

+ Nguồn tài chính ban đầu để hình thành Quỹ bao gồm số tiền nhận ủy thác từ hai nguồn tài trợ là: nguồn vốn hỗ trợ ban đầu cho Qũy của Cơ quan Hợp tác Phát triển Đan Mạch (DANIDA) là 22.000 USD; nguồn vốn hỗ trợ chuyển đổi ngành nghề sản xuất, tạo thu nhập cho cộng đồng địa phương từ của Quỹ Môi trường Toàn cầu (GEF) là 27.800 USD. (Nếu đề án này được Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phê duyệt, và đồng thời DANIDA và GEF/UNDP chấp thuận dựa trên bản đề án đáp ứng được các yêu cầu của Nhà tài trợ thì số tiền này có thể được chuyển một lần trực tiếp vào tài khoản của Quỹ.

+ Trong những năm sau, ngân sách bổ sung cho quĩ có thể được cung cấp từ các nguồn sau:

- Các nguồn thu có thể từ hoạt động du lịch sinh thái của Ban Quản lý Vườn Quốc gia Côn Đảo (lệ phí vào Vườn Quốc gia, lãi từ dịch vụ du lịch sinh thái, lãi của vốn quay vòng…);

- Ngân sách nhà nước cấp tỉnh hỗ trợ vốn ban đầu hoặc hàng năm cho Vườn Quốc gia Côn Đảo để thực thi công tác bảo tồn đa dạng sinh học. Mức hỗ trợ hàng năm cụ thể do Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định theo thẩm quyền;

- Nguồn tài trợ, đóng góp tự nguyện của các tổ chức quốc tế, tổ chức và cá nhân trong nước và ngoài nước;

- Vốn nhận ủy thác từ các tổ chức quốc tế, tổ chức và cá nhân trong nước; từ các Quỹ và các nguồn tài chính khác;

- Về lâu dài nguồn thu từ chi trả về dịch vụ môi trường rừng sẽ bổ sung cho Quỹ.

3.2. Đối tượng và nội dung được đầu tư, hỗ trợ từ Quỹ:

Đối tượng được đầu tư, hỗ trợ thuộc phạm vi các đề án thực hiện công tác bảo tồn đa dạng sinh học do Vườn Quốc gia Côn Đảo đảm nhiệm.

- Các bản kế hoạch, đề án, dự án do các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình tham gia vào hoạt động dịch vụ du lịch sinh thái của Vườn Quốc gia Côn Đảo.

- Các kế hoạch, dự án, đề án của các hộ gia đình có phương án phát triển sản xuất tạo thu nhập từ ngành nghề ổn định, giảm thiểu tác động khai thác nguồn tài nguyên thiên nhiên trong phạm vi các khu bảo tồn thuộc Vườn Quốc gia Côn Đảo.

Các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân muốn được nhận kinh phí hỗ trợ hoặc vay vốn từ nguồn kinh phí của Quỹ phải lập các đề án theo các nội dung hoạt động đã đề cập ở trên. Các đề án phải được xây dựng theo đúng mẫu đã qui định. Các đề án sẽ được xét duyệt bởi Hội đồng tư vấn chuyên môn do Ban Quản lý Quỹ thành lập. Việc xét duyệt các đề án sẽ được tiến hành 2 lần trong năm (tháng 1 và tháng 6 hàng năm).

3.3. Dự kiến phân bổ ngân sách của Quỹ:

Căn cứ vào mức đóng góp của 2 tổ chức tài trợ chính ban đầu là DANIDA (22.000 USD tương đương 382.800.000 đồng dành cho bảo tồn) và GEF (27.800 USD tương đương với 487.200.000 đồng dành cho hoạt động sinh kế tạo thu nhập), Quỹ dự định phân bổ tỷ lệ phần trăm theo đóng góp ban đầu cho Quỹ. Hơn nữa, trong giai đoạn đầu Quỹ nên tập trung cho các hoạt động có khả năng thu hồi vốn và sinh lãi và chính lãi này quay trở lại đầu tư nhiều hơn cho các hoạt động bảo tồn. Hình thức này sẽ giảm thiểu được tối đa rủi ro của Quỹ. Do vậy Quỹ sẽ dành 44% cho các hoạt động bảo tồn và 56% cho các hoạt động sinh kế tạo thu nhập.

Với nhu cầu thực tế cần sự hỗ trợ từ Quỹ là rất lớn, song do nguồn vốn của Quỹ hạn chế về số lượng, cho nên trong năm 2009 - 2010 Quỹ sẽ tập trung vào những hoạt động chính sau đây:

Stt

Nội dung hoạt động

Ngân sách (đ)

% Tổng ngân sách Quỹ

1

Giám sát ĐDSH

131.472.000

15

2

Phục hồi sinh thái

87.648.000

10

3

Phát triển DLST

219.120.000

25

4

Sự tham gia của CĐ vào bảo tồn và DLST

87.648.000

10

5

Hỗ trợ sinh kế

87.648.000

10

6

Vốn quay vòng phát triển sản xuất, vận chuyển khách

262.944.000

30

 

Tổng ngân sách

876.480.000

100

3.4. Dự kiến nguồn thu bổ sung cho Quỹ hoạt động 2010 - 2011:

Dự kiến nguồn thu tài chính bổ sung cho quỹ sau năm hoạt động đầu tiên bao gồm:

Stt

Nguồn thu bổ sung Quỹ từ các khoản đóng góp

Ngân sách (đ)

% Tổng NS Quỹ

1

Phí tham quan và phí bảo tồn tự nguyện Vườn Quốc gia Côn Đảo

372.000.000

38

2

Đóng góp từ các tổ chức, cá nhân thu từ dịch vụ sinh thái của Vườn Quốc gia Côn Đảo

50.000.000

5

3

Thu hồi vốn và lãi của vốn quay vòng hỗ trợ sản xuất, phát triển du lịch sinh thái

553.320.000

57

 

Tổng ngân sách

993.320.000

100

Như đã tính toán ở trên, tổng các nguồn thu có tính khả thi là 993.320.000 đồng, lớn hơn so với vốn ban đầu là: 993.320.000 – 876.480.000 = 166.320.000 đồng. Mỗi năm nguồn vốn tăng 18% như vậy đến năm 2015 nguồn vốn của quỹ sẽ tăng lên 1.763.825.000 đồng.

Việc thành lập Quỹ Bảo tồn và Phát triển tài nguyên thiên nhiên Vườn Quốc gia Côn Đảo sẽ đáp ứng được các tiêu chí sau:

- Xu hướng bảo tồn và phát triển bền vững thông qua việc thiết lập một cơ chế tài chính bền vững.

- Phương pháp tiếp cận của Quỹ khác với các nguồn ngân sách của nhà nước cấp, đó là hướng tới xã hội hóa trong công tác bảo tồn thông qua sự tham gia và chia sẻ lợi ích của cộng đồng địa phương.

- Du lịch sinh thái trở thành một nét độc đáo trong việc bảo tồn tài nguyên thiên nhiên cũng như văn hóa làng xã của Việt Nam.

Điều 2. Giám đốc Vườn Quốc gia Côn Đảo có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện đề án theo nội dung được phê duyệt tại Điều 1; tổ chức nghiệm thu, thanh quyết toán nguồn vốn theo đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo; Giám đốc Ban Quản lý Vườn Quốc gia Côn Đảo và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Thới

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 74/2009/QĐ-UBND phê duyệt đề án thành lập Quỹ bảo tồn và phát triển tài nguyên thiên nhiên Vườn Quốc gia Côn Đảo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.512
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.75.144