Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 61/1999/QĐ-BCN về việc giao kế hoạch địa chất điều chỉnh năm 1999 cho Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Số hiệu: 61/1999/QĐ-BCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp Người ký: Giã Tấn Dĩnh
Ngày ban hành: 08/09/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG NGHIỆP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
******

Số: 61/1999/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 08 tháng 09 năm 1999

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO KẾ HOẠCH ĐỊA CHẤT ĐIỀU CHỈNH NĂM 1999 CHO CỤC ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 01.11.1995 của Chính phủ về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Quyết định số 204/1998/QĐ-TTg ngày 10 tháng 10 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế tạm thời về lập dự toán, cấp phát, quản lý, quyết toán kinh phí sự nghiệp đối với các hoạt động điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản và Thông tư liên tịch số 36/1999/TTLT-BTC-BCN ngày 02 tháng 4 năm 1999 của Liên Bộ Tài chính-Công nghiệp về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 204 của Thủ tướng Chính phủ;
Căn cứ việc thực hiện kế hoạch 6 tháng đầu năm 1999 của Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam tại văn bản số 644 CV/ĐCKS-KH ngày 31 tháng 8 năm 1999 về việc xin điều chỉnh kế hoạch năm 1999 của Cục;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch và Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1 : Nay giao kế hoạch địa chất điều chỉnh năm 1999 cho Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam như phụ lục kèm theo.

Điều 2 : Quyết định này thay thế cho Quyết định giao kế hoạch địa chất năm 1999 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp cho Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam số 07/1999/QĐ-BCN ngày 01 tháng 02 năm 1999.

Điều 3 : Chánh Văn phòng Bộ, các Vụ trưởng các Vụ chức năng thuộc Bộ, Cục trưởng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
 - Như điều 3,
 - Bộ Tài chính,
 - Kho bạc Nhà nước
 - Lưu VP, KH&ĐT.

K/T BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP
THỨ TRƯỞNG
Giã Tấn Dĩnh

 

BẢNG TỔNG HỢP

MỤC TIÊU NHIỆM VỤ VÀ MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHỦ YẾU CỦA KẾ HOẠCH NĂM 1999

A- CHỈ TIÊU PHÁP LỆNH:

I- Mục tiêu hoàn thành (Các nhiệm vụ hoàn thành):

1. Khoáng sản :

- Chì kẽm         350.000 tấn (C1+C2+P1)

- Đồng             300.000 tấn (C2+P1)

- Vàng              8.000 kg (C2+P1)

- Than mỡ        160.000 tấn (C1+C2)

- Fenpat           1 triệu tấn (C2+P1)

2. Điều tra địa chất khu vực :

- Điều tra 1/500.000 địa chất-khoáng sản ven bờ từ Bạc Liêu

 đến Hàm Luông                                               11.000 Km2

- Điều tra 1/50.000 địa chất-khoáng sản           12.945 Km2

- Điều tra ĐCTV-ĐCCT 1/50.000                   640 Km2

- Điều tra địa chất đô thị                                   1.187 Km2

II- Nhiệm vụ địa chất (có danh mục kèm theo)

Tổng số nhiệm vụ                                              128 nhiệm vụ

Trong đó          + Nộp lưu trữ              28 -nt-

                        + Mở mới                     29 -nt-

III- Vốn đầu tư

1. Cho các nhiệm vụ điều tra địa chất                84.000 triệu đồng

(Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam giao chi tiết cho các đơn vị theo mục chi 119 và mục chi 134).

2. Cho mua sắm thiết bị : Nhà nước không bố trí vốn

3. Cho các chỉ tiêu khác : Thực hiện theo thông báo của Bộ.

B- CHỈ TIÊU HƯỚNG DẪN

I- Phân bổ vốn đầu tư cho các nhiệm vụ điều tra địa chất

Tổng số :                                                                     84.000 triệu đồng

Trong đó :

- Điều tra cơ bản địa chất và tài nguyên K.sản   57.728 triệu đồng

- Đánh giá khoáng sản                                                  17.843 triệu đồng

- Nghiên cứu áp dụng TBKT, biên tập xuất bản            6.404 triệu đồng

- Các công tác khác                                                     2.025 triệu đồng

II- Dịch vụ địa chất và sản xuất khác                       45.715 triệu đồng

 

NHIỆM VỤ ĐỊA CHẤT NĂM 1999

(Kèm theo quyết định số ngày tháng năm 1999 của Bộ Công nghiệp)

TT

TÊN NHIỆM VỤ ĐỊA CHẤT

Thời gian

Mục tiêu nhiệm vụ

 

 

Khởi công

Kết thúc

địa chất năm 1999

1

2

3

4

5

A

ĐIỀU TRA CƠ BẢN ĐỊA CHẤT VÀ TÀI

 

 

  57,728

 

 NGUYÊN KHOÁNG SẢN:

 

 

 

I

Lập bản đồ địa chất tỷ lệ 1/500.000:

 

 

 

1

Điều tra địa chất và TKKS rắn biển ven bờ

1996

2000

1- Điều tra dải ven bờ từ Bạc Liêu-Hàm

 

Công tác địa chất

 

 

 Luông, diện tích 11.000 km2

 

Công tác địa vật lý

 

 

2- Thanh toán khối l­ợng còn lại của

 

Công tác trắc địa

 

 

năm 1998.

II

Đo vẽ bản đồ địa chất và điều tra khoáng

 

 

 

 

sản tỷ lệ 1/50.000:

 

 

 

2

Nhóm tờ Điện Biên

1995

1999

Nộp l­u trữ

3

Nhóm tờ Quy Nhơn

1995

1999

Lập báo cáo trình duyệt. Nộp l­u trữ.

4

Nhóm tờ Quảng Ngãi

1995

1999

Kết thúc thực địa. Lập báo cáo trình

 

 

 

 

duyệt. Nộp l­u trữ.

5

Nhóm tờ Vit Thu Lu

1995

1999

Lập báo cáo trình duyệt. Nộp l­u trữ.

6

Nhóm tờ Sơn La

1996

1999

Lập báo cáo trình duyệt. Nộp l­u trữ.

7

Nhóm tờ Lục Yên Châu

1996

1999

Lập báo cáo trình duyệt. Nộp l­u trữ.

8

Nhóm tờ Hàm Tân-Côn Đảo

1996

2000

Thi công đề án

9

Nhóm tờ Phù Mỹ

1995

2000

Thi công đề án

10

Nhóm tờ Cao Bằng-Đông Khê

1996

2000

Kết thúc thực địa. Lập báo cáo trình duyệt

11

Nhóm tờ Võ Nhai

1997

2000

Kết thúc thực địa. Lập báo cáo trình duyệt

12

Nhóm tờ Chợ Chu

1997

2000

Thi công đề án

13

Nhóm tờ Bắc Hà

1997

2000

Thi công đề án

14

Nhóm tờ Trạm Tấu

1997

2000

Thi công đề án

15

Nhóm tờ Thanh Ba

1997

2000

Thi công đề án

16

Nhóm tờ Minh Hoá

1997

2000

Thi công đề án

17

Nhóm tờ Quảng Trị

1997

2000

Thi công đề án

18

Nhóm tờ Lao Cai

1996

2001

Thi công đề án

19

Nhóm tờ M­ờng Lát

1997

2001

Thi công đề án

20

Nhóm tờ Bồng Sơn

1997

2001

Thi công đề án

21

Nhóm tờ Lộc Ninh

1997

2001

Thi công đề án

22

Nhóm tờ Phúc Hạ

1998

2002

Thi công đề án

23

Nhóm tờ Tuần Giáo

1998

2002

Thi công đề án

 

Đo vẽ địa chất

 

 

Thi công đề án

 

Trọng lực

 

 

Thi công đề án

24

Nhóm tờ Trà My-Tắc Pỏ

1998

2002

Thi công đề án

25

Nhóm tờ Ba Tơ

1998

2002

Thi công đề án

26

Bay đo từ-phổ gamma tỷ lệ 1/50.000 và đo

 

 

 

 

trọng lực tỷ lệ 1/100.000 vùng KonTum

1997

2000

Thi công đề án

27

Kiểm tra chi tiết cụm dị th­ờng ĐVL máy

 

 

 

 

bay số 6,14 vùng Hà Trung -Thanh Hoá

1998

2000

Thi công đề án

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

Kiểm tra chi tiết các cụm dị th­ờng

 

 

 

 

 ĐVL máy bay vùng Bản Tang , Làng

 

 

 

 

 Răm, Sông Giang

1998

2000

Thi công đề án

 

 

 

 

 

III

Lập bản đồ ĐCTV-ĐCCT tỷ lệ 1/200.000

 

 

 

29

Vùng Hòn Gai-Móng Cái

1997

2000

Thi công đề án

30

Vùng Huế-Đông Hà

1996

2000

Thi công đề án

 

 

 

 

 

IV

Lập bản đồ ĐCTV-ĐCCT tỷ lệ 1/50.000:

 

 

 

31

Vùng Uông Bí-Bãi Cháy

1996

1999

Nộp l­u trữ

32

Vùng Rạch Giá-Thốt Nốt

1997

2000

Thi công đề án

33

Vùng Trà Vinh-Long Toàn

1997

2000

Thi công đề án

34

Vùng Duy Xuyên-Tam Kỳ

1998

2000

Thi công đề án

35

Vùng Cẩm Xuyên-Kỳ Anh

1998

2001

Thi công đề án

 

 

 

 

 

36

V-Quan trắc quốc gia động thái n­ớc

 

 

 

 

d­ưới đất:

 

 

 

 

Đồng bằng Bắc Bộ

1996

2000

Thi công đề án

 

Vùng Tây Nguyên

1996

2000

Thi công đề án

 

Đồng bằng Nam Bộ

1996

2000

Thi công đề án

 

( Bao gồm cả hợp tác Quốc tế)

 

 

 

 

Xử lý tài liệu , dự báo và xuất bản niên

1996

2000

Thi công đề án

 

 giám động thái n­ớc d­ới đất

 

 

 

 

 

 

 

 

VI

Điều tra địa chất đô thị:

 

 

 

37

Nghiên cứu quy hoạch và phát triển đô

1994

1999

Lập báo cáo trình duyệt. Nộp l­u trữ.

 

thị VN do ảnh h­ởng của địa chất

 

 

 

38

ĐCĐT Thái Nguyên-Bắc Giang-Lạng Sơn

1997

2000

Kết thúc thi công. Lập báo cáo trình duyệt

39

ĐCĐT Thái Bình-Hải D­ơng

1997

1999

Kết thúc thi công. Lập báo cáo trình duyệt

 

 

 

 

Nộp l­u trữ.

40

ĐCĐT Hoà Bình-Hà Đông

1997

1999

Kết thúc thi công. Lập báo cáo trình duyệt

 

 

 

 

Nộp l­u trữ.

41

ĐCĐT Sa Đéc-Cao Lãnh

1997

1999

Lập báo cáo trình duyệt. Nộp l­u trữ.

42

ĐCĐT Quảng Ngãi-Quy Nhơn

1997

1999

Kết thúc thi công. Lập báo cáo trình duyệt

 

 

 

 

Nộp l­u trữ.

43

ĐCĐT Phan Rang-Phan Thiết

1997

1999

Kết thúc thi công. Lập báo cáo trình duyệt

 

 

 

 

Nộp l­u trữ.

44

Tổng hợp tài liệu ĐCĐT hành lang kinh tế

1997

1999

Lập báo cáo trình duyệt. Nộp l­u trữ.

 

trọng điểm Miền Trung (Từ Liên Chiểu

 

 

 

 

đến Dung Quất tỷ lệ 1/100.000

 

 

 

 

 

 

 

 

VII

Điều tra n­ớc d­ới đất:

 

 

 

45

Điều tra nguồn n­ớc phục vụ các tỉnh

 

 

 

 

 miền núi phía Bắc (Pha II)

1997

2000

Thi công đề án.

46

Điều tra nguồn n­ớc d­ới đất vùng núi

 

 

 

 

Trung Bộ và Tây Nguyên(pha II)

1997

2000

Thi công đề án.

47

Điều tra nguồn n­ớc d­ới đất vùng sâu

 

 

 

 

Nam Bộ(Pha II )

1997

2000

Thi công đề án.

48

Điều tra địa chất thuỷ văn, địa chất công

 

 

 

 

trình và tìm kiếm nguồn n­ớc ở các đảo

 

 

 

 

thuộc lãnh thổ VN :

1997

2000

Thi công đề án.

 

Khu vực Miền Bắc

 

 

 

 

Khu vực Miền Trung

 

 

 

 

Khu vực Miền Nam

 

 

 

 

Các nhiệm vụ mở mới :

 

 

 

 

Đo vẽ lập bản đồ địa chất và điều tra

 

 

 

 

khoáng sản1/50.000các nhóm tờ:

 

 

 

49

Đo vẽ nhóm tờ Lai Châu

1999

 

 

50

Đo vẽ nhóm tờ Quỳnh Nhai

1999

 

 

51

Đo vẽ nhóm tờ Bắc Đà Lạt

1999

 

 

52

Đo vẽ nhóm tờ M­ờng Xén

1999

 

 

53

Bay đo từ -phổ gamma tỷ lệ 1/50000

 

 

 

 

vùng Bắc Đà Lạt

1999

 

 

54

Đo vẽ trọng lực 1/100.000-1/50.000

 

 

 

 

vùng Ba Tơ

1999

 

 

55

Điều tra ĐCĐT Nam Định-Ninh Bình

1999

 

 

56

Điều tra ĐCĐT Cao Bằng-Hà Giang-

 

 

 

 

Tuyên Quang

1999

 

 

57

Đo vẽ lập bản đồ địa chất, bản đồ ĐCTV,

 

 

 

 

bản đồ ĐCCT tỷ lệ 1/50.000 vùng Phủ Lý,

 

 

 

 

Hà Nam

1999

 

 

58

Đo vẽ lập bản đồ địa chất, bản đồ ĐCTV,

 

 

 

 

bản đồ ĐCCT tỷ lệ 1/50.000 vùng Đồng

 

 

 

 

Xoài- Bình Ph­ớc.

1999

 

 

59

Lập bản đồ ĐCTV và bản đồ ĐCCT tỷ lệ

 

 

 

 

1/50.000 vùng Đức Trọng-Di Linh, Lâm

 

 

 

 

Đồng

1999

 

 

60

Đánh giá nguồn n­ớc d­ới đất vùng ven

 

 

 

 

biển huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi

1999

 

 

61

Đánh giá nguồn n­ớc d­ới đất vùng thị

 

 

 

 

xã Cà Mâu

1999

 

 

 

 

 

 

 

B

ĐÁNH GIÁ KHOÁNG SẢN :

 

 

17,843

1

Khảo sát thu thập tài liệu ĐC-KS mới ở

 

 

 

 

các vùng

1999

1999

Nhiệm vụ th­ờng xuyên.

2

Tìm kiếm và tìm kiếm đánh giá quặng chì

 

 

 

 

kẽm khu Năng Khả, Na Hang-Tuyên

 

 

 

 

Quang

1995

1999

Nộp l­u trữ.

3

Đánh giá đồng-vàng Làng Phát , An

1996

1999

Kết thúc thực địa. Lập báo cáo trình duyệt

 

 L­ơng , Yên Bái

 

 

Nộp l­u trữ.

4

Đánh giá vàng gốc Khe Nang-Tuyên Hoá

1996

1999

Nộp l­u trữ.

 

Quảng Bình .

 

 

 

5

Đánh giá Fenpát-Kaolinvà các khoáng

1997

1999

Kết thúc thực địa. Lập báo cáo trình duyệt

 

 sản khác vùng bản Phiệt, Lao Cai

 

 

Nộp l­u trữ.

6

Đánh giá than mỡ khu Tô Pan-Yên Châu

1997

1999

Kết thúc thực địa. Lập báo cáo trình duyệt

 

Sơn La

 

 

Nộp l­u trữ.

7

Tìm kiếm quặng Urani vùng An Điềm

1996

2000

Thi công đề án.

 

 Quảng Nam-Đà Nẵng

 

 

 

8

Đánh giá chì-kẽm và các khoáng sản đi

1996

2000

Kết thúc thực địa. Lập báo cáo trình duyệt

 

cùng vùng Quan Sơn-Hòn Nhọn, Thanh

 

 

 

 

Hoá

 

 

 

9

Kiểm tra các dị th­ờng từ hàng không và

 

 

 

 

đánh giá các điểm quặng sắt vùng Kon

 

 

 

 

Tum , An Khê.

1997

2000

Thi công đề án.

10

Đánh giá khoáng sản vàng dải Thèn Sìn

 

 

 

 

Phong Thổ , Lai Châu .

1997

2000

Thi công đề án.

11

Đánh giá vàng Khe Máng - Kỳ Tây , Hà

1997

2000

Thi công đề án.

 

Tĩnh

 

 

 

12

Đánh giá vàng và các khoáng sản khác đi

1997

2000

Thi công đề án.

 

cùng vùng Trà Nú , Trà Thuỷ

 

 

 

13

Đánh giá khoáng sản vàng và các khoáng

 

 

 

 

sản khác vùng Ph­ớc Thành, Ph­ớc Sơn

 

 

 

 

Quảng Nam

1997

2001

Thi công đề án.

14

Đánh giá Urani khu Pà Lừa , Quảng Nam

1997

2000

Kết thúc thực địa. Lập báo cáo trình duyệt

15

Đánh giá đồng-vàng Suối On-Đá Đỏ

1998

2001

Thi công đề án.

 

Phù Yên, Sơn La

 

 

 

16

Đánh giá vàng-Pyrophilit và các khoáng

1998

2001

Thi công đề án.

 

sản khác dải Bản Ngài- Đồng Mô, Bình

 

 

 

 

Liêu .

 

 

 

17

Đánh giá chì-kẽm vùng Đồng Quán

 

 

 

 

Bình Ca

1998

2001

Thi công đề án.

18

Đánh giá chì-kẽm vùng Th­ợng ấm Sơn

 

 

 

 

D­ơng , Tuyên Quang

1998

2001

Thi công đề án.

19

Đánh giá vàng-đa kim Si Phay , Lai Châu

1998

2001

Thi công đề án.

20

Đánh giá vàng gốc vùng Avao-Apey

1998

2002

Thi công đề án.

21

Đánh giá vàng vùng Đac Tơ Re

1998

2002

Thi công đề án.

 

 

 

 

 

 

Các nhiệm vụ mở mới :

 

 

 

22

Đánh giá quặng vàng gốc vùng Minh

 

 

 

 

L­ơng, Sa Phìn

1999

 

 

23

Đánh giá graphít khu Bảo Hà, Bảo Yên

 

 

 

 

Lao Cai

1999

 

 

24

Đánh giá đồng-vàng và các khoáng sản

 

 

 

 

khác khu vực suối Nùng, Xuân Thu, Sơn

 

 

 

 

Hà-Quảng Ngãi

1999

 

 

25

Đánh giá quặng urani khu Đông Nam

 

 

 

 

Bến Giằng.

1999

 

 

26

Đánh giá quặng vàng vùng Ba T­ng , Tà

 

 

 

 

Láo-Quảng Trị.

1999

 

 

27

Đánh giá quặng chì-kẽm đới La Hiên, Cúc

 

 

 

 

Đ­ờng, Võ Nhai-Thái Nguyên

1999

 

 

28

Đánh giá kaolin Bốt Đỏ, Al­ới-Thừa

 

 

 

 

Thiên Huế

1999

 

 

 

 

 

 

 

29

Đánh giá nguyên liệu đá ốp lát gabro

 

 

 

 

mầu đen khu vực An thọ, Sơn Xuân , Phú

 

 

 

 

Yên.

1999

 

 

30

Đánh giá quặng măng gan vùng Trùng

 

 

 

 

Khánh, Hạ Lang- Cao Bằng

1999

 

 

 

 

 

 

 

C

CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU, ÁP DỤNG TIẾN

 

 

6,404

 

BỘ KỸTHUẬT, BIÊN TẬP XUẤT BẢN:

 

 

 

1

Chế tạo hai mẫu chuẩn cấp ngành (TCN)

1996

1999

Hoàn thành chế tạo mẫu chuẩn. Lập báo

 

quặng vàng giàu sunfua kim loại As, Sb, Cu,

 

 

cáo trình duyệt. Nộp l­u trữ.

 

Pb, Zn dùng trong phân tích thí nghiệm.

 

 

 

2

Hiệu đính, Lắp ghép bản đồ vỏ phong hoá

1997

1999

Lập báo cáo trình duyệt. Nộp l­u trữ

 

trầm tích đệ tứ Việt Nam tỷ lệ 1/1.000.000

 

 

 

 

và thuyết minh .

 

 

 

3

Nghiên cứu xác định khả năng thu hồi

1997

1999

Thi công đề án. Lập báo cáo trình duyệt.

 

vàng từ quặng vàng gốc Khe Nang(Quảng

 

 

Nộp l­u trữ.

 

Bình) và Phú Sơn (Quảng Nam)

 

 

 

4

Xây dựng quy trình phân tích các nguyên

1997

1999

Lập báo cáo trình duyệt. Nộp l­u trữ.

 

tố: Hg, Sb, Se, Te cỡ hàm l­ợng 10-4-0,1%

 

 

 

 

bằng ph­ơng pháp hyđrua hoá

 

 

 

5

Thu nhận, đánh giá, bảo quản, l­u giữ các

1998

1999

Thi công.Lập báo cáo trình duyệt.

 

 mẫu chuẩn phóng xạ

 

 

Nộp l­u trữ.

6

Biên soạn để xuất bản sách tra cứu các phân

1998

1999

Hoàn thành biên soạn sách tra cứu các

 

vị địa chất VN và th­ mục địa chất

 

 

phân vị địa chất. Lập báo cáo trình duyệt

 

 

 

 

Nộp l­u trữ.

7

Nghiên cứu ứng dụng tin học trong quản

1999

1999

Nhiệm vụ th­ờng xuyên.

 

lý điều tra địa chất, điều tra khoáng sản và

 

 

 

 

hoạt động khoáng sản

 

 

 

8

Nghiên cứu kiến tạo và sinh khoáng Nam

1996

2000

Thi công đề án.

 

Việt Nam

 

 

 

9

Biên tập, xuất bản bản đồ địa chất- khoáng

1996

2000

Thi công đề án.

 

sản1/200.000 các loạt tờ đông bắc Bắc Bộ

 

 

 

 

KonTum-Buôn Mê Thuột, Bến Khế -Đồng

 

 

 

 

Nai

 

 

 

10

Nghiên cứu phát triển và nâng cao chất

1997

2000

Thi công đề án.

 

l­ợng khoa học các bộ mẫu s­u tập của

 

 

 

 

Bảo tàng Địa chất .

 

 

 

11

Tổng hợp, phân tích các tài liệu ĐVL để nhận dạng, đánh giá triển vọng khoáng sản nội sinh các dị th­ờng ĐVL vùng Trung VN.

1997

2000

Lập báo cáo trình duyệt.

12

Nghiên cứu đặc điểm khoáng hoá và phân

 

 

 

 

vùng diện tích triển vọng quặng vàng vùng

 

 

 

 

nam Trà Nú - Ph­ớc Thành

1998

2000

Thi công đề án.

13

Nghiên cứu đánh giá triển vọng vàng

 

 

 

 

và các khoáng sản đi kèm trong đới

 

 

 

 

Hoành Sơn .

1998

2000

Thi công đề án.

14

Hiệu đính loạt bản đồ địa chất và khoáng

 

 

 

 

sảnTây Bắc tỷ lệ 1/200.000.

1998

2000

Thi công đề án.

 

 

 

 

 

15

Xây dựng, hoàn thiện phòng VILAS xác

 

 

 

 

định tính chất vật lý đá và quặng

1998

2000

Thi công đề án.

16

Hệ thống hoá các tài liệulỗ khoan, lựa chọn

 

 

 

 

để l­u giữ các mẫu lõi khoan.

1998

2000

Thi công đề án.

17

Số hoá tài liệu ĐVL trên máy vi tính

1998

2000

Thi công đề án.

18

Nghiên cứu,đánh giá tiềm năng Urani

 

 

 

 

khối nhô KonTum và Tú Lệ .

1998

2002

Thi công đề án.

19

Hoàn thiện và nâng cấp kho l­u trữ

 

 

 

 

Địa chất .

1998

2003

Thi công đề án.

 

Các nhiệm vụ mở mới :

 

 

 

20

Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ

 

 

 

 

đo địa chấn 24 kênh máy MARK-6 để giải

 

 

 

 

quyết các nhiệm vụ khảo sát công trình

1999

 

 

21

Xây dựng hoàn thiện các phòng phân tích

 

 

 

 

hoá để đ­ợc công nhận VILAS

1999

 

 

22

Nghiên cứu mối liên quan của các đá núi

 

 

 

 

lửa vùng Viên Nam, Sông Đà với khoáng

 

 

 

 

hoá Cu, Au.

1999

 

 

23

Hoàn thiện và biên soạn các quy định quy

 

 

 

 

trình phân tích để Bộ Công nghiệp ban

 

 

 

 

hành TCN

1999

 

 

24

Biên soạn h­ớng dẫn chi tiết nội dung

 

 

 

 

ph­ơng pháp đánh giá các khoáng sản

 

 

 

 

(vàng, chì-kẽm, đồng)

1999

 

 

25

Chỉnh lý, biên tập bản đồ địa chất Việt nam

 

 

 

 

tỷ lệ 1/500.000

1999

 

 

26

Xây dựng các văn bản h­ớng dẫn thực

 

 

 

 

hiện quyết định 204/1998/QĐ-TTg

1999

 

 

D

CÁC CÔNG TÁC KHÁC:

 

 

2,025

 

Công tác bảo tàng :

 

 

 

1

Tr­ng bầy mẫu vật và mô hình về địa chất

 

 

 

 

và khoáng sản tại BTĐC.

1997

1999

Hoàn thành tr­ng bầy.

2

Công tác bảo tàng phía Bắc

 

 

 

3

Công tác bảo tàng phía Nam

 

 

 

4

Công tác l­u trữ, xuất bản th­ờng xuyên:

 

 

 

 

Công tác thông tin, t­ liệu

 

 

 

 

Công tác l­u trữ .

 

 

 

 

Công tác xuất bản th­ờng xuyên .

 

 

 

 

Biên soạn văn bản pháp quy

 

 

 

5

Soạn thảo quy chế đo vẽ lập bản đồ địa chất

1997

1999

Lập báo cáo trình duyệt. Nộp l­u trữ.

 

và điều tra khoáng sản tỷ lệ 1/50.000

 

 

 

 

( 1/25.000)

 

 

 

6

Soạn thảo quy chế đo vẽ lập bản đồ ĐCTV

 

 

 

 

và quy chế đo vẽ lập bản đồ ĐCCT tỷ lệ

1997

1999

Lập báo cáo trình duyệt. Nộp l­u trữ.

 

1/50.000(1/25.000)

 

 

 

7

Soạn thảo quy phạm hút n­ớc thí nghiệm

1997

1999

Lập báo cáo trình duyệt. Nộp l­u trữ.

 

trong điều tra ĐCTV

 

 

 

 

Xuất bản :

 

 

 

8

Bản đồ khoáng sản Việt Nam tỷ lệ

 

 

 

 

1/1.000.000 và thuyết minh

 

 

 

9

Bản đồ tr­ờng từ Việt nam tỷ lệ 1/1.000.000

 

 

 

 

và thuyết minh .

 

 

 

10

Sách tra cứu các phân vị địa chất .

 

 

 

11

Kiểm tra định kỳ các phòng thí

 

 

Nhiệm vụ th­ờng xuyên.

 

nghiệm cơ sở

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

84,000

 

GIẢI TRÌNH MỤC TIÊU NHIỆM VỤ (ĐIỀU CHỈNH)

TT

TÊN ĐỀ ÁN

Mục tiêu địa chất hoàn thành

Ghi chú

1

2

3

 

I

Đánh gía khoáng sản

 

 

1

Đánh gía chì-kẽm Năng Khả

350.000 tấn (C1+C2+P1)

 

2

Đánh giá vàng-đồng làng Phát

 

 

 

vàng

3.000 kg (C2+P1)

 

 

Đồng

300.000 tấn (C2+P1)

 

3

Đánh giá vàng Khe Nang

5.000 kg (C2+P1)

 

4

Đánh gía Fenpat-kaolin bản Phiệt

1 triệu tấn (C2+P1)

 

5

Đánh giá than mỡ TôPan

160.000 tấn (C2+P1)

 

II

Điều tra ĐC-KS biển 1/500.000

11.000 km2

 

III

Đo vẽ nhóm tờ 1/50.000

 

 

6

Điện Biên

2.300 km2

 

7

Quy Nhơn

2350 km2

 

8

Quảng Ngãi

2.545 km2

 

9

VitThuLu

1.500 km2

 

10

Sơn La

1.900 km2

 

11

Lục Yên Châu

1.900 km2

 

 

 

1.2495 km2

Giảm 1425 km2 ở nhóm tờ Cao

 

 

 

Bằng- Đông Khê.

IV

ĐCTV-ĐCCT 1/50.000

640 km2

 

V

ĐCĐT

 

 

12

Thái Bình- Hải D­ơng

190 km2

 

13

Hoà Bình- Hà Đông

160 km2

 

14

Sa Đéc-Cao Lãnh

172 km2

 

15

Quảng Ngài-Quy NHơn

390 km2

 

16

Phan Rang- Phan Thiết

275 km2

 

 

 

1.187 km2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

Về tổng số nhiệm vụ:

 

 

1

So với KH đầu năm, số nhiệm vụ tăng 1 do :

 

a

Số nhiệm vụ tăng là 2, gồm:

 

 

 

Đánh giá Mn Trùng Khánh

 

 

 

Công tác quản lý bảo tàng phía bắc

 

b

Số nhiệm vụ giảm là 1, gồm:

 

 

 

Xuất bản các ấn phẩm khác : Vì cho đến nay ch­a có đầu công việc cụ thể Bộ giao.

 

 

 

 

2

Số l­ợng nhiệm vụ mở mới tăng 1: Nhiệm vụ đánh giá Mn Trùng Khánh

 

 

 

 

3

Nhiệm vụ kết thúc vẫn giữ 28 do đầu kỳ Bộ tính tăng 1(do đếm nhầm)

 

nh­ng kỳ điều chỉnh này lại giảm một nhiệm vụ kết thúc là NT Cao Bằng-ĐK.

 

 

 

 

C

Về tiến độ :

 

 

 

Nhóm tờ cao Bằng-Đông Khê : dãn năm 2000

 

 

Nhóm tờ Lao Cai : Xin dãn sang năm 2001 vì khối l­ợng thi công còn lớn ,

 

không có khả năng bố trí đủ vốn trong năm 2000.

 

 

 Đo vẽ ĐCTV-ĐCCT 1/50.000 Cẩm Xuyên- Kỳ Anh : Ghi lại theo

QĐ phê chuẩn là 2001

 

Xuất bản bản đồ 1/200.000 : Xin dãn năm 2000.

 

D

Về cân đối vốn:

 

 

 

Giai đoạn

KH Giao đầu năm

KH điều chỉnh

 

Tổng số

84 tỷ đ

84 tỷ đ

 

Cho điều tra cơ bản địa chất

57445 triệu đ

57.728 triệu đ

 

Cho đánh giá KS

17660 triệu đ

17.843 triệu đ

 

Cho nghiên cứu áp dụng TBKT

6895 triệu đ

6.404 triệu đ

 

Cho công tác khác

2000 triệu đ

2.025 triệu đ

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 NHIỆM VỤ ĐỊA CHẤT NĂM 1999

( Kế hoạch điều chỉnh )/ Trình BCN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TT

Tên nhiệm vụ địa chất

Thời gian

Dự toán theo đề

TH đến hết

KH 1999

GHI CHU

 

 

K.công

K.thúc

án phê chuẩn

31-12-98

QĐ số 10

KH điều chỉnh

 

1

2

3

4

6

7

8

9

10

A

ĐIỀU TRA CƠ BẢN ĐỊA CHẤT

 

 

 

 

57445

57,728

 

 

VÀ TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN

 

 

 

 

 

 

 

I

Lập bản đồ địa chất tỷ lệ

 

 

 

 

 

 

 

 

1/500.000

 

 

 

 

 

 

 

1

Điều tra địa chất và TKKS rắn biển

 

 

 

 

 

 

 

 

 ven bờ :

1996

2000

27,800

17,954

 

 

 

 

Công tác địa chất

 

 

 

13,752

3,950

3,950

 

 

Công tác địa vật lý

 

 

 

2,494

680

620

 

 

Công tác trắc địa

 

 

 

1,708

770

679

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Đo vẽ bản đồ địa chất và điều tra

 

 

 

 

 

 

 

 

 khoáng sản tỷ lệ 1/50.000

 

 

 

 

 

 

 

2

Nhóm tờ Điện Biên

1995

1999

4,890

4,838

158

145

 

3

Nhóm tờ Quy Nhơn

1995

1999

4,520

3,975

380

400

 

4

Nhóm tờ Quảng Ngãi

1995

1999

5,325

4,277

1,323

1,525

 

5

Nhóm tờ Hàm Tân-Côn Đảo

1996

2000

5,191

2,977

1,502

1,500

 

6

Nhóm tờ Phù Mỹ

1995

2000

4,661

2,621

1,307

1,307

 

7

Nhóm tờ Vit Thu Lu

1995

1999

4,664

4,289

400

368

 

8

Nhóm tờ Sơn La

1996

1999

4,489

4,125

566

547

 

9

Nhóm tờ Lục Yên Châu

1996

1999

4,734

4,359

764

726

 

10

Nhóm tờ Cao bằng-Đông Khê

1996

2000

3,887

2,999

563

289

 

11

Nhóm tờ Lao Cai

1996

2000

6,818

3,244

1,310

1,310

 

12

Nhóm tờ Võ Nhai

1997

2000

3,151

2,581

992

1,071

 

13

Nhóm tờ Chợ Chu

1997

2000

3,067

1,442

913

1,004

 

14

Nhóm tờ Bắc Hà

1997

2000

3,361

1,656

1,350

1,380

 

15

Nhóm tờ Trạm Tấu

1997

2000

3,450

1,670

1,000

1,006

886(X)+120(TĐ)

16

Nhóm tờ M­ờng Lát

1997

2001

4,327

1,746

984

951

 

17

Nhóm tờ Thanh Ba

1997

2000

2,948

1,537

1,350

1,531

 

18

Nhóm tờ Minh Hoá

1997

2000

4,611

1,697

1,040

1,096

 

19

Nhóm tờ Quảng Trị

1997

2000

2,982

1,400

724

705

 

20

Nhóm tờ Bồng Sơn

1997

2001

5,711

1,171

1,518

1,510

 

21

Nhóm tờ Lộc Ninh

1997

2001

5,123

1,029

1,540

1,540

 

22

Nhóm tờ Phúc Hạ

1998

2002

5,206

370

1,058

1,011

 

23

Nhóm tờ Tuần Giáo

1998

2002

6,237

232

1,309

1,046

 

 

Trọng lực

 

 

 

 

 

326

 

24

Nhóm tờ Trà My

1998

2002

5,326

140

650

600

 

25

Nhóm tờ Ba Tơ

1998

2002

5,965

147

700

641

 

26

Bay đo từ-phổ gamma tỷ lệ 1/50.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 và đo trọng lực tỷ lệ 1/100.000 vùng

 

 

 

 

 

 

 

 

 KonTum

1997

2000

9,512

5,821

3,451

2,695

 

27

Kiểm tra chi tiết cụm dị th­ờng ĐVL

 

 

 

 

 

 

 

 

 máy bay số 6,14 vùng Hà Trung -

 

 

 

 

 

 

 

 

 Thanh Hoá

1998

2000

1,824

50

499

556

 

28

Kiểm tra chi tiết các cụm dị th­ờng

 

 

 

 

 

 

 

 

 ĐVL máy bay vùng Bản Tang , Làng

 

 

 

 

 

 

 

 

 Răm, Sông Giang

1998

2000

4,344

592

1,600

2,283

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III

Lập bản đồ ĐCTV-ĐCCT tỷ lệ

 

 

 

 

 

 

 

 

1/200.000

 

 

 

 

 

 

 

29

Vùng Hòn Gai-Móng Cái

1997

2000

2,788

845

690

245

 

30

Vùng Huế-Đông Hà

1996

2000

1,809

1,253

637

675

 

IV

Lập bản đồ ĐCTV-ĐCCT tỷ lệ

 

 

 

 

 

 

 

 

1/50.000

 

 

 

 

 

 

 

31

Vùng Rạch Giá-Thốt Nốt

1997

2000

3,217

854

326

322

 

32

Vùng Trà Vinh-Long Toàn

1997

2000

2,824

1,026

515

572

 

33

Vùng Uông Bí-Bãi Cháy

1996

1999

1,348

1,443

75

75

 

34

Vùng Duy Xuyên-Tam Kỳ

1998

2000

3,900

82

757

443

 

35

Vùng Cẩm Xuyên-Kỳ Anh

1998

2001

4,523

71

720

304

 

36

V-Quan trắc quốc gia động thái

 

 

 

 

 

 

 

 

n­ớc d­ới đất

 

 

32,068

 

 

 

 

 

Đồng bằng Bắc Bộ

1996

2000

 

4,435

1,590

2,250

 

 

Vùng Tây Nguyên

1996

2000

 

4,405

1,824

1,945

 

 

Đồng bằng Nam Bộ

1996

2000

 

6,075

5,492

5,747

 

 

( Bao gồm cả hợp tác Quốc tế)

 

 

 

 

 

 

 

 

Xử lý tài liệu , dự báo , xuất bản niên

1996

2000

 

430

120

146

 

 

 giám động thái n­ớc d­ới đất

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI

Điều tra địa chất đô thị

 

 

 

 

 

 

 

37

Nghiên cứu quy hoạch và phát triển đô

1994

1999

1,222

1,281

150

151

 

 

thị VN do ảnh h­ởng của địa chất

 

 

 

 

 

 

 

38

ĐCĐT Thái Nguyên-Bắc Giang-Lạng

1997

2000

2,493

1,313

1,035

1,229

134(VL)+164(I)+931(II)

 

Sơn

 

 

 

 

 

 

 

39

ĐCĐT Thái Bình-Hải D­ơng

1997

1999

1,121

807

260

341

38(BĐ)+303(II)

40

ĐCĐT Hoà Bình-Hà Đông

1997

1999

1,159

845

300

317

 

41

ĐCĐT Sa Đéc-Cao Lãnh

1997

1999

985

806

262

262

 

42

ĐCĐT Quảng Ngãi-Quy Nhơn

1997

1999

2,037

1,148

703

822

43(V)+12(X)+767(VII)

43

ĐCĐT Phan Rang-Phan Thiết

1997

1999

1,528

1,164

261

263

12(X)+251(VII)

44

Tổng hợp tài liệu ĐCĐT hành lang

1997

1999

577

520

143

188

 

 

 kinh tế trọng điểm Miền Trung (Từ

 

 

 

 

 

 

 

 

 Liên Chiểu đến Dung Quất tỷ lệ

 

 

 

 

 

 

 

 

 1/100.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII

Điều tra n­ớc d­ới đất:

 

 

 

 

 

 

 

45

Điều tra nguồn n­ớc phục vụ các tỉnh

 

 

 

 

 

 

 

 

 miền núi phía Bắc (Pha II)

1997

2000

Cân đối hàng năm

2,334

800

646

 

46

Điều tra nguồn n­ớc d­ới đất vùng

 

 

 

 

 

 

 

 

 núi Trung Bộ và Tây Nguyên(pha II)

1997

2000

4,785

1,493

1,125

1,158

 

47

Điều tra nguồn n­ớc d­ới đất vùng

 

 

 

 

 

 

 

 

 sâu Nam Bộ(Pha II )

1997

2000

5,209

1,283

964

443

 

48

Điều tra địa chất thuỷ văn, địa chất

 

 

 

 

 

 

 

 

công trình và tìm kiếm nguồn n­ớc

 

 

 

 

 

 

 

 

ở các đảo thuộc lãnh thổ VN :

1997

2000

Cân đối hàng năm

 

 

 

 

 

Khu vực Miền Bắc

 

 

 

749

1,040

1,028

49(BĐ)+979(II)

 

Khu vực Miền Trung

 

 

 

1022

1,136

1,107

 

 

Khu vực Miền Nam

 

 

 

477

516

691

 

 

Các nhiệm vụ mở mới :

 

 

 

 

1,653

 

 

49

Đo vẽ nhóm tờ Lai Châu

1999

 

 

 

150

180

 

50

Đo vẽ nhóm tờ Quỳnh Nhai

1999

 

 

 

120

147

 

51

Đo vẽ nhóm tờ Bắc Đà Lạt

1999

 

 

 

140

158

 

52

Đo vẽ nhóm tờ M­ờng Xén

1999

 

 

 

120

140

 

53

Bay đo từ -phổ gamma tỷ lệ 1/50000

 

 

 

 

 

 

 

 

vùng Bắc Đà Lạt

1999

 

 

 

30

59

 

54

Đo vẽ trọng lực 1/100.000-1/50.000

 

 

 

 

 

 

 

 

vùng Ba Tơ

1999

 

 

 

30

51

 

55

Điều tra ĐCĐT Nam Định-Ninh Bình

1999

 

 

 

160

289

38(BĐ)+98(II)+153(TĐ)

56

Điều tra ĐCĐT Cao Bằng-Hà Giang-

 

 

 

 

353

338

103(II)+235(TĐ)

 

Tuyên Quang

1999

 

 

 

 

 

 

57

Đo vẽ lập BĐ ĐC, bản đồ ĐCTV, bản

 

 

 

 

 

 

 

 

đồ ĐCCT tỷ lệ 1/50.000 vùng Phủ Lý,

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hà Nam

1999

 

 

 

120

196

87(BĐ)+109(II)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58

Đo vẽ lập BĐ ĐC, bản đồ ĐCTV, bản

 

 

 

 

 

 

 

 

đồ ĐCCT tỷ lệ 1/50.000 vùng Đồng

 

 

 

 

 

 

 

 

Xoài, Bình Ph­ớc.

1999

 

 

 

220

249

130(VI)+119(VIII)

59

Lập bản đồ ĐCTV và bản đồ ĐCCT

 

 

 

 

 

 

 

 

tỷ lệ 1/50.000 vùng Đức Trọng-Di

 

 

 

 

 

 

 

 

Linh, Lâm Đồng

1999

 

 

 

65

77

 

60

Đánh giá nguồn n­ớc d­ới đất vùng

 

 

 

 

 

 

 

 

ven biển huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi

1999

 

 

 

50

62

 

61

Đánh giá nguồn n­ớc d­ới đất vùng

 

 

 

 

 

 

 

 

thị xã Cà Mâu

1999

 

 

 

95

94

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

ĐÁNH GIÁ KHOÁNG SẢN :

 

 

 

 

17660

17,843

 

1

Khảo sát thu thập tài liệu ĐC-KS

 

 

 

 

 

 

 

 

mới ở các vùng

1999

1999

 

 

220

244

20(VI)+36(V)+50(IV)

 

 

 

 

 

 

 

 

50(I)+56(III)+32(VII)

2

Tìm kiếm và tìm kiếm đánh giá

 

 

 

 

 

 

 

 

quặng chì-kẽm khu Năng Khả, Na

 

 

 

 

 

 

 

 

Hang-Tuyên Quang

1995

1999

3,677

3,674

50

62

 

3

Tìm kiếm quặng Urani vùng An Điềm

 

 

 

 

 

 

 

 

 , Quảng Nam-Đà Nẵng

1996

2000

3,918

2,671

502

320

 

4

Đánh giá đồng-vàng Làng Phát , An

1996

1999

3,562

3,056

500

702

 

 

 L­ơng , Yên Bái

 

 

 

 

 

 

 

5

Đánh giá vàng gốc Khe Nang-Tuyên

1996

1999

2,665

2,681

50

50

 

 

 Hoá , Quảng Bình .

 

 

 

 

 

 

 

6

Đánh giá chì-kẽm và các khoáng sản

1996

2000

2,462

1,697

900

712

 

 

 đi cùng vùng Quan Sơn-Hòn nhọn

 

 

 

 

 

 

 

 

 Thanh hoá

 

 

 

 

 

 

 

7

Kiểm tra các dị th­ờng từ hàng không

 

 

 

 

 

 

 

 

 và đánh giá các điểm quặng sắt vùng

 

 

 

 

 

 

 

 

 KonTum , An Khê

1997

2000

3,461

1,203

600

633

 

8

Đánh giá khoáng sản vàng dải Thèn

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sìn -Phong Thổ , Lai Châu .

1997

2000

3,702

1,859

380

525

 

9

Đánh giá vàng Khe Máng - Kỳ Tây

1997

2000

3,450

1,970

1,000

1,528

 

 

 Hà Tĩnh

 

 

 

 

 

 

 

10

Đánh giá vàng và các khoáng sản

1997

2000

3,275

1,932

800

627

 

 

khác đi cùng vùng Trà Nú , Trà Thuỷ

 

 

 

 

 

 

 

11

Đánh giá khoáng sản vàng và các

 

 

 

 

 

 

 

 

khoáng sản khác vùng Ph­ớc Thành

1997

2000

3,880

1,551

820

975

 

 

 Ph­ớc Sơn , Quảng Nam

 

 

 

 

 

 

 

12

Đánh giá Fenpát-Kaolinvà các khoáng

1997

1999

1,596

700

1,389

1,727

 

 

 sản khác vùng Bản Phiệt, Lao Cai

 

 

 

 

 

 

 

13

Đánh giá Urani khu Pà Lừa , Quảng

1997

2000

3,029

1,893

1,380

1,520

 

 

Nam

 

 

 

 

 

 

 

14

Đánh giá than mỡ khu Tô Pan-Yên

1997

1999

1,280

1,263

133

134

 

 

Châu , Sơn La

 

 

 

 

 

 

 

15

Đánh giá vàng gốc vùng Avao-Apey

1998

2002

5593

415

1,320

1,235

 

16

Đánh giá vàng vùng Đac Tơ Re

1998

2002

3,293

60

600

438

423(V)+15(TĐ)

17

Đánh giá đồng-vàng Suối On-Đá Đỏ

1998

2001

3968

81

1,524

1,052

 

 

Phù Yên, Sơn La

 

 

 

 

 

 

 

18

Đánh giá vàng-Pyrophilit và các

 

 

 

 

 

 

 

 

khoáng sản khác dải Bản Ngài-Đồng

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mô, Bình Liêu .

1998

2001

3,673

412

950

957

939(I)+18(TĐ)

19

Đánh giá chì-kẽm vùng Đồng Quán

 

 

 

 

 

 

 

 

Bình Ca

1998

2001

3,977

300

1,034

1,206

 

20

Đánh giá chì-kẽm vùng Th­ợng ấm

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơn D­ơng , Tuyên Quang

1998

2001

4,216

300

936

984

 

21

Đánh giá vàng-đa kim Si Phay , Lai

1998

2001

4,071

81

1,578

1,212

 

 

 Châu

 

 

 

 

 

 

 

 

Các nhiệm vụ mở mới :

 

 

 

 

994

 

 

22

Đánh giá quặng vàng gốc vùng Minh

 

 

 

 

 

 

 

 

L­ơng, Sa Phìn

1999

 

 

 

130

124

 

23

Đánh giá graphít khu Bảo Hà, Bảo Yên

 

 

 

 

 

 

 

 

Lao Cai

1999

 

 

 

70

126

 

24

Đánh giá đồng-vàng và các khoáng

 

 

 

 

 

 

 

 

sản khác khu vực suối Nùng, Xuân

 

 

 

 

 

 

 

 

Thu, Sơn Hà-Quảng Ngãi

1999

 

 

 

80

86

 

25

Đánh giá quặng urani khu Đông Nam

 

 

 

 

 

 

 

 

Bến Giằng.

1999

 

 

 

90

101

 

26

Đánh giá quặng vàng vùng Ba T­ng

 

 

 

 

 

 

 

 

Tà Láo-Quảng Trị.

1999

 

 

 

170

149

 

27

Đánh giá quặng chì-kẽm đới La Hiên

 

 

 

 

 

 

 

 

Cúc Đ­ờng, Võ Nhai-Thái Nguyên

1999

 

 

 

214

177

 

28

Đánh giá kaolin Bốt Đỏ, Al­ới-Thừa

 

 

 

 

 

 

 

 

Thiên Huế

1999

 

 

 

170

80

 

29

Đánh giá nguyên liệu đá ốp lát gabro

 

 

 

 

 

 

 

 

mầu đen khu vực An thọ, Sơn Xuân

 

 

 

 

 

 

 

 

Phú Yên.

1999

 

 

 

70

67

 

30

Đánh giá quặng măng gan vùng Trùng

 

 

 

 

 

 

 

 

Khánh, Hạ Lang- Cao Bằng

1999

 

 

 

 

90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU, ÁP

 

 

 

 

6875

6,404

 

 

DỤNG TIẾN BỘ KỸ THUẬT, BIÊN

 

 

 

 

 

 

 

 

 TẬP XUẤT BẢN:

 

 

 

 

 

 

 

1

Biên tập, xuất bản bản đồ địa chất-

1996

2000

2,916

2,049

364

351

 

 

khoáng sản1/200.000 các loạt tờ

 

 

 

 

 

 

 

 

Đông bắc Bắc Bộ, KonTum-BuônMê

 

 

 

 

 

 

 

 

Thuật, Bến Khế-Đồng Nai

 

 

 

 

 

 

 

2

Chế tạo bộ mẫu chuẩn quặng vàng cấp

1996

1999

798

803

163

163

 

 

TCN

 

 

 

 

 

 

 

3

Nghiên cứu kiến tạo và sinh khoáng

1996

2000

4,570

2,842

1,350

1,259

 

 

Nam Việt Nam

 

 

 

 

 

 

 

4

Nghiên cứu ứng dụng tin học trong

 

 

 

 

 

 

 

 

quản lý điều tra địa chất, điều tra

 

 

 

 

 

 

 

 

khoáng sảnvà hoạt động khoáng sản

1999

1999

 

 

50

50

50 (VI)

5

Hiệu đính, Lắp ghép bản đồ vỏ phong

1997

1999

861

499

461

300

 

 

hoá, trầm tích đệ tứ Việt Nam tỷ lệ

 

 

 

 

 

 

 

 

1.000.000 và thuyết minh .

 

 

 

 

 

 

 

6

Nghiên cứu phát triển và nâng cao

 

 

 

 

 

 

 

 

chất l­ợng khoa học các bộ mẫu s­u

 

 

 

 

 

 

 

 

tập của Bảo tàng Địa chất .

1997

2000

800

335

140

142

 

7

Nghiên cứu xác định khả năng thu

1997

1999

689

203

276

288

 

 

hồi vàng từ quặng vàng gốcKhe Nang

 

 

 

 

 

 

 

 

(Quảng Bình và Phú Sơn (Quảng nam

 

 

 

 

 

 

 

8

Xây dựng quy trình phân tích các

1997

1999

377

195

216

209

 

 

nguyên tố: Hg, Sb, Se, Te cỡ hàm

 

 

 

 

 

 

 

 

l­ợng 10-4%-0,1% bằng ph­ơng

 

 

 

 

 

 

 

 

pháp hyđrua hoá

 

 

 

 

 

 

 

9

Tổng hợp, phân tích các tài liệu ĐVL

1997

2000

633

483

140

167

 

 

để nhận dạng, đánh giá triển vọng

 

 

 

 

 

 

 

 

khoáng sản nội sinh các dị th­ờng

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐVL vùng Trung Việt Nam.

 

 

 

 

 

 

 

10

Nghiên cứu,đánh giá tiềm năng Urani

 

 

 

 

 

 

 

 

khối nhô KonTum và Tú Lệ .

1998

2002

4,118

77

500

500

 

11

Nghiên cứu đặc điểm khoáng hoá và

 

 

 

 

 

 

 

 

phân vùng diện tích triển vọng

 

 

 

 

 

 

 

 

quặng vàng vùng nam Trà Nú - Ph­ớc

 

 

 

 

 

 

 

 

Thành

1998

2000

1,229

58

410

340

 

12

Nghiên cứu đánh giá triển vọng vàng

 

 

 

 

 

 

 

 

và các khoáng sản đi kèm trong đới

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoành Sơn .

1998

2000

1,619

50

500

388

 

13

Hiệu đính loạt bản đồ địa chất và

 

 

 

 

 

 

 

 

khoáng sảnTây Bắc tỷ lệ 1/200.000.

1998

2000

1,751

50

600

601

 

14

Xây dựng, hoàn thiện phòng VILAS

 

 

 

 

 

 

 

 

xác định tính chất vật lýđá và quặng

1998

2000

432

24

180

175

 

15

Hệ thống hoá các tài liệulỗ khoan, lựa

 

 

 

 

 

 

 

 

chọn để l­u giữ các mẫu lõi khoan.

1998

2000

1,338

35

50

51

 

16

Thu nhận, đánh giá, bảo quản, l­u giữ

 

 

 

 

 

 

 

 

các mẫu chuẩn phóng xạ

1998

1999

170

79

110

110

 

17

Hoàn thiện và nâng cấp kho l­u trữ

 

 

 

 

 

 

 

 

Địa chất .

1998

2003

13,305,593

24

846

844

 

18

Số hoá tài liệu ĐVL trên máy vi tính

1998

2000

391

25

174

168

 

19

Biên soạn để xuất bản sách tra cứu các

1998

1999

430

295

135

125

 

 

phân vị địa chất VN và th­ mục địa

 

 

 

 

 

 

 

 

chất

 

 

 

 

 

 

 

 

Các nhiệm vụ mở mới :

 

 

 

 

210

 

 

20

Nghiên cứu xây dựng quy trình công

 

 

 

 

 

 

 

 

nghệ đo địa chấn 24 kênh máy MARK-6

 

 

 

 

 

 

 

 

để giải quyết các nhiệm vụ khảo sát

 

 

 

 

 

 

 

 

công trình

1999

 

 

 

30

32

 

21

Xây dựng hoàn thiện các phòng phân

 

 

 

 

 

 

 

 

tích hoá để đ­ợc công nhận VILAS

1999

 

 

 

 

 

 

22

Nghiên cứu mối liên quan của các đá

 

 

 

 

 

 

 

 

núi lửa vùng Viên Nam, Sông Đà với

 

 

 

 

 

 

 

 

khoáng hoá Cu, Au.

1999

 

 

 

140

81

 

23

Hoàn thiện và biên soạn các quy định

 

 

 

 

 

 

 

 

quy trình phân tích để Bộ Công nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

 

ban hành TCN

1999

 

 

 

 

 

 

24

Biên soạn h­ớng dẫn chi tiết nội dung

 

 

 

 

 

 

 

 

ph­ơng pháp đánh giá các khoáng sản

 

 

 

 

 

 

 

 

(vàng, chì-kẽm, đồng)

1999

 

 

 

 

 

 

25

Xây dựng các văn bản h­ớng dẫn thực

 

 

 

 

 

 

 

 

hiện quyết định 204/1998/QĐ-TTg

1999

 

 

 

40

60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

Chỉnh lý, biên tập bản đồ địa chất Việt

1999

 

 

 

 

 

 

 

Nam tỷ lệ 1/500.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

CÁC CÔNG TÁC KHÁC:

 

 

 

 

2020

2,025

 

 

Công tác bảo tàng :

 

 

 

 

 

 

 

1

Tr­ng bầy mẫu vật và mô hình về địa

 

 

 

 

 

 

 

 

chất và khoáng sản tại BTĐC. Công

1997

1999

1,810

1,420

550

506

 

 

tác quản lý bảo tàng

 

 

 

 

 

 

 

2

Công tác bảo tàng phía Bắc

 

 

 

 

 

120

 

3

Công tác bảo tàng phía Nam

1997

 

 

 

100

100

 

4

Công tác l­u trữ, xuất bản th­ờng

 

 

 

 

 

 

 

 

xuyên:

 

 

 

 

 

 

 

 

Công tác thông tin, t­ liệu

 

 

 

 

182

238

Y2K:65(TĐ)+173(TT)

 

Công tác l­u trữ .