Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 3643/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Nam Người ký: Đinh Văn Thu
Ngày ban hành: 14/11/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3643/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 14 tháng 11 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU TƯ VẤN LẬP QUY HOẠCH HỆ THỐNG CẤP NƯỚC TỈNH QUẢNG NAM ĐẾN NĂM 2020 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 29/11/2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 2821/QĐ-UBND ngày 06/9/2011 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí lập quy hoạch hệ thống cấp nước tỉnh Quảng Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030;

Xét hồ sơ kèm theo Tờ trình số 233/TTr-SXD ngày 02/11/2011 của Sở Xây dựng về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu tư vấn lập quy hoạch hệ thống cấp nước tỉnh Quảng Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030;

Theo Báo cáo kết quả thẩm định kế hoạch đấu thầu lập quy hoạch hệ thống cấp nước tỉnh Quảng Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 của Sở Kế hoạch và Đầu tư số 191/BC-SKHĐT ngày 09/11/2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch đấu thầu tư vấn lập quy hoạch hệ thống cấp nước tỉnh Quảng Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 với các nội dung sau:

I. Phần công việc đã thực hiện:

TT

Tên gói thầu

Đơn vị thực hiện

Giá trị thực hiện (đồng)

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Văn bản phê duyệt (nếu có)

1

Lập nhiệm vụ quy hoạch

Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam

32.362.000

Theo tỷ lệ phần trăm

01 tháng

 

Tổng giá trị thực hiện: 32.362.000 đồng

II. Phần việc không áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu:

TT

Nội dung công việc

Đơn vị thực hiện

Giá trị thực hiện (đồng)

1

Thẩm định quy hoạch

Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam

30.595.000

2

Quản lý quy hoạch

28.828.000

3

Công bố quy hoạch

Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam

31.617.000

Tổng giá trị thực hiện: 91.040.000 đồng

III. Phần công việc tổ chức đấu thầu:

TT

Tên gói thầu

Giá gói thầu (đồng)

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Lập quy hoạch hệ thống cấp nước tỉnh Quảng Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

701.329.000

Theo đơn giá và tỷ lệ phần trăm

09 tháng

Tổng giá trị thực hiện: 701.329.000 đồng

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu. Phương thức chỉ định thầu: Một túi hồ sơ.

- Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.

- Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý IV năm 2011.

Điều 2. Sở Xây dựng (chủ đầu tư) phải đảm bảo vốn theo quy định trước khi tổ chức đấu thầu và có trách nhiệm thực hiện theo đúng quy định, quy trình hiện hành của Nhà nước về đấu thầu.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Xây dựng, Công thương, Giao thông Vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và phát triển Nông thôn, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Kho bạc Nhà nước Quảng Nam; Trưởng BQL: Các khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam, Khu Kinh tế mở Chu Lai, Khu đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và cơ quan có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đinh Văn Thu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3643/QĐ-UBND ngày 14/11/2011 phê duyệt kế hoạch đấu thầu tư vấn lập quy hoạch hệ thống cấp nước tỉnh Quảng Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.010

DMCA.com Protection Status
IP: 34.236.134.129
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!