Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 437/QĐ-UBND năm 2017 bổ sung giá thu mua thủy sản bình quân tháng 10 năm 2016 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh để làm cơ sở tính bồi thường, hỗ trợ hàng thủy sản tồn kho do ảnh hưởng của sự cố môi trường

Số hiệu: 437/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Tĩnh Người ký: Đặng Ngọc Sơn
Ngày ban hành: 09/02/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 437/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 09 tháng 02 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH BỔ SUNG GIÁ THU MUA THỦY SẢN BÌNH QUÂN THÁNG 10 NĂM 2016 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH ĐỂ LÀM CƠ SỞ TÍNH BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ HÀNG THỦY SẢN TỒN KHO DO ẢNH HƯỞNG CỦA SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 803/QĐ-TTg ngày 28/6/2012 của Thủ tướng chính phủ về Chương trình điều tra thống kê quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1880/QĐ-TTg ngày 29/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành định mức bồi thường thiệt hại cho các đối tượng tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế bị thiệt hại do sự cố môi trường biển;

Căn cứ Văn bản số 6851/BNN-TCTS ngày 12/8/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn kê khai, xác định thiệt hại do sự cố môi trường biển; Văn bản số 7433/BNN-TCTS ngày 01/9/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn bổ sung kê khai, xác định thiệt hại do sự cố môi trường biển; Văn bản số 9723/BNN-TCTS ngày 16/11/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn bổ sung phương pháp tính thiệt hại và xác định định mức bồi thường thiệt hại do sự cố môi trường biển;

Căn cứ Văn bản số 13993/BTC-NSNN ngày 04/10/2016 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bồi thường thiệt hại do sự cố môi trường biển theo Quyết định số 1880/QĐ-TTg ngày 29/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Văn bản số 10853/VPCP-KTTH ngày 14/12/2016 của Văn phòng Chính phủ về việc xác định giá làm căn cứ bồi thường, hỗ trợ hàng hải sản tồn kho tại 04 tỉnh miền Trung; Văn bản số 12039/BCT-TTTN ngày 14/12/2016 của Bộ Công thương về việc hướng dẫn xác định giá để làm căn cứ bồi thường, hỗ trợ hàng hải sản, tồn kho;

Căn cứ Quyết định số 71/QĐ-TCTK ngày 02/3/2016 của Tổng cục trưởng Tổng, cục Thống kê về ban hành phương án điều tra điều tra giá bán của người sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản;

Căn cứ kế hoạch số 262/KH-UBND ngày 18/8/2016 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện kê khai, xác định thiệt hại do sự cố môi trường biển;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Văn bản số 380/STC-GCS ngày 06/02/2017 (kèm theo Báo cáo thuyết minh số 32/CTK-NN ngày 25/01/2017 của Cục Thống kê),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành bổ sung giá thu mua thủy sản bình quân tháng 10 năm 2016 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh của 20 mặt hàng thủy sản để làm cơ sở tính bồi thường, hỗ trợ hàng thủy sản tồn kho do ảnh hưởng của sự cố môi trường (Chi tiết theo Phụ lục đính kèm).

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

1. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã ven biển và thành phố Hà Tĩnh khẩn trương kiểm kê hàng thủy sản tồn kho; trên cơ sở giá thu mua hải sản bình quân tháng 10/2016 theo Quyết định này; Hướng dẫn số 06 LN/CT-NN&PTNT-TC-CTK ngày 22/12/2016 của Liên ngành: Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Cục Thống kê; quy định, hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương và các quy định có liên quan; tiến hành áp giá, thẩm định, phê duyệt giá trị bồi thường, hỗ trợ hàng thủy sản tồn kho và tổng hợp, trình Hội đồng kiểm tra, soát xét, thẩm tra giá trị thiệt hại do sự cố môi trường biển trên địa bàn tỉnh (Hội đồng tỉnh) thẩm định, phê duyệt để chi trả cho người dân kịp thời, đúng quy định; chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả kê khai, áp giá, chi trả bồi thường, hỗ trợ.

2. Sở Công thương: Khẩn trương hướng dẫn các địa phương xác định giá hải sản thực tế thu mua và việc áp giá, tính toán giá trị bồi thường, hỗ trợ hàng thủy sản tồn kho theo đúng quy định.

3. Sở Tài chính: Chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương thực hiện đầy đủ hồ sơ, thủ tục kê khai, áp giá, trình Hội đồng tỉnh thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt; đồng thời tham mưu điều chỉnh, cấp kinh phí để các địa phương tổ chức chi trả kịp thời, đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Công thương, Nông nghiệp và PTNT; Cục trưởng Cục Thống kê; Chủ tịch Hội đồng cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện: Kỳ Anh, Cẩm Xuyên, Thạch Hà, Lộc Hà, Nghi Xuân, thị xã Kỳ Anh, thành phố Hà Tĩnh; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các Bộ: Tài chính, Công thương, NNPTNT;
- Tổng cục Thống kê;
- Đ/c Bí thư, PBT TT Tỉnh ủy;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- PVP UBND tỉnh (phụ trách);
- Lưu: VT, NL.
Gửi: VB giấy và ĐT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Ngọc Sơn

 

PHỤ LỤC

BỔ SUNG GIÁ THU MUA THỦY SẢN BÌNH QUÂN THÁNG 10 NĂM 2016 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH ĐỐI VỚI 20 MẶT HÀNG
(Kèm theo Quyết định số 437/QĐ-UBND ngày 09/02/2017 của UBND tỉnh)

TT

Danh mục

Đơn vị tính

Giá thu mua bình quân tháng 10/2016

Ghi chú

A

B

C

1

2

1

Cá cơm bạc khô

Đồng/kg

160.520

 

2

Cá ngứa

Đồng/kg

235.710

 

3

Cá bè to

Đồng/kg

96.549

 

4

Cá bè nhỏ

Đồng/kg

64.312

 

5

Cá gai mu

Đồng/kg

21.411

 

6

Cá vược

Đồng/kg

159.514

 

7

Cá nhỡ

Đồng/kg

301.550

 

8

Cá bớp

Đồng/kg

168.666

 

9

Cá hố

Đồng/kg

80.125

 

10

Cá kình

Đồng/kg

60.777

 

11

Cồi mai

Đồng/kg

129.266

 

12

Mực lá

Đồng/kg

193.499

 

13

Ghẹ 3 mắt

Đồng/kg

69.521

 

14

Ghẹ xanh

Đồng/kg

212.624

 

15

Ghẹ 3 sao

Đồng/kg

73.841

 

16

Ghẹ đã bóc vỏ

Đồng/kg

524.404

 

17

Thịt cua biển

Đồng/kg

600.000

 

18

Tôm bạc

Đồng/kg

207.231

 

19

Cá chuối xanh

Đồng/kg

34.641

 

20

Cá chuối đỏ

Đồng/kg

31.179

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 437/QĐ-UBND năm 2017 bổ sung giá thu mua thủy sản bình quân tháng 10 năm 2016 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh để làm cơ sở tính bồi thường, hỗ trợ hàng thủy sản tồn kho do ảnh hưởng của sự cố môi trường

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


443

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.233.239.102