Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 5364/QĐ-BCT năm 2013 phê duyệt “Đề án truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng về phát triển nhiên liệu sinh học” thuộc Đề án phát triển nhiên liệu sinh học đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2025 do Bộ Công thương ban hành

Số hiệu: 5364/QĐ-BCT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Lê Dương Quang
Ngày ban hành: 31/07/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 5364/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT “ĐỀ ÁN TRUYỀN THÔNG NÂNG CAO NHẬN THỨC CỘNG ĐỒNG VỀ PHÁT TRIỂN NHIÊN LIỆU SINH HỌC” THUỘC ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN NHIÊN LIỆU SINH HỌC ĐẾN NĂM 2015, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2025

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Quyết định số 177/2007/QĐ-TTg ngày 20 tháng 11 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án phát triển nhiên liệu sinh học đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 53/2012/QĐ-TTg ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 147/2009/TTLT-BTC-BCT ngày 21 tháng 7 năm 2009 của Bộ Tài chính - Bộ Công Thương về việc Quy định chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện Đề án phát triển nhiên liệu sinh học;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt “Đề án truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng về phát triển nhiên liệu sinh học” thuộc Đề án phát triển nhiên liệu sinh học đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2025 với những nội dung chủ yếu sau đây:

I. Mục tiêu:

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, vận động cộng đồng, nâng cao nhận thức và thúc đẩy sử dụng nhiên liệu sinh học trên phạm vi toàn quốc nhằm thực hiện thành công lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, góp phần bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

II. Nội dung truyền thông:

1. Tuyên truyền về chủ trương, đường lối và chính sách của Nhà nước về phát triển và sử dụng nhiên liệu sinh học ở nước ta.

2. Tuyên truyền và phổ biến kiến thức về nhiên liệu sinh học.

3. Thông tin về công nghệ sản xuất và thị trường nhiên liệu sinh học.

4. Thông tin về mô hình phát triển vùng nguyên liệu sản xuất nhiên liệu sinh học.

5. Thông tin về kinh nghiệm của các nước trong khu vực và thế giới về phát triển và sử dụng nhiên liệu sinh học.

III. Đối tượng truyền thông

1. Tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động quản lý, sản xuất và kinh doanh nhiên liệu sinh học.

2. Người sử dụng nhiên liệu sinh học.

IV. Phương thức truyền thông

1. Truyền thông trên phương tiện thông tin đại chúng

- Báo hình: Thực hiện trên các đài truyền hình Trung ương và địa phương, đặc biệt là những địa phương thực hiện tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống từ ngày 01 tháng 12 năm 2014.

- Báo in: Tập trung tuyên truyền mạnh trên một số báo của Trung ương, Bộ, ngành có phạm vi ảnh hưởng rộng và đối tượng độc giả phù hợp với nội dung cần tuyên truyền.

- Báo nói: Thực hiện trên Đài Tiếng nói Việt Nam với các kênh dễ tiếp cận đến với các đối tượng cần tuyên truyền, như: VOV1, VOV giao thông; các đài phát thanh địa phương.

- Báo điện tử: Một số báo điện tử có dung lượng độc giả lớn, cập nhật thông tin tin thường xuyên, nhanh chóng.

2. Truyền thông xã hội:

- Xây dựng Website cung cấp các thông tin chính thống và mang tính bền vững đăng tải văn bản về chủ trương, đường lối và chính sách của Nhà nước đối với việc phát triển và sử dụng nhiên liệu sinh học ở nước ta; phổ biến kiến thức cho mọi người hiểu về vai trò quan trọng và hiệu quả kinh tế, xã hội và bảo vệ môi trường của nhiên liệu sinh học trong sự phát triển bền vững.

- Xây dựng các clip tuyên truyền mang thông điệp nội dung cần truyền thông phát trên VTV, VOV và các Website của một số báo điện tử có lượng độc giả truy cập cao vào mỗi ngày.

- Thiết kế, in cẩm nang và băng rôn để tuyên truyền, khuyến khích cộng đồng sử dụng nhiên liệu sinh học.

- Xây dựng mạng lưới tư vấn, cung cấp thông tin miễn phí tới người tiêu dùng trong quá trình sử dụng nhiên liệu sinh học.

- Tổ chức các hội nghị chuyên đề, các lớp tập huấn nhằm phổ biến kiến thức cho mọi người hiểu về vai trò quan trọng và hiệu quả kinh tế, xã hội và bảo vệ môi trường của nhiên liệu sinh học trong sự phát triển bền vững.

- Tổ chức các sự kiện liên quan tới nội dung cần truyền thông.

V. Thời gian thực hiện

- Thời gian thực hiện: giai đoạn 2013-2015

- Phạm vi thực hiện: tất cả các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; ưu tiên tập trung những địa phương thực hiện tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống từ ngày 01 tháng 12 năm 2014.

VI. Kinh phí thực hiện

Nguồn kinh phí thực hiện Đề án truyền thông bao gồm:

- Kinh phí từ ngân sách nhà nước thực hiện Đề án phát triển nhiên liệu sinh học đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2025.

- Huy động từ sự đóng góp của các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước.

VII. Tổ chức thực hiện

- Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các Bộ: Thông tin và Truyền thông, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Khoa học và Công nghệ, Giao thông vận tải xây dựng kế hoạch chi tiết và triển khai thực hiện Đề án.

- Thành lập Bộ phận thường trực để đôn đốc triển khai thực hiện Đề án, Bộ phận thường trực đặt tại Bộ Công Thương.

- Trên cơ sở kế hoạch truyền thông, Bộ Công Thương phối hợp với Bộ Tài chính xây dựng dự toán kinh phí và bố trí ngân sách nhà nước để triển khai thực hiện Đề án này.

- Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, các cơ quan thông tấn báo chí trung ương và địa phương, các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh nhiên liệu sinh học tổ chức tuyên truyền, khuyến khích cộng đồng sử dụng nhiên liệu sinh học.

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm hỗ trợ các cơ quan báo chí và các doanh nghiệp trong việc tuyên truyền, khuyến khích cộng đồng sử dụng nhiên liệu sinh học.

- Các doanh nghiệp sản suất, kinh doanh nhiên liệu sinh học xây dựng và thực hiện chương trình truyền thông trong doanh nghiệp mình. Phối hợp với Bộ Công Thương tổ chức, triển khai chương trình truyền thông phù hợp với nội dung của Đề án.

Điều 2. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ: Khoa học và Công nghệ, Tài chính; Chánh Văn phòng giúp việc Ban Điều hành Đề án và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- VPCP;
- Các Bộ: TT&TT, TC, NN&PTNT, KH&CN, GTVT;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các Đài: Truyền hình VN, Tiếng nói VN;
- Các Tập đoàn: Dầu khí VN, Xăng dầu VN;
- Lưu: VT, KHCN, Văn phòng GV.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Dương Quang

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 5364/QĐ-BCT năm 2013 phê duyệt “Đề án truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng về phát triển nhiên liệu sinh học” thuộc Đề án phát triển nhiên liệu sinh học đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2025 do Bộ Công thương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.223
DMCA.com Protection Status

IP: 54.172.221.7