Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 429/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt danh mục, số lượng thuốc bảo vệ thực vật dự trữ phòng chống dịch hại cây trồng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Số hiệu: 429/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ninh Người ký: Đặng Huy Hậu
Ngày ban hành: 06/02/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 429/QĐ-UBND

Quảng Ninh, ngày 06 tháng 02 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DANH MỤC, SỐ LƯỢNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT DỰ TRỮ PHÒNG CHỐNG DỊCH HẠI CÂY TRỒNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Thông tư số 10/2012/TT-BNNPTNT ngày 22/02/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Ban hành danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng ở Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 2204/QĐ-UBND ngày 10/7/2008 về việc cấp 1.800 triệu đồng cho Chi cục Bảo vệ thực vật Tỉnh đế mua thuốc bảo vệ thực vật dự trữ phục vụ công tác phòng chống dịch; Văn bản số 5160/UBND-TM3 ngày 18/10/2012 của UBND Tỉnh về việc thực hiện phương án luân chuyển thuốc bảo vệ thực vật theo hạn sử dụng;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Văn bản số 204/SNN&PTNT ngày 30/01/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh mục, số lượng thuốc bảo vệ thực vật dự trữ phòng chống dịch hại cây trồng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh cụ thể như sau:

Số TT

Tên thuốc bảo vệ thực vật

Đơn vị tính

Số lượng

1

Wavotox 585EC

Chai

9.000

2

Wavotox 585EC

Gói

82.295

3

Babsax 400WP

Gói

27.000

4

Reasgant 3.6EC

Gói

170.000

5

Kamsu 2L (loại 20ml/gói)

Gói

84.000

6

Belazole 75WP (loại 5 gam/gói)

Gói

40.000

7

Daconil 75WP

Gói

84.000

8

Topsin 70WP (loại 8gam/gói)

Gói

65.000

9

Avtvil 5SC (loại 20ml/gói)

Gói

27.000

10

Wamtox 100EC

Gói

102.000

Điều 2. Chi cục Bảo vệ thực vật Tỉnh có trách nhiệm:

- Căn cứ danh mục, số lượng thuốc bảo vệ thực vật tại Điều 1, chủ động triển khai thực hiện các bước tiếp theo đảm bảo đúng quy định hiện hành.

- Cung ứng các loại thuốc bảo vệ thực vật dự trữ cho các địa phương trong Tỉnh khi có dịch hại cây trồng xảy ra.

- Thực hiện phương án luân chuyển thuốc theo hạn sử dụng, không để thuốc quá hạn sử dụng và chịu trách nhiệm bảo toàn nguồn vốn dự trữ được cấp theo quy định.

Nguồn kinh phí thực hiện: Theo Văn bản số 5160/UBND-TM3 ngày 18/10/2012 của UBND Tỉnh về việc thực hiện phương án luân chuyển thuốc bảo vệ thực vật theo hạn sử dụng.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND Tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Kho bạc nhà nước Tỉnh; Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ thực vật Tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Nông nghiệp (báo cáo);
- TT Tỉnh ủy, TTHĐND Tỉnh (báo cáo);
- CT, P1, P4;
- Điều 3 (Thực hiện);
- V0, V2, V3 NLN2, TK2, KSTTHC;
- Lưu: VT, NLN1 (22b - QĐ07).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Huy Hậu

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 429/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt danh mục, số lượng thuốc bảo vệ thực vật dự trữ phòng chống dịch hại cây trồng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.561
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.182.106