Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 676/QĐ-UBND năm 2015 phê duyệt điều chỉnh Đề cương quy hoạch phòng chống lũ tuyến sông có đê, quy hoạch đê điều trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và điều chỉnh nhiệm vụ, tên Hội đồng thẩm định quy hoạch phòng chống lũ hệ thống sông Mã tỉnh Thanh Hóa

Số hiệu: 676/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa Người ký: Nguyễn Đức Quyền
Ngày ban hành: 26/02/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 676/QĐ-UBND

Thanh Hoá, ngày 26 tháng 02 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH ĐỀ CƯƠNG QUY HOẠCH PHÒNG CHỐNG LŨ CÁC TUYẾN SÔNG CÓ ĐÊ, QUY HOẠCH ĐÊ ĐIỀU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HOÁ VÀ ĐIỀU CHỈNH NHIỆM VỤ, TÊN HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH QUY HOẠCH PHÒNG CHỐNG LŨ HỆ THỐNG SÔNG MÃ TỈNH THANH HÓA.

CHỦ TỊCH UBND TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đê điều ngày 29 tháng 11 năm 2006; Luật Phòng, chống thiên tai ngày 19 tháng 6 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006;

Căn cứ Thông tư số 05/2013/TT-BKHĐT ngày 31/10/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu;

Căn cứ các Công văn số 2979/BNN-ĐĐ ngày 29/10/2007, số 1447/BNN-TCTL ngày 03/5/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc lập quy hoạch phòng chống lũ, đê điều; thỏa thuận quy hoạch phòng chống lũ chi tiết các tuyến sông có đê hệ thống sông Mã tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ các Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 26/02/2008, số 1974/QĐ-UBND ngày 26/6/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề cương quy hoạch phòng chống lũ các tuyến sông có đê và quy hoạch đê điều trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; thành lập Hội đồng thẩm định quy hoạch phòng chng lũ hệ thống sông Mã tỉnh Thanh Hóa;

Xét đề nghị của Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão tại Công văn số 30/ĐĐ-QLCT ngày 16/01/2015 và Tờ trình số 289/SKHĐT-KTNN ngày 09/02/2015 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc điều chỉnh Đề cương quy hoạch phòng chống lũ các tuyến sông có đê, quy hoạch đê điều trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá và điều chỉnh nhiệm vụ, tên Hội đồng thẩm định quy hoạch phòng chống lũ hệ thống sông Mã tỉnh Thanh Hóa,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Đề cương quy hoạch phòng chống lũ các tuyến sông có đê, quy hoạch đê điều trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá và điều chỉnh nhiệm vụ, tên Hội đồng thẩm định quy hoạch phòng chống lũ hệ thống sông Mã tỉnh Thanh Hóa, với những nội dung chính như sau:

I. Khái quát về quy hoạch.

Đề cương quy hoạch phòng chống lũ các tuyến sông có đê và quy hoạch đê điều trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 26/02/2008, với các nội dung chính:

- Tên dự án: Quy hoạch phòng chống lũ các tuyến sông có đê và quy hoạch đê điều trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá.

- Chủ dự án: Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão Thanh Hóa.

- Phạm vi dự án: Hệ thống các sông có đê trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

- Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước ngày 30/9/2008.

Hiện nay, Quy hoạch phòng chống lũ và đê điều sông Bưởi đã được UBND tỉnh phê duyệt tại các Quyết định số 3639/QĐ-UBND ngày 14/11/2008, số 880/QĐ-UBND ngày 25/3/2009 và số 1210/QĐ-UBND ngày 21/4/2009; các quy hoạch còn lại đang trong quá trình lập và trình duyệt theo quy định.

II. Lý do điều chnh.

Trong quá trình lập quy hoạch đã phát sinh những nguyên nhân khách quan dẫn đến việc thay đổi phạm vi nghiên cứu của dự án quy hoạch như việc điều chỉnh dung tích hồ Pa Ma, xác định hành lang thoát lũ trên các sông,... nên không hoàn thành việc lập và trình duyệt dự án quy hoạch theo đúng thời gian quy định. Hiện nay tỉnh Thanh Hóa đang tiến hành lập điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Do đó, để phù hợp với các quy định hiện hành và tình hình thực tế thì việc điều chỉnh Đề cương quy hoạch phòng chống lũ các tuyến sông có đê, quy hoạch đê điều trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và điều chỉnh nhiệm vụ, tên Hội đồng thẩm định quy hoạch phòng chống lũ hệ thống sông Mã tỉnh Thanh Hóa là cần thiết.

III. Nội dung điều chỉnh.

1. Đ cương quy hoạch phòng chống lũ các tuyến sông có đê, quy hoạch đê điều trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá.

1.1. Tên dự án: Quy hoạch phòng chống lũ các tuyến sông có đê và quy hoạch đê điều trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

1.2. Nội dung quy hoạch.

1.2.1. Thu thập tài liệu và điều tra khảo sát kỹ thuật.

Điều tra thu thập tài liệu:

- Tài liệu hiện trạng, dân sinh, kinh tế, xã hội trong vùng.

- Tài liệu quy hoạch các ngành kinh tế.

- Tài liệu khí tượng thủy văn (cập nhật đến năm 2014).

- Tài liệu hiện trạng hệ thống công trình chống lũ, tiêu úng.

- Tài liệu địa hình, địa chất, bình đồ có liên quan.

- Tài liệu hiện trạng dân sinh và sản xuất các đê bối ngoài đê.

- Bản đồ hiện trạng quy hoạch của các ngành có liên quan.

1.2.2. Quy hoạch đê điều.

a) Xác định tần suất lũ thiết kế cho từng tuyến đê.

Trên cơ sở điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030; Quyết định số 606/QĐ-BNN-TCTL ngày 26/3/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phân loại, phân cấp đê trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; quy hoạch ngành, lĩnh vực; quy hoạch phòng chống lũ, từ đó xác định nhiệm vụ cụ thể của từng tuyến đê.

b) Dự kiến các hạng mục ưu tiên, nguồn lực thực hiện.

Tổng hợp khối lượng, kinh phí đầu tư cho từng tuyến đê đảm bảo yêu cầu an toàn chống lũ đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030, từ đó phân kỳ thực hiện để phù hp với khả năng huy động các nguồn vốn.

c) Đxuất tổ chức quản lý và hộ đê.

1.3. Thời gian thực hiện và sản phẩm giao nộp.

- Quy hoạch phòng chống lũ và đê điều hệ thống sông Mã, hoàn thành trong quý I/2015.

- Quy hoạch phòng chống lũ và đê điều sông Yên, sông Bạng, hoàn thành trong quý II/2015.

1.4. Các nội dung khác: Thực hiện theo Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 26/02/2008 của Chtịch UBND tỉnh.

2. Điều chỉnh nhiệm vụ, tên “Hội đồng thẩm định quy hoạch phòng chống lũ hệ thống sông Mã” được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1974/QĐ-UBND ngày 26/6/2014 thành “Hội đồng thẩm định quy hoạch phòng chống lũ và đê điều hệ thống sông Mã”.

Điều 2. Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão chịu trách nhiệm tổ chức lập Quy hoạch theo quy định của Luật Đê điều ngày 29 tháng 11 năm 2006, Luật Phòng, chống thiên tai ngày 19 tháng 6 năm 2013 và các quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; các thành viên Hội đồng thẩm định quy hoạch được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1974/QĐ-UBND ngày 26/6/2014; Chi cục trưởng Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão và Thtrưởng các ngành, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3 QĐ;
- Ch
tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Phó Chánh Văn phòng Mai Như Thắng;
- Lưu: VT, NN.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Quyền

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 676/QĐ-UBND năm 2015 phê duyệt điều chỉnh Đề cương quy hoạch phòng chống lũ tuyến sông có đê, quy hoạch đê điều trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và điều chỉnh nhiệm vụ, tên Hội đồng thẩm định quy hoạch phòng chống lũ hệ thống sông Mã tỉnh Thanh Hóa

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


688
DMCA.com Protection Status

IP: 3.233.229.90