Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 73/2000/QĐ-UB-CNN phân bổ hạn mức gỗ rừng tự nhiên trong nước để làm hàng gỗ xuất khẩu thuộc chỉ tiêu năm 2000 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 73/2000/QĐ-UB-CNN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Thanh Hải
Ngày ban hành: 25/12/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 73/2000/QĐ-UB-CNN

TP.Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 12 năm 2000 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ PHÂN BỔ HẠN MỨC GỖ RỪNG TỰ NHIÊN TRONG NƯỚC ĐỂ LÀM HÀNG GỖ XUẤT KHẨU THUỘC CHỈ TIÊU NĂM 2000

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
Căn cứ Quyết định số 65/1998/QĐ-TTg ngày 24 tháng 3 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ về xuất khẩu sản phẩm gỗ, lâm sản và nhập khẩu nguyên liệu gỗ, lâm sản ;
Theo Công văn số 3590/BNN-PTNT ngày 23 tháng 10 năm 2000 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về phân bổ hạn mức gỗ rừng tự nhiên trong nước để làm hàng gỗ xuất khẩu thuộc chỉ tiêu năm 2000 cho thành phố Hồ Chí Minh ;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố tại Tờ trình số 1181/TT-LN ngày 13 tháng 12 năm 2000 ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Nay phân bổ hạn mức gỗ rừng tự nhiên trong nước để làm hàng gỗ xuất khẩu thuộc chỉ tiêu năm 2000 cho 34 doanh nghiệp với tổng khối lượng gỗ tròn là 11.200m3 (mười một ngàn, hai trăm mét khối) ; trong đó có 2.600m3 (hai ngàn sáu trăm mét khối) gỗ nhóm 1 và nhóm 2 (theo danh sách đính kèm).

Điều 2.- Căn cứ danh sách kèm theo quyết định này, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố cấp phiếu giao hạn mức cho từng doanh nghiệp. Khối lượng hạn mức còn lại là 800m3 (tám trăm mét khối) ; trong đó, có 400m3 (bốn trăm mét khối) gỗ nhóm 1 và nhóm 2, giao Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố điều phối, cấp phiếu giao hạn mức cho các doanh nghiệp có nhu cầu.

Điều 3.- Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và Giám đốc các doanh nghiệp có trong danh sách đính kèm tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.-

 


Nơi nhận :
- Như điều 3
- TTUB : CT, PCT/TT  
- Sở KH&ĐT/TP, Sở TM
- Chi cục Kiểm lâm
- Hải quan : Cảng, Sân bay
- VPUB : PVP/KT
 Tổ TM, CNN
- Lưu.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC
Lê Thanh Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 73/2000/QĐ-UB-CNN phân bổ hạn mức gỗ rừng tự nhiên trong nước để làm hàng gỗ xuất khẩu thuộc chỉ tiêu năm 2000 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.959

DMCA.com Protection Status
IP: 34.201.9.19