Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 5282/QĐ-UBND 2019 sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi thành phố Hồ Chí Minh

Số hiệu: 5282/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Thanh Liêm
Ngày ban hành: 14/12/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5282/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Ch Minh, ngày 14 tháng 12 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 129/2017/NĐ-CP NGÀY 16 THÁNG 11 NĂM 2017 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VIỆC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VÀ KHAI THÁC TÀI SẢN KẾT CẤU HẠ TẦNG THỦY LỢI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Thủy lợi ngày 19 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 129/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ về quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi;

Căn cứ Thông tư số 05/2019/TT-BNNPTNT ngày 02 tháng 5 năm 2019 về quy định chế độ, quy trình bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 3196/TTr-SNN ngày 15 tháng 11 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thi hành Nghị định số 129/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Tài Chính, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ; Bộ NN và PTNT (b/c);
- TT/TU; TT/HĐND.TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- UBMTTQ Việt Nam TP và các đoàn thể TP;
- VPTU và các Ban Thành ủy;
- Các Ban HĐND TP;
- VPUB: các PVP;
- Các Phòng CV, TT CB, Tin học;
- Lưu: VT, (KT/Trọng) MH

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Thanh Liêm

 

KẾ HOẠCH

VỀ TRIỂN KHAI THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 129/2017/NĐ-CP NGÀY 16 THÁNG 11 NĂM 2017 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VIỆC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VÀ KHAI THÁC TÀI SẢN KẾT CẤU HẠ TẦNG THỦY LỢI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 5282/QĐ-UBND ngày 14 thng 12 năm 2019 của y ban nhân dân thành phố)

I. MỤC ĐÍCH

1. Để đảm bảo triển khai thực hiện hiệu quả Nghị định số 129/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ (sau đây viết tắt là Nghị định số 129/2017/NĐ-CP) quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

2. Phân công nhiệm vụ, nội dung công việc, yêu cầu thời gian thực hiện để Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Xây dựng, Sở Tài chính, y ban nhân dân các quận - huyện, y ban nhân dân các xã, phường, thị trấn, các Tổ chức thủy lợi cơ sở và cá nhân có liên quan triển khai thực hiện đảm bảo đầy đủ thống nhất.

II. NỘI DUNG

1. Triển khai, phân cấp quản lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi theo điểm b khoản 1 Điu 21 Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2017 (sau đây viết tắt là Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14) và Khoản 1, Điều 5 của Nghị định số 129/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2017.

2. Xây dựng Đề án giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi theo quy định tại Điều 21, Điều 22 của Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14 và Khoản 2, Điều 5 của Nghị định số 129/2017/NĐ-CP .

3. Lập phương thức giao khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 129/2017/NĐ-CP .

4. Lập hồ sơ quản lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi tại khoản 1, Điều 57 Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14 và Điều 9 Nghị định số 129/2017/NĐ-CP .

5. Thực hiện Kế toán tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 129/2017/NĐ-CP .

6. Bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi theo quy định tại các Điều 11, 12, 13 và 14 Nghị định số 129/2017/NĐ-CP , Thông tư số 05/2019/TT-BNNPTNT ngày 02 tháng 5 năm 2019.

III. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, y ban nhân dân Quận - Huyện, Công ty TNHH MTV Quản lý Khai thác Dịch vụ thủy lợi rà soát, tổng hợp tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi tham mưu y ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định phân cấp, giao tài sản cho đơn vị quản lý.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, y ban nhân dân Quận - Huyện, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố, Công ty TNHH MTV Quản lý Khai thác Dịch vụ thủy lợi tổ chức rà soát, phân loại, lập phương án giao tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi được phân cấp.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn y ban nhân dân các Quận - Huyện, các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện giao quản lý tài sản, khai thác và lập hồ sơ quản lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ để tham mưu trình y ban nhân dân Thành phố xem xét, quyết định giao tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi cho đơn vị khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi để tổ chức khai thác theo quy định.

- Lập hồ sơ, quản lý hồ sơ về tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi và thực hiện Kế toán tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi thuộc phạm vi quản lý theo quy định tại Điều 9 và Điều 10 Nghị định số 129/2017/NĐ-CP

- Định kỳ lập Danh mục và kế hoạch bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi thuộc phạm vi quản lý, trình y ban nhân dân Thành phố phê duyệt và công bố công khai vào ngày 01 tháng 01 hàng năm trên Cổng thông tin điện tử của Sở. Tổ chức thực hiện việc bảo trì tài sản theo quy định tại Điều 11, Điều 12, Điều 13 và Điều 14 Nghị định số 129/2017/NĐ-CP ; Thông tư số 05/2019/TT-BNNPTNT .

- Tổng hợp, báo cáo y ban nhân dân Thành phố tình hình quản lý, sử dụng, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi theo đúng quy định.

2. Sở Xây dựng.

- Thực hiện các chức năng quản lý nhà nước về tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi phục vụ tiêu thoát nước trên địa bàn Thành phố theo phân cấp quản lý.

- Chủ trì phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn y ban nhân dân các quận - huyện, các tổ chức, cá nhân có liên quan tổ chức thực hiện giao quản lý, khai thác và lập hồ sơ quản lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi phục vụ tiêu thoát nước.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, y ban nhân dân các quận, huyện, các đơn vị liên quan tổ chức rà soát, phân loại, lập phương án giao tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi phục vụ tiêu thoát nước do y ban nhân dân các quận, huyện, các ban quản lý.

- Lập hồ sơ, quản lý hồ sơ về tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi và thực hiện Kế toán tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi thuộc phạm vi quản lý theo quy định.

- Định kỳ tổng hợp danh mục và có kế hoạch bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi thuộc phạm vi quản lý, trình y ban nhân dân Thành phố phê duyệt và công bố công khai trên Cổng thông tin điện tử của Sở vào ngày 01 tháng 01 hàng năm. Tổ chức thực hiện bảo trì tài sản theo quy định.

- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các sở, ngành, địa phương và các cá nhân, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Nghị định số 129/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2017. Đồng thời, tổng hợp, báo cáo y ban nhân dân Thành phố tình hình quản lý, sử dụng, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi phục vụ tiêu thoát nước theo đúng quy định.

3. Sở Tài chính.

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Xây dựng tham mưu y ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định giao quản lý, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi.

- Tổng hợp tham mưu y ban nhân dân Thành phố phân bổ kinh phí cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Xây dựng, y ban nhân dân các quận, huyện để tổ chức thực hiện việc bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi theo quy định khi có yêu cầu. Hướng dẫn, kiểm tra việc thanh, quyết toán kinh phí bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi.

4. y ban nhân dân các quận, huyện.

- Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức rà soát, phân loại, lập phương án giao tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi được phân cấp quản lý trên địa bàn.

- Chủ tịch y ban nhân dân các quận, huyện quyết định giao công trình thủy lợi được phân cấp quản lý trên địa bàn Thành phố cho đơn vị khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi để tổ chức khai thác theo quy định.

- Tổ chức lập hồ sơ, quản lý hồ sơ về tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi và thực hiện Kế toán tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi thuộc phạm vi quản lý theo quy định tại Điều 9 và Điều 10 Nghị định số 129/2017/NĐ-CP .

- Hướng dẫn các Tổ chức thủy lợi cơ sở, y ban nhân dân cấp xã tổ chức thực hiện việc quản lý, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi theo quy định.

- Định kỳ tổ chức lập, phê duyệt Danh mục và kế hoạch bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi thuộc phạm vi quản lý để công bố công khai vào ngày 01 tháng 01 hàng năm trên Cổng thông tin điện tử của cơ quan quản lý tài sản. Tổ chức thực hiện việc bảo trì tài sản theo quy định tại Điều 11, Điều 12, Điều 13 và Điều 14 Nghị định số 129/2017/NĐ-CP .

- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các Tổ chức thủy lợi cơ sở, y ban nhân dân cấp phường, xã triển khai thực hiện Nghị định số 129/2017/NĐ-CP ; tổng hợp báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Xây dựng, Sở Tài chính để trình y ban nhân dân Thành phố tình hình quản lý, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi theo đúng quy định.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

- Các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ Kế hoạch, nhiệm vụ được giao, hàng năm lập dự toán kinh phí thực hiện và tổng hợp chung vào dự toán chi ngân sách nhà nước của cơ quan, đơn vị và địa phương trình cơ quan tài chính để bố trí kinh phí ngân sách nhà nước theo phân cấp để thực hiện theo quy định.

- Việc lập dự toán, quyết toán, quản lý, sử dụng kinh phí cho công tác tổ chức quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh được thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành. Đối với các hoạt động trong Kế hoạch được triển khai trong năm 2019, các sở, ban, ngành và y ban nhân dân các quận, huyện được phân công thực hiện có trách nhiệm lập dự toán bổ sung và sắp xếp, bố trí kinh phí trong nguồn ngân sách nhà nước năm 2019 để tổ chức thực hiện.

- Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh khó khăn, vướng mắc hoặc các quy định tại Quyết định này không còn phù hợp với tình hình thực tế. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Xây dựng, Sở Tài chính nghiên cứu, tổng hợp tham mưu y ban nhân dân Thành phố xem xét ban hành quy định sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và tình hình thực tế trên địa bàn Thành phố.

Yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Xây dựng, Sở Tài chính, y ban nhân dân các quận, huyện và các cơ quan có liên quan khẩn trương tổ chức thực hiện./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 5282/QĐ-UBND ngày 14/12/2019 về Kế hoạch triển khai thi hành Nghị định 129/2017/NĐ-CP quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


666

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.160.97
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!