Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Quyết định 374/QĐ-BTTTT 2018 tuyên truyền ngăn chặn khai thác hải sản bất hợp pháp

Số hiệu: 374/QĐ-BTTTT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông Người ký: Hoàng Vĩnh Bảo
Ngày ban hành: 16/03/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 374/QĐ-BTTTT

Hà Nội, ngày 16 tháng 3 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN NHẰM NGĂN CHẶN, GIẢM THIỂU VÀ LOẠI BỎ KHAI THÁC HẢI SẢN BẤT HỢP PHÁP, KHÔNG BÁO CÁO VÀ KHÔNG THEO QUY ĐỊNH TRÊN HỆ THỐNG THÔNG TIN CƠ SỞ ĐẾN NĂM 2025

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Nghị định số 17/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Quyết định số 78/QĐ-TTg ngày 16 tháng 01 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch hành động Quốc gia nhằm ngăn chặn, giảm thiểu và loại bỏ khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định đến năm 2025;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Thông tin cơ sở,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tuyên truyền nhằm ngăn chặn, giảm thiểu và loại bỏ khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định trên hệ thống thông tin cơ sở đến năm 2025.

Điều 2. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Cục trưởng Cục Thông tin cơ sở chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Nông nghiệp và PTNT (để phối hợp);
- Bộ trưởng Trương Minh Tuấn (để b/c);
- Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo;
- Sở TT&TT các tỉnh, TP trực thuộc TW có biển

(để thực hiện);
- Lưu: VT, TTCS, BH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Vĩnh Bảo

 

KẾ HOẠCH

TUYÊN TRUYỀN NHẰM NGĂN CHẶN, GIẢM THIỂU VÀ LOẠI BỎ KHAI THÁC HẢI SẢN BẤT HỢP PHÁP, KHÔNG BÁO CÁO VÀ KHÔNG THEO QUY ĐỊNH TRÊN HỆ THỐNG THÔNG TIN CƠ SỞ ĐẾN NĂM 2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số 374/QĐ-BTTTT ngày 16/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng Kế hoạch tuyên truyền nhằm ngăn chặn, giảm thiểu và loại bỏ khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) trên hệ thống thông tin cơ sở đến năm 2025 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Ngăn chặn, giảm thiểu và loại bỏ hoạt động khai thác IUU của tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài trên các vùng biển Việt Nam; nhằm thúc đẩy phát triển nghề cá bền vững, có trách nhiệm, góp phần đảm bảo an ninh quốc gia, khu vực và hội nhập quốc tế; chấm dứt tình trạng tàu cá, ngư dân Việt Nam khai thác hải sản trái phép tại vùng biển các nước.

2. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi cá nhân, từng hộ gia đình, tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng xã hội, đặc biệt các chủ tàu, thuyền trưởng, ngư dân, chủ cơ sở dịch vụ hậu cần khai thác thủy sản, người lao động về việc khai thác IUU, góp phần duy trì nguồn lợi thủy sản và hệ sinh thái thủy sinh, đảm bảo nghề cá phát triển hiệu quả, an toàn, bền vững; góp phần nâng cao đời sống người dân, công bằng xã hội.

II. NỘI DUNG THÔNG TIN VÀ PHƯƠNG THỨC TUYÊN TRUYỀN

1. Nội dung thông tin

- Tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến hoạt động thủy sản của Việt Nam.

- Tuyên truyền về pháp luật trong hoạt động thủy sản của quốc tế và các nước thường xuyên có tàu cá và ngư dân Việt Nam vi phạm.

- Tuyên truyền các quy định của pháp luật liên quan đến vấn đề phân định vùng biển giữa Việt Nam và một số quốc gia láng giềng, lưu ý các vùng biển chưa phân định, chồng lấn với các nước.

- Tuyên truyền về phòng, chống khai thác IUU, tác hại của khai thác IUU đối với sự phát triển bền vững nguồn lợi thủy sản.

- Thông tin kết quả điều tra, xử lý một số vụ việc điển hình về môi giới, đầu tư cho tàu cá ngư dân vi phạm vùng biển nước ngoài nhằm mục đích giáo dục, cảnh báo, răn đe.

2. Phương thức tuyên truyền

- Thông qua các chương trình phát thanh trên hệ thống truyền thanh - truyền hình cấp huyện, hệ thống truyền thanh cấp xã; thông tin trên các bảng tin, cụm pano cổ động của địa phương; các băng - rôn treo trên các tuyến đường, nơi tụ điểm sinh hoạt văn hóa, sinh hoạt cộng đồng của người dân; các tài liệu tuyên truyền khai thác IUU đặt tại các tủ sách pháp luật của xã, phường, thị trấn, điểm bưu điện - văn hóa xã; tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền lưu động ở cơ sở; tuyên truyền, vận động thông qua các báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở, đặc biệt tại các tỉnh, thành phố ven biển.

- Thông qua các hội nghị, hội thảo chuyên đề, các cuộc tọa đàm, giao lưu trực tuyến việc khai thác IUU, tổ chức các sự kiện...

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Cục Thông tin cơ sở

Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố ven biển:

- Chỉ đạo, định hướng công tác thông tin, tuyên truyền; cung cấp tài liệu tuyên truyền.

- Tổ chức tập huấn hằng năm cho đội ngũ cán bộ làm công tác thông tin cơ sở để thông tin chính xác, tránh sai sót về nội dung ở mục 1 Phần II.

- Kiểm tra việc thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền ngăn chặn, giảm thiểu và loại bỏ hoạt động khai thác IUU trên hệ thống truyền thanh - truyền hình cấp huyện và hệ thống thông tin cơ sở.

- Tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá hiệu quả thực hiện Kế hoạch tuyên truyền nhằm ngăn chặn, giảm thiểu và loại bỏ khai thác IUU trên hệ thống truyền thanh - truyền hình cấp huyện và hệ thống thông tin cơ sở, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện.

2. Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố ven biển

Chỉ đạo, hướng dẫn Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện và Đài Truyền thanh cấp xã xây dựng các chuyên mục, nâng cao chất lượng các tin, bài có nội dung thông tin ở mục 1 Phần II để thực hiện tuyên truyền.

Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các sở, ngành liên quan chủ động cung cấp thông tin hoặc mời các chuyên gia về thủy hải sản đến cung cấp thông tin tại giao ban báo chí định kỳ ở địa phương.

Phối hợp với Ban Tuyên giáo, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cùng cấp hướng dẫn lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở xây dựng kế hoạch hoạt động, biên soạn đề cương bài nói để thực hiện các buổi tuyên truyền miệng theo chuyên đề hoặc lồng ghép nội dung tuyên truyền trong các buổi sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, tổ dân phố, khu dân cư...

Chỉ đạo, hướng dẫn Phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện tham mưu giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện xây dựng kế hoạch triển khai công tác thông tin, tuyên truyền ở cơ sở về khai thác IUU trên các bảng tin, cụm pano cổ động của địa phương; các băng - rôn treo trên các tuyến đường, nơi tụ điểm sinh hoạt văn hóa, sinh hoạt cộng đồng của người dân; các tài liệu tuyên truyền khai thác IUU đặt tại các tủ sách pháp luật của xã, phường, thị trấn, điểm bưu điện - văn hóa xã; tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền lưu động ở cơ sở.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện Kế hoạch tuyên truyền nhằm ngăn chặn, giảm thiểu và loại bỏ khai thác hải sản IUU trên hệ thống thông tin cơ sở đến năm 2025 được bố trí trong dự toán chi ngân sách hằng năm của các cơ quan, đơn vị tham gia thực hiện./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 374/QĐ-BTTTT ngày 16/03/2018 về Kế hoạch tuyên truyền nhằm ngăn chặn, giảm thiểu và loại bỏ khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định trên hệ thống thông tin cơ sở đến năm 2025 do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


302

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.20.240
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!