Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 602/2007/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 14/05/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 602/2007/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2007 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN MỎ PHƯƠNG ĐÔNG, LÔ 15-2

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Dầu khí ngày 06 tháng 7 năm 1993 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dầu khí ngày 09 tháng 6 năm 2000;
Căn cứ Nghị định số 48/2000/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2000 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật Dầu khí;
Xét đề nghị của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tại công văn số 2350/DKVN-KTDK ngày 03 tháng 5 năm 2007, 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch phát triển Mỏ Phương Đông, Lô 15-2 với các nội dung chính như sau:

 - Phát triển thân dầu Móng Mỏ Phương Đông với trữ lượng tại chỗ cấp 2P là 36,2 triệu thùng (5,75 triệu m3) dầu, 5,3 triệu thùng (0,84 triệu m3) condensate và 111,7 tỷ bộ khối (3,16 tỷ m3) khí.

 - Xây dựng 01 giàn đầu giếng 08 lỗ giếng với các thiết bị vận hành tối thiểu.

- Xây dựng tuyến ống đường kính 12'' dẫn sản phẩm hỗn hợp 3 pha từ giàn Phương Đông về giàn công nghệ trung tâm Mỏ Rạng Đông và tuyến ồng đường kính 6'' dẫn khí cao áp sử dụng cho gaslift từ giàn E1 Mỏ Rạng Đông đến giàn Phương Đông.

- Lắp đặt hệ thống tách, đo dầu khí cho Mỏ Phương Đông trên giàn công nghệ trung tâm Mỏ Rạng Đông.

- Kết nối các thiết bị có sẵn tại Mỏ Rạng Đông để xử lý, xuất bán dầu và khí.

- Kết nối giếng PD-3X và PD-4X vào khai thác, khoan thêm giếng PD-5X.

- Tổng mức đầu tư là 82,46 triệu USD theo thời giá năm 2007.

- Thời gian đưa Mỏ Phương Đông vào khai thác là cuối Quý III năm 2008.

Điều 2. Giao Tập đoàn Dầu khí Việt Nam giám sát và chỉ đạo Nhà thầu triển khai thực hiện bảo đảm tiến độ đề ra; tiếp tục khảo sát, thu thập số liệu nhằm chính xác hóa cấu trúc địa chất, hoàn thiện mô hình mô phỏng toàn mỏ, nghiên cứu các giải pháp nâng cao hệ số thu hồi dầu khí làm cơ sở cho việc phát triển mỏ với hiệu quả cao nhất. Đồng thời, cần nghiên cứu khả năng đưa vào khai thác đối tượng Mioxen Hạ cũng như các đối tượng khác, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Bộ trưởng các Bộ: Công nghiệp, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 
Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, VỤ TH;
- Như Điều 4;
- Website Chính phủ; 
- Lưu: VT, DK.

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
 


 
 
Nguyễn Sinh Hùng

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 602/2007/QĐ-TTg ngày 14/05/2007 phê duyệt Kế hoạch phát triển Mỏ Phương Đông, Lô 15-2 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.902

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.46.172
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!