Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 60/2014/QĐ-UBND Quy định về Giải thưởng môi trường tỉnh Lào Cai

Số hiệu: 60/2014/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lào Cai Người ký: Doãn Văn Hưởng
Ngày ban hành: 20/10/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 60/2014/QĐ-UBND

Lào Cai, ngày 20 tháng 10 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ GIẢI THƯỞNG MÔI TRƯỜNG TỈNH LÀO CAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

n c Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 m 2003; Luật sửa đổi, b sung một s điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 14 tháng 6 m 2005 và Luật sửa đổi, b sung một s điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 16 tháng 11 m 2013;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Quyết định số 51/2010/QĐ-TTg ngày 28 tháng 7 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản tổ chức xét tôn vinh danh hiệu và trao Giải thưởng cho doanh nhân và doanh nghiệp;

Căn cứ Thông số 13/2010/TT-BTNMT ngày 28 ngày 7 tháng 2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về Giải thưởng môi trường Việt Nam;

Căn cứ Thông liên tịch số 45/2010/TTLT-BTC-BTNMT ngày 30 tháng 3 năm 2010 của liên bộ Bộ Tài chính - Bộ Tài nguyên Môi trường hướng dẫn việc quản lý kinh phí sự nghiệp môi trường;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường tại Tờ trình số 346/ TTr-STNMT ngày 16 tháng 10 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về Giải thưởng môi trường tỉnh Lào Cai.

Điều 2. Giao Sở Tài nguyên Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố các tổ chức, nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH

Doãn Văn Hưởng

 

QUY ĐỊNH

VỀ GIẢI THƯỞNG MÔI TRƯỜNG TỈNH LÀO CAI
 (Ban hành kèm theo Quyết định số 60/2014/QĐ-UBND ngày 20/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định lĩnh vực, điều kiện, nguyên tắc, tiêu chí, thang điểm, hồ sơ, trình tự đề nghị xét tặng tổ chức trao tặng Giải thưởng môi trường trên địa bàn tỉnh Lào Cai (sau đây gọi tắt là Giải thưởng môi trường tỉnh).

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy định này áp dụng đối với các quan quản Nhà nước về Giải thưởng môi trường; nhân, tổ chức cộng đồng thành tích xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

1. nhân: công dân Việt Nam hoặc công dân nước ngoài năng lực hành vi dân sự, không trong thời gian bị tạm giam hoặc thi hành án theo quy định của pháp luật đang sinh sống và làm việc tại tỉnh Lào Cai.

2. Tổ chức: quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp, đoàn thể, tổ chức chính trị - hội - nghề nghiệp trong nước các tổ chức nước ngoài tư cách pháp nhân, hoạt động hợp pháp trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

3. Cộng đồng: Là các nhóm dân cư sinh sống trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Điều 4. Thời điểm xét tặng và công bố Giải thưởng môi trường tỉnh

Giải thưởng môi trường tỉnh được xét tặng công bố hai năm một lần vào dịp kỷ niệm Ngày Môi trường Thế giới (ngày 05 tháng 6). Giải thưởng môi trường tỉnh được xét tặng trước Giải thưởng môi trường Việt Nam một năm. Các tổ chức, cá nhân, cộng đồng đạt Giải thưởng môi trường tỉnh được xem xét, đề nghị xét tặng Giải thưởng môi trường Việt Nam trong năm tiếp theo.

Điều 5. Hình thức và cơ cấu Giải thưởng môi trường tỉnh

1. Giải thưởng môi trường tỉnh hình thức khen thưởng của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đối với các cá nhân, tổ chức, cộng đồng.

2. Giải thưởng Môi trường tỉnh là giải thưởng chính thức duy nhất của Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng cho các nhân, tổ chức, cộng đồng thành tích xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

3. Giải thưởng gồm 03 (ba) loại: Giải thưởng cho nhân; Giải thưởng cho tổ chức Giải thưởng cho cộng đồng. Giải thưởng cho mỗi loại gồm: Giấy chứng nhận giải của Chủ tịch UBND tỉnh, và cờ lưu niệm (hoặc biểu trưng).

4. Số lượng Giải thưởng mỗi lần xét tặng được xem xét trên sở các kết quả cụ thể về thành tích bảo vệ môi trường, nhưng không quá 09 giải cho cả 03 loại. Số lượng Giải thưởng cụ thể cho từng loại do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định.

Điều 6. Nguyên tắc xét tặng

1. Việc xét tặng Giải thưởng môi trường tỉnh phải đảm bảo tính chính xác, công khai, công bằng, dân chủ và kịp thời, trên cơ sở đánh giá đúng hiệu quả và thành tích trong lĩnh vực bảo vệ môi trường của cá nhân, tổ chức, cộng đồng.

2. Giải thưởng môi trường tỉnh ghi nhận và tôn vinh thành tích của cá nhân, tổ chức, cộng đồng đối với sự nghiệp bảo vệ môi trường tính đến thời điểm trao Giải thưởng.

3. Không xét tặng Giải thưởng môi trường tỉnh cho cá nhân, tổ chức, cộng đồng đã được trao tặng Giải thưởng ở lần trước liền kề trên cùng một lĩnh vực hoặc đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường trao tặng Giải thưởng môi trường Việt Nam trong năm trước đó.

4. Không xem xét hồ sơ của các cá nhân, tổ chức đề nghị xét tặng Giải thưởng khi có đơn thư tố cáo vi phạm các quy định của Luật Bảo vệ môi trường và các quy định pháp luật có liên quan trong giai đoạn xét thưởng nếu việc kiểm tra và xác minh nội dung đơn thư phản ánh đúng sự thật.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của cá nhân, tổ chức, cộng đồng được trao tặng

1. Cá nhân, tổ chức, cộng đồng đạt Giải thưởng môi trường tỉnh được nhận Giấy chứng nhận của Chủ tịch UBND tỉnh kèm cờ lưu niệm (hoặc biểu trưng) giải thưởng.

2. Cá nhân, tổ chức, cộng đồng đạt Giải thưởng môi trường tỉnh được phép thông báo, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng hoặc các hình thức giới thiệu khác và được hưởng các chế độ ưu đãi khác theo quy định của pháp luật.

3. Nghiêm cấm hành vi mua bán, cho thuê, cho mượn, tặng lại Giải thưởng môi trường tỉnh, trừ việc đưa vào phòng truyền thống của đơn vị mà cá nhân, tổ chức, cộng đồng được trao giải là thành viên.

4. Tổ chức, cá nhân, cộng đồng đã được trao tặng Giải thưởng môi trường tỉnh được xem xét giới thiệu xét tặng giải thưởng môi trường Việt Nam.

Chương II

LĨNH VỰC, ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHÍ XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG

Điều 8. Lĩnh vực xét tặng Giải thưởng môi trường tỉnh

1. Giáo dục, đào tạo, truyền thông và xây dựng các phong trào về bảo vệ môi trường.

2. Nghiên cứu và triển khai kết quả nghiên cứu khoa học, công nghệ vào lĩnh vực bảo vệ môi trường.

3. Giải pháp quản lý, phòng ngừa, ứng phó, khắc phục sự cố môi trường, thiên tai, giảm thiểu ô nhiễm, phục hồi và cải thiện môi trường (đất, nước, không khí, rừng).

4. Giải pháp quản lý, xử lý chất thải.

5. Giải pháp quản lý, bảo vệ, sử dụng hợp lý và phát triển tài nguyên thiên nhiên.

6. Bảo tồn đa dạng sinh học và an toàn sinh học.

7. Ứng phó với biến đổi khí hậu.

8. Quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường.

Điều 9. Điều kiện xét tặng Giải thưởng môi trường đối với tổ chức, cộng đồng

1. Có thành tích xuất sắc trong bảo vệ môi trường, giải quyết thành công ít nhất một vấn đề môi trường đặc thù hoặc thúc đẩy tiến bộ trong hoạt động bảo vệ môi trường hoặc xây dựng được các mô hình mới, hiệu quả thuộc một trong các lĩnh vực xét tặng Giải thưởng quy định tại Điều 8 của Quy định này.

2. Các trường hợp là doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ có thời gian hoạt động liên tục trên địa bàn tỉnh từ 03 năm trở lên; không vi phạm các quy định của Luật Bảo vệ môi trường và các quy định pháp luật có liên quan trong thời gian ít nhất 02 năm, tính đến thời điểm đăng ký xét tặng Giải thưởng; Ngoài ra phải thỏa mãn các điều kiện quy định tại Điều 7 của Quy chế quản lý tổ chức xét tôn vinh danh hiệu và trao Giải thưởng cho doanh nhân và doanh nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 51/2010/QĐ-TTg ngày 28 tháng 7 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ.

3. Tự nguyện đăng ký hoặc được cơ quan, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh, huyện/thành phố xác nhận hoặc giới thiệu tham gia xét tặng Giải thưởng.

4. Chưa được trao tặng Giải thưởng cùng một lĩnh vực đề nghị xét tặng trong kỳ xét tặng Giải thưởng lần trước liền kề; Chưa được trao tặng Giải thưởng môi trường Việt Nam trong năm trước đó.

Điều 10. Điều kiện xét tặng Giải thưởng môi trường đối với cá nhân

1. thành tích xuất sắc trong bảo vệ môi trường hay xây dựng được các mô hình mới, hiệu quả thuộc một trong các lĩnh vực xét tặng Giải thưởng quy định tại Điều 8 của Quy định này.

2. Không vi phạm các quy định của Luật Bảo vệ môi trường các quy định pháp luật có liên quan trong năm đăng ký xét tặng Giải thưởng.

3. Tự nguyện đăng hoặc được một quan, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh giới thiệu tham gia xét tặng Giải thưởng.

4. Chưa được trao tặng Giải thưởng cùng một lĩnh vực đề nghị xét tặng trong kỳ xét tặng Giải thưởng lần trước liền kề; Chưa được trao tặng Giải thưởng môi trường Việt Nam trong năm trước đó.

Điều 11. Tiêu chí thang điểm xét tặng Giải thưởng môi trường tỉnh đối với tổ chức và cộng đồng

Hồ đề nghị xét tặng được đánh giá theo các tiêu chí thang điểm dưới đây (tối đa là 100 điểm). Mỗi tiêu chí phù hợp đạt điểm tương ứng:

1. Đóng góp đối với sự nghiệp bảo vệ môi trường: 40 điểm. Trong đó:

- Có tính hợp lý và khả thi khi áp dụng: 10 điểm.

- tác động tích cực đối với sự phát triển ngành, lĩnh vực tài nguyên môi trường: 10 điểm.

- Đóng góp cho việc xây dựng chủ trương, hoàn thiện chính sách, xây dựng pháp luật về môi trường: 10 điểm.

- khả năng phối, kết hợp với các tổ chức, đơn vị khác khi áp dụng các mô hình, phương án đề xuất: 10 điểm.

2. Tính hiệu quả về kinh tế, xã hội: 30 điểm. Trong đó:

- cải tiến so với các phương án, biện pháp thực hiện hoặc tính mới, chưa được đề xuất: 10 điểm.

- Có tác động làm chuyển biến nhận thức, hành vi của cộng đồng: 10 điểm.

- tác động làm giảm phát thải, bảo vệ môi trường, tài nguyên tiết kiệm chi phí khi áp dụng: 10 điểm.

3. Phạm vi ảnh hưởng: 20 điểm. Trong đó:

- Có thể áp dụng trong phạm vi cấp xã: 10 điểm.

- Có thể áp dụng trong phạm vi cấp liên xã hoặc cấp huyện: 15 điểm.

- Có thể áp dụng trong phạm vi cấp liên huyện hoặc cấp tỉnh: 20 điểm.

4. Tính liên tục và thời gian tác động: 10 điểm. Trong đó:

- Chỉ áp dụng mang tính phong trào và trong thời gian ngắn: 5 điểm.

- Có khả năng áp dụng liên tục và duy trì trong thời gian dài: 10 điểm.

Điều 12. Tiêu chí thang điểm xét tặng Giải thưởng môi trường tỉnh đối với cá nhân

Hồ đề nghị xét tặng được đánh giá theo các tiêu chí thang điểm dưới đây (tối đa 100 điểm):

1. Đóng góp đối với sự nghiệp bảo vệ môi trường: 40 điểm. Trong đó:

- Có tính hợp lý, khả thi khi áp dụng: 10 điểm.

- Có khả năng áp dụng liên tục và duy trì trong thời gian dài: 10 điểm.

- Đóng góp cho việc xây dựng chủ trương, hoàn thiện chính sách, xây dựng pháp luật: 10 điểm.

- Có tác động tích cực với sự phát triển ngành, lĩnh vực tài nguyên và môi trường: 10 điểm.

2. Tính hiệu quả về kinh tế, xã hội: 30 điểm. Trong đó:

- Được xã hội công nhận và áp dụng:10 điểm.

- Tác động làm chuyển biến nhận thức, hành vi của cộng đồng: 10 điểm.

- tác động làm giảm phát thải, bảo vệ môi trường, tài nguyên tiết kiệm chi phí khi áp dụng: 10 điểm.

3. Tính điển hình và ảnh hưởng đối với cộng đồng: 20 điểm. Trong đó:

- Có thể áp dụng trong phạm vi cấp xã: 10 điểm.

- Có thể áp dụng trong phạm vi cấp liên xã hoặc cấp huyện: 15 điểm.

- Có thể áp dụng trong phạm vi cấp liên huyện hoặc cấp tỉnh: 20 điểm.

4. Tính sáng tạo: 10 điểm. Trong đó:

- Có cải tiến so với các phương án, biện pháp thực hiện hiện hữu: 5 điểm.

- Có tính mới, chưa từng được đề xuất: 5 điểm.

Chương III

CƠ QUAN THƯỜNG TRỰC VÀ HỘI ĐỒNG XÉT, ĐỀ NGHỊ TẶNG GIẢI THƯỞNG

Điều 13. quan Thường trực của Hội đồng xét, đề nghị tặng Giải thưởng Môi trường tỉnh

Cơ quan thường trực của Hội đồng xét, đ ngh tặng Giải thưởng i trường tỉnh là S i nguyên và i trường, có trách nhiệm ch trì, phối hợp với S Nội v (Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh) và một s ngành có liên quan thực hiện c nhiệm v sau:

1. Tham mưu giúp Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức các phong trào bảo vệ môi trường; xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ phổ biến, truyền thông về Giải thưởng.

2. Tổ chức phát động, hướng dẫn chỉ đạo các tổ chức, nhân, cộng đồng tham gia xét tặng Giải thưởng theo quy định của pháp luật.

3. Tiếp nhận hồ đề nghị xét tặng Giải thưởng, kiểm tra thực tế đối với các tổ chức, nhân, cộng đồng đề nghị xét tặng giải thưởng (nếu cần), tham mưu cho Hội đồng xét duyệt Giải thưởng, tổ chức công bố và trao giải thưởng theo quy định.

Điều 14. Hội đồng xét, đề nghị tặng Giải thưởng môi trường tỉnh

1. Hội đồng xét, đề nghị tặng Giải thưởng môi trường tỉnh (sau đây gọi tắt là Hội đồng) do UBND tỉnh quyết định thành lập. Hội đồng nhiệm vụ giúp Chủ tịch UBND tỉnh xét chọn các tổ chức, nhân, cộng đồng thành tích xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ môi trường tỉnh.

2. Hội đồng gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch các thành viên Hội đồng. Số lượng thành viên của Hội đồng không ít hơn 09 người. Chủ tịch Hội đồng Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Phó Chủ tịch Hội đồng Phó Giám đốc Sở Nội vụ (Trưởng Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh). Thành viên đại diện các sở/ngành; quan/tổ chức có liên quan.

3. Giúp việc cho Hội đồng Tổ Thư ký. Tổ Thư do quan Thường trực Giải thưởng quyết định thành lập.

4. Hội đồng làm việc theo nguyên tắc tập thể, chịu trách nhiệm về kết quả xét tặng Giải thưởng. Các phiên họp của Hội đồng phải ít nhất hai phần ba (2/3) số thành viên tham dự. Quyết định của Hội đồng chỉ giá trị khi ít nhất ba phần tư (3/4) số thành viên Hội đồng có mặt đồng ý.

5. Chủ tịch Hội đồng thể ủy quyền cho Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng điều hành hoạt động của Hội đồng; Chủ tịch Hội đồng có trách nhiệm thay mặt Hội đồng báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả làm việc đề xuất của Hội đồng về việc trao Giải thưởng.

Chương IV

HỒ SƠ, TRÌNH TỰ ĐỀ NGHỊ, XÉT TẶNG, TRAO VÀ THU HỒI GIẢI THƯỞNG

Điều 15. Hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng môi trường tỉnh

Số lượng hồ đề nghị xét tặng Giải thưởng gồm 02 bộ, gồm các tài liệu, giấy tờ sau:

1. Bản đăng tham dự theo Mẫu số 1a (đối với tổ chức) Mẫu số 1b (đối với cá nhân) và Mẫu số 1c (đối với cộng đồng) kèm theo Quy định này.

2. Báo cáo thành tích theo các tiêu chí xét tặng Giải thưởng quy định tại Điều 10 của Quy định y, được lập theo Mẫu số 2a (đối với tổ chức), Mẫu số 2b (đối với cá nhân) và Mẫu số 2c (đối với cộng đồng) kèm theo Quy định này.

3. Các tài liệu, ảnh, đĩa hình chứng minh thành tích xuất sắc của tổ chức, nhân và cộng đồng trong hoạt động bảo vệ môi trường (nếu có).

4. Đối với c t chức là doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, h sơ đính m thêm:

a) Bản sao quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc Đề án bảo vệ môi trường hoặc Cam kết bảo vệ môi trường đã được cấp thẩm quyền phê duyệt/xác nhận;

b) Văn bản xác nhận việc thực hiện các yêu cầu của quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường trước khi dự án đi vào hoạt động chính thức.

c) Kết quả tổng hợp quan trắc môi trường hàng năm theo quy định của pháp luật trong 02 (hai) năm tính đến thời điểm đăng ký xét tặng Giải thưởng;

5. Các Tổ chức, cộng đồng, nhân phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về thông tin và kết quả cung cấp trong hồ sơ đề nghị xét tặng giải thưởng.

Điều 16. Trình tự xét tặng Giải thưởng môi trường tỉnh

1. Hồ đề nghị xét tặng Giải thưởng được nộp trực tiếp tại Bộ phận một cửa của quan Thường trực của Hội đồng xét, đề nghị tặng Giải thưởng Môi trường tỉnh - Sở Tài nguyên Môi trường từ ngày 01 tháng 02 đến ngày 28 tháng 02 của năm xét tặng Giải thưởng.

2. quan Thường trực của Hội đồng xét, đề nghị tặng Giải thưởng Môi trường tỉnh trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. Trường hợp hồ chưa hợp lệ, quan thường trực Giải thưởng yêu cầu tổ chức, nhân, cộng đồng bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ.

Nếu quá 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, tổ chức, nhân, cộng đồng không bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ thì sẽ không được xét tặng Giải thưởng.

Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày hết hạn nộp hồ đề nghị xét tặng Giải thưởng, Hội đồng xét tặng Giải thưởng trách nhiệm họp, đánh giá lập danh sách các tổ chức, cá nhân, cộng đồng được đề nghị xét tặng Giải thưởng.

3. Việc xét tặng Giải thưởng được tiến hành theo quy trình sau:

a) Bước 1: Thành viên Hội đồng tiến hành đánh giá, chấm điểm từng hồ theo tiêu chí xét tặng của Quy định y. Sau khi xem xét, đánh giá tổng hợp tính điểm trung bình đối với từng hồ sơ, lập danh sách các tổ chức, nhân, cộng đồng số điểm đạt trên 70 điểm sẽ xét tiếp ở Bước 2.

Trường hợp mức chênh lệch hồ lớn hơn 20 điểm, Hội đồng thảo luận thông qua phương án tính điểm trung bình bằng hình thức biểu quyết.

b) Bước 2: Hội đồng kiểm tra thực tế tại nơi tổ chức, cá nhân, cộng đồng đã lập thành tích về lĩnh vực xét tặng (nếu thấy cần thiết).

c) Bước 3: Hội đồng tiến hành họp đánh giá lập danh sách các tổ chức, cá nhân, cộng đồng được đề nghị xét tặng Giải thưởng theo số điểm từ cao xuống thấp. Trường hợp các đối tượng xét tặng cùng điểm số, vượt quá số lượng quy định, thì việc lựa chọn cuối cùng do Chủ tịch Hội đồng xem xét, quyết định.

5. Sở Tài nguyên Môi trường trên sở kết quả tuyển chọn của Hội đồng, hoàn chỉnh hồ gửi Sở Nội vụ (Ban Thi đua khen thưởng) trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định tặng giải thưởng.

Điều 17. Tổ chức trao Giải thưởng môi trường tỉnh

1. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức lễ trao Giải thưởng vào dịp kỷ niệm Ngày Môi trường Thế giới (ngày 05/6). Trong trường hợp đặc biệt, Sở Tài nguyên và Môi trường trình Chủ tịch UBND tỉnh phương án trao Giải thưởng.

2. Lễ trao Giải thưởng phải được tổ chức trang trọng, đảm bảo được mục đích tuyên truyền, giáo dục và phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường; đồng thời tôn vinh các tổ chức, cá nhân, cộng đồng có thành tích xuất sắc đối với sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Điều 18. Thu hồi Giải thưởng môi trường tỉnh

1. Căn cứ vào mức độ vi phạm của tổ chức, cá nhân, cộng đồng có thể thu hồi Giải thưởng đã trao tặng trong các trường hợp sau:

a) Phát hiện có hành vi gian lận trong quá trình tham gia xét tặng Giải thưởng;

b) Các tập thể, nhân kể từ thời điểm được trao Giải thưởng vi phạm các quy định của pháp luật làm ảnh hưởng đến hình ảnh và uy tín của Giải thưởng.

2. quan Thường trực của Hội đồng xét, đề nghị tặng Giải thưởng Môi trường tỉnh thể đề nghị UBND tỉnh xem xét thu hồi Giải thưởng; căn cứ vào kết quả họp Hội đồng, lập danh sách các tổ chức, nhân, cộng đồng đề nghị thu hồi Giải thưởng trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định.

3. Việc thu hồi Giải thưởng được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Chương V

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 19. Kinh phí thực hiện

1. Kinh phí cho việc tổ chức trao Giải thưởng môi trường tỉnh được chi từ nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường, Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Lào Cai tài trợ của các tổ chức, nhân, cộng đồng. Nguồn kinh phí được phân bổ chi cho các hoạt động sau:

a) Hoạt động của Hội đồng, các hoạt động phục vụ xét tặng giải thưởng của Cơ quan Thường trực Giải thưởng, Tổ Thư ký.

b) Tổ chức lễ trao Giải thưởng.

c) Đặt làm Giấy chứng nhận giải thưởng, cờ lưu niệm (hoặc biểu trưng).

d) Tiền thưởng kèm theo giải thưởng.

2. Việc tiếp nhận, quản sử dụng nguồn kinh phí tài trợ được thực hiện theo quy định hiện hành.

Điều 20. Tổ chức thực hiện

1.  Sở Tài nguyên Môi trường quan chủ trì, phối hợp với các quan, đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung của Quy định về Giải thưởng Môi trường tỉnh Lào Cai công bố công khai các tổ chức, cộng đồng, cá nhân đạt giải thưởng môi trường; công bố các tập thể, nhân bị thu hồi Giải thưởng Môi trường tỉnh trên các phương tiện thông tin đại chúng.

2. Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thành phố theo dõi và đề nghị xét tặng Giải thưởng cho các tổ chức, nhân, cộng đồng thuộc đơn vị mình quản lý có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ môi trường theo quy định.

3. Các tổ chức, nhân, cộng đồng đề nghị xét tặng Giải thưởng Môi trường tỉnh tuân thủ các quy định về Hồ sơ, thủ tục xét tặng Giải thưởng theo quy định.

4. Trong quá trình thực hiện nếu vấn đề phát sinh, vướng mắc các đơn vị, cá nhân kịp thời phản ánh về Sở Tài nguyên Môi trường để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, sửa đổi cho phù hợp./.

 

PHỤ LỤC

(Ban hành kèm theo Quyết định số 60/2014/UBND ngày 20/10/2014 của UBND tỉnh Lào Cai về việc ban hành quy định về Giải thưởng môi trường tỉnh)

Mẫu số 1a. Bản đăng ký tham gia xét tặng giải thưởng môi trường tỉnh Lào Cai

(Dành cho tổ chức)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------

BẢN ĐĂNG KÝ

THAM GIA XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG MÔI TRƯỜNG TỈNH LÀO CAI

NĂM.......................

1. Tên đơn vị:................................................................................................................

3. Số Quyết định thành lập:......................................................Ngày cấp.....................

4. Lĩnh vực đăng ký hoạt động (đăng ký kinh doanh):……………………........…………

.......................................................................................................................................

5. Điện thoại:..........................................Fax:.................................... E-mail:..................

6. Họ và tên thủ trưởng đơn vị:.......................................................................................

Điện thoại:..........................................Fax:......................................... E-mail..................

7. Quá trình hoạt động tại tỉnh Lào Cai:

TT

Thời gian

Lĩnh vực hoạt động

...

...

...

8. Những công việc đã làm về bảo vệ môi trường:

TT

Thời gian

Địa bàn triển khai hoạt động

Lĩnh vực hoạt động

Thành tích cụ thể

...

...

...

...

...

9. Lĩnh vực đăng ký tham gia xét tặng Giải thưởng Môi trường tỉnh Lào Cai (ghi rõ một trong các lĩnh vực quy định tại Điều 8 của Quy định này):

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

 

 

Xác nhận của cơ quan chủ quản (nếu có) Hoặc cơ quan quản lý trực tiếp.

(Ký tên, đóng dấu)

Lào Cai, ngày ....... tháng ........ năm ........

Thủ trưởng đơn vị

(Ký tên, đóng dấu)

 

Mẫu số 1b. Bản đăng ký tham gia xét tặng giải thưởng môi trường tỉnh Lào Cai

(Dành cho cá nhân)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------

BẢN ĐĂNG KÝ

THAM GIA XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG MÔI TRƯỜNG TỈNH LÀO CAI

NĂM.......................

1. Họ và tên:......................................................Số chứng minh thư nhân dân:...........

2. Ngày, tháng, năm sinh:.............................................................................................

3. Nơi ở hiện nay..........................................................................................................

4. Địa chỉ liên hệ:..........................................................................................................

5. Điện thoại:..........................................Fax:.................................... E-mail:...............

6. Nơi công tác:............................................................................................................

7. Công việc đang thực hiện (tên và mô tả công việc):................................................

.....................................................................................................................................

8. Quá trình công tác

TT

Thời gian

Đơn vị công tác

Chức danh/chức vụ

...

...

...

...

9. Những công việc đã làm về bảo vệ môi trường:

TT

Thời gian

Đơn vị công tác

Mô tả công việc

Thành tích cụ thể

...

...

...

...

...

10. Lĩnh vực đăng ký tham gia xét tặng Giải thưởng Môi trường tỉnh Lào Cai (ghi rõ một trong các lĩnh vực quy định tại Điều 8 của Quy định này):

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

 

 

Xác nhận của chính quyền cấp phường, xã hoặc thủ trưởng đơn vị công tác

(Ký tên, đóng dấu)

Lào Cai, ngày ....... tháng ....... năm .......

Người đăng ký

(Ký tên)

 

Mẫu số 1c. Bản đăng ký tham gia xét tặng giải thưởng môi trường tỉnh Lào Cai

(Dành cho cộng đồng)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------

BẢN ĐĂNG KÝ

THAM GIA XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG MÔI TRƯỜNG TỈNH LÀO CAI

NĂM.......................

1. Tên cộng đồng:.........................................................................................................

2. Địa chỉ cộng đồng:....................................................................................................

3. Địa phương lập thành tích về bảo vệ môi trường:....................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

4. Họ và tên Đại diện cộng đồng:..................................................................................

5. Điện thoại:..........................................Fax:.................................... E-mail:................

6. Quá trình hoạt động

TT

Thời gian

Đơn vị công tác

Chức danh/chức vụ

...

...

...

...

7. Những công việc đã làm về bảo vệ môi trường:

TT

Thời gian

Đơn vị công tác

Mô tả công việc

Thành tích cụ thể

...

...

...

...

...

8. Lĩnh vực đăng ký tham gia xét tặng Giải thưởng Môi trường tỉnh Lào Cai (ghi rõ một trong các lĩnh vực quy định tại Điều 9 của Quy định này):

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

 

 

Xác nhận của địa phương nơi lập thành tích bảo vệ môi trường

(Ký tên, đóng dấu)

Lào Cai, ngày ....... tháng ........ năm ........

Đại diện cộng đồng

(Ký tên, đóng dấu)

 

Mẫu số 2a. Báo cáo thành tích tham gia xét tặng Giải thưởng Môi trường tỉnh Lào Cai

(Dành cho tổ chức)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------

BÁO CÁO THÀNH TÍCH

THAM GIA XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG MÔI TRƯỜNG TỈNH LÀO CAI

NĂM.......................

Tên đơn vị:.................................................................................................................

Địa chỉ liên hệ:............................................................................................................

Lĩnh vực hoạt động:....................................................................................................

Địa phương lập thành tích về bảo vệ môi trường:......................................................

Lĩnh vực bảo vệ môi trường đăng ký tham gia xét Giải thưởng:................................

....................................................................................................................................

1. Tình hình hoạt động của tổ chức trong 02 năm gần đây (tính đến thời điểm đăng ký xét tặng Giải thưởng):............................................................................................

........................................................................................................................................

2. Đóng góp đối với sự nghiệp bảo vệ môi trường:........................................................

.......................................................................................................................................

3. Tính hiệu quả về kinh tế, xã hội:................................................................................

.......................................................................................................................................

4. Quy mô và phạm vi ảnh hưởng:................................................................................

.......................................................................................................................................

5. Tính liên tục thời gian tác động:............................................................................

.......................................................................................................................................

 

 

Xác nhận của cơ quan chủ quản (nếu có) Hoặc phòng Tài nguyên và môi trường,UBND huyện nơi lập thành tích.

(Ký tên, đóng dấu)

Lào Cai, ngày ....... tháng ....... năm ........

Thủ trưởng đơn vị

(Ký tên, đóng dấu)

 

Mẫu số 2b. Báo cáo thành tích tham gia xét tặng Giải thưởng Môi trường tỉnh Lào Cai

(Dành cho cá nhân)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------

BÁO CÁO THÀNH TÍCH

THAM GIA XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG MÔI TRƯỜNG TỈNH LÀO CAI

NĂM.......................

Họ và tên:.................................................................................................................

 Địa chỉ liên hệ:.........................................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh:.............................................................................................

Đơn vị công tác:........................................................................................................

Lĩnh vực công tác:...................................................................................................

Lĩnh vực bảo vệ môi trường đăng ký tham gia xét Giải thưởng:..............................

..................................................................................................................................

1. Đóng góp đối với sự nghiệp bảo vệ môi trường:....................................................

....................................................................................................................................

2. Tính hiệu quả về kinh tế, xã hội:.............................................................................

....................................................................................................................................

3. Tính điển hình và ảnh hưởng đối với cộng đồng:...................................................

....................................................................................................................................

4. Tính sáng tạo:..........................................................................................................

.....................................................................................................................................

 

Xác nhận của chính quyền cấp phường, xã nơi lập thành tích

(Ký tên, đóng dấu)

Người viết báo cáo

(Ký tên)

 

Mẫu số 2c. Báo cáo thành tích tham gia xét tặng Giải thưởng Môi trường tỉnh Lào Cai

(Dành cho cộng đồng)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------

BÁO CÁO THÀNH TÍCH

THAM GIA XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG MÔI TRƯỜNG TỈNH LÀO CAI

NĂM.......................

Đơn vị giới thiệu:.........................................................................................................

....................................................................................................................................

Địa chỉ liên hệ của đơn vị giới thiệu:.............................................................................

Tên cộng đồng:...........................................................................................................

Địa chỉ của cộng đồng:.................................................................................................

Địa phương lập thành tích về bảo vệ môi trường:.......................................................

Lĩnh vực bảo vệ môi trường đăng ký tham gia xét Giải thưởng:.................................

.......................................................................................................................................

1. Đóng góp đối với sự nghiệp bảo vệ môi trường:.......................................................

.......................................................................................................................................

2. Tính hiệu quả về kinh tế, xã hội:................................................................................

.......................................................................................................................................

3. Tính điển hình và ảnh hưởng đối với cộng đồng:......................................................

.......................................................................................................................................

4. Tính sáng tạo:.............................................................................................................

........................................................................................................................................

 

Xác nhận của chính quyền địa phương nơi lập thành tích bảo vệ môi trường

(Ký tên, đóng dấu)

Thủ trưởng đơn vị giới thiệu

(Ký tên, đóng dấu)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 60/2014/QĐ-UBND Quy định về Giải thưởng môi trường tỉnh Lào Cai

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.001

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.150.57