Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 370/QĐ-TTg năm 2012 phê duyệt Đề án thông tin, tuyên truyền về phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 370/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 28/02/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 370/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN VỀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN HẠT NHÂN Ở VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật năng lượng nguyên tử ngày 03 tháng 6 năm 2008;

Căn cứ Nghị quyết số 41/2009/QH12 của Quốc hội khóa XII, Kỳ họp thứ 6 ngày 25 tháng 11 năm 2009 về chủ trương đầu tư Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận;

Căn cứ Quyết định số 906/QĐ-TTg ngày 17 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt định hướng quy hoạch phát triển điện hạt nhân ở Vit Nam giai đoạn đến năm 2030;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án thông tin, tuyên truyền về phát triển điện hạt nhân Việt Nam đến năm 2020 (gọi tắt là Đề án) thuộc Kế hoạch tổng thể thực hiện Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận, với những nội dung chủ yếu sau đây:

I. QUAN ĐIỂM

1. Thông tin, tuyên truyền về phát triển điện hạt nhân là một nhiệm vụ quan trọng cần được tiến hành một cách hệ thống, thường xuyên, lâu dài để tạo ra nhận thức đúng đắn, sự đồng thuận của công chúng, xây dựng văn hóa an toàn góp phần đảm bảo sự thành công của chương trình phát triển điện hạt nhân.

2. Hoạt động thông tin, tuyên truyn vđiện hạt nhân phải bảo đảm kịp thời, minh bạch, được tiến hành đồng bộ, phù hợp với tiến độ của Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận và các dự án điện hạt nhân tiếp theo.

3. Bảo đảm sự chỉ đạo thống nhất và phối hợp chặt chẽ, thường xuyên từ trung ương đến địa phương, giữa các cơ quan quản lý và các tổ chức liên quan; đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch, chính xác và kịp thời trong việc cung cấp thông tin, tiếp nhận và trả lời ý kiến của công chúng.

4. Trong giai đoạn từ nay đến năm 2020, nhiệm vụ trọng tâm của công tác thông tin, tuyên truyền là tập trung phục vụ thực hiện thành công và đảm bảo an toàn cao nhất cho Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận và các dự án điện hạt nhân tiếp theo.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Tạo ra nhận thức và sự hiểu biết đầy đủ, đúng đắn của các tầng lớp xã hội và các tổ chức liên quan về tính chất, đặc điểm, sự cần thiết và lợi ích của điện hạt nhân trong việc đảm bảo an ninh năng lượng, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và về yêu cầu đảm bảo an toàn, an ninh, góp phần duy trì và nâng cao sự đồng thuận của công chúng cho việc triển khai thực hiện thành công Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận cũng như cho phát triển điện hạt nhân một cách bền vững Việt Nam.

2. Mục tiêu cụ thể

a) Giai đoạn đến năm 2015

Triển khai các nội dung, nhiệm vụ của Chương trình thông tin, tuyên truyền về phát triển điện hạt nhân nhằm phục vụ kịp thời, trực tiếp cho việc chuẩn bị và khởi công Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận, chú trọng thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng cơ sở hạ tầng điện hạt nhân, đảm bảo an toàn, an ninh.

Chương trình phổ biến kiến thức cơ bản về năng lượng nguyên tử và điện hạt nhân trong các bậc học phổ thông được triển khai tại Hà Nội, thành ph HChí Minh và tỉnh Ninh Thuận, tập trung vào đi tượng phthông trung học nhằm đánh giá kết quả bước đầu để triển khai mở rộng trong giai đoạn sau.

Hoàn thành xây dựng và đưa vào hoạt động Trung tâm quan hệ công chúng Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận và Trung tâm thông tin năng lượng nguyên tử tại Hà Nội.

b) Giai đoạn 2016 - 2020

Chương trình thông tin, tuyên truyền về phát triển điện hạt nhân được tăng cường, mở rộng nhằm góp phần đm bảo yêu cầu chất lượng, an toàn, hiệu quả của giai đoạn xây dựng và đưa vào vận hành các tổ máy của Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận cũng như cho việc chuẩn bị các dự án điện hạt nhân tiếp theo.

Chương trình phổ biến kiến thức cơ bản về năng lượng nguyên tử và điện hạt nhân trong các bậc học phổ thông được triển khai thực hiện ở các thành phố trực thuộc Trung ương, các tỉnh có địa điểm được nêu trong định hướng quy hoạch xây dựng nhà máy điện hạt nhân và tiến tới trong phạm vi cả nước.

III. NỘI DUNG, ĐỐI TƯỢNG THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN VỀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN HẠT NHÂN

1. Nội dung thông tin, tuyên truyền về phát triển điện hạt nhân

a) Các nội dung cơ bản về phát triển điện hạt nhân

- Chủ trương của Đảng, chiến lược, cơ chế, chính sách của Nhà nước về phát triển điện hạt nhân; định hướng quy hoạch phát triển điện hạt nhân đến năm 2030 ở Việt Nam;

- Đặc điểm, tính chất và lợi ích kinh tế - xã hội của điện hạt nhân; lịch sử, thành tựu, kinh nghiệm, tình hình và xu hướng phát triển của điện hạt nhân trên thế giới;

- Sự cần thiết phát triển điện hạt nhân và xây dựng cơ sở hạ tầng cho phát triển điện hạt nhân Việt Nam;

- Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận và các cơ chế, chính sách di dân, tái định cư, đào tạo nguồn nhân lực, thu hút lao động,... phục vụ Dự án.

b) Các nội dung về đảm bảo an toàn, an ninh trong phát triển điện hạt nhân

- An toàn bức xạ, an toàn và an ninh hạt nhân, ứng phó sự chạt nhân;

- Chu trình nhiên liệu hạt nhân, xử lý và quản lý chất thải phóng xạ;

- Hệ thống quản lý nhà nước và các văn bản pháp luật về đảm bảo an toàn, an ninh trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử và phát triển điện hạt nhân;

- Văn hóa an toàn và các bài học kinh nghiệm từ các sự cố hạt nhân trên thế giới.

c) Các nội dung về hoạt động hợp tác quốc tế

- Chủ trương, chính sách của Việt Nam về hợp tác quốc tế trong phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tvì mục đích hòa bình;

- Việt Nam tham gia các điều ước quốc tế có liên quan;

- Hợp tác song phương, đa phương trong đào tạo nhân lực, bảo đảm an toàn, an ninh, nghiên cứu và phát triển khoa học và công nghệ và hp tác xây dựng nhà máy điện hạt nhân ở Việt Nam.

2. Các nhóm đối tượng cần được thông tin, tuyên truyền

Nội dung, phương thức thông tin tuyên truyền được thiết kế phù hợp cho các nhóm đối tượng sau:

- Các cấp quản lý, cán bộ các cơ quan Đảng, Nhà nước;

- Các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể, tôn giáo; tầng lp trí thức, các nhà khoa học;

- Sinh viên, học sinh trong các cơ sở giáo dục, đào tạo;

- Nhân dân, đặc biệt tại tỉnh Ninh Thuận và các tỉnh có nhà máy điện hạt nhân theo quy hoạch;

- Các tổ chức quốc tế và các nước có liên quan.

IV. CÁC NHIỆM VỤ CHỦ YẾU CỦA ĐỀ ÁN

1. Nhiệm vụ 1: Thực hiện Chương trình thông tin, tuyên truyền về phát triển điện hạt nhân

Bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

- Tổ chức các hội thảo, diễn đàn, đối thoại về điện hạt nhân với sự tham gia của các nhà quản lý, nhà khoa học, chuyên gia trong nước và quốc tế, tập trung vào các nội dung phát triển cơ sở hạ tầng, đảm bảo an toàn, an ninh cho phát triển điện hạt nhân;

- Tổ chức các triển lãm, hội thảo quốc tế và quốc gia về phát triển điện hạt nhân tại một số thành phtrực thuộc Trung ương, tỉnh Ninh Thuận và các tỉnh có quy hoạch địa điểm xây dựng nhà máy điện hạt nhân;

- Thu thập, xử lý, biên soạn và xây dựng nguồn thông tin, tài liệu, tư liệu, n phẩm theo các nội dung thông tin, tuyên truyền về điện hạt nhân của Đán, phù hợp với từng nhóm đối tượng và yêu cầu thực tiễn, phục vụ cho các hoạt động thông tin, tuyên truyền về phát trin điện hạt nhân và Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận;

- Tổ chức đào tạo, tập huấn ở trong và ngoài nước cho đội ngũ cán bộ làm công tác thông tin, tuyên truyền, biên tập viên, phóng viên báo chí về thông tin, tuyên truyền điện hạt nhân;

- Thực hiện các chương trình, chuyên mục tuyên truyền về điện hạt nhân trên các báo viết, báo mạng, kênh truyền thông đại chúng chủ chốt của trung ương, của tỉnh Ninh Thuận, thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và một số địa phương khác;

- Tổ chức cho đại diện công chúng tham quan, tìm hiểu về điện hạt nhân; kịp thời tổ chức tìm hiểu, thu nhận và trả li ý kiến của công chúng vphát triển điện hạt nhân;

- Xây dựng và thực hiện các dự án, hoạt động hợp tác quốc tế về thông tin, tuyên truyền về điện hạt nhân, đặc biệt là với Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) và các đối tác tham gia các dự án điện hạt nhân. Thực hiện thông tin, tuyên truyền về phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam cho các tổ chức, quốc gia trên thế giới và trong khu vực;

- Tổ chức các hoạt động phối hp với Chương trình phổ biến kiến thức cơ bản về năng lượng nguyên tử và điện hạt nhân trong các bậc học phổ thông và với các trung tâm thông tin, truyền thông về điện hạt nhân;

- Hàng năm tổ chức đánh giá kết quả, kịp thời rút kinh nghiệm và bổ sung, điều chỉnh nội dung, kế hoạch của Chương trình thông tin, tuyên truyền về phát triển điện hạt nhân;

- Thực hiện các nội dung cần thiết khác.

Bộ Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm chủ trì tổ chức thực hiện Chương trình này.

2. Nhiệm vụ 2: Thực hiện Chương trình phổ biến kiến thức cơ bản về năng lượng nguyên tử và điện hạt nhân trong các bậc học phổ thông

Bao gồm những nội dung chủ yếu sau đây:

- Xây dựng nội dung, kế hoạch cho Chương trình phổ biến kiến thức cơ bản về năng lượng nguyên tử và điện hạt nhân trong các bậc học phổ thông để đáp ứng các mục tiêu cụ thể đã đặt ra cho các giai đoạn đến năm 2015 và 2016 - 2020;

- Tổ chức nghiên cứu, biên soạn các tài liệu, giáo trình, thiết kế mô hình trực quan để bổ sung kiến thức về năng lượng nguyên tử và điện hạt nhân phù hp cho các cấp học ở hệ phổ thông;

- Tổ chức thực hiện các chương trình ngoại khóa, tham quan tìm hiểu về điện hạt nhân cho giáo viên và học sinh ở các bậc học, phối hợp với Chương trình thông tin, tuyên truyền về phát triển điện hạt nhân và với các trung tâm thông tin, truyền thông về năng lượng nguyên tử.

Bộ Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm chủ trì tổ chức thực hiện Chương trình này.

3. Nhiệm vụ 3: Xây dựng các trung tâm thông tin, truyền thông điện hạt nhân

Bao gồm những nhiệm vụ thành phần chính sau đây:

a) Xây dựng và vận hành Trung tâm quan hệ công chúng Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận trực tiếp phục vụ cho công tác thông tin, tuyên truyền tại tỉnh Ninh Thuận, khu vực miền Trung và trong cả nước.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện.

b) Xây dựng và vận hành Trung tâm thông tin năng lượng nguyên tử tại Hà Nội với chức năng phổ biến kiến thức về năng lượng nguyên tử và điện hạt nhân phục vụ chủ yếu cho các đối tượng là thanh niên, học sinh, sinh viên.

Bộ Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện.

c) Nghiên cứu việc xây dựng mạng lưới thông tin, truyền thông điện hạt nhân theo yêu cầu phát triển của chương trình điện hạt nhân.

Bộ Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Bộ Khoa học và Công nghệ là cơ quan chủ trì Đán có trách nhiệm:

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương tổ chức thực hiện Đề án. Hướng dn các Bộ, ngành, địa phương lập kế hoạch thông tin tuyên truyn vđiện hạt nhân theo giai đoạn và hàng năm đ tng hợp chung vào kế hoạch thông tin tuyên truyền của cả nước;

- Chủ trì việc xây dựng, phê duyệt và triển khai thực hiện nhiệm vụ Chương trình thông tin, tuyên truyền về phát triển điện hạt nhân do các đơn vị trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ trực tiếp thực hiện;

- Định kỳ xlý, tổng hợp thông tin, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Nhà nước Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận v tình hình phát trin điện hạt nhân trên thế giới và Việt Nam; cung cấp các thông tin chính thức liên quan đến điện hạt nhân cho các cơ quan truyền thông trong nước;

- Hàng năm phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Kế hoạch và Đu tư, Bộ Tài chính hướng dn, kim tra tình hình thực hiện Đán của các Bộ, ngành địa phương liên quan, tng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Tổ chức sơ kết vào năm 2015 và tổng kết Đ án vào năm 2020.

2. Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm:

Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương tổ chức thực hiện Chương trình phổ biến kiến thức cơ bản về năng lượng nguyên tử và điện hạt nhân trong các bậc học phổ thông;

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ đạo việc xây dựng và vận hành Trung tâm thông tin năng lượng nguyên tử tại Hà Nội.

3. Bộ Công Thương có trách nhiệm:

Chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Thông tin và Truyền thông, y ban nhân dân cp tỉnh nơi có nhà máy điện hạt nhân và tchức có nhà máy điện hạt nhân tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền để cung cấp thông tin liên quan đến vai trò của điện hạt nhân đối với an ninh năng lượng và quy hoạch phát triển điện quốc gia; cung cấp thường xuyên thông tin về tình trạng an toàn của nhà máy điện hạt nhân cho nhân dân địa phương nơi có nhà máy điện hạt nhân.

4. Bộ Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm:

- Phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, y ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận và các Bộ, ngành, địa phương liên quan thực hiện các nội dung, nhiệm vụ của Chương trình thông tin, tuyên truyền về phát triển điện hạt nhân;

- Chỉ đạo các cơ quan truyền thông, báo chí xây dựng kế hoạch, chương trình phát sóng, đưa tin, bài, chuyên mục thường xuyên, định kỳ về Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận nói riêng và về phát triển điện hạt nhân nói chung.

5. Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận có trách nhiệm phối hp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam khai thác có hiệu quả hoạt động của Trung tâm quan hệ công chúng Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận; chỉ đạo các cơ quan chức năng của địa phương thực hiện kế hoạch thông tin, tuyên truyền cho Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận.

y ban nhân dân các thành phố trực thuộc Trung ương, các tnh nơi có định hướng quy hoạch xây dựng nhà máy điện hạt nhân và các địa phương khác có trách nhiệm phối hợp với các Bộ: Khoa học và Công nghệ, Công Thương, Giáo dục và Đào tạo thực hiện các nhiệm vụ của Đ án.

6. Tập đoàn Điện lực Việt Nam có trách nhiệm:

- Chủ trì thực hiện các nhiệm vụ của Đán liên quan đến Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận, cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời về tình hình xây dựng, vận hành, an toàn của các nhà máy điện hạt nhân cho địa phương và cho Chương trình thông tin, tuyên truyền phát triển điện hạt nhân;

- Chủ trì, phối hợp với y ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận, các Bộ, ngành, địa phương khai thác, vận hành hiệu quả Trung tâm quan hệ công chúng Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận để phục vụ tuyên truyền cho xây dựng, vận hành Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận và chương trình phát triển điện hạt nhân quốc gia.

7. Thông tấn xã Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, đài phát thanh - truyền hình địa phương, các báo, đài có trách nhiệm:

- Xây dựng nội dung, tin bài, chương trình phát sóng, đưa tin, chuyên mục thông tin, tuyên truyền phục vụ Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận và chương trình phát triển điện hạt nhân ca Việt Nam giai đoạn đến năm 2030;

- Phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ và các Bộ, ngành, địa phương liên quan thực hiện nhiệm vụ của Đề án.

8. Bộ Tài chính chủ trì, phi hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ và các Bộ, ngành, địa phương liên quan cân đối, phân bổ nguồn vốn, bố trí kinh phí trong dự toán ngân sách hàng năm cho việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án theo quy định của Luật ngân sách nhà nước.

9. Các Bộ liên quan, theo chức năng quản lý nhà nước có trách nhiệm phi hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tchức xây dựng và thực hiện kế hoạch theo giai đoạn và kế hoạch hàng năm của Đán; chỉ đạo việc tchức thực hiện các nhiệm vụ của Đán thuộc phạm vi quản lý.

VI. KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

Kinh phí thực hiện các hoạt động thông tin tuyên truyền về phát triển điện hạt nhân Việt Nam từ các nguồn:

1. Nguồn ngân sách nhà nước chi lĩnh vực thông tin tuyên truyền (bao gồm ngân sách trung ương, ngân sách địa phương), tổng kinh phí dự kiến của Đề án là 200 tỷ đồng, bố trí theo 2 giai đoạn:

- Giai đoạn 2013 - 2015: Khoảng 50 tỷ đồng;

- Giai đoạn 2016 - 2020: Khoảng 150 tỷ đồng.

Việc lập dự toán, ngân sách chi tiết hành năm được thực hiện theo quy định của Luật ngân sách nhà nước trên cơ sở nội dung Đán đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Hàng năm, Bộ Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm lập dự toán kinh phí phần ngân sách trung ương gửi Bộ Tài chính xem xét và bố trí vào dự toán ngân sách hàng năm của Bộ Khoa học và Công nghệ.

2. Các nguồn thu hợp pháp của các cơ quan, đơn vị; nguồn tài trợ của các tổ chức, cơ quan, cá nhân trong nước và ngoài nước, bao gồm: Nguồn kinh phí được bổ sung từ hỗ trợ của các chđầu tư, đối tác hp đồng xây dựng nhà máy điện hạt nhân, từ nguồn hợp tác quốc tế và các nguồn hp pháp khác.

3. Kinh phí xây dựng, vận hành Trung tâm quan hệ công chúng Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận và các hoạt động thông tin, tuyên truyền theo trách nhiệm của chủ đầu tư không tính vào kinh phí của Đề án và được hạch toán vào Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch y ban nhân dân các tỉnh, thành phtrực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban ca Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các y ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KGVX (3b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 370/QĐ-TTg năm 2012 phê duyệt Đề án thông tin, tuyên truyền về phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.597
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.55.37