Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 6781/QĐ-UBND kế hoạch xử lý cơ sở gây ô nhiễm môi trường Hồ Chí Minh 2015

Số hiệu: 6781/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Tất Thành Cang
Ngày ban hành: 10/12/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6781/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 12 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ BAN HÀNH KẾ HOẠCH XỬ LÝ CƠ SỞ GÂY Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tchức Hội đồng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Quyết định số 3176/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về kiện toàn và đi tên Ban Chỉ đạo xử lý cơ sở gây ô nhiễm môi trường, không phù hợp quy hoạch và có nguy cơ cháy, nổ xen cài trong khu dân cư trên địa bàn thành phố;

Căn cứ Quyết định số 3178/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo xử lý cơ sở gây ô nhiễm môi trường, không phù hợp quy hoạch và có nguy cơ cháy, n xen cài trong khu dân cư trên địa bàn thành phố;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 9881/TNMT-CCBVMT ngày 08 tháng 12 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này “Kế hoạch xử lý cơ sở gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Chỉ đạo, Tổ Chuyên viên giúp việc Ban chỉ đạo xử lý cơ sở gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, Thủ trưởng các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND thành phố;
- TTUB: CT, các PCT;
- VPUB: Các PVP;
- Các Phòng chuyên viên;
- Lưu VT, (ĐTMT/LT) D.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Tất Thành Cang

 

KẾ HOẠCH

VỀ XỬ LÝ CƠ SỞ GÂY Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 6781/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh)

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

Trong thời gian qua, Thành ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện nhiều giải pháp chỉ đạo, định hướng phát triển kinh tế thành phố gắn với công tác bảo vệ môi trường như điều chỉnh, nâng cao chất lượng quy hoạch tổng thể, quy hoạch ngành gắn với chiến lược, chương trình, kế hoạch bảo vệ môi trường; triển khai nhiều công trình, dự án thoát nước, xử lý chất thải,... trong đó Chương trình đầu tiên có tác động lớn đến các doanh nghiệp gây nhiễm môi trường là Chương trình di dời cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường (1.402 cơ sở) vào khu công nghiệp và vùng phụ cận giai đoạn 2002 - 2006 theo Nghị quyết số 22/2002/NQ-HĐ ngày 29 tháng 6 năm 2002 của Hội đồng nhân dân thành phố và Quyết định số 80/2001/QĐ-UB ngày 08 tháng 7 năm 2002 của Ủy ban nhân dân Thành phố Chương trình đã đạt được kết quả nhất định, cụ thể đã di dời 50% đơn vị, 36,8% đơn vị ngưng sản xuất, 10% đơn vị chuyển đổi ngành nghề, 2,8% đơn vị khắc phục tại chỗ, 04% gia hạn, lùi thời gian di dời. Chính việc quyết liệt tập trung triển khai các chương trình trên, tình hình môi trường thành phố được cải thin rõ rt về chất lượng nguồn nước mt; ô nhiễm không khí do sản xuất giảm đáng kể; các khiếu kiện, khiếu nại của người dân đối với ô nhiễm môi trường do sản xuất công nghiệp cũng đã giảm rất nhiều.

Tuy nhiên, hiện nay trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đã và đang xuất hin một số khu vc nóng về ô nhiễm môi trường do tốc độ đô thị hóa, cơ sở sản xuất chưa quan tâm đúng mức đến công tác bảo vệ môi trường, việc xử lý chất thải chưa được đầu tư thỏa đáng, đặc biệt là cơ sở sản xuất cũ có công nghệ thiết bị lạc hậu nằm xen cài trong khu dân cư, gây tác động xấu về môi trường đến cộng đồng dân cư, làm khó khăn trong công tác kiểm soát ô nhiễm đồng thời ảnh hưởng quy hoạch phát triển kinh tế xã hội.

Do vậy, việc xây dựng “Kế hoạch xử lý cơ sở gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh” là vấn đề rất cần thiết và quan trọng nhằm khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường trên địa bàn Thành phố.

II. MỤC ĐÍCH:

- Xây dựng môi trường sống xanh, sạch; hướng đến mục tiêu xây dựng thành phố Hồ Chí Minh có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình. Di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường xen cài trong khu dân cư, các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn Thành phố vào các khu công nghip/cụm công nghip đã đầu tư hạ tầng hoàn chỉnh. Đến năm 2020, không có cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trong khu dân cư.

- Khuyến khích đầu tư, tạo điều kiện cho cơ sở sản xuất, kinh doanh đổi mới công nghệ, thiết bị, thay đổi ngành nghề, nâng cao chất lượng sản xuất và phát triển ổn định.

III. YÊU CẦU

- Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo thường xuyên, liên tục việc triển khai thực hin Kế hoạch.

- Thường trực Ban chỉ đạo di dời chịu trách nhiệm phân công các Sở ban ngành, Ủy ban nhân dân các quận/huyện nghiêm túc thực hiện nội dung kế hoạch. Thực hin nghiêm chế độ kiểm tra, rà soát định k hàng quý.

- Ban Quản lý các Khu chế xuất - công nghiệp chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất hạ tầng khu công nghiệp bố trí cho các đối tượng di dời, đảm bảo xử lý ô nhiễm sau khi di dời

IV. NỘI DUNG THỰC HIỆN

4.1. Cơ sở pháp lý:

- Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 23 tháng 6 năm 2014 và có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015;

- Luật xử phạt vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 20 tháng 6 năm 2012;

- Bộ Luật hình sự số 15/1999/QH10 và Luật số 37/2009/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự. Bộ Luật hình sự năm 2015 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2016.

- Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vmôi trường;

- Nghị định số 179/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về xử phạt vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vmôi trường;

- Thông tư số 04/2012/TT-BTNMT ngày 08 tháng 5 năm 2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Quy định tiêu chí xác định cơ sở gây ô nhiễm môi trường, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng;

- Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X nhiệm kỳ 2015-2020 về thực hiện 7 chương trình đột phá, trong đó có Chương trình giảm ô nhiễm môi trường;

- Quyết định số 86/2010/QĐ-TTg ngày 22 tháng 12 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định một số hỗ trợ về tài chính phục vụ di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường và các cơ sở phải di dời theo quy hoạch xây dựng đô thị;

- Thông tư số 81/2011/TT-BTC ngày 09 tháng 6 năm 2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số quy định của Quy chế tài chính phục vụ di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường và các cơ sở phải di dời theo quy hoạch xây dng đô thị;

- Quyết định số 33/2011/QĐ-UBND ngày 28 tháng 05 năm 2011 và Quyết định 38/2013/QĐ-UBND ngày 23 tháng 09 năm 2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố quy định những hỗ trợ dành cho các dự án đầu tư thuộc Chương trình kích cầu;

- Quyết định số 06/QĐ-QBVMT ngày 24 tháng 02 năm 2014 của Sở Tài nguyên và Môi trường quy định một số hỗ trợ tài chính của Quỹ Bảo vệ môi trường thành phố Hồ Chí Minh.

- Quyết định số 2755/QĐ-UBND ngày 04 tháng 6 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc lập Ban chỉ đạo xử lý cơ sở gây ô nhiễm môi trường và cơ sở không phù hợp quy hoạch;

- Quyết định số 5540/QĐ-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố về kin toàn Ban chỉ đạo xử lý cơ sở gây ô nhiễm môi trường và cơ sở không phù hợp quy hoạch và có nguy cơ cháy, nổ xen cài trong khu dân cư trên địa bàn thành phố;

- Quyết định số 3177/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố về vic thành lập Tổ chuyên viên giúp vic Ban chỉ đạo xử lý cơ sở gây ô nhiễm môi trường và cơ sở không phù hợp quy hoạch và có nguy cơ cháy, nổ xen cài trong khu dân cư trên địa bàn thành phố;

- Quyết định số 3178/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố về vic ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo xử lý cơ sở gây ô nhiễm môi trường và cơ sở không phù hợp quy hoạch và nguy cơ cháy, nổ xen cài trong khu dân cư trên địa bàn thành phố.

4.2. Lộ trình thực hiện:

4.2.1. Giai đoạn I (2015-2016):

- Xây dng kế hoạch, lộ trình, phương án xử lý đối với cơ sở gây ô nhiễm môi trường.

- Xác định đối tượng cơ sở gây ô nhiễm môi trường, ô nhiễm nghiêm trọng.

- Hướng dẫn lập danh mục cơ sở gây ô nhiễm môi trường, ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và hình thc xử lý.

- Trình ban hành danh mục cơ sở gây ô nhiễm môi trường, cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

4.2.2. Giai đoạn II (2016-2017):

- Trên cơ sở danh mục được ban hành, thc hin các hình thc xử lý đối với cơ sở gây ô nhiễm môi trường, ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

- Phối hợp các sở, ngành, Ủy ban nhân dân quận/huyện, tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành quyết định di dời, phê duyt các chính sách tài chính, hỗ trợ, ưu đãi đối với các cơ sở di dời.

- Tổ chức kiểm tra, giám sát tiến độ di dời, vận động, tuyên truyền các cơ sở di dời chấp hành đúng chủ trương chung của thành phố.

4.2.3. Sau năm 2017:

Tiếp tục cập nhật và thc hin xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường, ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, buộc di dời.

4.3.c định đối tượng và hình thức xử lý:

4.3.1. Đối tượng:

Cơ sở gây ô nhiễm môi trường và cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng bị xử lý theo Nghị định số 179/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vmôi trường.

4.3.2. Xác định đối tượng:

Căn cứ các tiêu chí quy định tại điều 4, 5, 6, 7, 8, 9 Thông tư 04/2012/TT-BTNMT ngày 08 tháng 05 năm 2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, xác định cơ sở gây ô nhiễm môi trường, ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

4.3.3. Hình thức xử lý:

4.3.3.1. Cơ sở gây ô nhim môi trường:

- Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vc bảo vmôi trường, yêu cầu cơ sở đầu tư cải tạo các công trình xử lý môi trường đảm bảo đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường.

- Trong trường hợp cơ sở tái phạm thì áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung, đình chỉ hoạt động gây ô nhiễm môi trường t03 - 12 tháng và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả.

4.3.3.2. Cơ sở gây ô nhim môi trường nghiêm trọng:

Bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vc bảo vmôi trường, đồng thời bị áp dụng một trong các hình thc sau:

a. Cải tạo, nâng cấp hoc xây dng mới hthống xử lý chất thải đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường;

b. Buộc di dời cơ sở đến vị trí phù hợp với quy hoạch và sức chịu tải của môi trường.

- Cơ sở bị áp dụng hình thức buộc di dời là cơ sở có ngành nghề, phạm vi gây ô nhiễm rộng, nguy cơ tác động môi trường cao, khó khc phục ô nhiễm (nhuộm, xeo giấy, sản xuất và kinh doanh hóa chất, in, tráng bao bì kim loại, thuộc da, xi mạ điện, sản xuất xi măng, giết mổ gia súc - gia cầm, kho tàng có chất dễ cháy, dễ gây nổ, có chất phóng xạ mạnh/bức xạ mạnh, có chất độc hại đối với sức khỏe con người và gia súc gia cầm, phát tán mùi ảnh hưởng xấu tới sức khỏe con người; Về vị trí: gần khu dân cư, bệnh viện, trường học...., không phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội của thành phố, quận, huyn.

c. Cấm hoạt động.

- Cơ sở đã bị đình chỉ hoạt động gây ô nhiễm môi trường mà trong thời hạn t03 năm kể tngày có quyết định đã khc phục xong hậu quả do hành vi vi phạm hành chính gây ra, nhưng tiếp tục tái phạm (gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng).

Việc lập danh mục cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng phải nêu rõ hình thc xử lý, bin pháp giảm thiểu và thời gian thc hin. Trong thời gian thc hin bin pháp xử lý, cơ sở phải áp dụng các bin pháp giảm thiểu ô nhiễm phù hợp.

4.3.3.3. Đối với tội phạm gây ô nhiễm môi trường theo quy định của Bộ Luật hình sự, được xử lý theo trình tự Bộ Luật hình sự và Bộ Luật tố tụng hình sự.

4.4. Quy trình thực hiện:

4.4.1. Rà soát, phát hiện cơ sở gây ô nhiễm môi trường:

c 1: Các cơ quan có chức năng thanh tra, kiểm tra về bảo vệ môi trường tiến hành kiểm tra, xác định cơ sở gây ô nhiễm môi trường, ô nhiễm môi trường nghiêm trọng theo tiêu chí tại Mục 4.3, áp dụng các biện pháp xử lý tại Mục 4.3.3. Thông báo kết luận thanh tra, kiểm tra.

Bước 2: Sau 05 ngày, kể từ ngày ban hành thông báo kết luận thanh tra, kiểm tra, cơ quan thanh tra, kiểm tra lập danh mục cơ sở gây ô nhiễm môi trường, ô nhiễm môi trường nghiêm trọng (gọi chung là danh mục) theo Phụ lục 1, Phụ lục 2.1, 2.2, tổng hợp kết quả thanh tra, kiểm tra hồ sơ có liên quan gởi về Sở Tài nguyên và Môi trường.

Bước 3: Sau 30 ngày, kể từ ngày nhận được danh mục và kết quả thanh tra, kiểm tra, Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố.

Đối với cơ sở thuộc thẩm quyền quản lý các Bộ ngành có liên quan, Sở Tài nguyên và Môi trường tham khảo ý kiến trước khi đưa vào danh mục.

Bước 4: Sau 20 ngày, kể từ ngày nhận được báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân thành phố báo cáo danh mục và các hồ sơ liên quan đến Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Bước 5: Sau 30 ngày, kể từ ngày nhận được báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố, dựa trên kết quả thanh tra, trưng cầu giám định, Bộ Tài nguyên và Môi trường rà soát, tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ hoc phê duyt danh mục các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng theo ủy quyền.

4.4.2. Trình tự thẩm định và ban hành quyết định di dời:

Bước 1: Sau khi danh mục cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được ban hành, Ủy ban nhân dân thành phố giao Thường trc Ban chỉ đạo chủ trì, triển khai thông báo đến Ủy ban nhân dân quận, huyn khảo sát thông tin doanh nghiệp buộc di dời.

Bước 2: Ủy ban nhân dân quận, huyện tổ chức khảo sát thông tin của doanh nghiệp di dời (theo Phụ lục 3, Phụ lục 4) thu thập thông tin phục vụ công tác di dời, hướng dẫn doanh nghiệp lập phương án di dời.

Vic tổ chc, khảo sát, tổng hợp hồ sơ di dời của doanh nghip gởi Thường trực Ban chỉ đạo trong vòng 30 ngày.

Bước 3: Kể tngày nhận được đầy đủ hồ sơ của Ủy ban nhân dân quận, huyện, trong vòng 15 ngày Thường trực Ban chỉ đạo gởi hồ sơ cho các thành viên Ban chỉ đạo xem xét, góp ý trước khi họp thẩm định phương án di dời.

Bước 4: Thường trực Ban chỉ đạo tổ chức họp thẩm định, giao các Sở, ngành có liên quan theo chức năng nhim vụ, xem xét, thẩm định phương án di dời, phương án tài chính, chính sách ưu đãi, hỗ trợ di dời;

Trường hợp cần thiết bổ sung cơ sở pháp lý có liên quan, các Sở ngành làm vic trc tiếp với Ủy ban nhân dân quận/huyn và doanh nghip để hoàn thiện hồ sơ thẩm định di dời.

Bước 5: Kể từ ngày nhận đầy đủ ý kiến thẩm định các Sở ngành, thường trực Ban chỉ đạo tổng hợp ý kiến trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, ban hành quyết định di dời và quyết định các chính sách ưu đãi, hỗ trợ di dời đối với từng cơ sở, thời gian thực hiện trong vòng 20 ngày.

4.4.3. Công tác kiểm tra, giám sát tiến độ di dời:

Bước 1: Ủy ban nhân dân thành phố giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Công an thành phố, Ủy ban nhân dân các quận/huyn nơi có cơ sở di dời và các cơ quan có liên quan tổ chức giám sát việc thực hiện di dời.

Bước 2: Ủy ban nhân dân quận/huyn nơi cơ sở thc hin di dời tiếp nhận phản ánh, kiến nghị, đề xuất của doanh nghip gởi thường trc Ban chỉ đạo, định kỳ 06 tháng báo cáo tiến độ di dời cho thường trực Ban chỉ đạo tổng hợp, báo cáo.

Bước 3: Thường trực Ban chỉ đạo định kỳ tổng hợp, báo cáo tiến độ di dời, tổng hợp kiến nghị của doanh nghip, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố tháo gỡ, giải quyết những khó khăn vướng mắc.

4.4.4. Tổ chức thi hành quyết định cưỡng chế:

Bước 1: Ủy ban nhân dân quận/huyện rà soát, cơ sở chưa hoàn thành đúng tiến độ di dời báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường.

Bước 2: Trong 15 ngày cơ sở chưa hoàn thành việc di dời, Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố ra quyết định cưỡng chế, buộc di dời.

Bước 3: Ủy ban nhân dân thành phố gởi quyết định cưỡng chế buộc di dời đối với cơ sở không thc hin di dời theo đúng tiến độ trong vòng 05 ngày trước khi thực hiện cưỡng chế.

Bước 4: Trong vòng 15 ngày, Ủy ban nhân dân thành phố ra quyết định áp dụng hình thức đình chỉ hoạt động và biện pháp cưỡng chế buộc di dời.

Bước 5: Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp Công an thành phố, Ủy ban nhân dân quận/huyn nơi cơ sở di dời và các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện quyết định đình chỉ hoạt động, cưỡng chế buộc di dời.

- Ủy ban nhân dân quận, huyện nơi có cơ sở bị đình chỉ hoạt động, cưỡng chế buộc di dời có trách nhim chỉ đạo các cơ quan liên quan phối hợp thc hin;

- Lực lượng cảnh sát nhân dân có trách nhiệm bảo đảm trật tự, an toàn trong quá trình cưỡng chế, ngăn chặn kịp thời các hành vi gây rối, chống người thi hành công vụ trong quá trình thực hiện cưỡng chế.

V. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN:

5.1. Sở Tài nguyên và Môi trường - Thường trực Ban chỉ đạo:

- Là cơ quan chịu trách nhiệm chính về triển khai di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn Thành phố;

- Tổng hợp, theo dõi việc thực hiện di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn Thành phố; chủ trì phối hợp với các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân quận/huyn thu thập thông tin và trình Ủy ban nhân dân thành phố danh sách các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng phải di dời;

- Tổng hợp phương án xử lý, kế hoạch, lộ trình triển khai di dời đối với các cơ sở, phương án xử lý đối với đất, tài sản gn liền với đất tại vị trí cũ của từng đối tượng phải di dời do Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân các quận/huyện cung cấp, trình Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyt;

- Chủ trì, phối hợp với các Sở ngành có liên quan kiểm tra, thẩm định các phương án di dời trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, phê duyt, ban hành quyết định di dời, quyết định chính sách ưu đãi và chính sách hỗ trợ di dời đối với cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng phải di dời;

- Xây dựng đơn giá tiền sử dụng đất, đơn giá thuê đất theo quy định khi chủ đầu tư thc hin dán tại địa điểm di dời và nơi di chuyển đến; phối hợp với các sở, ban, ngành tham mưu đề xuất chính sách tài chính về đất đai phục vụ công tác di dời hướng dẫn các trình tthủ tục kê khai hin trạng sử dụng đất theo quy định;

- Hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghip có vốn nhà nước phải di dời thuê tư vấn xác định giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất, giá đất tính thu tiền sử dụng đất hoặc giá thuê đất trả một lần cho cả thời gian thuê tại vị trí cũ theo giá thị trường tại thời điểm thẩm định giá, trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyt;

- Có ý kiến chuyên môn nghiệp vụ theo chức năng nhiệm vụ.

5.2. Công an Thành phố - Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường:

- Kiểm tra, phát hin xử lý cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, lập danh mục gởi Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp. Riêng đối với trường hợp tội phạm gây ô nhiễm môi trường, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường có trách nhiệm xử lý các cơ sở này theo trình tự Bộ Luật hình sự.

- Phối hợp với các sở, ngành và có ý kiến chuyên môn nghip vụ theo chức năng nhiệm vụ.

5.3. Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp:

- Chủ trì rà soát, thống kê, tổng hợp số liệu quỹ đất, diện tích đất còn trống, những thông tin liên quan tại các khu công nghip và thc hin công bố, cung cấp đầy đủ thông tin cho các đối tượng di dời;

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn các thủ tục đến vic tiếp nhận di dời của các cơ sở gây ô nhiễm môi trường vào khu công nghip;

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị hạ tầng khu công nghip chuẩn bị đầy đủ quỹ đất và hạ tầng bố trí cho các đối tượng di dời; thc hin hoc kêu gọi đầu tư dịch vụ xử lý môi trường, đảm bảo xử lý ô nhiễm sau khi di dời;

- Có ý kiến chuyên môn nghiệp vụ theo chức năng nhiệm vụ.

5.4. Ủy ban nhân dân quận, huyện:

- Khảo sát, thu thập thông tin các cơ sở di dời.

- Triển khai vận động, hướng dẫn, theo dõi và báo cáo Thường trực Ban Chỉ đạo về quá trình di dời của các đối tượng di dời trên địa bàn quản lý; thc hin công tác giám sát vic chấp hành pháp luật về bảo vmôi trường của các đối tượng di dời trong thời gian chưa tiến hành di dời; đôn đốc, nhắc nhở, có bin pháp hành chính yêu cầu các cơ sở trong danh sách di dời đã được Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyt thc hin di dời theo đúng kế hoạch đề ra;

- Phối hợp với sở, ban, ngành liên quan rà soát, thống kê, tổng hợp số liệu quỹ đất, din tích đất còn trống, thông tin liên quan tại các cụm công nghip đã có đơn vị kinh doanh cơ sở hạ tầng và thực hiện công bố, cung cấp đầy đủ thông tin cho các đối tượng di dời;

- Ủy ban nhân dân quận/huyn có trách nhim đăng tải thông tin về các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đang hoạt động trên địa bàn phải thc hin các bin pháp xử lý ô nhiễm trên trang đin tử (hoc niêm yết tại trụ sở) cho đến khi được chng nhận đã hoàn thành bin pháp xử lý ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

- Tăng cường công tác quản lý các cơ sở mới gây ô nhiễm và định kỳ báo cáo tình hình thc hin công tác di dời trên địa bàn về Ban Chỉ đạo di dời để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố.

- Tuyên truyền, vận động cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng phải di dời chấp hành chủ trương của Thành phố.

5.5. Sở Tài chính:

- Thực hiện theo Quyết định số 86/2010/QĐ-TTg ngày 22 tháng 12 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế tài chính phục vụ di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường và các cơ sở phải di dời theo quy hoạch xây dựng đô thị và Thông tư số 81/2001/TT-BTC ngày 09 tháng 6 năm 2011 của Bộ Tài chính ban hành kèm theo Quyết định số 86/2010/QĐ-TTg ngày 22 tháng 12 năm 2010:

+ Xác định các khoản chi phí liên quan đến việc bán nhà đất, chuyển mục đích sử dụng theo đề nghị của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp có vốn nhà nước phải di dời đồng thời, thực hiện chi trả các khoản chi phí cho các đối tượng liên quan đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp có vốn nhà nước phải di dời, kể cả chi phí hỗ trợ di dời các hộ dân đang ở vị trí cũ (nếu có) theo phương án đã được Ủy ban nhân dân quận, huyện phê duyệt;

+ Phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan thẩm định và trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt các hỗ trợ liên quan chương trình;

+ Có văn bản đề nghị chủ tài khoản chuyển tiền chi trả các khoản chi phí cho các đối tượng liên quan đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp có vốn nhà nước phải di dời thuộc Trung ương quản lý;

Có ý kiến chuyên môn nghiệp vụ theo chức năng nhiệm vụ.

5.6. Sở Công Thương:

- Phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc xây dựng kế hoạch phát triển, thu hút đầu tư vào các cụm công nghiệp theo quy hoạch đã được phê duyệt điều chỉnh quy hoạch, bổ sung kế hoạch phát triển các cụm công nghiệp đã đầu tư hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh về ngành nghề tiếp nhận, khả năng tiếp nhận và thời gian tiếp nhận các cơ sở buộc phải di dời nhằm tạo điều kin cho các cơ sở có nơi hoạt động sản xuất ổn định, lâu dài, đúng pháp luật;

- Chủ trì, phối hợp các đơn vị hạ tầng cụm công nghiệp chuẩn bị quỹ đất, hạ tầng dkiến bố trí cho các đối tượng di dời; thực hiện hoc kêu gọi đầu tư dịch vụ xử lý môi trường hướng dẫn các thủ tục liên quan đến vic tiếp nhận di dời của các cơ sở gây ô nhiễm vào cụm công nghiệp đã đầu tư hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh;

- Có ý kiến chuyên môn nghiệp vụ theo chức năng nhiệm vụ.

5.7. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Phối hợp với các sở, ngành thẩm định hồ sơ di dời.

- Hướng dẫn các cơ sở tham gia vào Chương trình kích cầu của Thành phố.

- Có ý kiến chuyên môn nghiệp vụ theo chức năng nhiệm vụ.

5.8. Sở Xây dựng:

- Hướng dẫn các đối tượng di dời trong việc lập thủ tục pháp lý về đầu tư xây dng cơ sở mới, về hoàn công công trình, giải quyết nhanh các vướng mc thủ tục pháp lý khi thực hiện xử lý nhà xưởng cũ và xây dng cơ sở mới;

- Có ý kiến chuyên môn nghiệp vụ theo chức năng nhiệm vụ.

5.9. Sở Quy hoạch - Kiến trúc:

- Phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân quận, huyện cung cấp thông tin quy hoạch kiến trúc và tham mưu Ban chỉ đạo về chc năng sử dụng đất các khu đất sau khi di dời cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng;

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân quận, huyện về quy hoạch các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng cần xử lý;

- Thẩm định quy hoạch các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt, nghiên cứu lựa chọn hình thc di dời và lập phương án di dời;

- Phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan đề xuất cơ chế, chính sách báo cáo Ban chỉ đạo di dời về kế hoạch, thời hạn di dời;

- Có ý kiến chuyên môn nghiệp vụ theo chức năng nhiệm vụ.

5.10. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

- Hướng dẫn các cơ sở di dời trong việc thực hiện các chế độ, chính sách hỗ trợ đối với người lao động;

- Có ý kiến chuyên môn nghiệp vụ theo chức năng nhiệm vụ.

5.11. Sở Y tế:

Phối hợp với các sở, ban, ngành và có ý kiến chuyên môn nghiệp vụ theo chức năng nhiệm vụ.

5.12. Sở Nội vụ:

Cải cách hành chính, kin toàn tổ chức bộ máy và phát triển nguồn nhân lực, lĩnh vực môi trường tạo lực lượng mạnh để triển khai hiệu quả Kế hoạch.

5.13. Thanh tra Thành phố:

Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong quá trình thực hiện Kế hoạch.

5.14. Cơ sở di dời:

- Chủ động lập kế hoạch, khc phục, đề xuất phương án di dời;

- Chấp hành quyết định di dời, phối hợp với cơ quan chức năng trong công tác triển khai di dời.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Thủ trưởng các Sở - ngành có liên quan chịu trách nhiệm triển khai các nhiệm vụ có liên quan được quy định tại phần IV, V và các phụ lục đính kèm Kế hoạch này; khẩn trương dtrù kinh phí thực hiện các chương trình cụ thể đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, thông qua.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận/huyện, chủ cơ sở có trách nhim phối hợp với các Sở ngành triển khai thực hiện đầy đủ và đạt hiệu quả và mục tiêu của kế hoạch đề ra.

3. Giao Thường trực Ban chỉ đạo chịu trách nhiệm làm đầu mối điều phối hoạt động chung của kế hoạch, theo dõi tiến độ, phát hin khó khăn, vướng mc, tổng hợp, đề xuất trình Ủy ban nhân dân thành phố kịp thời xem xét, giải quyết; tổng hợp báo cáo kết quả hàng năm, báo cáo tổng kết giai đoạn trình Ủy ban nhân dân Thành phố và Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng nhân dân Thành phố.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 6781/QĐ-UBND ngày 10/12/2015 về Kế hoạch xử lý cơ sở gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.889

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.134.157