Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 50/2001/QĐ-TTg điều chỉnh phạm vi ranh giới và đổi tên khu bảo tồn thiên nhiên Biển Lạc - Núi Ông do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành

Số hiệu: 50/2001/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Công Tạn
Ngày ban hành: 10/04/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 50/2001/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2001

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 50/2001/QĐ-TTG NGÀY 10 THÁNG 4 NĂM 2001 VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH PHẠM VI RANH GIỚI VÀ ĐỔI TÊN KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN BIỂN LẠC -NÚI ÔNG

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Luật Bảo vệ và Phát triển rừng ngày 19 tháng 8 năm 1991;
Theo đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Thuận (tờ trình số 2422/UBBT-NLN ngày 30 tháng 12 năm 1999 và Công văn số 2168/UBBT-NLN ngày 11 tháng 12 năm 2000); ý kiến các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Công văn số 459/BNN-KL ngày 16 tháng 02 năm 2000); Kế hoạch và Đầu tư (Công văn số 572 BKH/NN ngày 28 tháng 01 năm 2000); Khoa học, Công nghệ và Môi trường (Công văn số 182/BKHCN-MT/MTG ngày 25 tháng 01 năm 2000);

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh quy mô ranh giới Khu bảo tồn thiên nhiên Biển Lạc - Núi Ông. Tách khu Biển Lạc với tổng diện tích là 12.154,5 ha ra khỏi khu bảo tồn thiên nhiên Biển Lạc - Núi Ông, đổi tên thành Khu bảo tồn thiên nhiên Núi Ông có tổng diện tích tự nhiên là 25.468,5 ha.

Điều 2. Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo, giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Thuận:

- Xây dựng Dự án đa mục tiêu khu vực Biển Lạc với diện tích 12.154,5 ha, bảo đảm mục tiêu chính là: đầu tư bảo vệ, phục hồi và phát triển hệ sinh thái rừng và hệ sinh thái đất ngập nước vùng Biển Lạc.

- Xây dựng Dự án vùng đệm của khu bảo tồn thiên nhiên Núi ông theo đúng quy định của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 08/2001/QĐ-TTg ngày 11 tháng 01 năm 2001 về ban hành Quy chế quản lý rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất là rừng tự nhiên.

Điều 3. Dự án Đầu tư xây dựng Khu bảo tồn thiên nhiên Núi ông; Dự án vùng đệm của khu bảo tồn thiên nhiên Núi ông; Dự án đa mục tiêu khu vực Biển Lạc, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và thực hiện đầu tư theo đúng quy định tại Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 của Chính phủ; Nghị định Số 12/2000/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2000 của Chính phủ về việc Bổ sung sửa đổi một số điều của Quy chế Quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08 tháng năm 1999 và cơ chế quản lý đầu tư của Chương trình 661.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 5. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Thủ trưởng các ngành liên quan và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Thuận chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nguyễn Công Tạn

(Đã ký)

 

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-----

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
-------

No: 50/2001/QD-TTg

Hanoi, April 10, 2001

 

DECISION

ADJUSTING THE BOUNDARY AND RENAMING BIEN LAC - NUI ONG NATURE CONSERVATION ZONE

THE PRIME MINISTER

Pursuant to the Law on Organization of the Government of September 30, 1992;
Pursuant to the Law on Forest Protection and Development of August 19, 1991;
At the proposal the president of the Peoples Committee of Binh Thuan province (at Report No. 2422/UBBT-NLN of December 30, 1999 and Official Dispatch No. 2168/UBBT-NLN of December 11, 2000); and opinions of the Ministry of Agriculture and Rural Development (at Official Dispatch No. 459/BNN-KL of February 16, 2000), the Ministry of Planning and Investment (at Official Dispatch No. 572-BKH/NN of January 28, 2000), and the Ministry of Science, Technology and Environment (at Official Dispatch No. 182/BKHCN-MT/MTg of January 25, 2000),

DECIDES:

Article 1.- To adjust the boundary of Bien Lac-Nui Ong nature conservation zone. To separate Bien Lac zone with a total area of 12,154.5 hectares from Bien Lac-Nui Ong nature conservation zone and rename it Nui Ong nature conservation zone with a total natural area of 25,468.5 hectares.

Article 2.- To assign the Ministry of Agriculture and Rural Development to direct and assist the People�s Committee of Binh Thuan province in:

- Elaborating the project on Bien Lac multi-purpose zone with an area of 12,154.5 hectares, ensuring the following major targets: investment in the protection, restoration and development of the forest and submerged land ecological systems of Bien Lac zone.

- Elaborating the project on Nui Ong nature conservation zones buffer area in strict accordance with the provisions of the Prime Ministers Decision No. 08/2001/QD-TTg of January 11, 2001, issuing the Regulation on the management of special-use forests, protection forests and production forests, which are natural forests.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 50/2001/QĐ-TTg điều chỉnh phạm vi ranh giới và đổi tên khu bảo tồn thiên nhiên Biển Lạc - Núi Ông do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.530
DMCA.com Protection Status

IP: 107.23.176.162