Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 72-QĐ/QLTN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp nặng Người ký: Trần Lum
Ngày ban hành: 24/02/1994 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG NGHIỆP NẶNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 72-QĐ/QLTN

Hà Nội, ngày 24 tháng 2 năm 1994

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH BẢN QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP KHAI THÁC MỎ ĐÁ QUÝ.

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP NẶNG.

Căn cứ Pháp lệnh về tài nguyên khoáng sản ngày 28/7/1989 và Nghị định số 95/HĐBT ngày 25/3/1992 về việc thi hành Pháp lệnh về tài nguyên khoáng sản;
Căn cứ Quy chế quản lý các hoạt động điều tra địa chất, khai thác mỏ, chế tác và buôn bán đá quý ban hành kèm theo Nghị định số 67-CT ngày 07/10/1993 của Chính phủ;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về thủ tục cấp giấy phép khai thác mỏ đá quý.

Điều 2. Quyết định này thay thế Quyết định số 102-CNNg/QLTN ngày 13/3/1992 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nặng ban hành quy định thủ tục xin giấy phép khai thác tài nguyên đá quý.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành thống nhất trong cả nước kể từ ngày ký.

 

 

Trần Lum

(Đã ký)

 

QUYẾT ĐỊNH:

VỀ THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP KHAI THÁC MỎ ĐÁ QUÝ.BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP NẶNG.

Căn cứ Pháp lệnh về Tài nguyên khoáng sản ngày 28/7/1989;
Căn cứ Quy chế quản lý các hoạt động điều tra địa chất, khai thác mỏ, chế tác và buôn bán đá quý ban hành kèm theo Nghị định số 67-CP ngày 07/10/1993 của Chính phủ;
Nay quy định thủ tục cấp giấy phép khai thác mỏ đá quý như sau:

Điều 1. Tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài đã trúng thầu khai thác mỏ đá quý phải gửi đến Cục Quản lý tài nguyên khoáng sản Nhà nước 03 bộ hồ sơ để trình Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nặng cấp giấy phép khai thác mỏ. Hồ sơ gồm có:

- Đơn xin khai thác mỏ;

- Đề án khai thác bao gồm cả đề án phục hồi, bảo vệ môi trường liên quan;

- Bản đồ khu vực lô trúng thầu với tỷ lệ không nhỏ hơn 1/5000 được lập theo mẫu bản đồ khu vực khai thác mỏ (KVKTM) được ban hành kèm theo Quyết định số 588-CNNg/QLTN ngày 01/8/1992 của Bộ Công nghiệp nặng (dưới đây gọi tắt là Quyết định số 588-CNNg/QLTN);

- Văn bản hoặc Quyết định của Chính phủ chuẩn y kết quả đấu thầu và chứng từ đã nộp đủ tiền mua thầu theo Quy chế đấu thầu;

- Bản sao giấy phép đầu tư nước ngoài (đối với các tổ chức, cá nhân nước ngoài).

Điều 2. Trường hợp giấy phép khai thác mỏ không dựa trên cơ sở kết quả đấu thầu mà theo quy định tại Điều 15 của Quy chế được ban hành kèm theo Nghị định số 67/CP ngày 07/10/1993 của Chính phủ thì áp dụng theo các Điều 12, 13, 14, 15, 16 và 17 của Quy định nguyên tắc, thủ tục xin khai thác và đăng ký Nhà nước khu vực khai thác mỏ các khoáng sản rắn được ban hành theo Quyết định số 588-CNNg/QLTN đồng thời phải có quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc cho phép thực hiện theo Điều 15 của Quy chế ban hành theo Nghị định số 67/CP nói trên.

Điều 3. Các quy định khác về thủ tục cấp giấy phép và đăng ký khu vực khai thác mỏ tuân theo Quy định nguyên tắc, thủ tục xin khai thác và đăng ký Nhà nước khu vực khai thác mỏ các khoáng sản rắn ban hành kèm theo Quyết định số 588-CNNg/QLTN.

Điều 4. Quy định này có hiệu lực thi hành thống nhất trong cả nước kể từ ngày ký, đồng thời huỷ bỏ hiệu lực của Quy định thủ tục xin giấy phép khai thác tài nguyên đá quý được ban hành kèm theo Quyết định số 102-CNNg/QLTN ngày 13/3/1992 của Bộ Công nghiệp nặng.

Điều 5. Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên khoáng sản Nhà nước hướng dẫn và kiểm tra việc thi hành Quy định này.

MINISTER OF HEAVY INDUSTRY
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------

No. 72 QD/QLTN

Hanoi, February 24th, 1994

 

REGULATION

ON PROCEDURES TO GRANT THE PRECIOUS STONE MINING LICENSE MINISTER OF HEAVY INDUSTRY

- Based on the Ordinance dated July 28th, 1989 regarding natural resources of minerals;
- Based on the Management regulation of activities on geology investigating, mining, precious stone processing and trading promulgated accompany of Decree No 67 - CP dated October 7th, 1993 of the Government;
- Hereby regulates the procedures to grant the precious stone mining license as follows:

Article 1.

Vietnamese and foreign organizations, individuals that have won bid for mining precious stone, shall send 3 sets of file to the State Bureau of natural Minerals management to submit to Minister of Heavy Industry for granting the precious stone mining licence.The file includes.

- Application form for mining;

- Exploitation project, including the projects on restoring, protecting related environment;

- Map of the won bid area with scale not less than 1/5000, designed according to the map template of mining area (KVKTM) promulgated in accompanying of Decision No 588 CNNg/QLTN dated August 1st, 1992 of the Ministry of Heavy Industry (hereinafter briefly called Decision No.588 CNNg/QLTN).

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.A copy of foreign investment license (for foreign organization, individuals)

Article 2.

In the case that mining license is not based on the result of bid but based on the regulations in Art.15 of the Regulation promulgated in accompanying of Decree No.67/CP dated October 7 the Government, then it shall be applied according to Art. 12, 13, 14, 15, 16., and 17 of Regulation on principle and procedures in application of exploitation and State registration in the solid minerals mining region promulgated in accompany of Decision No.588 CNNg/QLTN, currently there shall be the decision of Prime Minister regarding the permission to implement according to Art. 15 of Regulation No.67/CP as above mention.

Article 3.

Other regulations on procedures of granting the license and registering the mining area shall be observed with the Regulation on principles and procedures in application of exploitation and State registration in the solid minerals mining region promulgated in accompanying of Decision No 588 CNNg/QLTN

Article 4.

This Regulation comes into force identically in whole country from the date of signing, concurrently the validity of the Regulation on procedures in application for the natural resources of precious stone exploitation license promulgated in accompanying of Decision No 102 CNNg/QLTN dated March 13th, 1992 of Ministry of Heavy Industry.

Article 5.

Head of the State Bureau of Natural Minerals Management shall guide and control the implementation of this Regulation.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

FOR THE MINISTRY OF HEAVY INDUSTRY
MINISTER
Tran Lum

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 72-QĐ/QLTN ngày 24/02/1994 về thủ tục cấp giấy phép khai thác mỏ đá quý do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nặng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.163

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.228.219