Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 66/2000/QĐ-BCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp Người ký: Đỗ Hải Dũng
Ngày ban hành: 14/11/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG NGHIỆP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 66/2000/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2000 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐỊA CHẤT NĂM 2000 CHO CỤC ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Quyết định số 1066/QĐ-TTg ngày 27 tháng 10 năm 2000 của Chính phủ về việc bổ sung kinh phí điều tra cơ bản địa chất năm 2000 cho Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Quyết định số 06/2000/QĐ-BCN ngày 10 tháng 02 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc giao kế hoạch địa chất năm 2000 cho Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam tại công văn số 861 CV/ĐCKS-KH ngày 21 tháng 9 năm 2000 về việc xin điều chỉnh kế hoạch địa chất năm 2000;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch và Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao điều chỉnh kế hoạch địa chất năm 2000 cho Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam như phụ lục kèm theo.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế cho Quyết định số 06/2000/QĐ-BCN ngày 10 tháng 02 năm 2000 của Bộ Công nghiệp .

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ chức năng thuộc Bộ, Cục trưởng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như điều 3,
- Bộ Tài chính,
- Kho bạc Nhà nước,
- Lưu VP, KHĐT.

K/T BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP
THỨ TRƯỞNG 
Đỗ Hải Dũng

 BẢNG TỔNG HỢP

MỤC TIÊU NHIỆM VỤ VÀ MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHỦ YẾU KẾ HOẠCH NĂM 2000 CỦA CỤC ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
( Kèm theo Quyết định số 66/2000/QĐ-BCN ngày 14 tháng 11 năm 2000)

A- CHỈ TIÊU PHÁP LỆNH:

1- Mục tiêu hoàn thành (các nhiệm vụ hoàn thành) :

a- Khoáng sản :

- Chì kẽm : 300.000 tấn ( C2+P1)

- Vàng : 16 tấn (C2+P1)

- urani : 5000 tấn U3O8 (C2+P1)

b- Điều tra địa chất khu vực :

- Điều tra 1/500.000 địa chất-khoáng sản biển ven bờ trên diện tích 5.000 km2 ( Đoạn Trà Vinh- Vũng Tầu) và một số vùng có triển vọng khoáng sản .

- Bay đo từ-phổ gama : 10.200 km2

- Điều tra 1/50.000 địa chất - khoáng sản : 10.275 km2

- Điều tra ĐCTV-ĐCCT 1/200.000 : 9.000 km2

- Điều tra địa chất đô thị : 407 km2

2- Nhiệm vụ địa chất : ( Có danh mục kèm theo)

Tổng số : 122 Nhiệm vụ,

Trong đó : + Nộp lưu trữ : 23 Nhiệm vụ,

+ Mở mới : 24 Nhiệm vụ.

3- Vốn đầu tư :

a- Cho các nhiệm vụ điều tra địa chất : 90.021 triệu đồng.

( Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam giao chi tiết cho các đơn vị theo mục chi 119 và mục chi 134)

b- Cho mua sắm thiết bị : 4.550 triệu đồng

c- Cho các chỉ tiêu khác: Thực hiện theo thông báo của Bộ.

B- CHỈ TIÊU HƯỚNG DẪN:

1- Phân bổ vốn đầu tư cho các nhiệm vụ điều tra địa chất :

Tổng số: 90.021 triệu đồng

- Điều tra cơ bản địa chất và tài nguyên khoáng sản : 58.758 triệu đồng

- Đánh giá khoáng sản : 22.126 triệu đồng

- Nghiên cứu áp dụng TBKT, biên tập xuất bản : 7.572 triệu đồng

- Các công tác khác : 1.565 triệu đồng

2- Dịch vụ địa chất và sản xuất khác: 50.000 triệu đồng

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 66/2000/QĐ-BCN về việc giao điều chỉnh kế hoạch địa chất ngày 14/11/2000 do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.063

DMCA.com Protection Status
IP: 18.232.179.37
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!