Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 669/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt Danh mục nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ trên địa bàn tỉnh Sơn La

Số hiệu: 669/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La Người ký: Bùi Đức Hải
Ngày ban hành: 27/03/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 669/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 27 tháng 3 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DANH MỤC NGUỒN NƯỚC PHẢI LẬP HÀNH LANG BẢO VỆ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Tài nguyên nước ngày 21 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 43/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ quy định lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 173/TTr-STNMT ngày 22 tháng 3 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Danh mục nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ trên địa bàn tỉnh Sơn La (có danh mục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tổ chức công bố Danh mục nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ trên các phương tiện thông tin đại chúng; thông báo đến UBND cấp huyện, niêm yết công khai tại UBND các xã, phường, thị trấn nơi có nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ; tổ chức xây dựng và thực hiện kế hoạch, phương án cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước trên địa bàn tỉnh trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương, Xây dựng, Giao thông vận tải; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các tổ chức, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- TT tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh; (báo cáo)
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Cục Quản lý TNN - Bộ TN&MT;
- Như Điều 3;
- Đài PTTH tỉnh Sơn La;
- Báo Sơn La;
- Lưu: VT - Hiệu 30 bản.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Đức Hải

 

DANH MỤC

NGUỒN NƯỚC PHẢI LẬP HÀNH LANG BẢO VỆ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA
(Ban hành theo Quyết định số 669/QĐ-UBND ngày 27/3/2017 của UBND tỉnh Sơn La)

STT

Tên nguồn nước

Địa giới hành chính

Đoạn sông/suối/ao/hồ

Chiều dài (Km)/diện tích (ha)

Chức năng hành lang bảo vệ nguồn nước

Thứ tự ưu tiên cắm mốc theo 5 năm và kế hoạch cắm mốc hằng năm

Phạm vi hành lang bảo vệ (m)

 

 

 

Điểm đầu

Điểm cuối

Km

Ha

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

I

Thành phố Sơn La

 

1

Lưu vực đầu nguồn và khu vực cửa hang nước Tát Toòng

Bản Bó, phường Chiềng An

Bản Nặm Chặm, phường Chiềng An

Bản Bó, phường Chiềng An

0.5

 

Phòng, chống các hoạt động có nguy cơ gây ô nhiễm, suy thoái nguồn nước

Thực hiện năm 2017

15m

 

2

Suối Nậm La

Phường Chiềng Cơi, Tô Hiệu, Chiềng Lề, Chiềng An

Bản Coóng Nọi, phường Chiềng Cơi

Bản Hài, phường Chiềng An

7

 

- Bảo vệ sự ổn định của bờ suối và phòng, chống lấn chiếm đất ven nguồn nước; Phòng, chống các hoạt động có nguy cơ gây ô nhiễm.

Thực hiện năm 2017

10m

 

3

Suối Bôm

Xã Chiềng Đen, P. Chiềng An

Bản Phiêng Tam, xã Chiềng Đen

Bản Nặm Chặm, phường Chiềng An

3

 

Phòng, chống các hoạt động có nguy cơ gây ô nhiễm, suy thoái nguồn nước

Thực hiện năm 2017

15m

 

4

Mó nước nóng

Bản Mòng, Xã Hua La

 

 

 

 

Bảo tồn và phát triển các giá trị về lịch sử văn hóa du lịch liên quan đến nguồn nước.

Thực hiện năm 2017

 

 

5

Hồ thủy lợi bản Muông

Bản Muông, xã Chiềng Cọ

 

 

 

10

- Bảo vệ sự ổn định của bờ suối và phòng, chống lấn chiếm đất ven nguồn nước; - Phòng, chống các hoạt động có nguy cơ gây ô nhiễm.

Thực hiện năm 2017

10m

 

6

Công trình hồ chúa nước bản Mòng

Bản Mòng, Xã Hua La

 

 

 

128.4

Thực hiện năm 2017-2022

10m

 

7

Hồ chứa nước bản Lụa, xã Hua La

Bản Lụa, xã Hua La

 

 

 

1

Thực hiện năm 2017-2022

10m

 

9

Hồ chứa nước 50

Bản Phung, phường Chiềng Sinh

 

 

 

0.4

- Bảo vệ sự ổn định của bờ suối và phòng, chống lấn chiếm đất ven nguồn nước; - Phòng, chống các hoạt động có nguy cơ gây ô nhiễm.

Thực hiện năm 2017-2022

10m

 

8

Hồ chứa nước bản Noong Đúc

Bản Noong Đúc, phường Chiềng Sinh

 

 

 

2.4

Thực hiện năm 2017-2022

10m

 

9

Hồ chứa nước bản Noong La

Bản Noong La, xã Chiềng Ngần

 

 

 

7

Thực hiện năm 2017-2022

10m

 

10

Hồ chứa nước bản Nam

Bản Nam, xã Chiềng Đen

 

 

 

2

Thực hiện năm 2017-2022

10m

 

11

Hồ Tuổi trẻ

Bản Hài, phường Chiềng An

 

 

 

7.3

Tạo không gian hoạt động cho các hoạt động văn hóa, thể thao, vui chơi, giải trí, bảo tồn và phát triển các giá trị về lịch sử văn hóa du lịch, tín ngưỡng liên quan đến nguồn nước.

Thực hiện năm 2017-2022

10m

 

II

Huyện Phù Yên

 

1

Suối Tấc

Xã Quang Huy

Bản Nà Xá 1

Bản Mo Nghè 3

1.3

 

- Bảo vệ sự ổn định của bờ suối và phòng, chống lấn chiếm đất ven nguồn nước; - Phòng, chống các hoạt động có nguy cơ gây ô nhiễm, suy thoái nguồn nước.

Thực hiện năm 2017-2022

13m

 

2

Xã Huy Tân

Bản Cang

Bản Tân Giáo

2.3

 

8m

 

3

Xã Huy Hạ

Bản Nà Lò 3

Bản Xưởng Đường

4

 

9,5m

 

4

Xã Tường Phù

Bản Đông

Bản Bùa Hạ 2

4

 

16m

 

5

Suối Ngọt

TT Phù Yên

Khối 9

Trại Giống TT Phù Yên

1.3

 

10m

 

6

Suối Bùa

Xã Gia Phù

Bản Nhọt

Bản Ngã Ba

6

 

6,5m

 

7

Suối Làng

Xã Huy Bắc, Huy Hạ

Bản Dèm Thượng

Bản Noong Vai

3

 

7,5m

 

III

Huyện Vân Hồ

 

1

Hồ Sao Đỏ

Tiểu khu Sao Đỏ 1, xã Vân Hồ

Tiểu khu Sao Đỏ 1, xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ

 

2.6

Tạo không gian cho các hoạt động văn hóa, thể thao, vui chơi, giải trí, bảo tồn và phát triển các giá trị về lịch sử, văn hóa, du lịch, tín ngưỡng liên quan đến nguồn nước

Thực hiện năm 2020

10m

 

2

Hồ Bó Nhàng

Bản Bó Nhàng 1, xã Vân Hồ

Bản Bó Nhàng 1, xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ

 

1

Thực hiện năm 2017-2022 hoặc 2020

10m

 

3

Đầu nguồn nước Hang Trùng

Bản Hang Trùng I, xã Vân Hồ

Bản Bó Hang Trùng 1, xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ

0.5

 

Phòng, chống các hoạt động có nguy cơ gây ô nhiễm, suy thoái nguồn nước

10m

 

4

Đầu nguồn nước Suối Tân

Bản Tin Tốc, xã Chiềng Khoa

Bản Tin Tốc, xã Chiềng Khoa, huyện Vân Hồ

0.5

 

10m

 

5

Đầu nguồn nước suối Sơ Vin

Bản Bó Mồng, xã Tô Múa

Bản Bó Mồng, xã Tô Múa, huyện Vân Hồ

0.3

 

10m

 

6

Đầu nguồn nước suối Giang

Bản Nà Bai, xã Chiềng Yên

Bản Nà Bai, xã Chiềng Yên, huyện Vân Hồ

0.5

 

Tạo không gian cho các hoạt động văn hóa, thể thao, vui chơi, giải trí, bảo tồn và phát triển các giá trị về lịch sử, văn hóa, du lịch, tín ngưỡng liên quan đến nguồn nước

10m

 

7

Suối nước nóng

Bản Phụ Mẫu II, xã Chiềng Yên

Bản Phụ Mẫu II, xã Chiềng Yên, huyện Vân Hồ

2

 

10m

 

8

Khu thác Tạt Nàng

Bản Phụ Mẫu I, xã Chiềng Yên

Bản Phụ Mẫu I, xã Chiềng Yên, huyện Vân Hồ

2

 

10m

 

9

Đầu nguồn Hang Sinh

Bản Nà An, xã Xuân Nha

Bản Nà An, xã Xuân Nha, huyện Vân Hồ

0.5

 

Bảo vệ sự ổn định của bờ và phòng, chống lấn chiếm đất ven nguồn nước

10m

 

10

Đầu nguồn nước suối Hằng

Bản Thín, xã Xuân Nha

Bản Thín, xã Xuân Nha, huyện Vân Hồ

0.5

 

10m

 

11

Đầu nguồn nước suối Chai

Bản Chiềng Hin, xã Xuân Nha

Bản Chiềng Hin, xã Xuân Nha, huyện Vân Hồ

0.5

 

10m

 

IV

Huyện Thuận Châu

 

 

Hồ Nong Luông

Tiểu khu 13, thị trấn Thuận Châu

Tiểu khu 13,thị trấn Thuận Châu, huyện Thuận Châu

 

3.5

Bảo vệ sự ổn định của bờ và phòng, chống lấn chiếm ven nguồn nước

Thực hiện năm 2017

10m

 

 

Hồ Nong Hoi

Bản Bó Tảư, xã Chiềng Ly

Bản Bó Tảư, xã Chiềng Ly, huyện Thuận Châu

 

1

Thực hiện năm 2017

10m

 

 

Suối Muội

Liên xã: Chiềng pha - Chiềng Ly - Chiềng Bôm - Púng Tra - Thị trấn - Thôm Mòn - Tông Lạnh - Tông Cọ - Chiềng Ngàm

Bản Tạ Phát , xã Chiềng Pha

Bản Ngàm Tợ, xã Chiềng Ngàm

25

 

- Bảo vệ sự ổn định của bờ và phòng chống lấn chiếm đất ven nguồn nước; - Phòng, chống các hoạt động có nguy cơ ô nhiễm nguồn nước

Thực hiện năm 2017-2022

10m

 

 

Suối Dòn

Liên xã: Bon Phặng - Chiềng Pấc - Tông Lạnh

Bản Nà Hón, xã Bon Phặng

Bản Bai B, xã Tông Lạnh

6

 

Thực hiện năm 2017-2022

10m

 

V

Huyện Mai Sơn

 

1

Hồ

Xã Cò Nòi, Huyện Mai Sơn

Bản Phiêng Hỳ, xã Cò Nòi, Huyện Mai Sơn

 

3

Bảo vệ sự ổn định của bờ và phòng, chống lấn chiếm ven nguồn nước,….

Thực hiện năm 2017-2022 hoặc 2020

10m

 

2

Suối Nậm Pàn

Các xã Chiềng Lương, Cò nòi, Hát Lót, Thị trấn, Mường Bon, Mường Bằng

Bản Phú Lương, xã Cò Nòi.

Bản Ít Có, xã Mường Bằng.

28.5

 

- Bảo vệ sự ổn định của bờ và phòng chống lấn chiếm đất ven nguồn nước; - Phòng, chống các hoạt động có nguy cơ ô nhiễm nguồn nước

Thực hiện năm 2017

10m

 

3

Suối Nậm Dong

Xã Chiềng Dong, Chiềng Ban

Bản Cọ, xã chiềng Dong

Bản Ban, xã Chiềng Ban

3

 

10m

 

4

Suối Nậm Két

Xã Phiêng Cằm, Chiềng Nơi

Bản Huổi Thùng, xã Phiêng Cằm

Bản Phiêng Khá, xã Chiềng Nơi

11

 

- Bảo vệ sự ổn định của bờ và phòng chống lấn chiếm đất ven nguồn nước; - Phòng, chống các hoạt động có nguy cơ ô nhiễm nguồn nước

Thực hiện năm 2017-2022

10m

 

5

Suối Nậm Khiềng

Xã Chiềng Ve, xã Hát Lót.

Bản Tô Buông, xã Chiềng Ve

Bản Lọng Khoang, xã Hát Lót

8

 

Thực hiện năm 2017-2022

10m

 

6

Suối Nậm Lạ

Xã Hát Lót

Bản Lọng Khoang

Bản Nậm Lạ, xã Hát Lót

1.5

 

'- Bảo vệ sự ổn định của bờ và phòng chống lấn chiếm đất ven nguồn nước; - Phòng, chống các hoạt động có nguy cơ ô nhiễm nguồn nước

Thực hiện năm 2017

10m

 

7

Suối Mòng

Xã Tà Hộc

Bản Mòng, xã Tà hộc

Bản Hộc, xã Tà Hộc

2

 

Thực hiện năm 2017-2022

10m

 

8

Suối Hộc

Xã Tà Hộc

Bản Hộc, xã Tà hộc

Bản Bó Đươi, xã Tà Hộc

2

 

10m

 

9

Suối Tà Chan

Xã Chiềng Chăn

Bản Kiếng, xã Chiềng Chăn

Bản Tà Chan, xã Chiềng Chăn

2

 

10m

 

10

Sông Đà

Xã Chiềng Chăn

Bản Kiếng, xã Chiềng Chăn

Bản Tà Chan, xã Chiềng Chăn

6.7

 

10m

 

Xã Tà Hộc

Bản Hộc, xã Tà hộc

Bản Luồn, xã Tà Hộc

17

 

10m

 

VI

Huyện Yên Châu

 

1

Suối Sập

3 xã, từ Tú Nang đến Sập Vạt

Bản Văng Pha, xã Tú Nang

Bản Sai, xã Sặp Vạt

28.5

 

- Bảo vệ sự ổn định của bờ và phòng chống lấn chiếm đất ven nguồn nước; - Phòng, chống các hoạt động có nguy cơ ô nhiễm nguồn nước, suy thoái nguồn nước

Thực hiện năm 2017-2022 hoặc 2020

10 m

 

2

Hồ Huổi Vanh

Xã Chiềng Đông

Bản Luông Mé, Đông Tấu

 

45.1

Bảo vệ sự ổn định của bờ và phòng, chống lấn chiếm ven nguồn nước.

Thực hiện năm 2017-2022 hoặc 2020

10 m

 

3

Hồ Chiềng Khoi

Xã Chiềng Khoi

Bản Pút

 

33.8

10 m

 

4

Hồ Mường Lựm

Xã Mường Lựm

Bản Lóng Khướng

 

19.7

10 m

 

VII

Huyện Mộc Châu

 

1

Hồ rừng thông

Bản Áng 1, xã Đông Sang

Bản Áng, xã Đông Sang, huyện Mộc Châu

 

9

Tạo không gian cho các hoạt động văn hoá, thể thao, vui chơi, giải trí, bảo tồn, phát triển văn hoá, du lịch

Thực hiện năm 2017-2022 hoặc 2020

30 m

 

2

Suối Mon

tiểu khu 3, thị trấn Mộc Châu

Từ tiểu khu 3, thị trấn Mộc Châu

Bản Búa, xã Đông Sang

3

 

Bảo vệ sự ổn định của bờ suối và phòng chống lấn chiếm đất ven suối

Thực hiện năm 2017-2022 hoặc 2017

10 m

 

3

Suối Điện nước

Tiểu khu 8, thị trấn Mộc Châu

Tiểu khu 8, thị trấn Mộc Châu

Tiểu khu bản Mòn, thị trấn Mộc Châu

2

 

Thực hiện năm 2017-2022 hoặc 2018

10 m

 

4

Suối tiểu khu 13

Tiểu khu 13, thị trấn Mộc Châu

Tiểu khu 13, thị trấn Mộc Châu

Hết đất tiểu khu 12, thị trấn Mộc Châu

3

 

Thực hiện năm 2017 - 2022 hoặc 2019

10 m

 

5

Suối tiểu khu 2

Tiểu khu 2, thị trấn Mộc Châu

Tiểu khu 2, thị trấn Mộc Châu

Đến đất bản Búa, xã Đông Sang

1.2

 

Thực hiện năm 2017 - 2022 hoặc 2020

10 m

 

VIII

Huyện Bắc Yên

 

1

Suối Chim

Xã Xím Vàng, xã Chim Vàn

bản Pá Ổng B, xã Xím Vàng

bản Vàn, xã Chim Vàn

210.2

 

Phòng, chống các hoạt động có nguy cơ gây ô nhiễm, suy thoái nguồn nước

Thực hiện năm 2017 - 2022

15 m

 

2

Suối Sập

Xã Tà Xùa, Xã Song Pe

Bản Trò A, xã Tà Xùa

Bản Ngậm, xã Song Pe

365.6

 

15 m

 

3

Suối Háng Đồng

Xã Háng Đồng, Xã Tà Xùa

Bản Háng Đồng A, xã Háng Đồng

Bản Trò A, xã Tà Xùa

104.7

 

15 m

 

4

Suối Lừm

Xã Pắc Ngà

Bản Lừm Thượng B

Bản Lừm Hạ

115

 

15 m

 

5

Suối Sập Việt

xã Tạ Khoa, Xã Phiêng Côn

Bàn Nhèm, xã Phiêng Côn

Bản Sập Việt, xã Tạ Khoa

122.5

 

15 m

 

6

Suối Phình Hồ

Xã Hang Chú

bản Phình Hồ

 

35

 

Phòng, chống các hoạt động có nguy cơ gây ô nhiễm, suy thoái nguồn nước

Thực hiện năm 2017 - 2022

15 m

 

7

Suối Pa Cư Sáng

Xã Hang Chú

Bản Pa Cư Sáng A

Bản Pa Cư Sáng B

53

 

15 m

 

8

Suối Làng Sáng

Xã Hang Đồng

bản Làng Sáng, xã Háng Đồng

Bản trò A, xã Tà Xùa

42

 

15 m

 

9

Suối Cao

Xã Phiêng ban, Xã Song Pe

Bản Cao Đa II, xã Phiêng Ban

Bản Mới A xã Song Pe

97

 

15 m

 

10

Suối Vàn

Xã Chim Vàn

Bản Chim Hạ

Bản Chim Vàn

31

 

15 m

 

11

Suối Bé

Xã Phiêng Ban

 

 

3

 

 

 

12

Suối Ban

Xã Phiêng Ban

 

 

5

 

 

 

IX

Huyện Sốp Cộp

 

1

Suối Nậm Ca

Bản Nà Dìa, xã Sốp Cộp

Đất ông Lò Văn Bi

Đất ông Tòng Văn Phin

0.6

 

- Bảo vệ sự ổn định của bờ và phòng chống lấn chiếm đất ven nguồn nước; - Phòng, chống các hoạt động có nguy cơ ô nhiễm nguồn nước, suy thoái nguồn nước

Năm 2017 - 2022

10 m

 

2

Bản Sốp Nặm, xã Sốp Cộp

Đất ông Trần Văn Pha

Chân cầu Nậm Ca

0.25

 

Năm 2017

10 m

 

3

Bản Sổm Pói, xã Mường Và

Đất ông Tòng Văn Xiêm

Hết đất ông Tòng Văn Thịnh

0.4

 

Năm 2017

10 m

 

4

Đất ông Lò Văn Phanh

Hết đất ông Lò Văn Phiên

0.3

 

Năm 2017

10 m

 

5

Bản Hin Cáp, xã Mường Và

Đất ông Quàng Văn Thoàn

Hết đất ông Lò Văn Phong

0.3

 

Năm 2017

10 m

 

6

Suối Nậm Lạnh

Bản Hua Mường, xã Sốp Cộp

NM nước

Chân cầu Nậm Lạnh, bản Hua Mường

1.1

 

Năm 2017

10 m

 

7

Chân cầu Nậm Lạnh

Hết đất NVH bản Sốp Nặm

0.25

 

Năm 2017

10 m

 

8

Suối Nậm Lạnh

Bản Lạnh Bánh, xã Nậm Lạnh

Đất ông Tòng Văn E

Hết đất ông Vì Văn Ngôn

1

 

Bảo vệ sự ổn định của bờ và phòng, chống lấn chiếm ven nguồn nước.

Năm 2017

10 m

 

9

Bản Lạnh, xã Nậm Lạnh

Đất ông Tòng Văn Dũng

Hết đất ông Vì Văn Thịnh

1

 

Năm 2017

10 m

 

10

Bản Cang, xã Nậm Lạnh

Đất ông Vì Văn Biên

Hết đất ông Vì Văn Chung

0.8

 

Năm 2017

10 m

 

11

Suối Nậm Lạnh

Bản Phống, xã Nậm Lạnh

Đất ông Lường Văn Thươi

Hết đất ông Tòng Văn Dung

1.5

 

Bảo vệ sự ổn định của bờ suối và phòng, chống lấn chiếm đất ven nguồn nước

Năm 2017

10 m

 

12

Bản Nậm Lạnh, xã Nậm Lạnh

Đất ông Vù Bá Sọ

Hết đất ông Vù Tộng Sênh

1

 

Từ năm 2017-2022

10 m

 

13

Bản Lọng Tòng, xã Nậm Lạnh

Đất ông Vì Văn Đồng

Hết đất ông Tòng Văn Ký

2

 

Từ năm 2017-2022

10 m

 

14

Suối Nậm Ban

Bản Pe, xã Sốp Cộp

Đất ông Tòng Văn Khánh

Chân cầu bản Pe

0.3

 

Bảo vệ sự ổn định của bờ suối và phòng, chống lấn chiếm đất ven nguồn nước

Năm 2017

10 m

 

15

Bản Lả Mường, xã Sốp Cộp

Đất ông Lường Văn Son

Chân cầu Nậm Ban

0.15

 

Năm 2017

10 m

 

16

Bản Bằng Tạng, xã Dồm Cang

Đất ông Lò Văn Toản

Hết đất ông Lò Văn Bin

0.5

 

Từ năm 2017-2022

10 m

 

17

Bản Dồm, xã Dồm Cang

Đất ông Lường Văn Hội

Hết đất ông Lò Văn Loan

0.6

 

Năm 2017

10 m

 

18

Bản Nà Pháy, xã Dồm Cang

Đất ông Hà Văn Kiên

Hết đất ông Vì Văn Hanh

0.5

 

Từ năm 2017-2022

10 m

 

19

Bản Nghịu, xã Púng Bánh

Đất ông Lò Văn Hồng

Hết đất ông Lò Văn Hoàng

0.8

 

Từ năm 2017-2022

10 m

 

20

Suối Nậm Lạn

Bản Mường Lạn, xã Mường Lạn

Đất ông Vì Văn Thay

Chân cầu cứng

0.18

 

Bảo vệ sự ổn định của bờ suối và phòng, chống lấn chiếm đất ven nguồn nước

Năm 2017

10 m

 

21

Đất ông Lò Văn Ơn

Chân cầu cứng

0.12

 

Năm 2017

10 m

 

22

Đất ông Lò Văn Hoàng

Chân cầu tràn

0.2

 

Năm 2017

10 m

 

23

Suối Nậm Lạn

Bản Mường Lạn, xã Mường Lạn

Đất ông Lò Văn Hải (Hợi)

Chân cầu tràn

0.1

 

Bảo vệ sự ổn định của bờ suối và phòng, chống lấn chiếm đất ven nguồn nước

Năm 2017

10 m

 

24

Đất ông Lường Văn Phúc

Hất đất ông Lò Văn Hải

0.35

 

Từ năm 2017-2022

10 m

 

25

Suối Nậm Sọi

Bản Phiêng Pen, xã Mường Lạn

Đất ông Lò Văn Chai

Hết đất ông Quàng Văn Sâng

0.27

 

Bảo vệ sự ổn định của bờ suối và phòng, chống lấn chiếm đất ven nguồn nước

Từ năm 2017-2022

10 m

 

26

Suối Nậm Sọi

Bản Phiêng Pen, xã Mường Lạn

Đất bà Lò Thị Hiệp

Hết đất ông Lò Văn Hoan

0.15

 

Bảo vệ sự ổn định của bờ suối và phòng, chống lấn chiếm đất ven nguồn nước

Từ năm 2017-2022

10 m

 

27

Bản Nà Khi, xã Mường Lạn

Cầu treo bản Nà Khi

Hết đất ông cà Văn Hương

0.15

 

Từ năm 2017-2022

10 m

 

28

Bản Nà Vạc, xã Mường Lạn

Đất ông Vì Văn Ăm

Hết đất ông Vì Văn Linh

0.2

 

Từ năm 2017-2022

10 m

 

29

Bản Cống, xã Mường Lạn

Đất ông Vì Văn Diên

Hết đất Trường tiểu học

0.3

 

Từ năm 2017-2022

10 m

 

30

Đất ông Lò Văn Anh

Hết đất ông Lò Văn Họp

0.1

 

Từ năm 2017-2022

10 m

 

31

Suối Nậm Huổi Hin

Bản Cang Nưa, xã Dồm Cang

Đất ông Quàng Văn Dẫn

Hết đất ông Tòng Văn Thành

1

 

Bảo vệ sự ổn định của bờ suối và phòng, chống lấn chiếm đất ven nguồn nước

Từ năm 2017-2022

10 m

 

32

Suối Nậm Dồm

Bản Cang Tợ, xã Dồm Cang

Đất ông Lò Văn Phép

Hết đất bà Lò Thị Địa

0.4

 

Bảo vệ sự ổn định của bờ suối và phòng, chống lấn chiếm đất ven nguồn nước

Từ năm 2017-2022

10 m

 

33

Bản Huổi Dồm, xã Dồm Cang

Đất ông Quàng Văn Thiên

Hết đất ông Lò Văn Phương

0.4

 

Từ năm 2017-2022

10 m

 

34

Suối Huổi Pụa

Bản Phiên Ban, xã Púng Bánh

Đất ông Lường Văn Phương

Hết đất ông Lò Văn Quan

1

 

Bảo vệ sự ổn định của bờ suối và phòng, chống lấn chiếm đất ven nguồn nước

Từ năm 2017-2022

10 m

 

35

Đất ông Quàng Văn Ngoan

Hết đất ông Lò Văn Dung

0.5

 

Từ năm 2017-2022

10 m

 

36

Suối Huổi Cốp

Bản Huổi Cốp, xã Púng Bánh

Đất ông Quàng Văn Tươi

Hết đất ông Quàng Văn Tun

1

 

Bảo vệ sự ổn định của bờ suối và phòng, chống lấn chiếm đất ven nguồn nước

Từ năm 2017-2022

10 m

 

37

Suối Nậm Tỉa

Bản Huổi Phô, xã Sam Kha

Trường bán trú cấp II

Hết đất ông Sồng A Mệnh

1.5

 

Bảo vệ sự ổn định của bờ suối và phòng, chống lấn chiếm đất ven nguồn nước

Từ năm 2017-2022

10 m

 

38

Đất ông Lậu A Hua

Hết đất ông Giàng Trọng Thào

2

 

Từ năm2017 - 2022

10 m

 

39

Bản Tỉa, xã Sam Kha

Đất ông Vì Văn Chung

Hết đất ông Lò Văn Thoại

0.3

 

Từ năm 2017 - 2022

10 m

 

40

Suối Nậm Pừn

Bản Liềng, xã Mường Lèo

Đất ông Lò Văn Thành

Hết đất ông Lò Văn Nguyên B

2

 

Bảo vệ sự ổn định của bờ suối và phòng, chống lấn chiếm đất ven nguồn nước

Từ năm 2017 - 2022

10 m

 

41

Suối Nậm Năm

Bản Liềng, xã Mường Lèo

Đất ông Lò Văn Phân

Hết đất ông Lò Văn Nguyên A

0.5

 

Bảo vệ sự ổn định của bờ suối và phòng, chống lấn chiếm đất ven nguồn nước

Từ năm 2017 - 2022

10 m

 

42

Bản Mạt, xã Mường Lèo

Đất ông Lò Văn Oai

Hết đất ông Lò Văn Chiên

0.02

 

Từ năm2017 - 2022

10 m

 

43

Đất ông Lường Văn Thoại

Hết đất ông Lường Văn Hùng

0.05

 

Từ năm 2017 - 2022

10 m

 

44

Suối Nậm Mạt

Bản Mạt, xã Mường Lèo

Đất bà Lò Thị Ủa

Hết đất bà Lò Thị Liên

0.2

 

Bảo vệ sự ổn định của bờ suối và phòng, chống lấn chiếm đất ven nguồn nước

Từ năm 2017 - 2022

10 m

 

45

Suối Púng Báng

Bản Púng Báng, xã Sam Kha

Đất ông Thào A Pó

Hết đất ông Sùng A Dia

0.8

 

Từ năm 2017 - 2022

10 m

 

46

Suối Huổi Nó

Bản Tin Tốc, xã Dồm Cang

Đất ông Tòng Văn Ngoan

Hết đất bà Lò Thị Thiên

0.3

 

Từ năm 2017 - 2022

10 m

 

47

Bản Huổi Nó, xã Dồm Cang

Đất ông Lò Văn Đôi

Hết đất ông Cầm Văn Chung

0.7

 

Từ năm 2017 - 2022

10 m

 

48

Suối Huổi Men

Bản Men, xã Dồm Cang

Đất ông Tòng Văn Thái

Hết đất ông Lò Văn Tuấn

0.2

 

Từ năm 2017 - 2022

10 m

 

X

Huyện Quỳnh Nhai

 

1

Hồ Huổi Có

Bản Pom Mường, xã Mường Giàng

Bản Pom Mường, xã Mường Giàng

 

3

Bảo vệ sự ổn định của bờ và phòng, chống lấn chiếm ven nguồn nước

Thực hiện năm 2017 - 2020

10 m

 

2

Hồ Tho Lóng

Bản Pom Mường, xã Mường Giàng

Bản Pom Mường, xã Mường Giàng

 

2.2

Thực hiện năm 2017 - 2020

10 m

 

3

Suối Lu

Bản Pom Pẻ, xã Mường Giàng

Bản Pom Pẻ, xã Mường Giàng

Xóm 2, xã Mường Giàng

3.5

 

Phòng, chống các hoạt động có nguy cơ gây ô nhiễm, suy thoái nguồn nước

Thực hiện năm 2017

05 m

 

4

Suối Nặm Ét

Bản Cà, xã Nậm Ét

Bản Cà, xã Nậm Ét

Bản Huổi Pao, xã Nậm Ét

5

 

Thực hiện năm 2017

05 m

 

XI

Huyện Sông Mã

 

1

Sông Mã

Huyện Sông Mã

 

 

 

 

Bảo vệ sự ổn định của bờ suối và phòng, chống lấn chiếm đất ven nguồn nước

 

 

 

2

Suối Nậm Công

Xã Huổi Một

 

 

 

 

 

 

 

3

Suối Nậm Sọi

Xã Mường Cai

 

 

 

 

 

 

 

4

Suối Nậm Con

Xã Đứa Mòn, Mường Lầm

Xã Đứa Mòn

Xã Mường Lầm

 

 

 

 

 

5

Suối Chiềng Xôm

Xã Chiềng Cang

 

 

 

 

 

 

 

6

Suối Huổi Cát

Xã Mường Hung

 

 

 

 

 

 

 

7

Suối Huổi Mo

Xã Chiềng Khương

 

 

 

 

 

 

 

8

Suối Nậm Lệ

Xã Mường Sai

 

 

 

 

 

 

 

9

Suối Huổi Xim

Xã Chiềng Khoong

 

 

 

 

 

 

 

10

Suối Nà Hin

Xã Nà Nghịu

 

 

 

 

 

 

 

11

Suối Nậm Khoa

Xã Chiềng Sơ

 

 

 

 

 

 

 

12

Suối Nậm Mừ

Xã Yên Hưng

 

 

 

 

 

 

 

13

Suối Nậm Pát, Nậm Phống

Xã Bó Sinh

 

 

 

 

 

 

 

14

Suối Nậm Ty

Xã Nậm Ty

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 669/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt Danh mục nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ trên địa bàn tỉnh Sơn La

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


999

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.215.22.151