Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 43/2006/QĐ-BNN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Bùi Bá Bổng
Ngày ban hành: 01/06/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 43/2006/QĐ-BNN

Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

SỐ 43/2006/QĐ-BNN, NGÀY 01 THÁNG 6 NĂM 2006 BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ TRAO ĐỔI QUỐC TẾ NGUỒN GEN VẬT NUÔI QUÍ HIẾM

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 86/2003/NĐ-CP , ngày 18 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Pháp lệnh Giống vật nuôi số 16/2004/PL-UBTVQH11 ngày 24 tháng 3 năm 2004 của Ủy ban thường vụ Quốc hội;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Chăn nuôi, Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về trao đổi quốc tế nguồn gen vật nuôi quí hiếm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.    

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Chăn nuôi, Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

                        

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG 
Bùi Bá Bổng

 

QUY ĐỊNH

VỀ TRAO ĐỔI QUỐC TẾ NGUỒN GEN VẬT NUÔI QUÍ HIẾM
(Ban hành kèm theo Quyết định số
43/2006/QĐ-BNN ngày 01 tháng 06 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định về việc trao đổi quốc tế nguồn gen vật nuôi quí hiếm phục vụ cho mục đích nghiên cứu khoa học, không bao gồm việc nhập khẩu giống thương phẩm. Việc trao đổi quốc tế nguồn gen vật nuôi quí hiếm phải gắn liền với nhiệm vụ bảo tồn tài nguyên di truyền mà người trao đổi được giao với những nội dung hợp tác quốc tế cụ thể.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy định này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài có hoạt động trong lĩnh vực trao đổi quốc tế nguồn gen vật nuôi quí hiếm trên lãnh thổ Việt Nam.

Trong trường hợp Điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc gia nhập có quy định khác với Quy định này thì áp dụng Điều ước quốc tế đó.

Điều 3. Nguồn gen vật nuôi quí hiếm

Nguồn gen vật nuôi quí hiếm là những sinh vật sống hoàn chỉnh hay bộ phận sống của chúng (tinh trùng, phôi, tế bào trứng, mô động vật và đoạn AND) mang thông tin di truyền, có khả năng tạo ra hay tham gia tạo ra giống vật nuôi mới.

Điều 4. Mục đích của việc quy định trao đổi quốc tế nguồn gen vật nuôi quí hiếm

1. Tạo cơ sở pháp lý cho việc quản lý nhà nước về hợp tác quốc tế các nguồn gen vật nuôi quí hiếm cần bảo tồn của nước ta.

2. Việc hợp tác trao đổi quốc tế nguồn gen vật nuôi quí hiếm dựa trên cơ sở bình đẳng, các bên đều có lợi, ngăn chặn sự mất mát nguồn gen vật nuôi quí hiếm, bảo vệ và làm phong phú thêm đa dạng sinh học, cung cấp giống cho sản xuất nông nghiệp cũng như vật liệu di truyền cho nghiên cứu khoa học và chọn, tạo giống vật nuôi ở nước ta.

Điều 5. Quản lý, bảo tồn các nguồn gen giống vật nuôi quí hiếm

1. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao cho Cục Chăn nuôi thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về việc trao đổi quốc tế nguồn gen vật nuôi quí hiếm.

2. Người trao đổi khi có nhu cầu phải có hồ sơ xin phép trao đổi quốc tế nguồn gen vật nuôi quí hiếm gửi tới Cục Chăn nuôi. Hồ sơ bao gồm:

a) Đơn xin xuất, nhập khẩu nguồn gen vật nuôi quí hiếm (mẫu 1);

b) Lý lịch nguồn gen vật nuôi quí hiếm cần trao đổi quốc tế (mẫu 2);

c) Các văn bản có liên quan đến xuất khẩu hoặc nhập khẩu nguồn gen vật nuôi quí hiếm (Dự án hợp tác nghiên cứu, Hợp đồng nghiên cứu);

Cục trưởng Cục Chăn nuôi có trách nhiệm trình Bộ trưởng xem xét cấp giấy phép trao đổi nguồn gen vật nuôi quí hiếm trong thời gian không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày Cục nhận được hồ sơ hợp lệ.

3. Tổ chức, cá nhân có nhu cầu trao đổi quốc tế nguồn gen vật nuôi quí hiếm phải thực hiện theo các quy định của pháp luật về thú y, kiểm dịch động vật, an toàn vệ sinh thực phẩm và vệ sinh môi trường của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Điều 6. Nguyên tắc trao đổi nguồn gen vật nuôi quý hiếm

Khi cung cấp nguồn gen vật nuôi cho một đối tác quốc tế, cần đảm bảo các nguyên tắc sau:

1. Khi phía Việt Nam yêu cầu thì đối tác có trách nhiệm cung cấp lại nguồn gen vật nuôi quí hiếm mà Việt Nam đã cấp trước đó;

2. Cung cấp cho phía Việt Nam số liệu đánh giá và sử dụng nguồn gen vật nuôi quí hiếm mà phía Việt Nam đã cấp;

3. Phải có sự thoả thuận (bằng văn bản) của phía Việt Nam thì mới cung cấp nguồn gen vật nuôi quí hiếm cho đối tác thứ ba;

4. Khi đối tác sử dụng nguồn gen vật nuôi quí hiếm do phía Việt Nam cung cấp thuộc quyền tác giả của Việt Nam để phổ biến trong sản xuất hoặc tạo ra giống mới, Việt Nam được hưởng quyền tác giả theo qui định của Công ước quốc tế mà hai bên là các nước thành viên của Công ước quốc tế đó.

Điều 7. Điều khoản thi hành

Cục trưởng Cục Chăn nuôi, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình có trách nhiệm hướng dẫn thi hành Quy định này.

Trong quá trình thực hiện Quy định này, nếu có phát sinh vướng mắc, đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kịp thời báo cáo bằng văn bản về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để xem xét, sửa đổi, bổ sung kịp thời./.

 

Mẫu 1:

 


TÊN CƠ QUAN ĐỀ NGHỊ TRAO ĐỔI NGUỒN GEN VẬT NUÔI QUÍ HIẾM

 

Số:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________

 

 

 

ĐƠN XIN XUẤT KHẨU (HOẶC NHẬP KHẨU)

NGUỒN GEN VẬT NUÔI QUÍ HIẾM

Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

1. Tên cơ quan đề nghị trao đổi nguồn gen vật nuôi quí hiếm:

2. Địa chỉ:

3. Mục đích xuất khẩu (hoặc nhập khẩu) nguồn gen vật nuôi quí hiếm (ghi rõ tên văn bản hợp tác quốc tế):

4. Tên cơ quan nước nhận (hoặc gửi đến):

5. Tóm tắt số lượng, khối lượng, hiện trạng nguồn gen vật nuôi quí hiếm xuất hoặc nhập: (chi tiết được trình bày ở phần lý lịch nguồn gen vật nuôi quí hiếm)

6. Thời gian xuất khẩu hoặc nhập khẩu:

7. Cam đoan:

a) Đối với đơn xin xuất:..................................... Xin cam đoan nguồn gen vật nuôi quí hiếm xin xuất trên đây không phải là những nguồn gen quí hiếm thuộc bí mật quốc gia.

b) Đối với đơn xin nhập:.................................... Cam kết thực hiện đúng Pháp lệnh giống vật nuôi, Pháp lệnh Thú y và các qui định hiện hành của Nhà nước.

Kính đề nghị Bộ xem xét giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:                                                                                   Thủ trưởng cơ quan

- Như trên;

- Cục Chăn nuôi;

- Lưu: VT.

 

 (Ký tên, đóng dấu)

Mẫu 2:

 

Lý lịch nguồn gen cây trồng quí hiếm đề nghị xuất (hoặc nhập)

(Kèm theo Đơn số:                        ngày         tháng        năm 200   )

 

 

TT

Tên giống

Thuộc loài

Nguồn gốc

Tháng năm nhập nội,          lai tạo

Cơ quan đang lưu giữ giống

Vật liệu trao đổi

Thể loại

Trọng lượng/ Số lượng

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------

No: 43/2006/QD-BNN

Hanoi, June 01, 2006

 

DECISION

PROMULGATING THE REGULATION ON INTERNATIONAL EXCHANGE OF GENE SOURCES OF PRECIOUS AND RARE DOMESTIC ANIMALS

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT

Pursuant to the Government's Decree No. 86/2003/ND-CP of July 18, 2003, defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Agriculture and Rural Development;
Pursuant to the National Assembly Standing Committee's Ordinance No. 16/PL-UBTVQH11 of March 24, 2004, on domestic animal breeds;
At the proposal of the directors of the Animal Husbandry Department and the Science and Technology Department,

DECIDES:

Article 1.- To promulgate together with this Decision the Regulation on international exchange of gene sources of precious and rare domestic animals.

Article 2.- This Decision takes effect 15 days after its publication in "CONG BAO."

Article 3.- The directors of the Office; the Animal Husbandry Department; the Science and Technology Department; and provincial/municipal Agriculture and Rural Development Services, and heads of relevant agencies shall have to implement this Decision.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

FOR THE MINISTER OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT

 

REGULATION

ON INTERNATIONAL EXCHANGE OF GENE SOURCES OF PRECIOUS AND RARE DOMESTIC ANIMALS
(Promulgated together with the Agriculture and Rural Development Ministers Decision No. 43/2006/QD-BNN of June 1, 2006)

Article 1.- Scope of regulation

This Regulation provides for international exchange of gene sources of precious and rare domestic animals for scientific research purposes and does not cover the import of commercial breeds. The international exchange of gene sources of precious and rare domestic animals shall be closely associated with the tasks of preservation of genetic natural resources with specific international cooperation contents which are assigned to the exchangers.

Article 2.- Subjects of application

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.In case treaties to which the Socialist Republic of Vietnam has signed or acceded stipulate differently from this Regulation, the treaties shall be applied.

Article 3.- Gene sources of precious and rare domestic animals

Gene sources of precious and rare domestic animals are complete living creatures or their living parts (sperm, germ, ovicell, animal tissue and DNA stretch) which bear genetic information and are capable of creating or participating in the creation of new animal breeds.

Article 4.- Purposes of the Regulation on international exchange of gene sources of precious and rare domestic animals

1. Setting legal bases for state management of international cooperation on the countrys gene sources of precious and rare domestic animals to be preserved.

2. Cooperation in international exchange of gene sources of precious and rare domestic animals shall be conducted on the basis of equality, mutual benefit, prevention of loss of gene sources of precious and rare domestic animals, protection and enrichment of biodiversity, supply of breeds for agricultural production and genetic materials for scientific research, and selection and production of domestic animal breeds in Vietnam.

Article 5.- Management and preservation of gene sources of precious and rare domestic animals

1. The Agriculture and Rural Development Minister shall assign the Animal Husbandry Department to perform state management of the international exchange of gene sources of precious and rare domestic animals.

2. When having demand, the exchanger shall have to apply for permission for international exchange of gene sources of precious and rare domestic animals. Application dossiers shall each consist of:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.b/ Records of gene sources of precious and rare domestic animals to be exchanged;

c/ Documents concerning the export or import of gene sources of precious and rare domestic animals (research cooperation projects, research contracts);

The director of the Animal Husbandry Department shall have to submit to the Minister for consideration and grant of permits for exchange of gene sources of precious and rare domestic animals within 5 working days from the date the Animal Husbandry Department receives valid dossiers.

3. Organizations and individuals that need to internationally exchange gene sources of precious and rare domestic animals shall have to comply with regulations of the Socialist Republic of Vietnam on animal health, animal quarantine, food hygiene safety and environmental sanitation.

Article 6.- Principles for exchange of gene sources of precious and rare domestic animals

The supply of gene sources of domestic animals to a foreign partner shall abide by the following principles:

1. At the Vietnamese partys request, the foreign party shall have to supply in return gene sources of precious and rare domestic animals which the Vietnamese party has supplied earlier;

2. The foreign party shall have to provide the Vietnamese party with data on the assessment and use of gene sources of precious and rare domestic animals which the Vietnamese party has supplied;

3. The foreign party may supply gene sources of precious and rare domestic animals to a third party only if it receives written agreement from the Vietnamese party;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Article 7.- Implementation provisions

The director of the Animal Husbandry Department and directors of provincial/municipal Agriculture and Rural Development Services shall, within the scope of their respective functions, tasks and competence, have to guide the implementation of this Regulation.

In the course of implementation, provincial/municipal Agriculture and Rural Development Services should promptly send reports on arising problems to the Ministry of Agriculture and Rural Development for prompt consideration, amendment and supplementation.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 43/2006/QĐ-BNN ngày 01/06/2006 về trao đổi quốc tế nguồn gen vật nuôi quí hiếm do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.141

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.71.155
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!