Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 507-TTg năm 1995 về việc chuyển trách nhiệm quản lý nhà nước các dự án xây dựng rừng phòng hộ sông đà, thạch nham, dầu tiếng, trị an cho uỷ ban nhân dân các tỉnh trong vùng dự án do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 507-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Võ Văn Kiệt
Ngày ban hành: 26/08/1995 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 507-TTg

Hà Nội, ngày 26 tháng 8 năm 1995

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CÁC DỰ ÁN XÂY DỰNG RỪNG PHÒNG HỘ SÔNG ĐÀ, THẠCH NHAM, DẦU TIẾNG, TRỊ AN CHO UỶ BAN NHÂN DÂN CÁC TỈNH TRONG VÙNG DỰ ÁN

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lâm nghiệp tại Tờ trình số 1805-TCLĐ ngày 30-6-1995, ý kiến của Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước tại Công văn số 2189-UB/NLN ngày 5-7-1995, Bộ Xây dựng tại Công văn số 1158-BXD/CSXD ngày 10-8-1995
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển trách nhiệm quản lý Nhà nước các dự án xây dựng rừng phòng hộ Sông Đà, Thạch Nham, Dầu Tiếng, Trị An từ Bộ Lâm nghiệp theo các Quyết định số 354-CT ngày 11-12-1989, số 219-CT ngày 15-6-1990, số 89-CT ngày 2-4-1991, số 229-CT ngày 27-7-1991 và số 71-CT ngày 5-3-1992 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ) sang Uỷ ban nhân dân các tỉnh quản lý theo lãnh thổ của từng tỉnh như sau:

1- Dự án xây dựng rừng phòng hộ đầu nguồn Sông Đà do Uỷ ban nhân dân 5 tỉnh: Hoà Bình, Sơn La, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái quản lý.

2- Dự án xây dựng rừng phòng hộ Thạch Nham do Uỷ ban nhân dân 2 tỉnh: Quảng Ngãi, Kon Tum quản lý.

3- Dự án xây dựng rừng phòng hộ Dầu Tiếng do Uỷ ban nhân dân 2 tỉnh: Sông Bé, Tây Ninh quản lý.

4- Dự án xây dựng rừng phòng hộ Trị An do Uỷ ban nhân dân 3 tỉnh: Đồng Nai, Lâm Đồng, Bình Thuận quản lý.

Điều 2. Bộ Lâm nghiệp có trách nhiệm bàn giao sang Uỷ ban nhân dân các tỉnh nói trên toàn bộ hồ sơ của dự án thuộc từng tỉnh, kết quả thực hiện đầu tư tính đến ngày 31 tháng 12 năm 1994, kế hoạch năm 1995. Việc bàn giao phải xong trong năm 1995.

Sau khi hoàn thành việc bàn, Bộ Lâm nghiệp có trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra, đảm bảo việc xây dựng các dự án rừng phòng hộ nói trên theo đúng mục tiêu, quy hoạch, kế hoạch đã được duyệt; giải thể Ban quản lý các công trình trồng rừng trực thuộc Bộ; đồng thời tăng cường bộ phận chuyên viên chuyên trách Chương trình 327 để Bộ giúp Bộ chỉ đạo, kiểm tra các dự án xây dựng rừng phòng hộ trọng điểm. Lương và các khoản chi phí khác do tổ chức cán bộ tăng cường trích từ khoản quản lý phí của Chương trình 327 phần do Bộ Lâm nghiệp quản lý.

Điều 3. Uỷ ban nhân dân các tỉnh có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ dự án, kết quả đầu tư; sắp xếp, điều chỉnh (nếu có) và tách thành một dự án riêng về đầu tư, xây dựng rừng phòng hộ trong phạm vi lãnh thổ của tỉnh phù hợp với mục tiêu, quy hoạch của các Quyết định đã nêu ở Điều 1 theo hướng dẫn của Ban chỉ đạo Chương trình 327 Trung ương; kiện toàn Ban quản lý trồng rừng phòng hộ đã có của tỉnh để tổ chức thực hiện dự án xây dựng rừng phòng hộ mới được chuyển giao. Trong khi chưa hoàn thành việc sắp xếp, điều chỉnh và tách thành dự án riêng, các hạng mục công trình và các luận chứng kinh tế kỹ thật xã đang đầu tư hoặc đã được cấp có thẩm quyền duyệt vẫn được tiếp tục đầu tư theo chỉ tiêu kế hoạch được duyệt hàng năm.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước, Bộ trưởng Bộ Lâm nghiệp và các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ có liên quan, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh nói trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Võ Văn Kiệt

(Đã ký)

 

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
--------

No: 507-TTg

Hanoi, August 26, 1995

 

DECISION

TRANSFERRING STATE MANAGEMENT RESPONSIBILITY OVER THE DA RIVER, THACH NHAM, DAU TIENG AND TRI AN PROTECTIVE FOREST BUILDING PROJECTS TO THE PEOPLE'S COMMITTEES OF THE PROVINCES IN THE PROJECT AREAS

THE PRIME MINISTER

Pursuant to the Law on Organization of the Government of September 30, 1992;
At the proposal of the Minister of Forestry made in Report No.1805-TCLD of June 30, 1995, and considering the comments of the State Planning Committee in its Official Dispatch No.2189-UB/NLN of July 5, 1995, and of the Ministry of Construction in its Official Dispatch No.1158-BXD/CSXD of August 10, 1995,

DECIDES:

Article 1.- To transfer the State management responsibility over the Da River, Thach Nham, Dau Tieng, Tri An protective forest building projects from the Ministry of Forestry to the People's Committees of the provinces in their respective localities, in accordance with Decision No.354-CT of December 11, 1989, Decision No.219-CT of June 15, 1990, Decision No.89-CT of April 2, 1991, Decision No.229-CT of July 27, 1991, and Decision No.71-CT of March 5, 1992 of the Chairman of the Council of Ministers (now the Prime Minister), under the following terms:

1. The Da River upstream protective forest building project is now placed under the management of the People's Committees of 5 provinces: Hoa Binh, Son La, Lai Chau, Lao Cai and Yen Bai.

2. The Thach Nham protective forest building project is now placed under the management of the People's Committees of 2 provinces: Quang Ngai and Kon Tum.

3. The Dau Tieng protective forest building project is now placed under the management of the People's Committees of 2 provinces: Song Be and Tay Ninh.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 507-TTg năm 1995 về việc chuyển trách nhiệm quản lý nhà nước các dự án xây dựng rừng phòng hộ sông đà, thạch nham, dầu tiếng, trị an cho uỷ ban nhân dân các tỉnh trong vùng dự án do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.459

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.230.76.196