Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 378/QĐ-CT năm 2012 phê duyệt chủ trương lập Quy hoạch phát triển điện lực huyện Lâm Bình giai đoạn 2012-2015 và định hướng đến năm 2020 do Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành

Số hiệu: 378/QĐ-CT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Tuyên Quang Người ký: Trần Ngọc Thực
Ngày ban hành: 26/04/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 378/QĐ-CT

Tuyên Quang, ngày 26 tháng 4 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG LẬP QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC HUYỆN LÂM BÌNH GIAI ĐOẠN 2012-2015 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 100/2008/QĐ-TTg ngày 15/7/2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 42/2005/QĐ-BCN ngày 30/12/2005 của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương) về việc ban hành quy định nội dung, trình tự, thủ tục lập và thẩm định Quy hoạch phát triển điện lực;

Căn cứ Nghị quyết số 07/NQ-CP ngày 28/01/2011 của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Na Hang và huyện Chiêm Hóa để thành lập huyện Lâm Bình thuộc tỉnh Tuyên Quang;

Căn cứ Quyết định số 558/QĐ-UBND ngày 28/12/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch nhà nước và dự toán ngân sách nhà nước năm 2012;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 15/TTr-SCT ngày 23/4/2012 về việc xin chủ trương lập Quy hoạch phát triển điện lực huyện Lâm Bình giai đoạn 2012-2015 và định hướng đến năm 2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương lập Quy hoạch phát triển điện lực huyện Lâm Bình giai đoạn 2012-2015 và định hướng đến năm 2020, với nội dung như sau:

1. Tên dự án: Quy hoạch phát triển điện lực huyện Lâm Bình giai đoạn 2012-2015 và định hướng đến năm 2020.

2. Chủ đầu tư: Sở Công Thương tỉnh Tuyên Quang.

3. Đơn vị tư vấn lập quy hoạch: Thực hiện theo quy định hiện hành của pháp luật.

4. Thời gian thực hiện: Năm 2012

5. Phạm vi thực hiện: Trên địa bàn huyện Lâm Bình.

6. Nội dung, quy mô dự án: Lập Quy hoạch phát triển điện lực huyện Lâm Bình giai đoạn 2012-2015 và định hướng đến năm 2020 theo nội dung, trình tự, thủ tục quy định tại Quyết định số 42/2005/QĐ-BCN ngày 30/12/2005 của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương).

7. Nguồn vốn thực hiện dự án: Vốn ngân sách của tỉnh năm 2012.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Sở Công Thương (chủ đầu tư): Căn cứ các quy định hiện hành của Nhà nước và nội dung phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này tổ chức lập, trình thẩm định, phê duyệt Dự án đảm bảo theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

2. Các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình và các cơ quan, đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm phối hợp với Sở Công Thương tổ chức thực hiện nội dung tại Điều 1 Quyết định này, đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình; Giám đốc Công ty Điện lực Tuyên Quang và Thủ trưởng cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh; (báo cáo)
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các PCT UBND tỉnh;
- Như điều 3 (thực hiện);
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TP KTCNLN;
- Chuyên viên CN;
- Lưu VT (Th.CN 20b).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Thực

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 378/QĐ-CT năm 2012 phê duyệt chủ trương lập Quy hoạch phát triển điện lực huyện Lâm Bình giai đoạn 2012-2015 và định hướng đến năm 2020 do Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.262
DMCA.com Protection Status

IP: 34.203.213.116