Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 4247/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt phương án di dời và bố trí dân cư phòng tránh thiên tai đối với hộ dân đang sinh sống tại khu vực Dần Xây, huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh

Số hiệu: 4247/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Thanh Liêm
Ngày ban hành: 17/08/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ H CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4247/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 08 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN DI DỜI VÀ BỐ TRÍ DÂN CƯ PHÒNG TRÁNH THIÊN TAI ĐỐI VỚI CÁC HỘ DÂN ĐANG SINH SỐNG TẠI KHU VỰC DẦN XÂY, HUYỆN CẦN GIỜ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;

Căn cứ Nghị định 143/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Quyết định số 1776/QĐ-TTg ngày 21 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình bố trí dân cư các vùng thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, khu rừng đặc dụng giai đoạn 2013 - 2015 và định hướng đến năm 2020;

Căn cứ Thông tư số 03/2014/TT-BNNPTNT ngày 25 tháng 01 năm 2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về hướng dẫn thực hiện phê duyệt “Chương trình bố trí dân cư các vùng: thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, khu rừng đặc dụng giai đoạn 2013 - 2015 và định hướng đến năm 2020”;

Căn cứ Thông tư số 19/2015/TT-BNNPTNT ngày 27 tháng 4 năm 2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về Quy trình bố trí, ổn định dân cư thực hiện Chương trình bố trí dân cư theo Quyết định số 1776/QĐ-TTg ngày 21 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 670/QĐ-UBND ngày 15 tháng 02 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố về phê duyệt đề án Quy hoạch b trí dân cư phòng tránh thiên tai trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 - 2015 và định hướng đến năm 2020;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ tại Tờ trình số 2777/TTr-UBND ngày 13 tháng 7 năm 2016 về phê duyệt phương án di dời bố trí dân cư phòng tránh thiên tai đi với các hộ dân đang sng tại khu vực Dn Xây, huyện Cần Giờ, Phương án số 2778/PA-UBND ngày 13 tháng 7 năm 2016 và Biên bản họp lấy ý kiến các hộ dân ngày 21 tháng 7 năm 2016; ý kiến đxuất của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 1855/SNN-PTNT ngày 29 tháng 7 năm 2016 về phương án di dời và b trí dân cư phòng tránh thiên tai đối với các hộ dân đang sng tại khu vực Dn Xây, huyện Cn Giờ, ý kiến của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 5287/SKHĐT-KT ngày 23 tháng 6 năm 2016, Sở Tài chính tại Công văn số 4255/STC-QHPX ngày 17 tháng 6 năm 2016, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tại Công văn s 14560/SLĐTBXH-XH ngày 16 tháng 6 năm 2016, Sở Quy hoạch Kiến trúc tại Công văn số 2605/SQHKT-QHKV1 ngày 27 tháng 6 năm 2016, Sở Xây dựng tại Công văn số 10881/SXD-PTN&TTBĐS ngày 11 tháng 7 năm 2016;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay phê duyệt phương án di dời và bố trí dân cư phòng tránh thiên tai đối với các hộ dân đang sinh sống tại khu vực Dần Xây, huyện Cần Giờ, với nội dung chủ yếu như sau:

1. Số hộ dân sống tại khu vực Dần Xây thuộc tổ 15, 16 ấp Long Thạnh, xã Long Hòa và tổ 4 ấp An Nghĩa, xã An Thới Đông phải di dời gồm 74 hộ/263 nhân khẩu, trong đó: 68/74 hộ đủ điều kiện được cấp nền đất và hỗ trợ kinh phí di dời, kinh phí khắc phục thiên tai.

Đối với 68 hộ, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ hỗ trợ mỗi hộ dân di dời 01 nền đất để xây dựng nhà ở (khoảng 100m2 - 150m2/hộ) theo Quyết định số 670/QĐ-UBND ngày 15 tháng 02 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố, miễn thu tiền sử dụng đất đối với các hộ di dời theo phương án. Tất cả các hộ di dời theo phương án được hỗ trợ kinh phí di dời 20 triệu đồng/hộ, hỗ trợ kinh phí khắc phục thiên tai 20 triệu đồng/hộ. Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ chỉ được cấp nền đất xây dựng nhà ở cho các hộ dân phải di dời không có đất để di dời nhà ở. Các hộ dân được cấp đất để xây nhà ở có trách nhiệm bàn giao lại đất đang ở cho Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ quản lý theo quy định.

2. Địa điểm di dời tái bố trí các hộ dân: Bố trí 68 nền đất làm nhà ở cho 68 hộ, diện tích mỗi nền đất khoảng 100m2 - 150m2/hộ tại khu dân cư Hòa Hiệp và khu dân cư Đồng Tranh, xã Long Hòa, huyện Cần Giờ.

3. Kinh phí thực hiện phương án di dời 68 hộ dân:

Tổng kinh phí thực hiện: 3.422.697.000 đồng, bao gồm:

a) Kinh phí thực hiện di dời: 2.720.000.000 đồng.

- Kinh phí hỗ trợ di dời: 1.360.000.000 đồng (68 hộ x 20 triệu đồng/hộ);

- Kinh phí hỗ trợ khắc phục thiên tai: 1.360.000.000 đồng (68 hộ x 20 triệu đồng/hộ);

b) Kinh phí hỗ trợ san lấp nền bố trí tái định cư: 702.697.000 đồng.

- Khu dân cư Đồng Tranh:

+ Quy mô san lấp:

. Số lượng nền san lấp: 51 nền, ứng với diện tích: 5.054,75 m2

. Cao độ san lấp hoàn thiện: +2,000m (bằng cao độ hiện trạng vỉa hè)

. Chiều cao san lấp trung bình: 0,45m

. Tổng khối lượng san lấp: 2.775,08 m3

+ Kinh phí dự kiến (làm tròn): 457.888.000 đồng.

- Khu dân cư Hòa Hiệp:

+ Quy mô san lấp:

. Số lượng nền san lấp: 25 nền, ứng với diện tích: 2.587,33 m2

. Cao độ san lấp hoàn thiện: +2,000m (bằng cao độ hiện trạng vỉa hè)

. Chiều cao san lấp trung bình: 0,47m

. Tổng khối lượng san lấp: 1.483,69 m3

+ Kinh phí dự kiến (làm tròn): 244.809.000 đồng.

- Nguồn kinh phí sử dụng: nguồn kinh phí sự nghiệp trong dự toán chi ngân sách năm 2016 của Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ. Nếu thiếu, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ có văn bản báo cáo Sở Tài chính để tham mưu, đxuất Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, giải quyết.

4. Thời gian thực hiện: hoàn thành trong quý 4/2016.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân huyện Cần Giờ:

- Phân công nhiệm vụ cho các phòng ban, đơn vị trực thuộc nghiên cứu, lập và phê duyệt thiết kế mẫu nhà ở cho các hộ phải di dời phù hợp với tiêu chí nhà ở chương trình xây dựng nông thôn mới và xác định cao độ nền đảm bảo không bị ngập úng trong mùa mưa bão, triều cường; đảm bảo quy định trong lĩnh vực quản lý đầu tư xây dựng nhà ở;

- Lập hồ sơ di dời, tổ chức di dời đúng quy trình theo Thông tư số 19/2015/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Phối hợp, chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã Long Hòa, xã An Thới Đông vận động các hộ dân sớm di dời theo phương án được phê duyệt; tổ chức giám sát, kiểm tra tiến độ di dời;

- Tổ chức thu hồi và quản lý phần đất đã thu hồi của các hộ dân đã di dời, quyết toán kinh phí theo đúng quy định.

2. Giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc chủ trì phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ thiết kế và lựa chọn mẫu nhà ở tái định cư cho các đối tượng di dời có mức kinh phí đầu tư phù hợp với tiêu chí nông thôn mới theo quy định tại quyết định số 491/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

3. Giao Sở Tài chính hướng dẫn Ủy ban nhân huyện Cần Giờ thực hiện chính sách tiền sử dụng đất, thanh quyết toán sử dụng kinh phí để thực hiện phương án di dời khẩn cấp 68 hộ dân do thiên tai theo đúng quy định hiện hành.

4. Giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn, hỗ trợ Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ thực hiện các chính sách giải quyết khó khăn cho các hộ nghèo thuộc đối tượng di dời khẩn cấp.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Quy hoạch-Kiến trúc, Sở Xây dựng, Sở Lao đng, Thương binh và Xã hội, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Giao thông vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Điu hành chương trình chống ngập nước thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ và các Sở ngành, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- TT/TU; TT/HĐND.TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- Kho bạc Nhà nước Thành phố;
- VPUB: Các PVP;
- Các Phòng Chuyên viên;
- Trung tâm Công báo;
- Lưu: VT (KT-Tr) MH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Thanh Liêm

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 4247/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt phương án di dời và bố trí dân cư phòng tránh thiên tai đối với hộ dân đang sinh sống tại khu vực Dần Xây, huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.242
DMCA.com Protection Status

IP: 3.85.214.0