Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Quyết định 4350/QĐ-BYT 2020 hỗ trợ y tế trong phòng chống thiên tai cho các tỉnh miền Trung

Số hiệu: 4350/QĐ-BYT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Nguyễn Thanh Long
Ngày ban hành: 19/10/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4350/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ HỖ TRỢ Y TẾ TRONG PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN CHO CÁC TỈNH MIỀN TRUNG ĐANG CHỊU ẢNH HƯỞNG CỦA MƯA, LŨ NĂM 2020 ĐỐI VỚI CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC BỘ Y TẾ

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 30/2017/NĐ-CP ngày 21/03/2017 quy định tổ chức, hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; Nghị định số 160/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống thiên tai;

Căn cứ vào Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ về Quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 6765/QĐ-BYT ngày 08/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 2337/QĐ-BYT ngày 06/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế về phân công nhiệm vụ phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đối với các đơn vị thuộc Bộ Y tế;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Y tế.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao nhiệm vụ cho các Bệnh viện, Viện trực thuộc Bộ Y tế tham gia hỗ trợ y tế trong phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cho các tỉnh miền Trung đang chịu ảnh hưởng của mưa, lũ năm 2020.

(có Danh sách kèm theo)

Điều 2. Thủ trưởng các đơn vị được giao nhiệm vụ có trách nhiệm liên hệ với Giám đốc Sở Y tế các tỉnh/thành phố để cử các tổ, đội; tổ chức trực ban; duy trì lực lượng cơ động; dự trữ thuốc, hóa chất, vật tư, phương tiện về cấp cứu y tế, vệ sinh môi trường và sẵn sàng tham gia ứng phó với thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại các địa phương trong vùng. Thực hiện các chính sách, tài chính theo quy định của pháp luật về phòng chống thiên tai.

Giao Vụ Kế hoạch Tài chính (Văn phòng thường trực Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của Bộ Y tế) chủ trì, phối hợp với Cục Y tế Dự phòng, Cục Quản lý khám bệnh, chữa bệnh, Cục Quản lý môi trường y tế hướng dẫn tổ chức thực hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 19 tháng 10 năm 2020.

Điều 4. Các Ông, Bà: Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng, Cục trưởng các Vụ, Cục thuộc Bộ Y tế; Giám đốc Sở Y tế các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Thành phố Đà Nẵng; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như điều 4;
- PTTg Vũ Đức Đam (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Ủy ban Quốc gia tìm kiếm, cứu nạn (để b/c);
- Ban chỉ đạo TƯ về PCTT (để b/c);
- Các đồng chí Thứ trưởng;
- Thành viên BCH PCTT&TKCN BYT;
- UBND các tỉnh/thành phố: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế; Đà Nẵng; Quảng Nam;
- Sở Y tế các tỉnh/thành phố: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế; Đà Nẵng; Quảng Nam;
- Các Vụ, Cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ Y tế;
- Website Bộ Y tế; Báo SK&DS;
- Lưu: VT, KHTC1.

Q. BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Thanh Long

 

DANH SÁCH

CÁC BỆNH VIỆN, VIỆN THAM GIA NHIỆM VỤ HỖ TRỢ Y TẾ TRONG PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN CHO CÁC TỈNH MIỀN TRUNG ĐANG CHỊU ẢNH HƯỞNG CỦA MƯA LŨ NĂM 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số:   /QĐ-BYT ngày   /   /2020 của Bộ Y tế)

I. Công tác khám chữa bệnh:

1. Bệnh viện Bạch Mai hỗ trợ cho tỉnh Hà Tĩnh;

2. Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới hỗ trợ cho tỉnh Quảng Bình;

3. Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị;

4. Bệnh viện Đa khoa Trung ương Huế hỗ trợ cho tỉnh Thừa Thiên - Huế;

5. Bệnh viện C Đà Nẵng hỗ trợ cho Thành phố Đà Nẵng;

6. Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam hỗ trợ cho tỉnh Quảng Nam;

II. Công tác phòng, chống dịch

1. Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương hỗ trợ cho các tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình;

2. Viện sức khỏe nghề nghiệp và môi trường hỗ trợ cho các tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế;

3. Viện Pasteur Nha Trang hỗ trợ cho thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 4350/QĐ-BYT về phân công nhiệm vụ hỗ trợ y tế trong phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cho các tỉnh miền Trung đang chịu ảnh hưởng của mưa, lũ ngày 19/10/2020 đối với các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.413

DMCA.com Protection Status
IP: 34.236.191.0
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!